Overzicht van ICT-standaarden in de zorg en de organisaties die ze beherenBoek 'ICT-standaarden in de zorg'

Nictiz beheert zelf SNOMED CT, EDIFACT en Object IDentifiers (OID's). Beheert u ook een Nederlandse standaard en wilt u opgenomen worden in de lijst? Meld uw standaard dan aan via info@nictiz.nl.

 

Het boek ‘ICT-standaarden in de zorg’ wijst u de weg in het doolhof van codestelsels, standaarden en netwerken (ook beschikbaar in ePub voor eReaders, tablets en smartphones).

 


TERMINOLOGIE

Standaard Browser Wikipedia
Beschrijving Beheerder
GMDN   Hyperlink naar wikipedia Global Medical Device Nomenclature is een systeem van generieke beschrijvingen van medische hulpmiddelen GMDN Agency
LOINC LOINC-browser Hyperlink naar wikipedia Codestelsel om concepten te standaardiseren van laboratoriumaanvragen, -uitslagen en klinische begrippen Regenstrief Instituut
PALGA-thesaurus     Een combinatie van pathologische  diagnosetermen (lokalisatie, verkrijgingstechniek, afwijking) Stichting Palga
Radlex Radlex-browser   Een complete lexicon voor gestandaardiseerde radiologische informatiebronnen RSNA
SNOMED CT SNOMED CT-browser Hyperlink naar wikipedia Een internationaal, medisch terminologiestelsel en bevat een grote verzameling medische termen met hun synoniemen Nictiz
Diagnosethesaurus SNOMED CT-browser   De diagnosethesaurus ondersteunt de arts bij het vastleggen van de diagnose in het patiëntendossier. Het is een lijst met klinisch relevante termen van diagnosen, gebaseerd op de internationale medische terminologiestandaard SNOMED CT. De termen leiden automatisch af naar DBC-diagnosetyperingen en ICD-10 codes. Deze lijst wordt ingelezen in het EPD van het ziekenhuis. DHD


CLASSIFICATIE

Standaard Browser Wikipedia Beschrijving Beheerder
ATC ATC-browser Hyperlink naar wikipedia Een Anatomisch Therapeutisch Chemisch Classificatie met gedefinieerde dagdoses WHO-FIC
CLIQ     Cliq is een classificatie voor hulpmiddelen. Cliq ondersteunt het keuzeproces om een hulpmiddel te kiezen voor een bepaald probleem bij een patiënt Vektis
DBC-tabellen   Hyperlink naar wikipedia Diagnose Behandel Combinaties voor ziekenhuizen, GGZ, forensische zorg en geriatrische revalidatiezorg. Zorgaanbieders nemen de DBC-tabellen op in hun ICT-systemen en gebruiken ze voor het registreren en declareren van de door hun geleverde zorg. Ook zorgverzekeraars gebruiken de tabellen voor het verwerken van declaraties. DBC Onderhoud
DSM   Hyperlink naar wikipedia Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen American Psychiatric Association
G-Standaard   Hyperlink naar wikipedia Een databank die op geïntegreerde wijze het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat hiervoor relevante gegevens over zorgproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen Z-Index
ICD-10   Hyperlink naar wikipedia Het internationaal gestandaardiseerde classificatiesysteem van diagnosen RIVM
ICD9-DE   Hyperlink naar wikipedia De ICD-9 DE is een classificatie gebaseerd op de CvZ (Classificatie van Ziekten: de Nederlandse vertaling van de ICD-9 CM), met daarin opgenomen conversietabellen naar de CvZ en de diagnosecomponent van de DBC-typeringslijsten DHD
ICECI   Hyperlink naar wikipedia Een internationale classificatie van uitwendige oorzaken van letsels RIVM
ICF   Hyperlink naar wikipedia Een classificatie waarmee het mogelijk is het functioneren van de mens en de eventuele problemen die daarbij worden ervaren te beschrijven RIVM
ICF-CY   Hyperlink naar wikipedia Een classificatie waarmee het mogelijk is hoe kinderen en jongeren omgaan met hun gezondheidstoestand te beschrijven RIVM
ICPC   Hyperlink naar wikipedia Een classificatie voor het coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk WONCA
ISO9999 ISO9999-browser   Deze internationale norm bevat een classificatie van hulpmiddelen, speciaal vervaardigd of algemeen verkrijgbaar, voor mensen met functioneringsproblemen NEN
NANDA   Hyperlink naar wikipedia North American Nursing Diagnoses Association: een classificatie van verpleegkundige diagnosen Nanda International
NHG-tabellen   Hyperlink naar wikipedia Gestandaardiseerde gegevens om binnen een Huisarts Informatie Systeem (HIS) te gebruiken NHG
NIC   Hyperlink naar wikipedia Nursing Intervention Classification: een classificatie van verpleegkundige interventies University of IOWA
NOC   Hyperlink naar wikipedia Nursing Outcome Classification: een classificatie van verpleegkundige resultaten University of IOWA
OMAHA   Hyperlink naar wikipedia Het systeem biedt een structuur om bij een cliënt problemen,  onderzoeken, problemen, interventies en resultaten te documenteren The Omaha System
RAI     RAI staat voor Resident Assessment Instrument en is een gestructureerde en wetenschappelijk gevalideerde methode om de gezondheidsrisico's en (zorg) behoeftes van kwetsbare mensen te beoordelen en te volgen. NedRAI

 

CODESTELSEL

Standaard Browser Wikipedia Beschrijving Beheerder
CBV-Bestand     Een registratiesysteem voor verrichtingen DHD
ISO 3166-1   Hyperlink naar wikipedia Internationale standaard voor landcodes ISO Health informatics
Landelijke Tabellen     Coderingslijsten van het Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens BPRBZK
Landentabel     Identificatie van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel Vektis

 

REGISTER

Standaard Browser Wikipedia Beschrijving Beheerder
AGB-code     Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code Vektis
BIG-register   Hyperlink naar wikipedia Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener CIBG
BSN   Hyperlink naar wikipedia Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) CIBG
UZI-register   Hyperlink naar wikipedia Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in het elektronisch verkeer mogelijk maakt CIBG
UZOVI-register    

Het Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie Register (UZOVI-register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgverzekeraars vaststelt

Vektis
Zorgregister     Register voor zorgaanbieders en zorginstellingen. Deze registratie ondersteunt de toezichtstaak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) CIBG

 

STRUCTUUR- en COMMUNICATIESTANDAARD

Standaard Browser Wikipedia Beschrijving Beheerder
CCR   Hyperlink naar wikipedia ‘Continuity of Care Record’ is een dataset met kerngegevens van een patiënt dat beschikbaar gesteld kan worden voor andere zorgverleners in de keten ASTM
Continua Health Alliance   Hyperlink naar wikipedia Continua Health Alliance ontwikkelt interoperabiliteitsprofielen voor persoonlijke gezondheidstoepassingen Continua Health Alliance
DICOM   Hyperlink naar wikipedia Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) en is ontwikkeld om communicatie van digitale beelden tussen verschillendeapplicaties mogelijk te maken MITA
EDIFACT   Hyperlink naar wikipedia Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport heeft als doel berichten te definiëren Nictiz
GS1   Hyperlink naar wikipedia Global Standards One (GS1)-standaarden worden ingezet in de logistieke keten GS1
HL7 HL7-browser Hyperlink naar wikipedia Health Level Seven: standaard voor elektronische uitwisseling van medische, financiële en administratieve gegevens tussen zorginformatiesystemen HL7-Nederland
IHE   Hyperlink naar wikipedia Integrating the Healthcare Enterprise ontwikkelt integratieprofielen voor gebruik van gevestigde standaarden om specifieke klinische behoeften in te vullen IHE-Nederland
NTA 7508     Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft de informatie- en berichtstructuur rond ondersteunend medisch onderzoek alsmede de bijbehorende terminologie in de vorm van vocabulaires, terminologie- en codestelsels. NEN
NTA 8023     Informatiearchitectuur in de jeugdsector:
  • Deel 0: Algemene bepalingen
  • Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren
  • Deel 2: Elektronisch berichtenverkeer (EBV)
NEN
WESP     Webapplicatie Externe Integratie standaardisatieproducten Vektis

 

INFORMATIESTANDAARD

Standaard Browser Wikipedia Beschrijving Beheerder
Dataset     In een dataset zijn definities van de gegevens vastgelegd die in een
bepaald zorgproces, of binnen een specifiek vakgebied worden
geregistreerd of uitgewisseld. Deze definities zijn niet-technisch van
aard en worden bepaald door de gebruikers van ICT-systemen,
zorgverleners en patiënten
Nictiz
DCM   Hyperlink naar wikipedia Detailed Clinical Models is een standaard voor het beschrijven van medische informatie om tot digitale gegevensvastlegging te komen Nictiz
EN ISO 13606   Hyperlink naar wikipedia EN ISO 13606 heeft als doel om semantische interoperabiliteit te realiseren bij de uitwisseling van medische patiëntgegevens openEHR
LBZ     Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg heeft als doel het verstrekken van informatie over ziekenhuiszorg die toegepast kan worden bij de bedrijfsvoering in de ziekenhuizen, het benchmarken mogelijk maakt evenals het monitoren van zorgproductie en de gezondheidstoestand van de bevolking DHD
POCT 1-A   Hyperlink naar wikipedia Point of Care (lab)-testen CIC

 

NETWERK

Standaard Browser Wikipedia Beschrijving Beheerder
AORTA   Hyperlink naar wikipedia AORTA is een infrastructuur voor elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners die gezamenlijk betrokken zijn bij de behandeling van patiënten Stichting VZVZ Servicecentrum
AZR     De AWBZ-brede Zorgregistratie is een systematiek voor het volgen van de cliënt in alle fasen van de AWBZ-keten Zorginstituut Nederland
OZIS   Hyperlink naar wikipedia Open Zorg Informatie Systeem: standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling Stichting OZIS
Zorgmail     Met de elektronische berichtendienst ZorgMail kan iedere deelnemer met elke andere deelnemer binnen ZorgMail elektronisch communiceren E.Novation