AORTA Releasenotes

AORTA 2012 (v6·11)

Nictiz Logo_NL_Pay-off links_RGB.jpg

Datum:

5 december 2012

Versie:

6.11.0.0

Referentie:

[AORTA RN]


 

 

Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.
Met en voor de zorgsector voorziet Nictiz in mogelijkheden en randvoorwaarden voor elektronische informatie-uitwisseling voor en rondom de patiënt. Wij doen dit ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid in de gezondheidszorg.

Nictiz
Postbus 19121
2500 CC Den Haag
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag

T 070 - 317 34 50
info@nictiz.nl
www.nictiz.nl

 


Inhoudsopgave

 

1           Inleiding                                                                                               5

1.1    Doel en doelgroep                                                                                      5

1.2    Versie, status en wijzigingshistorie                                                                5

1.3    Achtergrond                                                                                              5

1.4    Reikwijdte                                                                                                5

1.5    Samenhang met andere documenten                                                             5

2           Uitgangspunten                                                                                   6

2.1    Referenties                                                                                               6

2.2    Begrippen                                                                                                 6

2.3    Afkortingen                                                                                               6

3           Wijzigingsoverzicht t.o.v. de vorige release                                     7

3.1    Vorm                                                                                                       7

3.1.1                 Categorieën versiecompatibiliteit                                                  7

3.2    Overzicht wijzigingen gepubliceerd in errata.                                                   9

3.3    Infrastructuurwijzigingen t.o.v. AORTA 2011 van 12 oktober 2011                     10


 

1               Inleiding

1.1       Doel en doelgroep

Dit overzicht is voornamelijk bedoeld voor softwareontwikkelaars die wijzigingen moeten verwerken in reeds bestaande (en eventueel al gekwalificeerde) programmatuur.

1.2       Versie, status en wijzigingshistorie

Dit document is versie 6.11.0.0 van het document “AORTA Releasenotes".

 

Versie

Datum

Omschrijving

6.11.0.0

5-dec-2012

Onderdeel AORTA-Infrastructuur-documentatie v6·11

1.3       Achtergrond

Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) richt zich op de totstandkoming van een betere informatievoorziening rondom en voor de patiënt/cliënt met behulp van ICT. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een hogere doelmatigheid en kwaliteit van ICT in de zorg.
Ter ondersteuning van dit doel is een samenhangende set van documentatie ontwikkeld, de zogenoemde AORTA-documentatierelease. In de toekomst zullen aparte releases verschijnen voor aparte zorgtoepassingen met een eigen veranderfrequentie. Dit document ondersteunt de lezers met een beknopt overzicht van alle wijzigingen in de ‘nieuwe’ AORTA-documentatierelease ten opzichte van de vorige totaalrelease inclusief patches en errata.

1.4       Reikwijdte

Dit document is een handreiking naar de softwareontwikkelaars van XIS-applicaties, bedoeld als informatief hulpmiddel en niet als een uitgebreid en volledig overzicht van issues. De eigenlijke AORTA-documentatierelease …. (totaal) bevat de normatieve teksten en blijft leidend.

1.5          Samenhang met andere documenten

In dit document wordt aan diverse documenten van AORTA gerefereerd. De nadruk ligt echter op de volgende documenten die het ‘koppelvlak’ met de programmeurs vormen:

·         De PvE’s;

·         De implementatiehandleidingen;

·         Het XML-materiaal.

2               Uitgangspunten

2.1          Referenties

Zie hiervoor het [Documentatieoverzicht AORTA].

2.2          Begrippen

Zie hiervoor de [Verklarende woordenlijst].

2.3          Afkortingen

Zie hiervoor de [Verklarende woordenlijst].

3               Wijzigingsoverzicht t.o.v. de vorige release

3.1       Vorm

3.1.1       Categorieën versiecompatibiliteit

Om te bepalen welke wijziging potentieel compatibiliteitsproblemen oplevert tussen systemen met verschillende operationele AORTA-versies, classificeert Nictiz elke voorgenomen wijzing. Nictiz hanteert daarbij de volgende categorieën:

*       Categorie 0: geen wijziging voor systemen
Wijzigingen in de architectuurdocumentatie zonder impact op programma van eisen. Geïnstalleerde onderdelen van de infrastructuur hoeven niet aangepast en niet opnieuw gekwalificeerd te worden. Een voorbeeld van deze wijzigingen zijn verduidelijkingen in de documentatie.

*       Categorie 1: wijzigingen die lokaal doorgevoerd kunnen worden
Wijzigingen met impact op 1 partij of op meerdere partijen maar zonder onderlinge afhankelijkheden. Deze wijzigingen zijn binnen de verschillende onderdelen van de infrastructuur afzonderlijk door te voeren zonder dat daarbij verlies aan functionaliteit optreedt. Een voorbeeld van dit soort wijzigingen is een wijziging aan de eis aan GBZ’en inzake de bewaartermijn voor bepaalde gegevens. Dit heeft impact op elke GBZ, maar de wijziging hiervan binnen een GBZ heeft geen gevolgen voor overige onderdelen van de infrastructuur.

*       Categorie 2: wijzigingen die compatibel zijn met de vorige versie
Wijzigingen die impact hebben op meerdere partijen met onderlinge afhankelijkheden maar die compatibel zijn. Deze wijzigingen worden zodanig ontworpen dat het doorvoeren van de wijzigingen geen afhankelijkheden met zich meebrengt voor overige onderdelen van de infrastructuur. Dat wil zeggen, zowel de uitwisseling tussen een oude zender en een nieuwe ontvanger blijft goed gaan, als de uitwisseling tussen een nieuwe zender en een oude ontvanger blijft goed gaan. Ook deze wijzigingen kunnen dus lokaal doorgevoerd worden (zonder dat men van elkaar weet welke versie geïnstalleerd is). Een voorbeeld van zo’n wijziging is wanneer op landelijk niveau wordt afgesproken dat een optioneel veld in een bepaald bericht voortaan gebruikt gaat worden. Een ander iets complexer voorbeeld is wanneer een optioneel veld verplicht wordt. Een dergelijke wijziging is niet 100% compatibel, maar kan wel als zodanig ontworpen worden door te specificeren dat de nieuwe ontvanger ook een leeg of ontbrekend veld aankan. Een GBZ hoeft dan niet twee versies van één bericht te onderhouden, maar kan lokaal de nieuwe versie doorvoeren.

*       Categorie 3: wijzigingen die centraal worden opgevangen
Wijzigingen met impact op meerdere partijen met onderlinge afhankelijkheden, die niet compatibel zijn, maar waarbij de ZIM verschillende versies ondersteunt zodat GBZ’en geen maatregelen hoeven te nemen. Deze categorie betreft wijzigingen die niet compatibel ontworpen kunnen worden, maar wel door het LSP afgevangen kunnen worden. Dat wil zeggen dat, indien er geen verdere maatregelen getroffen worden, de invoering van de wijziging leidt tot een verlies aan communicatiemogelijkheden en/of functionaliteit. In deze categorie wijzigingen zal de ZIM echter een faciliterende rol vervullen zodat het voor de verschillende decentrale onderdelen van de architectuur lijkt alsof er geen sprake is van verschillende versies. Een voorbeeld van deze categorie zijn wijzigingen in de buitenste wrappers van een bericht. Het LSP kan hierbij zowel een oude als een nieuwe versie ondersteunen zodat er geen compatibiliteitsproblemen ontstaan. Hierbij is de centrale registratie van de conformance tabel per GBZ uiteraard wel van belang.

*       Categorie 4: wijzigingen die versiebeheer vergen bij een GBZ
Wijzigingen met impact op meerdere partijen met onderlinge afhankelijkheden, niet compatibel, niet te ondersteunen door de ZIM. Deze laatste categorie bestaat uit wijzigingen die niet compatibel te ontwerpen zijn en waarbij de ZIM ook niet kan faciliteren. Voor deze categorie zal Nictiz per wijziging, in overleg met de belanghebbenden, een aanpak opstellen voor het doorvoeren van de wijziging. Een voorbeeld van deze categorie is de inperking van de mogelijke doseerinstructies om de ontvangende applicatie te ontlasten (die hoeft dan niet alle theoretische combinaties aan te kunnen). Het probleem hierbij is dat een nieuwe ontvanger van een oude zender nog een oude doseerinstructie kan krijgen. Het eisen dat de nieuwe ontvanger deze nog even moet ondersteunen is juist niet de bedoeling van de wijziging.


 

3.2       Overzicht wijzigingen gepubliceerd in errata.

Hieronder staan de errata sinds AORTA 2011 van 12 oktober 2011 in het kort gespecificeerd. In het kort omdat reeds gepubliceerd zijn en dus strikt genomen niet nieuw voor de doelgroep.

 

RfC

Beschrijving

Docs

Datum wijziging (niet van publicatie)

51819

controle applicatie-id en FQDN op niveau laag

AORTA_Auth_Ontw_Authenticatie

06-feb-2012

51699

De dubbele lijnverbinding tussen LSP en SBV-Z verwijderen uit AORTA

PvE ZIM
Architectuur AORTA
Beheerrollen en Config-informatie
Wrappers

29-nov-2011

34123

BSN in Payload of Transmission wrapper

AORTA_Auth_Ontw_Authenticatie

06-feb-2012

51782

IE.BSC.05 niet in PvE ZorgServiceProvider

AORTA_ZSP_PvE_ZorgServiceProvider

15-feb-2012

51940

specificatie gebruik faultactor, faultactor moet zijn lsp

IH berichttransport

15-feb-2012

46058

Toelichting op GBX.CON.e4080.1 uitgebreid

PvE_GBX_Organisatie

22-mrt-2012

33802

De term zorgaanbiedernummer veranderd in zorgaanbieder-id

PvE_GBX_Infra_Rollen

22-mrt-2012

52093

Mandaateisen terug gezet

PvE GBX_Infr
a_Rollen

04-apr-2012

51921

ZSP label in GBZ-domeinnaam corrigeren

AORTA_ZSP_PvE_ZorgServiceProvider
Architectuur AORTA

23-apr-2012

51929

RFC 51929 - APR: HL7 wijzigingsberichten opnemen

IH APR

01-mei-2012

52163

RfC 52163 PRPM_IN907020NL02 Opvragen zorgaanbiederapplicatie, verplichting op AssignedEntityId verwijderen.

IH APR

04-mei-2012

51698

RFC 51698 Verwijderen ongebruikte velden uit het APR

Ontw APR

15 juni 2012

51771

TLS 1.2 ondersteuning van de ZIM

PvE ZIM
PvE GBx ORG
PvE GBP ORG

31 juli 2012

46182

Specificatie controle ZIM certifcaat door GBx verscherpen

Ontw Authenticatie

01 augustus 2012

52150

Data transformatieservice

Ontw OPV, Ontw STU,
Ontw APR

06 augustus 2012

52256

WSDL's koppelen met map schemas_codeGen ipv schemas

XML-materiaal

9 augustus 2012

52257

Interactieschema's voorzien van een XML comment met hun naam bij het interactie-id

XML-materiaal

9 augustus 2012

 

3.3          Infrastructuurwijzigingen t.o.v. AORTA 2011 van 12 oktober 2011

 

RfC

51819

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Controle van het applicatie-id en FQDN op niveau laag is nodig om te voorkomen dat verschillende applicaties van dezelfde URI gebruik kunnen maken. Toegevoegd dat nu additioneel bij een GBZ bericht de fully qualified domain name (FQDN) gecontroleerd wordt en vergeleken met de in het APR aanwezige informatie”

Compatibiliteit

Categorie 3

In document

AORTA_Auth_Ontw_Authenticatie

eis(en)

§5·1·2

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

34123

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Opnemen van het BSN in de attentionline. De uitdrukkelijke wens om de BSN in de attentionline op te nemen kwam naar voren om de ZIM niet meer in de payload te laten kijken als de ZIM niet de eindbestemming is.

Compatibiliteit

Categorie 3

In document

AORTA_Auth_Ontw_Authenticatie

eis(en)

§9·1

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

51782

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

IE.BSC.05  is  ten onrechte uit het document’verwijderd’. Voor alle vorige elementen zijn verwijzingen aanwezig, maar voor deze niet. Daarnaast mist BES.e4030 in het document (wat logischerwijs het element IE.BSC.05  zou opvolgen)

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_ZSP_PvE_ZorgServiceProvider

eis(en)

ZSP.CON.e4040; ZSP.BES.e4040

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

51940

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Toegestane waarden voor faultactor opgenomen (voor het lsp gelijk aan de waarde die wordt gebruikt in productie: "http://www.aortarelease.nl/actor/lsp").

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

[IH Transport], par 4.5.2 SOAP Faults.

eis(en)

n.v.t.

(XML-)bestand

n.v.t.

RfC

52093

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Mandaateisen zijn ten onrechte uit het PvE infrastructurele systeemrollen verdwenen. De mandaateisen van versie 7.0.0.0 zijn teruggeplaatst. Referenties naar de mandaattokens zijn uit de teksten weggehaald. 

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

[PvE GBx Rollen], par 2.4 Mandaten

eis(en)

GBX.AUT.e4510, GBX.AUT.e4520, GBX.AUT.e4530

(XML-)bestand

n.v.t.

 

 

RfC

51921

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Correctie van ZSP-eisen AORTA-2011 met de huidige implementatie en kwalificaties in overeenstemming brengen.

RFC 33574 Uitfaseren ZSP-label deze RFC is niet geëffectueerd in de kwalificatie van de ZSP's voor AORTA 2011.
Deze RFC 51921 zal de eisen in documentatie in lijn brengen met de kwalificatie.

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_ZSP_PvE_ZorgServiceProvider.doc en  AORTA_Arch_Architectuur_AORTA.doc paragraaf 14.1.2.3

eis(en)

ZSP.CON. e4120.1

(XML-)bestand

n.v.t.

 

 

RfC

51929 - APR: HL7 wijzigingsberichten opnemen

Systeemrol

-

Samenvatting

Berichten zijn toegevoegd aan de implementatiehandleiding, vooroplopend op ondersteuning van de ZIM.

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_ApBh_IH_Applicatieregister_HL7.doc, AORTA_ApBh _Ontw_APR, AORTA_ZIM_PvE_Zorginformatiemakelaar, AORTA_GBx_PvE_Organisatie, AORTA_Arch_Architectuur_AORTA, AORTA_GBx_PvE_infrastructurele_systeemrollen

eis(en)

-

(XML-)bestand

 

RfC

52163 verplichting op AssignedEntityId verwijderen

Systeemrol

APR.RPSa.2011

Samenvatting

PRPM_IN907020NL02 Opvragen zorgaanbiederapplicatie, verplichting op AssignedEntityId verwijderen zodat bijv. opvragen op basis van alleen Systeemrolcode mogelijk wordt. Deze wijziging is backwards compatible met gekwalificeerde XIS’en. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om op te vragen welke applicatie een bepaalde functionaliteit/systeemrol ondersteunen

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_ApBh_Ontw_Applicatieregister.doc
AORTA_ApBh_IH_Applicatieregister_HL7.doc

eis(en)

(XML-)bestand

 

RfC

51698 Verwijderen ongebruikte velden uit het APR

Systeemrol

Niet van toepassing

Samenvatting

Datamodel Applicatieregister in overeenstemmen brengen met de implementatie. DCN-id verwijderd en datamodel wijziging in overeenstemming met implementatie. Datum eerste toelating ZSP-profiel verwijderen.

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_ApBh_Ontw_Applicatieregister.doc

eis(en)

(XML-)bestand

 

RfC

51771 TLS 1.2 ondersteuning van de ZIM

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

TLS 1.2 ondersteuning van de ZIM eisen om op termijn naar TLS 1.2 over te gaan. Aan de GBx kant de notitie opgenomen dat voor nieuwe aansluitingen vereist is. Server Name Indication (SNI) wordt door een andere RFC behandeld en is daarmee dus GEEN onderdeel van RFC 51771.

Compatibiliteit

Categorie 1

In document

AORTA_ZIM_PvE_Zorginformatiemakelaar
AORTA_GBx_PvE_Organisatie
AORTA_GBP_PvE_Organisatie

eis(en)

LSP.INT.e4010.2
LSP.BVL.e4050.1
GBX.CON.e4060.1
GBX.CON.e4080.2
GBX.CON.e4090.1
GBP.CON.e4060.1

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

46182 Specificatie controle ZIM certifcaat door GBx verscherpen            

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Specificatie controle ZIM certifcaat door GBx verscherpen, checken van FQDN van ZIM certificaat

Compatibiliteit

Categorie 1

In document

AORTA_Auth_Ontw_Authenticatie

eis(en)

n.v.t.

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

52150 Datatransformatieservice                                                        

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Opgenomen dat het mogelijk moet zijn om sommige interacties naar een andere interactie te transformeren. Dit ter ondersteuning van eSpoed.

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_Uitw_Ontw_STU, AORTA_Uitw _Ontw_OPV, AORTA_ApBh _Ontw_APR

eis(en)

LSP.ZIM.e4070

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

50926 Aansluiten GBO                                                                     

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Goed Beheerde Organisaties (GBO) maken gebruik van een PKIO servercertificaat. Het gebruik van PKIO servercertificaten is opgenomen in de documentatie.

Compatibiliteit

Categorie 3

In document

AORTA_ApBh _Ontw_APR, AORTA_ApBh_IH_Applicatieregister_HL7,

AORTA_ZAB_IH_Zorgadresboek_HL7, AORTA_Arch_Architectuur_AORTA,

AORTA_Auth_Ontw_Authenticatie, AORTA_Wrp_IH_Berichtwrappers_HL7, AORTA_ZIM_PvE_Zorginformatiemakelaar, AORTA_TLG_Ontw_Toegangslog, AORTA_GBx_PvE_Organisatie en AORTA_Arch_Beheerrollen_en_Configuratieinformatie.

eis(en)

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

52256                                                                                           

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Wijzigingen zonder impact op berichten. Alle WSDL’s zijn nu gekoppeld met schemas_codeGen. Het bleek dat oudere WSDL’s nog waren gekoppeld met schemas waardoor nog altijd “duplicate definition within the same namespace” kon optreden, terwijl dat juist de reden was voor het in het leven roepen van de map schemas_codeGen. Inhoudelijk verschillen de definities in de twee mappen overigens niet dus er is geen gevolg voor de inhoud van de services.

Compatibiliteit

Categorie 3

In document

XML-materiaal

eis(en)

(XML-)bestand

AanmeldenGegevens.wsdl, AbonnementenRegister.wsdl, Conditiesquery.wsdl, OpvragenMetagegevens.wsdl, OpvragenMetagegevensMetBeheerder.wsdl, OpvragenPatientIdentificatie.wsdl, OpvragenPersoonsgegevens.wsdl, Organisatieregister.wsdl, Ping.wsdl, SignaalMetAbonnement.wsdl, SignaalZonderAbonnement.wsdl, SignalerenIndexgegevens.wsdl, VerstrekkingsLijstquery.wsdl, Verstrekkingsbericht.wsdl, Verstrekkingsbericht.wsdl, Voorschriftbericht.wsdl, Waarneembericht.wsdl, WidControle.wsdl, ZorgOverdrachtverzoek.wsdl, ZorgverlenerRegister.wsdl

 

RfC

52257                                                                                           

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Wijzigingen zonder impact op berichten. Tekstuele wijzigingen in diverse interactieschema’s. Ten behoeve van de leesbaarheid is in diverse interactieschema’s een XML comment opgenomen met de Nederlandse naam van het betreffende XML Schema:

COMT_IN113113NL, COMT_IN118118, COMT_IN229229, MCCI_IN000002, PRPM_IN907030NL, PRPM_IN907120NL02, PRPM_IN907130NL

Compatibiliteit

Categorie 3

In document

XML-materiaal

eis(en)

(XML-)bestand

XML Schema:

COMT_IN113113NL, COMT_IN118118, COMT_IN229229, MCCI_IN000002, PRPM_IN907030NL, PRPM_IN907120NL02, PRPM_IN907130NL

 

RfC

51962 Centrale Regionalisatie

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Voor de centrale regionalisatie dienen er autorisatieregels op basis van samenwerkingsverbanden te worden toegevoegd aan het autorisatiemodel. Er mag alleen een opvraging gedaan worden binnen een samenwerkingsverband. Er zijn uitzonderingen voor bepaalde partijen zoals ziekenhuizen, die overal mogen opvragen, en voor partijen die hun gegevens landelijk beschikbaar stellen. 

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_Uitw_Ontw_OPV, AORTA_ApBh_Ontw_APR, AORTA_Arch_Architectuur_AORTA

eis(en)

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

52381 Kwalificatie meerdere systeemrollen

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Kardinaliteit van de relatie XIS-applicatie en XIS-kwalificatie is aangepast. Het moet mogelijk zijn om meerdere XIS-Applicaties aan één XIS-typekwalificatie-id te hangen.

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_ApBh_Ontw_APR

eis(en)

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

52539 heraanmelden nivo laag lukt niet

Systeemrol

Alle bronsystemen

Samenvatting

Ook bij heraanmelden wordt gecheckt of de gegevenssoort juist is ingevuld. Dit is verbeterd/verduidelijkt in de foutentabel

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_Ontw_Foutentabel

eis(en)

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

52276 Verduidelijking eis GBX.VWI.e4020.1

Systeemrol

Alle bronsystemen

Samenvatting

voorwaarden wanneer ook op vertrouwensniveau laag heraanmeldingen gedaan mogen worden.

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_GBx_PvE_Infrastructurele_systeemrollen

eis(en)

GBX.VWI.e4020.1

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

52441 GBZ moet controleren op verlopen en ingetrokken passen

Systeemrol

Alle

Samenvatting

GBZ moet controleren op verlopen en ingetrokken passen. Weggevallen eis opnieuw opgenomen als: GBX.IDA.e4085

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_GBx_PvE_Organisatie.doc

eis(en)

GBX.IDA.e4085

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

52769 SBV-Z lijnen weer beschikbaar in LSP

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

SBV-Z verbinding tussen LSP en SBV-Z is weer teruggezet in de documentatie. Hiermee is het erratum m.b.t. de verbinding tussen SBV-Z en LSP komen te vervallen. 

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_ZIM_PvE_Zorginformatiemakelaar

AORTA_Arch_Architectuur_AORTA

AORTA_Arch_Beheerrollen_en_Configuratieinformatie.doc

eis(en)

(XML-)bestand

n.v.t.

 

 

RfC

24873 SNI server name indication

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Het is toegestaan om van Server Name Indication (SNI) gebruik te maken in combinatie met TLS v1.2.

Compatibiliteit

Categorie 3

In document

AORTA_GBx_PvE_Organisatie

eis(en)

GBX.CON.e4060.1

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

52550 Specifieke GBZ beheerderskolom opgenomen in Foutentabel

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

Extra kolom opgenomen in foutentabel met daarin informatie over wat een GBZbeheerder aan actie zou kunnen ondernemen. 

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_Ontw_Foutentabel

eis(en)

(XML-)bestand

n.v.t.

 

RfC

42682 ProcessingCode is in de meeste XML-voorbeelden “T” in plaats van de gedefinieerde “P”

Systeemrol

n.v.t.

Samenvatting

AORTA ondersteunt slechts 1 waarde, namelijk “P”. De voorbeelden zijn bewust met deze waarde gevuld om te voorkomen dat ze direct worden gekopieerd en als zodanig in test worden gebracht.

Tijdens de kwalificatie wordt specifiek op de waarde “P” getest. Voorheen werd tijdens kwalificatie ook “T” toegestaan, maar het bleek dat bij in productiename sommige systemen vergaten om deze waarde om te zetten naar “P”. Hierdoor is de productieomgeving ook niet meer helemaal zuiver voor deze waarde. Door nu tijdens kwalificatie ook alleen “P” toe te staan zal dat probleem zich over de tijd heen langzaam oplossen omdat iedereen op een gegeven moment opkomt voor herkwalificatie.

Compatibiliteit

Categorie 0

In document

AORTA_Wrp_IH_Berichtwrappers_HL7

eis(en)

(XML-)bestand

n.v.t.