Artificial Intelligence

De inzet van Artificial Intelligence (AI) is in de gezondheidszorg de afgelopen jaren sterk toegenomen. AI is een veelbelovende technologie voor diverse uitdagingen in de gezondheidszorg. Dat is de reden waarom steeds meer AI-toepassingen ontwikkeld worden om klinische uitkomsten toegankelijker te maken, de zorgervaring van de patiënt te verbeteren en de relatie tussen zorgverlener en patiënt te bevorderen. De toepassingen zijn breed en de mogelijkheden worden steeds groter.

Artificial Intelligence: Veelbelovende technologie met veel potentie

AI heeft de potentie om de manier te veranderen waarop professionals in de zorg met de gezondheid van burgers en patiënten omgaan. Zo biedt kunstmatige intelligentie mogelijkheden om voorspellingen op gezondheidsniveau te doen, wat ten goede komt aan diagnostiek en behandelopties. AI-toepassingen kunnen zo een bijdrage leveren aan een proactieve en preventieve benadering van de gezondheidszorg. Daarnaast heeft AI impact op het werk van de professionals in de zorg omdat toepassingen ontwikkeld kunnen worden voor de ondersteuning van een professional. Denk bijvoorbeeld aan het sneller beoordelen van MRI scans.

Om AI bij te laten dragen aan innovatieve toepassingen voor de zorg, moeten belangrijke stappen worden gezet. Zo moet gewerkt worden aan vraagstukken over beschikbaarheid van data of het efficiënt en gestandaardiseerd verzamelen van gezondheidsgegevens. Dit is van fundamenteel belang voor het ontwikkelen en toepassen van betrouwbare AI voor een innovatieve en toekomstbestendige zorg.

Rol van Nictiz op het gebied van AI

Nictiz zet zich op het gebied van AI in op het organiseren van het veld rondom digitale gegevensuitwisseling. Ook stimuleert Nictiz gezamenlijke oplossingen van databeschikbaarheid en het delen van gezondheidsdata. Hierbij werken we samen met veldpartijen, kennisinstellingen en overheidsinstanties en haken wij aan bij internationale ontwikkelingen. Want alleen in bredere context worden oplossingen voor bestaande knelpunten gevonden.

Zo is Nictiz samen met de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie en het ministerie van VWS gestart met het in kaart brengen van de benodigdheden om beschikbaarheid van data voor AI in de zorg te verbeteren. Uit de vele bestaande rapporten en onderzoeken wordt een matrix geëxtraheerd, die gebaseerd is op het Lagenmodel van Nictiz. Door vervolgens een volwassenheidsmodel voor data toe te passen stellen we de huidige situatie (IST) vast en kunnen we bouwblokken ontdekken, die helpen om naar de gewenste situatie (SOLL) te komen. Deze bevat ook ‘witte vlekken’, namelijk initiatieven, activiteiten of randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om tot waardevolle AI in de zorg te komen maar nog niet uitgevoerd worden of geen eigenaar kennen worden zichtbaar. Zo creëert Nictiz samen met en voor het veld de bouwblokken die kunnen leiden tot een gedragen en gedegen routekaart voor AI in de Nederlandse gezondheid en zorg.

Meedoen met interactieve sessies?

Het AI-Team wil graag het veld betrekken in al haar huidige en toekomstige activiteiten met betrekking tot databeschikbaarheid ten behoeve van AI. Daarom vindt per kwartaal een (online) een interactieve expertsessie plaats van ongeveer driekwartier. In deze expertsessies vertellen wij waar het AI-Team zich mee bezig houdt en – nog belangrijker – willen wij graag in gesprek met experts op het gebied van AI en databeschikbaarheid, omdat juist zij relevante informatie hebben en input kunnen leveren over de geagendeerde thema’s. Zo hopen we met elkaar AI voor de zorg te verbeteren!

De eerste expertsessie heeft plaatsgevonden op 12 januari 2021. De thema’s waren anonimisatie en pseudonimatie van data, standaardisatie van datasets en het standaard verwerkersovereenkomst. Kijk hier voor een rapportage van die eerste sessie. De volgende expertsessies gaan plaatsvinden op:

  • Dinsdag 18 Januari tussen 13:00 – 13:45 uur
  • Dinsdag 12 April tussen 13:00 – 13:45 uur
  • Dinsdag 21 Juni tussen 13:00 – 13:45 uur
  • Dinsdag 13 September tussen 13:00 – 13:45 uur
  • Dinsdag 29 November tussen 13:00 – 13:45 uur

Wil je meer informatie? Mail dan Craigney Shepherd op shepherd@nictiz.nl.

Publicaties

Blog: ‘Missie voor Artificial Intelligence’

Rapport: ‘Op weg naar een health data infrastructuur en afsprakenstelsel’
Adviesrapport van Nederlandse AI Coalitie, over de Health data infrastructuur en afsprakenstelsel in Nederland.

Blog: ‘Duivels dilemma bij AI

Blog: ‘Tijd voor een rentmeester AI in de zorg

Artikel Zorgvisie (maart 2019): ‘Verantwoorde zorg vereist verantwoorde AI