blog photo
Door:  Pim Volkert
04-06-2015
0

​Om aan toenemende administratiedruk te ontsnappen zag ik op Amerikaanse nieuwssites wel een heel bijzondere oplossing: het inzetten van zogeheten Scribes. Dit zijn werknemers (of externen) die een patiëntcontact van een arts vastleggen. Dit is een extreem voorbeeld van het verlagen van de documentatielast voor de arts. Symptoombestrijding bovendien: de last verschuift, maar wordt niet opgelost. Dat kan anders. Het probleem moet bij de oorzaak worden aangepakt.

In zorginstellingen zijn er twee soorten werelden. De witte wereld en de bonte wereld. De zorgprofessionals uit de witte wereld zijn hulpgericht, creatief, expressief en gewend zelfstandig besluiten te nemen. Hun missie: mensen beter maken. Richtlijnen bieden hen kaders om te handelen. De bonte wereld van administrateurs, logistieke planners en financiële experts ondersteunen primair het zorgbedrijf. Deze mensen zijn gewend regels uit te voeren en voor hen zijn regels veelal dwingend en moeten aan verantwoordingseisen voldoen.

Eigen standaarden

Deze twee werelden bestaan in elke zorgorganisatie. Ze hebben elkaar nodig, maar toch leven ze gescheiden van elkaar. Elke wereld kent zijn eigen rituelen, kleren, taalbegrippen én hanteert zijn eigen standaarden. Veel gebruikte elektronische standaarden in de witte wereld zijn SNOMED CT, LOINC en de G-Standaard. Typische standaarden in de bonte wereld zijn de DBC en ICD-10. Een diagnose die de dokter hanteert kan hierdoor net wat anders zijn dan die de zorgadministratie gebruikt.

Klinisch verslag

Dat was nooit zo erg. De dokter deed immers niets met informatie van de zorgadministratie en andersom bleek dat ook vaak zo te zijn. Een arts maakt een klinisch verslag op basis waarvan de bonte wereld eigen rapportages maakt. Zo werkte het zes jaar geleden toen ik nog in het ziekenhuis werkte en zo werkt het nu nog steeds, constateerde ik bij een huiswerkopdracht die ik studenten van de TU Eindhoven meegaf om te inventariseren hoe ziekenhuizen diagnoses bijgehouden.

Meervoudig gebruik

Maar dat verandert. Er zijn tamelijk revolutionaire ontwikkelingen aan de gang die deze twee werelden bij elkaar brengen. De eenmalige klinische vastlegging door artsen wordt geschikt gemaakt voor meervoudig gebruik. Hiervoor maakt Nictiz samen met partners huidige medische terminologie- en classificatiestandaarden geschikt voor de Nederlandse situatie. Zo werken wij als vertegenwoordiger van SNOMED CT intensief samen met de Nederlandse vertegenwoordiging van ICD-10, het RIVM en ook met de DHD.

Automatisch afleiden

Dit moet ertoe leiden dat bonte wereld de ICD-10 classificatie automatisch kan afleiden van de klinische diagnose van de arts, die is vastgelegd met de op SNOMED CT-gebaseerde diagnosethesaurus van de Dutch Hospital Data (DHD). In de diagnosethesaurus wordt de verbinding vastgelegd tussen medische wereld enerzijds en statistiek en financiën anderzijds.

Gestructureerdere verslagen

Het verbinden van de standaarden betekent nogal wat. Van medici wordt verwacht dat zij hun verslagen nog gestructureerder maken. Immers, voor een goede uitwisseling van informatie is vastlegging volgens eenduidige medische terminologie nodig. Een groot deel van de vrije tekst in de verslaglegging zal verdwijnen. Dit kan de arts enorm veel tijd besparen, mits naast de standaard ook de juiste interface wordt gebruikt. Dit zal zeker in het begin even wennen zijn.

Functieprofiel medisch codeurs

De bonte wereld ervaart een grotere verandering. Medisch administrateurs in ziekenhuizen hoeven geen eigen rapportages meer te maken. Dit betekent dat er minder medisch codeurs nodig zijn. En de functie verandert van codeurs op afstand van de arts naar medisch terminologiecoaches van zorgprofessionals. Daarvoor zijn andere vaardigheden noodzakelijk.

Efficiëntere zorg

Het samengaan van de twee werelden zal leiden tot een efficiëntere zorg. Immers, hoe minder administratieve mensen een zorgorganisatie hoeft in te zetten, hoe lager de overheadkosten per patiënt zijn. Maar er zijn nóg belangrijkere voordelen.

Transparantie

Transparantie in de zorg is een veel groter doel dat met de integratie van twee werelden wordt gediend. Alles wat goed vastgelegd wordt vanaf het eerste contact tussen arts en patiënt, wordt beter begrepen in de statistiek en de facturatie. Hierdoor begrijpt de patiënt wat er op de factuur staat: namelijk de door de dokter gebruikte term. Het ziekenhuismanagement heeft betere stuurinformatie over wat er in hun ziekenhuis gebeurt en uiteraard is deze transparantie voor het inkoopproces voor zorgverzekeraars eveneens een zegen.

Integratie van de witte en de bonte wereld is daarom een beter alternatief dan scribes in te zetten.  


Deze blog is 3 juni 2015 ook gepubliceerd op TrendITion


reacties