Nieuws

De JGZ zet volgende stap in gestructureerde gegevensuitwisseling

Met een tweede concept maken we de volgende stap naar een duurzaam releasebeleid

We zijn bezig met het ontwikkelen van een duurzaam releasebeleid. Dit doen we om meer eenduidigheid en voorspelbaarheid in onze werkwijze te realiseren. Gedurende de ontwikkeling publiceren we meerdere concepten zodat iedereen die dat wil, kan meelezen en reageren. We brengen nu een nieuw concept uit met een aantal verbeteringen.

Nictiz publiceert Informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek voor openbare consultatie

Om een wijzigingsaanvraag voortaan ook vanuit een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) te kunnen indienen, ontwikkelt Nictiz de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek. Dit in opdracht van MedMij. Deze informatiestandaard is nu beschikbaar voor openbare consultatie.

Publieksjaarverslag 2021 online beschikbaar

In ons jaarverslag vangen we het jaar 2021 in cijfers, een selectie van highlights en een beknopt financieel overzicht. Met dit verslag willen we betrokkenen en geïnteresseerden op een toegankelijke en overzichtelijke manier informeren over onze inspanningen en impact in 2021.

Nictiz publiceert zibs pre-Publicatie 2022-1

Inmiddels ruim 6000 bepalingen beschikbaar voor uniforme uitwisseling van labgegevens

Nictiz publiceert een nieuwe versie van de Nederlandse Labcodeset aangevuld met 250 bepalingen.

Openbare consultatie informatiestandaard Vaccinatie – Immunisatie van start

In dit tweede kwartaal van 2022 levert Nictiz een eerste versie van de nieuwe informatiestandaard Vaccinatie – Immunisatie op. Om de standaard zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk, hebben we vanaf heden een openbare consultatie geopend die zal duren tot en met 30 juni.

Nictiz publiceert eerste concept duurzaam releasebeleid

Een duurzaam releasebeleid wat verstaan we daar onder? Met duurzaam bedoelen we betrouwbaar, houdbaar en stabiel. We publiceren nu al een eerste concept van dit releasebeleid zodat iedereen die dat wil, kan meelezen en kan reageren. Daar hechten we veel waarde aan, omdat we ons releasebeleid waar mogelijk willen laten aansluiten op de behoeften in het werkveld.

‘Landsgrenzen moeten geen belemmering zijn voor het geven van goede zorg’

Op donderdag 19 mei organiseerde Nictiz het online event Europa, hoe dan?. Het doel van het event was kennisdeling. Experts uit de zorg, overheid en Europese Commissie informeerden deelnemers actuele Europese ontwikkelingen in informatie-uitwisseling in de zorg en wat deze betekenen voor Nederland. De uitspraak ‘landsgrenzen moeten geen belemmering zijn voor het geven van goede zorg’ van één van de experts vatte het event goed samen.

Internationale aanpak versnelt digitale informatie-uitwisseling in de zorg

Hoe ziet uitwisseling van zorginformatie er in de toekomst in Europa uit? Hoe zou die er uit móéten zien? In de vandaag gepubliceerde paper Europa, Hoe dan? geeft Nictiz haar visie en antwoorden op deze vragen en meer.

Geboortezorg zet eerste stap naar een duurzaam informatiestelsel

Verloskundige zorg, gynaecologie, kindergeneeskunde en kraamzorginformatie: allemaal verschillende informatiebronnen van zorgverleners met wie iemand die zwanger is, te maken krijgt. Door deze gegevens te verzamelen en overzichtelijk te presenteren, krijgen eindgebruikers zoals cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers meer regie over de betreffende data. En meer regie leidt, zo is de verwachting, tot een betere kwaliteit van zorg. De nieuwe versie van de informatiestandaard Geboortezorg, ook wel bekend als het Perinataal Woordenboek en Dataset (PWD) 3.2.3, speelt daarin een sleutelrol.

Uitkomstgerichte Zorg: conclusies proof of concept I beschikbaar

In opdracht van de werkgroep lijn 4 van programma Uitkomstgerichte Zorg, hebben Nictiz en ICTU samen met deelnemende zorgorganisaties een proof of concept (POC) uitgevoerd. POC I startte in september 2021 en is afgelopen januari afgerond. De conclusies daarvan zijn nu beschikbaar.

Informatiestandaard eOverdracht krijgt waardevolle verbetering onder de motorkap

Een minder complexe wijze van implementeren. Dat is wat leveranciers die de informatiestandaard eOverdracht 4.0-RC5 gebruik nemen, zullen merken van de laatste doorgevoerde aanpassing van de standaard. Eindgebruikers zullen er niet direct iets van merken. De betrouwbare wijze waarop zij straks hun gegevens eenduidig en digitaal kunnen overdragen, blijft ongewijzigd.

Samen werken aan de toekomst van zibs

Zibs. Dat dit staat voor zorginformatiebouwstenen is wellicht bekend. Maar wat kun je er precies mee en wat is hun plek in het zorginformatiestelsel? Wat zijn zibs wel en wat zijn zibs niet? Welke ontwikkelvragen zijn er? In de Nictiz productvisie Visie op zibs geven we onder andere antwoord op deze vragen. Ook zetten we duidelijk uiteen wat zibs zijn en hoe je ze op een juiste manier gebruikt. Daarnaast blikken we vooruit hoe we de waarde van zibs verder kunnen uitbouwen en tot een gemeenschappelijke zib-strategie kunnen komen.

Registratie aan de bron borgt kennis en tools bij Nictiz kennisplatform Amigo!

Het programma Registratie aan de bron dat per 15 april eindigt, brengt een groot deel van zijn kennis, tools en good practices onder bij Amigo!, het kennisplatform voor implementatie-ondersteuning van Nictiz. Amigo! is de meest logische plek om de resultaten van Registratie aan de bron te borgen en beschikbaar te hebben voor zorgaanbieders die met zibs of de BgZ aan de slag gaan.

De nieuwe SNOMED-release is nu beschikbaar

Het is weer zover: SNOMED is wederom uitgebreid! Dit keer met 4000 nieuwe vertalingen, ongeveer 80 nieuwe patiëntvriendelijke termen en 500 nieuwe medische begrippen. Hiermee bevat SNOMED nu ruim 268.000 Nederlandstalige begrippen. Een belangrijke stap voorwaarts wat betreft Eenheid van Taal én voor eenduidige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt.

Kennisplatform Amigo! ondersteunt digitale uitwisseling van meldkamer naar SEH en (waarnemend) huisarts

Amigo! bevat nu ook handvatten voor de stappen die nodig zijn voor de implementatie van de voorwaarschuwing van de meldkamer naar de SEH en de bevestiging van de meldkamer naar de (waarnemend) huisarts.

Eenheid van Taal: een computer moet begrijpen wat een arts bedoelt

In een dubbelinterview in de Dataloog, de onafhankelijke podcast over data & AI vertellen onze experts Feikje Hielkema en Pim Volkert over het gebruik van medische data in de zorg.

Uitbreiding Amigo! met rapportage van meldkamer, ambulance en SEH naar huisarts

Hoe kan de huisarts op de hoogte gebracht worden van de verleende spoedzorg aan zijn patiënten? Wat moet gedaan worden om deze informatie digitaal uit te wisselen? Amigo! bevat nu ook handvatten voor de stappen die nodig zijn voor de implementatie van de rapportage van de meldkamer, ambulance of SEH naar de huisarts.

Uitbreiding Amigo! met verwijsbericht van meldkamer en SEH naar (waarnemend) huisarts

Hoe kan de huisarts het triageverslag van de verpleegkundig meldkamercentralist ontvangen? Wat moet gedaan worden om deze informatie digitaal uit te wisselen? Amigo! bevat nu ook handvatten voor de stappen die nodig zijn voor de implementatie van het verwijsbericht van de meldkamer en de SEH naar de huisarts en huisartsenpost.

25 extra patiëntvragenlijsten beschikbaar in je eigen informatiesysteem

Het gestructureerd uitwisselen van patiëntvragenlijsten is namelijk nét zo belangrijk bij het verlenen van goede zorg. De bibliotheek van patiëntvragenlijsten in Amigo is recent aangevuld met 25 extra lijsten.

Zib-conferentie ‘Een gezamenlijk fundament voor de zibs’

Hoe komen we tot een gezamenlijke visie op zorginformatiebouwstenen oftewel zibs? Dat was de opdracht waar stakeholders zoals zorginstellingen, brancheverenigingen en ICT-leveranciers tijdens de online Zib-conferentie op 1 februari mee aan de slag moesten.

Informatiestandaard voor BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg klaar voor gebruik

Continuïteit van zorg betekent zorg die zo goed mogelijk van de ene zorgverlener overgaat op de andere. Bij het waarborgen daarvan speelt de Basisgegevensset Zorg (BgZ) een belangrijke rol: een beknopte samenvatting van de toestand van de patiënt op een bepaald tijdstip. Nictiz heeft samen met het zorgveld de informatiestandaard voor het gebruik van de BgZ specifiek voor medisch-specialistische zorg ontwikkeld en in beheer genomen.

Opnieuw uitbreiding kennisplatform Amigo! met feedbackbericht van SEH naar ambulance

Gele ambulance rijdt op de snelweg

Hoe kunnen de zorgverleners van de ambulancevoorziening de gestelde diagnose van de spoedeisende hulp (SEH) ontvangen? Wat moet gedaan worden om deze informatie digitaal uit te wisselen? Amigo! bevat nu ook handvatten voor de stappen die nodig zijn voor de implementatie van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening . Zorgaanbieders kunnen er mee aan de slag.

Artificiële intelligentie in de zorg: veelbelovend maar meer data is noodzakelijk

Artificiële Intelligentie (AI) verandert wereldwijd het werk van de zorgverlener, de omgang met de gezondheid van burgers en de zorg voor patiënten. AI biedt ook grote kansen de toenemende druk op het zorgstelsel te verlichten. Maar voor goede AI is het van belang dat op een veilige, betrouwbare en transparante manier voldoende en kwalitatief goede data beschikbaar is. Alleen dan kan AI optimaal werken voor gezondheid. Om dit hergebruik van data voor AI mogelijk te maken, is samenwerken noodzakelijk. De Nationale Routekaart Databeschikbaarheid AI biedt daarvoor houvast.

Uitbreiding kennisplatform Amigo! met opvraging professionele samenvatting en spoedmelding

Hoe krijgen de zorgverleners van de spoedeisende hulp, ambulance en meldkamer snel en overzichtelijk relevante informatie uit het huisartsdossier van spoedpatiënten? Wat moet gedaan worden om deze informatie digitaal uit te wisselen? Amigo! bevat nu ook handvatten voor de handelingen die nodig zijn bij het implementeren van de opvraging van de professionele samenvatting en het versturen van de spoedmelding.

Nictiz publiceert zibs pre-Publicatie 2021-2

Buitenlandse inspiratie voor de Nederlandse zorg

Hoe hebben de Duitsers hun gezondheidszorg georganiseerd? Welke wetten en regels heeft Finland of Oostenrijk voor digitale uitwisseling van zorggegevens? En IT-infrastructuur, hoe is die in de Verenigde Staten georganiseerd? Het rapport  ‘Leren van andere landen’ van Nictiz geeft onder andere antwoord op deze vragen. Landen hebben vergelijkbare uitdagingen omtrent digitale communicatie in de zorg. Dit rapport biedt inzicht in de oplossingen die andere landen hebben gekozen en waar Nederland van kan leren.

Nóg minder ruis op de lijn bij uitwisselen labgegevens

Elke dag wisselen zorgverleners, laboratoria, patiënten en onderzoeksorganisaties vele duizenden laboratoriumberichten met elkaar uit. Hoe meer men deze gegevens gestandaardiseerd en digitaal uitwisselt, hoe efficiënter het aanvraagproces en het beschikbaar stellen van laboratoriumresultaten wordt. En dat is des te beter voor de kwaliteit van zorg.  Bij het realiseren van meer digitale standaardisatie, speelt de geactualiseerde richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens een sleutelrol.

NHG-tabellen nu ook beschikbaar op de Nationale Terminologieserver

De implementatiedrempel van een terminologiestelsel moet zo laag mogelijk zijn. Vanuit dit standpunt biedt Nictiz zoveel mogelijk terminologiestelsels aan in de Nationale Terminologieserver (NTS). Dat doen we samen met verschillende content-leveranciers. We zijn blij aan te kondigen dat vanaf nu ook de NHG-tabellen via de NTS beschikbaar zijn voor organisaties die een licentie op die tabellen hebben.

Implementatietool Amigo! van Nictiz verder uitgebreid

Hoe krijgt een SEH-arts snel en overzichtelijk informatie over een spoedpatiënt vanuit de HAP? Wat moet gedaan worden om deze informatie digitaal uit te wisselen? Amigo! bevat nu ook handvatten voor de handelingen die nodig zijn bij het implementeren van de digitale verwijzing van de HAP naar de SEH. Zorgaanbieders kunnen er mee aan de slag.

Belangrijke stap in digitale gegevensuitwisseling tussen huisarts en ziekenhuis

Een huisarts die een patiënt doorverwijst of een specialist die een behandeltraject in het ziekenhuis afrondt. Digitale gegevensuitwisseling van huisarts naar zorginstelling en andersom. Voor beide uitwisselingen is nog veel menselijke interactie nodig want huisartspraktijk en ziekenhuis gebruiken verschillende systemen die een ‘eigen taal’ spreken. Met de koppeling tussen ICPC en SNOMED is Eenheid van Taal in deze informatie-uitwisselingen een stap verder gebracht. Nu voor de uitwisseling van huisarts naar zorginstelling en straks ook vice versa.

Nictiz ontwikkelt Nationale Bibliotheek

Informatie over zorg-ICT-standaarden is al ruimschoots beschikbaar. Bijvoorbeeld op overzichtstandaarden.nl. Maar wil je weten welke standaard je moet gebruiken? Of welke standaard de voorkeur heeft in een bepaalde situatie? En welke versie? Dan moet je nu nog op verschillende plekken kijken en zoeken. Daar biedt Nictiz met de Nationale Bibliotheek van Zorg-ICT-standaarden een oplossing voor.

SNOMED-trein dendert onverminderd door

5000 nieuwe vertalingen. 1100 nieuwe patiëntvriendelijke termen. 1000 nieuwe medische termen. Met de nieuwe release van SNOMED, is het internationale medisch terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals weer flink verrijkt. Dat betekent nog meer Eenheid van taal en dus eenduidige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt.

 

Unieke samenwerking zorgt voor begrijpelijke informatie in patiëntportalen

Chris Fentener van Vlissingen van Stichting kanker.nl en Leonique Niessen van Nictiz tekenen convenant

Stichting kanker.nl en Nictiz hebben vandaag formeel bevestigd medische termen in patiëntportalen begrijpelijker te maken voor kankerpatiënten. Beide partijen tekenden daartoe een convenant in Den Haag. Door uitleg te geven over medische termen die zorgprofessionals gebruiken, worden patiënten in hun zorgportaal beter geïnformeerd. De koppeling van gevalideerde patiëntvriendelijke termen en beschrijvingen van kanker.nl aan SNOMED, helpt zowel patiënten als zorgprofessionals.

NicTALK, de podcastserie van Nictiz

Wat is er nodig voor goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg? Dat is de vraag die centraal staat in de podcastserie van NicTALK.

Nieuw voor de zorg: de publieke machtigingsvoorziening

Het machtigingsvraagstuk in digitale vorm heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. De behoefte bij patiënten om anderen te machtigen om hen te helpen bij hun zorgproces bestaat al lang, maar met de toename van digitale diensten in de zorg wordt digitaal machtigen ook steeds belangrijker. Dat kan nu met de publieke machtigingsvoorziening voor de zorg!

Gino Software succesvol gekwalificeerd voor gegevensuitwisseling JGZ-organisaties en RIVM

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma worden gegevens uitgewisseld tussen JGZ-organisaties en het RIVM. Voor deze uitwisseling is toestemming van gezaghebbende en/of kind benodigd. Nictiz heeft functionele eisen opgesteld, zodat de leveranciers dit gestandaardiseerd kunnen inbouwen.

Nictiz ondersteunt Uitkomstgerichte Zorg met datasets

Vanuit het Programma Uitkomstgerichte Zorg is een campagne gestart om mensen meer bewust te maken van ‘samen beslissen’ in de zorg. Nictiz ondersteunt Uitkomstgerichte Zorg in de ontwikkeling van toegankelijke datasets van de geselecteerde aandoeningen. Zo faciliteren we ‘samen beslissen’ over behandelkeuzes met de juiste ICT-data.

Nictiz start openbare consultatie richtlijn Uitwisseling laboratoriumgegevens

Nictiz heeft samen met partijen uit de zorg de afspraken die gelden voor het eenduidig uitwisselen van laboratoriumgegevens geactualiseerd. Deze afspraken zijn vastgelegd in de richtlijn ‘Uitwisseling laboratoriumgegevens’. Wij nodigen iedereen uit om feedback te leveren op deze richtlijn. De openbare consultatie loopt tot en met 15 september 2021.

Met spoed beschikbaar genomineerd voor Computable Awards 2021

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is door het online platform Computable genomineerd voor de Computable Awards 2021, in de categorie Partnerproject. Samen met VZVZ verzorgt Nictiz de programma-organisatie van Met spoed beschikbaar, dat voor versnelling zorgt in het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen. We zijn dan ook trots op deze nominatie!

Nieuwe release Nationale Contra-Indicatielijst 2021 beschikbaar

De Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen. In de nieuwe release van 2021 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de contra-indicaties maligne hyperthermie en pulmonale hypertensie toegevoegd en is coeliakie van de lijst gehaald. Nictiz beheert de NCI-lijst.

Geruststelling voor patiënt en SEH beter voorbereid

Na de eerdere uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg met drie rapportages, volgt meteen een volgende uitbreiding. De toevoeging van berichten 2, 5 en 22 (zie inzet) stelt de meldkamer in staat de SEH een voorsprong te geven én de patiënt en zijn naasten gerust te stellen. Met deze voorwaarschuwing en de bevestigingen komt relevante informatie beschikbaar, waardoor de SEH-arts en huisarts(enpost) snel en efficiënt kunnen handelen.

Nictiz start openbare consultatie verbeterde beheerprocedure pre-Publicatie zibs

Zorginformatiebouwstenen (zibs) hebben als belangrijkste doel om hergebruik van informatie in de zorg mogelijk te maken. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals zibs en beheert ze. In het beheerproces heeft Nictiz een aantal aanpassingen voorgesteld en nodigt iedereen uit om mee te kijken met het voorstel voor de verbeterde beheerprocedure van de pre-Publicatie van de zibs. De openbare consultatie loopt tot en met vrijdag 23 juli.

Huisarts volledig op de hoogte van verleende zorg in spoedsituaties

De laatste uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg biedt een groot voordeel voor huisartsen en patiënten. Met de recente publicatie van berichten 4, 13 en 14 (zie inzet) is een huisarts vanaf nu snel en volledig geïnformeerd over zijn of haar patiënt. Wat is er met een patiënt met een acute zorgvraag gebeurd, nadat een meldkamer, ambulance of SEH zorg heeft verleend? Voortaan staat dit direct in het eigen huisartsinformatiesysteem. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen.

Inloggen in de zorg verandert: steeds vaker DigiD app met ID-check vereist

Bij steeds meer zorgaanbieders kan op termijn alleen nog worden ingelogd met de DigiD app waaraan een eenmalige controle van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is toegevoegd (ID-check). Dit betekent dat iemand voortaan altijd zijn (mobiele) telefoon of tablet nodig heeft bij het inloggen. Zo zijn persoonlijke gegevens beter beschermd. Binnenkort lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Logius een campagne namens de Rijksoverheid waarmee dit onder de aandacht wordt gebracht.

Zorg&ICT beurs 2021 – Webinars terugkijken

Zorg & ICT is hét startpunt voor digitaal gedreven zorg. Het event Zorg & ICT is daarbij het jaarlijkse hoogtepunt voor actuele informatie, zichtbare innovatie, inspiratie en is de uitgelezen gelegenheid om kennis uit te wisselen en te netwerken met vakgenoten.

Nederlandse Labcodeset: derde versie beschikbaar

Na een eerste versie in mei 2020 en een tweede in oktober 2020, publiceert Nictiz deze week de derde versie 3 van de Nederlandse Labcodeset. Met ruim 100 nieuwe bepalingen wordt het totale aantal gecodeerde laboratoriumbepalingen in de set uitgebreid naar 5.887.

HL7-FHIR nu beschikbaar voor geboortezorg

De FHIR versie van de PWD informatiestandaard voor geboortezorg is nu beschikbaar voor de geboortezorg. Daarmee wordt de digitale informatie-uitwisseling in de zorg nog meer toekomstbestendig.

Publieke machtigingsvoorziening gereed via de TVS

Patiënten kunnen met deze voorziening uit eigen beweging een digitale machtiging afgeven aan een derde. De gemachtigde kan op zijn of haar beurt namens de patiënt online zaken regelen of zorgdiensten afnemen.

Verbetering in berichtgeving tussen ambulance en spoedeisende hulp

In samenwerking met het zorgveld heeft Nictiz de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Daarmee zijn de zorgprofessionals op de SEH nog sneller en beter voorbereid op de komst van patiënten die per ambulance worden binnengebracht. Belangrijk als je bedenkt dat op de SEH vaak elke seconde telt.

Europese krachtenbundeling biedt kansen

Paper ‘Waarom Europa’ onderschrijft belang van gezamenlijke Europese aanpak voor informatie-uitwisseling in de zorg.

Mijlpaal bereikt in Eenheid van Taal

Nictiz bereikt vandaag een mijlpaal in het programma ‘Vertalen SNOMED’. In opdracht van het ministerie van VWS zijn 265.000 medische begrippen en synoniemen uit het internationale medisch terminologiestelsel SNOMED vertaald. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar Eenheid van Taal: het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een medisch begrip.

Acute zorg zonder grenzen

Duitse ambulance

Een auto-ongeluk op de N35 tussen Enschede en Gronau. Het Duitse slachtoffer wordt met een Duitse Rettungswagen naar het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede vervoerd. Tijdens de rit ontvangt de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis een digitale vooraankondiging met relevante patiëntgegevens. Het MST is volledig voorbereid op de komst van de Duitse ambulances en kan direct starten met behandelen. Een tijdsbesparing van misschien wel enkele minuten, die van levensbelang kunnen zijn in de acute zorg.

Uitstel pre-publicatie 2021-1

De publicatie van de pre-publicatie 2021 van de zorginformatiebouwstenen (zibs) is verschoven naar het najaar. De reden die hieraan ten grondslag ligt, is dat over de wijzigingsvoorstellen (issues) voor de zib ‘AllergieIntolerantie’ bij de relevante partijen nog geen overeenstemming is bereikt. De impact van het uitstel is op de andere zibs klein.

Nationale Terminologieserver live

Nictiz maakt implementeren van terminologie makkelijker voor softwareleveranciers.

Hoe verhoog je people empowerment in Europa?

Niet werken voor de zorggebruiker, maar juist de zorggebruiker zelf de controle geven. Dat is het credo van het Europese werkpakket ‘People Empowerment’, waarin Nictiz sinds de start in 2018 samenwerkt met Estland. De toenemende digitalisering van de gezondheidszorg biedt steeds meer mogelijkheden voor een zorggebruiker om controle te pakken. Maar hoe bereik je dit? Eén van de oplossingen is om de zorggebruiker centraal te stellen. In het digital magazine over people empowerment lees je nog meer oplossingen en de theorie erachter.

Anosmie voor arts, ‘niet kunnen ruiken’ voor patiënt

Naast 4400 patiëntvriendelijke termen, bevat SNOMED nu ook 33 COVID-19-termen op B1-taalniveau.

Amigo! – Eerste hulp bij digitale informatie-uitwisseling

Implementatietool Amigo! van Nictiz ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling. De primeur is voor de acute zorg.

Paramedische zorgverleners hebben behoefte aan completere digitale patiëntgegevens

Paramedici baseren een behandeling op de diagnose die zij vooraf stellen. Voor een juiste diagnose en behandeling is inzicht in alle relevante patiëntgegevens noodzakelijk. Onderzoek van Nictiz wijst onder andere uit dat deze zorgverleners niet altijd de beschikking hebben over cruciale gegevens. De gegevens zijn niet compleet en bovendien is er geen functionaliteit om deze digitaal uit te wisselen.

DVZA leverancier Code24 aangesloten op TVS

Code24 is – na hun recente certificering door MedMij – nu een van de eerste Dienstverleners Zorgaanbieder (DVZA) die de stap heeft gezet naar de ToegangVerleningService (TVS), de routeringsdienst die specifiek voor de zorg geschikt is gemaakt.

Leonique Niessen nieuwe vaste directeur-bestuurder Nictiz

Leonique Niessen

De Raad van Toezicht heeft Leonique Niessen per 1 januari 2021 benoemd tot directeur-bestuurder van Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Leonique werkt al sinds september 2019 bij Nictiz als interim directeur-bestuurder en heeft hiervoor diverse bestuursfuncties bij zorginstellingen vervuld.

NOREA publiceert handreiking meervoudig assessment voor aansluiting op DigiD

Het verplichte assessment voor aansluithouders: een onderwerp dat in het kader van aansluiten op TVS (en daarmee ook op DigiD) regelmatig tot vragen leidt. Een specifieke vraag staat daarin centraal: aan welke criteria moet zijn voldaan om voor een meervoudig assessment in aanmerking te komen? De nieuwe handreiking van NOREA geeft hier inzicht in en is tot stand gekomen in samenwerking met Logius.

Aansluiten op DigiD via TVS: vanaf begin 2021 ook met UZI-certificaat

Voor een aansluiting op DigiD via ToegangVerleningService (TVS) heb je een servercertificaat nodig. Dit is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort en bevat gegevens die nodig zijn voor beveiligd internetverkeer. Digitale certificaten zijn een onmisbare schakel in beveiligd internetverkeer.

Grensoverschrijdende samenwerking

dokter luistert aandachtig naar het verhaal van een patiënt

Duitsland en Nederland willen patiëntengegevens voor medische zorg in de grensregio digitaal uitwisselen. Het Bondsministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Duitse en Nederlandse kennisorganisaties Gematik en Nictiz hebben hiertoe een gezamenlijke verklaring afgelegd op de Europese conferentie ‘Digital Health in the 21st Century – Challenges Facing eHealth Competence Centers in Europe’. Gematik en Nictiz gaan samen met betrokken zorgverleners de gegevensuitwisseling in de grensstreek van beide landen testen.

Basisgegevens Langdurige Zorg aangepast voor betere aansluiting op de dagelijkse zorgpraktijk

Vrouwelijke verpleegkundige kijkt lachend naar een oudere vrouw met grijs haar

De Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ) wordt gebruikt voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling in de langdurige zorg met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een cliënt. De eerste implementaties en kwalificaties van de BgLZ hebben nieuwe inzichten opgeleverd. Op basis hiervan heeft Nictiz in overleg met diverse partijen in de langdurige zorg de BgLZ aangepast. De BgLZ faciliteert hierdoor de uitwisseling van gegevens in de langdurige zorg beter. De bijbehorende kwalificatie-eisen zijn ook aangepast.

Wetsvoorstel ‘Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ naar Raad van State

Een wet die voorschrijft dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch dient te verlopen, is weer een stap dichter bij in werking treding. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad er mee in om het wetsvoorstel aan de Raad van State te zenden voor advies. De verwachting is nu dat het voorstel begin 2021 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

ToegangVerleningService voor erkend inloggen beschikbaar voor zorgaanbieders

De nieuwe routeringsvoorziening voor digitale toegang in de zorg, de ToegangVerleningService (TVS), is in gebruik genomen. In een intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DICTU en Logius, is de TVS aangepast om te voldoen aan de specifieke eisen en wensen die voor de zorgsector van toepassing zijn.

Uitbreiding Nederlandse Labcodeset: nog meer laboratoriumgegevens eenduidig uitwisselbaar

Elke dag vinden op grote schaal laboratoriumonderzoeken plaats. Denk aan onderzoeken in lichaamsmaterialen, infecties, geneesmiddelenspiegels of resistentiepatronen. De Nederlandse Labcodeset maakt het mogelijk dergelijke aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek uniform uit te wisselen. Bijvoorbeeld tussen laboratoriumspecialisten voor de bestrijding van infectieziekten en voor epidemiologisch onderzoek Dit komt onder andere het hergebruik van gegevens en de efficiëntie ten goede.

Waarom Nictiz samen met zorgpartijen informatiestandaarden ontwikkelt

Hoe krijg je medische informatie op de juiste plek in een elektronisch patiëntensysteem in een ziekenhuis? Hoe weet je als zorgprofessional zeker dat je collega’s en jij precies hetzelfde bedoelen met de tekst en begrippen die jullie gebruiken? En wat als computers beslissingen moeten nemen zonder menselijke interpretatie, prioriteiten moeten stellen of medicatiefouten moeten ontdekken? Het belang van eenduidige informatie-uitwisseling in de zorg groeit nog elke dag. De informatiestandaarden die hierin een essentiële rol spelen, worden door Nictiz samen met de zorgpartijen ontwikkeld en beheerd.

Regio Amsterdam test digitale uitwisseling medicatiegegevens

“Het in de praktijk laten ervaren is een enorme winst tijdens een testdag. Je ziet dat er een keten ontstaat waarin schakels elkaar bevragen.” 5 oktober 2020 testten softwareleveranciers en zorgverleners als voorbereiding op het implementeren van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. In deze test stond het voorschrijven centraal: de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek. Het belang is groot omdat digitale medicatieoverdracht bijdraagt aan veilige patiëntenzorg.

Maastricht UMC+, Uniklinik RWTH Aachen en Nictiz verbeteren grensoverschrijdende patiëntenzorg door digitale gegevensuitwisseling

Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen werken samen op onderdelen van zorgverlening. Onder begeleiding van Nictiz wordt digitale uitwisseling van medische beelden op het gebied van leverchirurgie ontwikkeld. Het is een eerste aanzet voor digitale uitwisseling van medische gegevens over de nationale grens heen.

SNOMED: Merendeel medische termen inmiddels in het Nederlands beschikbaar

Deze week is de nieuwste Nederlandse versie van SNOMED gepubliceerd. Hierdoor zijn ruim 225.000 medische termen in het Nederlands beschikbaar voor zorgverleners. Dit betekent dat het meest relevante deel van de 370.000 Engelstalige termen inmiddels in het Nederlands beschikbaar is. Uiteraard gaan we door met het vertalen van de overige termen. Maar er is meer nieuws.

Maatregelen Nictiz omtrent het coronavirus

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen. Naar aanleiding hiervan is ons kantoor gesloten en werken onze medewerkers thuis.

Nictiz publiceert verbeterde versie van Basisgegevensset Zorg

De nieuwe versie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ2020) bevat aanpassingen die voortkomen uit wensen en ervaringen van zorgpartijen. De BgZ bestaat uit de gegevens die voor zorgbreed gebruik nodig zijn en daarmee de continuïteit van zorg garanderen. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals de BgZ en beheert de set.

Marlies van Elst lid Raad van Toezicht voor Nictiz

Met ingang van 14 april 2020 is Marlies van Elst toegetreden tot de Raad van Toezicht van Nictiz. Zij volgt Wout Adema op. Met haar aantreden krijgt de Raad van Toezicht versterking op het gebied van operations, IT en dataverwerking.

Nictiz opent openbare consultatie FHIR-profielen Geboortezorg

De consultatie voor de FHIR-profielen voor de landelijke informatiestandaard voor geboortezorg is gestart. FHIR is een standaard voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen en tussen zorginstellingen, maar ook tussen zorginstelling en patiënt. Met de FHIR-profielen voor geboortezorg sluiten we aan bij landelijke standaarden voor gegevensuitwisseling, zoals Basisgegevensset Zorg (BGZ) van Registratie aan de Bron en Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van Medmij. Ook is het een noodzakelijke stap richting een op zorginformatiebouwstenen gebaseerde uitwisseling van geboortezorggegevens.

Nictiz publiceert nieuwe en verbeterde zorginformatiebouwstenen

De zibs Publicatie2020 bevat nieuwe zorginformatiebouwstenen (zibs) en belangrijke wijzigingen op de bestaande zibs. Deze zijn gebaseerd op feedback van zorgpartijen die gebruik maken van de zibs. Zibs hebben als belangrijkste doel om hergebruik van informatie in de zorg mogelijk te maken. De zibs Publicatie2020 is te vinden op www.zibs.nl. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals zibs en beheert ze.

Publieksjaarverslag 2019 online beschikbaar

Het publieksjaarverslag 2019 van Nictiz is nu online beschikbaar. In dit jaarverslag wordt het jaar gevangen in cijfers, een selectie van highlights en een beknopt financieel overzicht. Het verslag is bedoeld om betrokkenen en geïnteresseerden op een toegankelijke en overzichtelijke manier te informeren over de inspanningen en impact van onze stichting in 2019.

U vindt het volledige publieksjaarverslag hier op onze website.

 

Nictiz publiceert nieuwe versie van de MedMij-standaarden en FHIR-profielen

11 augustus heeft Nictiz een nieuwe en verbeterde versie van de MedMij-standaarden en onderliggende FHIR-profielen gepubliceerd. Deze release leidt tot een verbetering van de kwaliteit en de interoperabiliteit van informatie-uitwisseling tussen zorgverlener en patiënt.

Informatiestandaard voor het ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten kunnen de professionele samenvatting (PS) van de patiënt uit het huisartsdossier opvragen. Met deze extra informatie kunnen zorgverleners de melding adequaat afhandelen en de juiste spoedzorg verlenen.

Geboortezorg-webinars voor leveranciers

Aankomende september organiseren Perined, VIPP Babyconnect en Nictiz drie webinars voor ICT-leveranciers. Het thema van deze webinars is: ‘Het recept voor succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie’.

Nóg intensievere samenwerking tussen MedMij, VZVZ en Nictiz

Alle inwoners van Nederland de mogelijkheid bieden om al hun gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen in een zelfgekozen PGO. Dat is de gezamenlijke ambitie van Stichting MedMij, VZVZ en Nictiz. De drie werkten al samen aan dit doel en hebben besloten hun samenwerking te intensiveren. Donderdag 16 juli werden de handtekeningen onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gezet.

Softwareleveranciers verhogen kwaliteit gegevensregistratie Perined

Verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen leveren al decennialang gegevens aan Perined Doel hiervan is inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. Sinds 2014 kan daarvoor gebruik worden gemaakt van de informatiestandaard geboortezorg (PWD) met een compacte kernset. Belangrijke specificaties (HL7v3) daarvan zijn door Nictiz opgesteld, in overleg met de werkgroep Eenheid van Taal.

Wijzigingen in managementteam Nictiz

Per 1 augustus neemt Nictiz afscheid van Hedde van der Lugt als manager Standaarden & Implementatie. Als opvolgers treden per 1 september 2020 twee nieuwe managers in dienst bij Nictiz: Niek den Toom en Wouter de Haan.

Nictiz opent openbare consultatie bètapackage FHIR-profielen voor beter informatie-uitwisseling

FHIR-profielen spelen een belangrijke rol bij digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Deze zijn dankzij MedMij geïntroduceerd en worden inmiddels ook buiten MedMij geïmplementeerd. Er is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van deze FHIR-profielen en begin augustus streven we ernaar een nieuwe versie uit te brengen met onder meer verbeteringen in bruikbaarheid en documentatie. De bètaversie van het package is beschikbaar voor consultatie en we roepen ieder op om met Nictiz mee te kijken. De consultatie loopt tot 9 juli 2020.

Nictiz en VZVZ geven versnelling aan digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg

Gele ambulance rijdt op de snelweg

‘Ik heb met spoed hulp nodig.’ Een simpele oproep waarbij informatie van levensbelang is. Het programma ‘Gegevensuitwisseling acute zorg’ (GAZ) zorgt ervoor dat in 2021 alle schakels in de acute zorgketen over relevante patiëntinformatie beschikken. Met deze informatie kunnen hulpverleners direct handelen. Nictiz en VZVZ voeren gezamenlijk het programma GAZ uit in opdracht van InEen en de Patiëntenfederatie. Beide organisaties bundelen en benutten daarmee kennis van en ervaring in de ontwikkeling en implementatie van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Interactieve webinars – Verbinden & Innoveren met SNOMED

Eenduidige en heldere uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners onderling zijn belangrijk voor kwalitatief goede en efficiënte zorgverlening. Eenheid van Taal is hierbij onmisbaar. Het internationaal, medisch terminologiestelsel SNOMED zorgt voor Eenheid van Taal in de zorg. Op 18 juni organiseren we samen met Registratie aan de Bron een interactieve webinar over ‘Het zorgproces centraal: eenduidige registratie van zorginformatie voor hergebruik’.

Nictiz opent openbare consultatie FHIR-profielen van zibs

Vanaf dinsdag 19 mei staan de FHIR-profielen van zibs (Publicatie2017) ten behoeve van de informatiestandaard eOverdracht in openbare consultatie. In het kader van de informatiestandaard eOverdracht zijn nieuwe FHIR-profielen ontwikkeld voor een aantal zorginformatiebouwstenen Publicatie2017. Deze profielen vormen een aanvulling op de bestaande zib-profielen, om de informatiestandaard eOverdracht te implementeren.  

Nictiz start consultatieronde zibs Publicatie2020

De consultatieronde voor de zorginformatiebouwstenen (zibs) Publicatie2020 is gestart. Deze publicatie bevat nieuwe zibs en wijzigingsvoorstellen op bestaande zibs. De aanleiding hiervoor zijn de wensen en ervaringen van zorgpartijen die gebruik maken van de zibs. Zibs hebben als belangrijkste doel om hergebruik van informatie in de zorg mogelijk te maken. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals zibs en voert de beheertaak uit.

Nictiz start consultatieronde BgZ Publicatie2020

De consultatieronde voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) Publicatie2020 is gestart. Deze publicatie bevat een beperkt aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (2017). De aanleiding voor een nieuwe versie zijn de wensen en ervaringen van zorgpartijen zoals rondom de BgZ, zoals MedMij en VIPP. Daarnaast staat voor de onderliggende zibs een nieuwe publicatie gepland. De BgZ bestaat uit de gegevens die nodig zijn voor continuïteit van zorg. Steeds meer partijen implementeren de BgZ in hun systemen. Het beheer is bij Nictiz belegd.

Nieuwe release Nationale Contra-Indicatielijst 2020 beschikbaar

De Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen. Met de nieuwe release van 2020 is weer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de contra-indicaties feochromocytoom, NUDT15 extensive/normal metabolizer, NUDT15 intermediate metabolizer en NUDT15 poor metabolizer toegevoegd. Contra-indicaties als CYP1A2 extensive/normal metabolizer zijn voorzien van een nieuwe naam. Tevens is een aantal voorgestelde wijzigingen afgewezen.

Deelname Nictiz aan Appathon

VWS heeft Nictiz om haar onafhankelijkheids- en expertiserol gevraagd om te adviseren over de track and trace app. Deze app moet de GGD helpen contacten van coronapatiënten sneller en beter op te sporen om uiteindelijk verdere besmettingen te voorkomen.

Mijlpaal bereikt in landelijke uitwisseling beelden en verslagen

Om na de coronacrisis niet terug te vallen op de DVD en USB-stick kunnen zorginstellingen vanaf medio mei gebruik van maken van het Twiin-portaal waardoor de DVD en USB-stick definitief tot de verleden tijd behoren. Een mijlpaal binnen het programma Twiin met bijdrage van Nictiz vanuit haar expertise over gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling.

Meerwaarde Eenheid van Taal in COVID-19-crisis

Gezondheidsinformatie die voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Dit is een belangrijke conditie om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen. SNOMED en LOINC spelen hierin een belangrijke en verbindende rol omdat deze codestelstels bijdragen aan eenduidige gegevensuitwisseling. In de directe patiëntenzorg bijvoorbeeld. Daar worden de termen gebruikt om onder andere diagnoses, resultaten en besluitvorming eenduidig vast te leggen.
Door de huidige COVID-19-crisis is er behoefte ontstaan de genoemde codestelstels aan te vullen met COVID-19-gerelateerde termen. Nictiz heeft daarom op verzoek van medisch specialisten, de DHD en de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie een aantal nieuwe termen aan beide terminologiestelsels toegevoegd: COVID-19-termen aan SNOMED voor de Diagnosethesaurus en SARS/Coronavirus LOINC termen voor gebruik in de Nederlandse Labcodeset.

Nederlandse editie SNOMED maart 2020 gepubliceerd

Gisteren is de Nederlandse editie van SNOMED maart 2020 gepubliceerd. Met de 43.000 nieuw vertaalde termen van deze editie zijn nu in totaal 193.000 SNOMED-termen vertaald. Hiermee ligt het programma vertalen SNOMED  op schema om begin volgend jaar alle 275.000 voor Nederland relevante termen vertaald te hebben.

‘Waarde en impact van SNOMED zichtbaar gemaakt’

Om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren, is meer inspanning vereist. Een goed functionerend terminologiestelsel is één, maar kan niet zonder de juiste ondersteuning aan zorgverleners en samenwerking in de keten, zo klonk tijdens het symposium ‘Verbinden en Innoveren met SNOMED’ van Nictiz.

Pre-publicatie 2019-2 beschikbaar

‘HIMSS is een plek waar je inzichten deelt’

Standaardisatieorganisaties vernieuwen convenant voor betere afstemming voor gebruik van standaarden in de zorg

GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM, SNOMED NRC, Vektis en Z-Index hebben zich door middel van ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking.

Zorgverleners delen kennis over gebruik terminologiestelsel SNOMED voor verbinding en innovatie

Op 13 februari organiseert de Nederlandse tak van SNOMED bij de KNVB Campus in Zeist een symposium over het gebruik van SNOMED, een internationaal medisch terminologiestelsel. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt het gebruik van SNOMED bij Nederlandse zorgverleners ter bevordering van digitale, patiëntvriendelijke gegevensuitwisseling.

Pilot ouderlijk gezag in de zorg gaat van start

Vanaf vandaag biedt ziekenhuis Tjongerschans (Heerenveen), als eerste ziekenhuis in Nederland, moeders een nieuwe mogelijkheid om met hun eigen DigiD toegang te krijgen tot het medisch dossier van hun kind.

Medische software: is CE-certificering nodig?

Er zijn nieuwe regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en voor medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR). Dit betekent dat producenten van medische hulpmiddelen aan meer en strengere eisen moeten voldoen. Nictiz heeft een stappenplan en een stroomschema ontwikkeld die deze producenten ondersteunen in de beoordeling of de wetgeving van toepassing is en welke consequenties dit heeft voor certificering.

Maak het e-consult tot een succes

Het e-consult biedt prachtige kansen om de toegankelijkheid en patiëntvriendelijkheid van onze zorg te vergroten. Steeds meer patiënten kunnen via een portaal van het ziekenhuis of online platform hun zorgverlener een vraag stellen. Hoe zorg je ervoor dat het e-consult succesvol wordt toegepast? De poster en actielijst ‘Digitaal vragen stellen – maak het e-consult tot een succes’ helpt zorgverleners op weg.

‘Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ en ‘Nationale XDS-metadataset’ nu definitief beschikbaar

Het delen van informatie tussen zorginstellingen is noodzakelijk om te kunnen beschikken over de juiste informatie op de juist plaats en de juiste tijd, in een veilige en betrouwbare omgeving. In veel regio’s wordt gewerkt aan de realisatie van XDS-infrastructuren en in een aantal daarvan is zo’n infrastructuur al aanwezig. Maar de zorg beperkt zich niet tot regiogrenzen, waardoor ook de behoefte ontstaat om XDS-infrastructuren onderling te verbinden. Dit lukt alleen als er bij de inrichting van de afzonderlijke XDS ‘Affinity Domains’ afspraken worden gemaakt op alle lagen van interoperabiliteit, van bestuur tot techniek.

Nictiz zorgt voor eenduidige gegevensuitwisseling in strijd tegen antibioticaresistentie

Het is vandaag Europese Antibioticadag! Antibioticaresistentie (ABR) is een bedreiging voor de volksgezondheid. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en een groeiend aantal laboratoria helpt Nictiz het RIVM in de strijd tegen ABR. Nictiz zorgt voor Eenheid van Taal in de gegevensuitwisseling tussen laboratoria en het RIVM waardoor verspreiding van resistentie wordt voorkomen.

Oproep consultatie WDO

Als gevolg van de aankomende Wet Digitale Overheid (WDO) verandert er voor de zorgsector het nodige met betrekking tot het inloggen bij elektronische diensten. De wet treedt naar verwachting op 1 juli 2020 in werking en regelt dat patiënten veilig, toegankelijk en betrouwbaar kunnen inloggen bij hun zorgaanbieder. 

Inschrijving symposium ‘Verbinden & Innoveren met SNOMED’ geopend

Bent u als zorgprofessional geïnteresseerd in wat Eenheid van Taal en SNOMED voor u en uw werk kunnen betekenen? Schrijf u dan nu in voor het symposium ‘Verbinden & Innoveren met SNOMED’ op 13 februari 2020. Op deze dag gaan we samen met u de brug slaan tussen de zorgpraktijk en ICT.  

Inzet applicaties en infrastructuur wijkverpleging naar hoger niveau

De wijkverpleging wordt de komende jaren geconfronteerd met een aantal uitdagingen: een toename van de complexe (samenhangende) zorgvraag, een gemiddeld kortere ligduur in het ziekenhuis en mensen wonen langer zelfstandig thuis. Daardoor is coördinatie en afstemming met de wijkverpleging steeds belangrijker. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden en continueren, is goede informatie-uitwisseling essentieel. In een zorgveld dat in toenemende mate digitaliseert, is het op orde brengen van IT-infrastructuur en een optimaal gebruik van applicaties in de wijkverpleging essentieel. Om de wijkverpleging hierin te ondersteunen, publiceert Nictiz vandaag het rapport ‘De inzet van applicatie(s) en infrastructuur in de wijkverpleging.’

ID-check met DigiD-app mogelijk op iPhone

Gebruikers van de DigiD-app op een iPhone kunnen vanaf nu ook de ID-check uitvoeren. Tot nu toe kon de ID-check alleen met een Android-toestel met NFC-lezer worden uitgevoerd. NFC staat voor Near Field Communication en maakt het mogelijk om contactloos informatie uit te wisselen binnen een korte afstand. Deze techniek wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om met een telefoon of een smartwatch te betalen.

E-health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health. Toch is het aanbod in e-health groter dan het gebruik ervan. E-health kan leiden tot een afname van de werkdruk als de randvoorwaarden goed zijn. De tijd is rijp om samen handen en voeten te geven aan een betere inbedding van e-health in de zorg. Dit blijkt uit de zevende editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel met als titel ‘Samen aan zet!’ Minister Bruno Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam op vrijdag 1 november het eerste exemplaar van de eHealth-monitor 2019 in ontvangst uit handen van Leonique Niessen (interim-directeur Nictiz) en Cordula Wagner (directeur Nivel).

Definiëren patiëntvriendelijke term: niet zo eenvoudig als het lijkt?!

Wat verstaan we onder een ‘patiëntvriendelijke term’? Deze vraag stond centraal op de tweede bijeenkomst in het kader van Eenheid van Taal voor patiënten op 17 oktober. Bij het digitaal uitwisselen van medische gegevens met patiënten speelt begrijpelijkheid een belangrijke rol. Meerdere organisaties houden zich bezig met dit vraagstuk. Nictiz heeft het initiatief genomen om relevante stakeholders bij elkaar te brengen om samenwerking op dit gebied te verkennen.

Factsheets over zibs en het gebruik van zibs

Inzage in wijzigingsvoorstellen en aanmeldingen voor nieuwe zibs

Europese landen zoeken samenwerking ten aanzien van zibs

Nieuwe leden Autorisatieraad zibs en BgZ

Publicatieplan zibs en BgZ 2020-2021

Methodologie achter de zibs wordt een ISO-standaard

Pre-Publicatie 2019-2

Planning Publicaties en Pre-publicaties zib-centrum

Wereld Standaarden Dag

Wereld Standaarden Dag! Een goed moment om stil te staan bij de voordelen van het gebruik van standaarden. Onze digitale samenleving kan niet meer zonder standaarden en afspraken. Het maakt niet uit of je in Bangkok of thuis op de bank je saldo van je bankrekening opvraagt. Door internationale afspraken en standaarden kan je dit overal ter wereld doen. Zo gemakkelijk gaat het. Ook in de gezondheidszorg zijn standaarden onmisbaar.

Patiënten kunnen vanuit hun PGO ongestructureerde gezondheidsgegevens delen met hun zorgverlener

Het is op dit moment niet mogelijk om alle gezondheidsgegevens gestructureerd te sturen vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO); denk hierbij bijvoorbeeld aan een medicatieoverzicht of een behandelplan die de zorggebruiker stuurt naar zijn zorgverlener. MedMij heeft aan de bestaande standaard PDF/A een extra use-case toegevoegd, waardoor patiënten een of meer documenten in PDF/A-formaat vanuit een PGO naar een zorgaanbieder kunnen sturen.

Voortgangsrapportage Digitale toegang

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de relevante wet- en regelgeving en de huidige stand van zaken van de implementatiestrategie van eID.

Basisgegevens Langdurige Zorg geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO

Ruim 80% van de ziekenhuizen biedt digitaal inzage in medische gegevens

Bij 60 van de 73 ziekenhuizen kunnen patiënten hun medische gegevens via een patiëntportaal online inzien. Vorig jaar was dit mogelijk bij 49 ziekenhuizen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Nictiz op hoeonlineisjouwziekenhuis.nl. Online inzage geeft patiënten meer inzicht in hun gezondheid, omdat ze over hun eigen patiëntgegevens, zoals uitslagen van bloedonderzoek, beschikken.

Leonique Niessen nieuwe interim-directeur en bestuurder van Nictiz

Met de komst van Leonique Niessen heeft Nictiz met ingang van 1 september 2019 een nieuwe interim directeur-bestuurder. Leonique Niessen neemt per die datum de taken over van Lies van Gennip.

Save the date: symposium ‘Verbinden & Innoveren met SNOMED’

Bent u als zorgprofessional geïnteresseerd in ICT en wilt u weten wat Eenheid van Taal voor u kan betekenen? Tijdens het symposium ‘Verbinden & Innoveren met SNOMED’ op 13 februari 2020 gaan we samen met u de brug slaan naar de zorgpraktijk.

Pre-publicatie van de Zorginformatiebouwstenen 2019-1 beschikbaar

Sinds kort is de pre-publicatie 2019-1 van de Zorginformatiebouwstenen (zibs) beschikbaar (zie www.zibs.nl). Pre-publicatie 2019-1 betreft een beperkt aantal, relatief kleine wijzigingsvoorstellen.

Lies van Gennip vertrekt bij Nictiz: ‘het is tijd voor een nieuwe bestuurder voor de volgende fase in digitalisering in de zorg’

Lies van Gennip neemt na zeven jaar afscheid als directeur/bestuurder van Nictiz. De ontwikkelingen op het gebied van informatie(beleid) in de zorg gaan snel, zoals iedereen die daarbij is betrokken, weet. Dat betekent voor Nictiz dat het zich ook steeds moet vernieuwen. Nictiz gaat nu een nieuwe fase in, en dat betekent dat ook de organisatie aangepast moet worden voor deze nieuwe fase. Lies zal op 1 september 2019 haar bestuurstaken overdragen en tot die tijd aanwezig zijn om de interimmanager te ondersteunen.

Taal en techniek ontmoeten elkaar bij brainstorm over patiëntvriendelijke termen

Het belang van Eenheid van Taal in de digitale gegevensuitwisseling in de zorg wordt inmiddels breed gedragen. Verschillende organisaties doen er vanuit hun expertise alles aan om zorgverleners hulpmiddelen aan te bieden die voor hen het werken en het communiceren eenvoudiger en eenduidiger maken. En laten we ook niet de communicatie naar en met patiënten over het hoofd zien; begrijpelijke of patiëntvriendelijke termen. Om overzicht te krijgen heeft Nictiz verschillende stakeholders uitgenodigd voor een overleg. Afgelopen week zaten adviseurs van Amsterdam UMC, CBG, ChipSoft, HealthBase, Nictiz, Patiëntenfederatie, Pharos, Stimulansz en VWS met elkaar aan tafel om te bespreken waar ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Werkconferentie iZiekenhuis 16 oktober

Ziekenhuizen hebben vaak te maken met vergelijkbare vragen en ontwikkelingen rond de inrichting van informatievoorziening. Nictiz legt de verbinding en faciliteert een platform waarop ziekenhuizen hun vragen stellen en hun kennis en ervaringen kunnen delen: iZiekenhuis. Op 16 oktober vindt de dertigste editie van het iZiekenhuis plaats in Utrecht (vergadercentrum Beatrixgebouw) van 10:00 uur tot 16:00 uur. Op het programma staat onder meer: update TWIIN programma, aanpak harmoniseren van de kwaliteitsregisters, update uit het zib-centrum en waardegedreven  zorg. 

Medewerkers Nictiz Loket beantwoorden vragen tijdens Meet Up

Op zoek naar informatie over zib’s? Benieuwd hoe SNOMED in relatie tot de BGZ moet worden gebruikt? Deze en andere vragen kunnen op 10 juli tussen 11.30 uur en 14.30 uur tijdens de Meet Up aan de experts van Nictiz worden gesteld. De Meet Up is een initiatief van het Informatieberaad Zorg en bedoeld voor ICT-leveranciers en mensen die zijn betrokken bij de VIPP-programma’s.

Pilot DigiD servicezuil

Logius, de beheerder van DigiD, test gedurende drie maanden op verschillende locaties in Nederland een DigiD servicezuil. Met deze zuil kunnen bezitters van een iPhone of een Android-smartphone zónder NFC-chip toch een ID-check aan de DigiD-app toevoegen. Mensen kunnen bij de zuil met de DigiD-app een QR-code scannen en vervolgens hun identiteitsbewijs via een chip in de zuil laten uitlezen om de koppeling te voltooien. 

Vervolgsessie Machtigen: factsheet pilot ‘ouderlijk gezag in de zorg’ 

Donderdag 13 juni heeft er een vervolgbijeenkomst over machtigen in de zorg plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van zorgdienstverleners, Zorgverzekeraars Nederland en softwareleveranciers waren hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst vertelden medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over de visie op digitaal machtigen in de zorg en werd de routeringsvoorziening (TVS) toegelicht. Ook werd de factsheet ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ gepresenteerd. 

Mijlpaal bereikt in Eenheid van Taal in laboratoriuminformatie

Jaarlijks vinden er tientallen miljoenen laboratoriumonderzoeken plaats. Met de Nederlandse Labcodeset wordt het mogelijk om aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek eenduidig uit te wisselen. De Labcodeset was nog in ontwikkeling, maar is nu officieel beschikbaar. Deze Eenheid van Taal in laboratoriuminformatie verkleint de kans op fouten en draagt bij aan betere zorg.

Norm veilig e-mailen gepubliceerd

De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7516 die de kaders stelt voor e-mailen in de zorg, is gepubliceerd. Deze norm beschrijft de objectieve eisen waaraan e-mail, met daarin persoonlijke gezondheidsinformatie, moet voldoen. Naast gebruiksvriendelijkheid wordt er in deze norm gelet op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Nictiz heeft graag meegewerkt aan het ontwikkelen van de kaders voor de norm voor e-mailen in de zorg. In een vervolg daarop verschijnt op termijn nog een product met medewerking van Nictiz, te weten een praktisch handboek voor de verschillende soorten zorgverleners die er zijn.

Vooraankondiging openbare consultatie Basisgegevens Langdurige Zorg

In gezamenlijkheid met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via een ‘Openbare Consultatie’ (OC). De OC voor de standaard Basisgegevens Langdurige Zorg start op 20 mei a.s.

MedMij maakt sturen van beelden mogelijk

Een foto zegt niet voor niets meer dan duizend woorden. Hiervoor is nu een MedMij-standaard beschikbaar, die vandaag officieel wordt gepubliceerd. Deze standaard maakt het mogelijk dat een PGO-gebruiker één of meerdere beelden maakt en deze vanuit een PGO stuurt naar een zorgverlener. Dit kunnen beelden zijn als zelfgemaakte foto’s van bijvoorbeeld een allergische reactie, eczeem of een wondje.

Meet Up ‘Play IT Safe’: eMagazine online

Op maandag 25 maart heeft het Informatieberaad Zorg de Meet Up ‘Play IT Safe’ georganiseerd, over informatieveiligheid in de zorg. Alle bezoekers én de mensen die deze dag niet hebben bezocht, kunnen nu het eMagazine lezen met hierin een terugblik en interviews met bezoekers en workshopbegeleiders.

Elke patiënt bij elke apotheek in Nederland dezelfde medicatiebewaking

Apothekers hebben gegevens uit het laboratorium nodig om de juiste medicatie aan patiënten te kunnen verstrekken. Om dit te kunnen doen, zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Belangrijk is dat het scenario toekomstbestendig en landelijk dekkend moet zijn. Uit onderzoek van Nictiz blijkt dat het scenario waarbij een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium het meest geschikt is.

Contra-indicatielijst vernieuwd

De nieuwe contra-indicaties die aan de NCI-lijst zijn toegevoegd zijn voor transplantatie van nier, lever, hart en long. Daarnaast zijn ook mitochondriële ziekten en mastocytose toegevoegd en is de naam van contra-indicatie Gastric bypass gewijzigd in Bariatrische chirurgie.

Informatie over de BgZ gecentraliseerd

Op de Nictiz-website staat informatie over de Basisgegevensset Zorg (BgZ) voortaan geclusterd. Op deze pagina leest u onder meer achtergrondinformatie over de BgZ, technische specificaties van FHIR en CDA en relevante links.

In het Beatrixtheater in Utrecht wordt op 15 mei 2019 vanaf 17:00 uur een eerste inhoudelijke expertmeeting over de Basisgegevensset Zorg (BgZ) gehouden. Belangstellenden voor deze expertmeeting kunnen contact opnemen met Fred Smeele.

Bezoekers e-healthweek enthousiast over evenementen

Van 21 tot en met 26 januari 2019 vond, voor de derde keer, de e-healthweek plaats. Hoeveel mensen zijn bekend met de e-healthweek? Wat vonden bezoekers van de evenementen? Wat hebben ze geleerd? Nivel en Nictiz deden hiernaar onderzoek.

Informatiestandaard Medicatieproces vastgesteld als bouwsteen voor uitwisselen medicatiegegevens

Het informatieberaad Zorg heeft op 25 maart jl. de informatiestandaard Medicatieproces (v.9) vastgesteld als bouwsteen voor het uitwisselen van medicatiegegevens.

Mijlpaal SNOMED vertaalproject: 105.000 termen in het Nederlands beschikbaar

Van het internationale terminologiestelsel SNOMED zijn sinds de publicatie van afgelopen vrijdag 105.000 Nederlandse termen beschikbaar. Het gaat om vertalingen van alle verrichtingen, en een aanzienlijk deel van de lichaamsstructuren, diagnoses, aandoeningen en allergene stoffen. De termen worden naar het Nederlands vertaald om Eenheid van Taal te realiseren voor eenduidige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Door Eenheid van Taal wordt innovatie gestimuleerd en kunnen gegevens worden hergebruikvoor de verbetering van de zorg en voor de verlaging van de administratieve lasten.  

Betere pijnbehandeling dankzij beslisboom

Niet ondersteund worden in het klinisch redeneren of methodisch werken, gegevens niet makkelijk kunnen terugvinden en geen eenduidige verslaglegging. Het zijn allemaal knelpunten die verpleegkundigen en verzorgenden in hun dagelijkse praktijk kunnen tegenkomen. De pilot beslissingsondersteuning, waarbij verpleegkundigen en verzorgenden aan de slag gaan met beslisbomen, werd in het leven geroepen om hier verandering in te brengen. Mét succes. Samen met V&VN ontwikkelde Nictiz de informatiestandaard waarop de beslisbomen zijn gebaseerd.

‘Helpende handen’ hebben baat bij online communicatie en praktische informatie via PGO

Ouderen wonen steeds langer thuis. Daarbij krijgen ze vaak hulp en ondersteuning van familie, vrienden (helpende handen) en zorgprofessionals. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en de complexiteit ervan toe. Dankzij ontwikkelingen op het vlak van e-health zijn er extra mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Bijvoorbeeld via een portaal of via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Helpende handen’ uitgevoerd door Nictiz in samenwerking met het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Hoe versterk je de onmisbare positie van een CNIO?

Steeds meer verpleegkundigen zetten zich in voor de technologische ontwikkelingen in de zorg. Deze CNIO’s en het CNIO Netwerk Nederland hebben de behoefte om hun positie verder te versterken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), V&VN en Nictiz vinden deze versterking essentieel, omdat zij de CNIO zien als een onmisbare schakel voor verdere verbinding tussen (informatie)technologie en de zorg. De whitepaper ‘CNIO, de onmisbare schakel tussen ICT, bed en bestuur’ gaat in op de stappen hoe deze professionalisering bereikt kan worden.

Kwaliteitsslag voor MedMij Standaarden in nieuwe release

MedMij heeft de wijzigingsverzoeken van kandidaat-deelnemers verwerkt in de nieuwe release ‘MedMij Informatiestandaarden 2019.01’. Dit heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van de MedMij Standaarden, waardoor de specificaties beter aansluiten bij de wensen van de kandidaat-deelnemers die de Standaarden aan het inbouwen zijn.

Informatieberaad Zorg erkent Nederlandse Labcodeset

Om een patiënt veilig en snel te behandelen, is het essentieel dat laboratoriumresultaten snel beschikbaar en eenduidig zijn. Hiervoor is een goed beheerde Nederlandse Labcodeset onmisbaar. Het Informatieberaad Zorg erkent  de Nederlandse Labcodeset als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel.

Hoe gebruiken ziekenhuizen de ZiRA in hun informatievoorziening?

In het praktijkboek zijn de cases gebundeld hoe ziekenhuizen de ZiRA gebruiken. Op deze manier kunnen ziekenhuizen elkaars kennis gebruiken. De ZiRA is een flexibel hulpmiddel waarmee de informatievoorziening en organisatie in het ziekenhuis heel precies in kaart gebracht kan worden.

Bezoekers e-healthweek positief over evenementen

Van 21 tot en met 26 januari 2019 vond voor de derde keer de e-healthweek plaats. Wat vonden bezoekers van de evenementen? Wat hebben ze geleerd? En wat gaan ze met de informatie doen? Nivel en Nictiz hebben de impact van deze week onderzocht.

Kamerbrief over aanpak implementatie van programma eID

Staatssecretaris Knops, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de implementatie eID.

Primeur Finland en Estland in elektronische uitwisseling over de grens

Een doorbraak in de elektronische uitwisseling van gegevens tussen verschillende Europese landen. Sinds vandaag kan Finland medicatievoorschriften uitwisselen met Estland. Finse patiënten kunnen voortaan naar een apotheker in Estland om hun medicijnen op te halen die hun eigen huisarts in Finland heeft uitgeschreven.

Meer grip op artificial intelligence in de zorg

Artificial Intelligence (AI) is niet nieuw. Zelfrijdende auto’s en gezichtsherkenning zijn voorbeelden hiervan, maar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan ook niet stil. Deze sector leent zich bij uitstek voor AI vanwege de enorme hoeveelheden data. Maar wat is AI eigenlijk en welke vraagstukken roept het op? Het rapport ‘‘Artificial intelligence in de zorg’’ gaat in op wat AI is, toepassingen in de praktijk en welke vraagstukken dit oproept.

HagaZiekenhuis start met pilot routeringsvoorziening

Als eerste ziekenhuis in Nederland start HagaZiekenhuis met een pilot TVS. Binnen deze pilot wordt het patiënten mogelijk gemaakt om veilig in te loggen op hun persoonlijke portaal.

‘Wettelijke basis voor digitale gegevensuitwisseling verbetert kwaliteit zorg en patiëntveiligheid’

Minister Bruno Bruins gaat in concrete stappen elektronische gegevensuitwisseling overeenkomstig de bijpassende informatiestandaarden wettelijk verplicht stellen. Ook gaat hij ervoor zorgen dat alle partijen hun rol pakken en resultaat boeken. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Pilot met Idensys stopt per 31 december 2018

De pilot met Idensys voor burgers in het publieke domein stopt per 31 december 2018. In januari 2016 startte de overheid een pilot met onder andere het inlogmiddel Idensys.

Nieuwe datamodellen Geboortezorg gebaseerd op zorginformatiebouwstenen

Op het gebied van Geboortezorg gaat de komende drie jaren veel veranderen. Tijd dus voor Nictiz, Perined, RIVM, Babyconnect en de werkgroep Eenheid van Taal om goed met de IT-leveranciers te overleggen. Tijdens een leveranciersbijeenkomst op 15 november 2018 in de Domus Medica in Utrecht bij Perined werd met elkaar van gedachten gewisseld over onder meer nieuwe publicaties van datasets, bijbehorende kwalificaties en de zibs. Vanaf versie 3.0 zijn de datamodellen gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. De nieuwste dataset 3.0 is vanaf nu tot 15 december 2018 beschikbaar voor review.

Eerste exemplaar eHealth-monitor 2018 overhandigd tijdens Mobile Healthcare congres aan VWS

Digitale toepassingen worden in verschillende mate gebruikt in de gezondheidszorg. Het maakt bijvoorbeeld verschil of alleen de zorgverlener met de toepassing gaat werken of dat ook de zorggebruiker hierin een rol heeft, zoals bij online inzage. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. Dit blijkt uit de zesde editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: E-health in verschillende snelheden. De eHealth-monitor wordt op 8 november aangeboden aan het ministerie van VWS.

Pre-publicatie van de Zorginformatiebouwstenen 2018-1 beschikbaar

Sinds kort is de pre-publicatie 2018-1 van de Zorginformatiebouwstenen (zibs) beschikbaar (zie www.zibs.nl). Pre-publicatie 2018-1 betreft een beperkt aantal, relatief kleine wijzigingsvoorstellen.

45 miljoen voor betere gegevensuitwisseling in de GGZ

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt € 45 miljoen beschikbaar voor verbetering van gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg voor meer medicatieveiligheid en ontwikkeling van e-health-toepassingen. In samenwerking met GGZ Nederland en diverse GGZ-instellingen heeft Nictiz bijgedragen aan het samenstellen van de 29 zorginformatiebouwstenen (zibs) die onderdeel zijn van de VIPP GGZ- regeling.

Basisgegevens GGZ geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO

Het versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Geestelijke Gezondheidszorg (VIPP GGZ) heeft de Basisgegevens GGZ vastgesteld. MedMij heeft deze vertaald naar een uitwisselstandaard voor gebruik binnen MedMij. PGO-leveranciers en ICT-leveranciers van zorgaanbieders kunnen vanaf nu de Basisgegevens GGZ implementeren en zich vervolgens door MedMij laten kwalificeren. Hiermee is een belangrijke stap gezet in gestandaardiseerde gegevensuitwisseling met een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Ethische problemen met zorgdata: DEDA getest

Hoe ga je op een verantwoorde en ethische manier om met data, vooral wanneer het gezondheidsdata of medische gegevens betreft? Hoe houd je rekening met alle aspecten van data-gebruik: van ontwerp van algoritmes tot communicatie naar betrokken patiënten, zorgprofessionals en pers? Wat doe je als het fout gaat? De Utrecht Data School ontwikkelde een instrument om ethische problemen in dataprojecten en databeleid te herkennen. In samenwerking met Nictiz werd DEDA getest in de praktijk.

Vijf labs operationeel bij Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie (ABR) verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste vijf laboratoria zijn inmiddels succesvol operationeel geworden met het nieuwe gestandaardiseerde systeem: RLM Dordrecht/Gorinchem, CBSL Hilversum, St. Antonius, Diakonessenhuis en UMC Utrecht. Eenheid van Taal in ABR is een gezamenlijk project van de NVMM, Nictiz en het RIVM.

Veel ruimte voor verbetering informatie-uitwisseling in de langdurige zorg

Vrouwelijke verpleegkundige kijkt lachend naar een oudere vrouw met grijs haar

In de langdurige zorg is de cliënt een groot deel of levenslang afhankelijk van zorg. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden en continueren, is goede informatie-uitwisseling essentieel. Zowel tussen cliënt en zorgprofessional als tussen zorgprofessionals onderling. Om de sector op weg te helpen met verbetering hiervan, publiceert Nictiz vandaag een rapport met resultaten van een verkennend onderzoek voorzien van tien aanbevelingen.

Woordenboek moet leiden tot Eenheid van Taal in de zorg

Om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen, is het van belang dat gezondheidsinformatie voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Daarvoor is het nodig om een gemeenschappelijk woordenboek te ontwikkelen gebaseerd op internationale standaarden. Het gebruiken van dit woordenboek op nationaal niveau, leidt tot Eenheid van Taal in de zorg. Dat is de aanbeveling van Nictiz en het RIVM aan het ministerie van VWS.

Elektronische informatie voor gezondheid en zorg.

Nictiz en de TU Eindhoven nemen tijdens een gezamenlijk georganiseerd symposium afscheid van Dr. Michiel Sprenger. Michiel heeft zich zijn hele loopbaan ingezet voor betere informatie voor betere zorg ook op Europees niveau. Tijdens zijn afscheidssymposium gaat hij in op wat is bereikt op het vlak van digitalisering van de zorg en gezondheid aan de hand van het (Vijf)lagenmodel.

Infographic laat route aanmelden implantaten zien

In januari 2019 gaat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in. Deze wet verplicht zorgaanbieders om de implantaatgegevens van patiënten te registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Om de route van de implantaatgegevens inzichtelijk te maken voor onder meer ziekenhuizen en softwareleveranciers heeft Nictiz in samenwerking met het ministerie van VWS een infographic ontwikkeld.

Bijeenkomst Wet Digitale Overheid

Afgelopen maandag 24 september 2018 organiseerden wij, in samenwerking met VWS, een bijeenkomst over de Wet Digitale Overheid (WDO) en de gevolgen hiervan voor en in de zorg. Wij zijn blij met de grote opkomst en belangstelling voor dit onderwerp.

IT-leveranciers Geboortezorg voeren samen tests uit

Nieuwsbericht: De IT-leveranciers Geboortezorg Onatal, BMA en Orfeus hebben onlangs de aanlevering van de kernset voor Perined onder begeleiding van Nictiz getest.

Eerste stap gezet richting uitwisseling gezondheidsgegevens over de grens

Nieuwsbericht: Vijf ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 11 september 2018 een Intentie tot Samenwerking ondertekend om het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals over de grens mogelijk te maken.

Patiënten meer regie in afspraken met zorgverleners

Nictiz heeft voor MedMij de specificaties gemaakt voor eAfspraak fase 2. eAfspraak maakt het ontsluiten van afspraakgegevens richting persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) mogelijk. Dit biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak en helpt hen om regie te nemen op hun eigen gezondheid.

Spectaculaire stijging in het aantal patiëntportalen

Twee op de drie ziekenhuizen heeft een patiëntportaal dat online inzage biedt in medische gegevens. Vorig jaar was dit nog één op de drie. Patiënten kunnen nu bij 49 ziekenhuizen inloggen om bij hun gegevens te komen. Opvallend is de stijging in het aantal ziekenhuizen dat e-consult aanbiedt: van 17 naar 29. Hoeonlineisjouwziekenhuis

Ethiek verhoogt de waarde van e-health

Kennismagazine over het belang van ethiek bij e-health. Dit kennismagazine biedt praktische handvatten voor het bespreekbaar maken van ethische kwesties bij het toepassen van e-health.

ICHOM als instrument voor Uitkomstgerichte Zorg in Nederland?

Dat de regie in een zorgtraject steeds meer bij de patiënt komt te liggen, houdt ook in dat de patiënt de voor- en de nadelen van mogelijke behandelingen tegen elkaar moet kunnen afwegen. Hiervoor is uitkomstinformatie nodig die voor patiënten en voor zorgverleners goed vindbaar is en goed te begrijpen is. Om ervoor te kunnen zorgen dat zowel zorgverleners als patiënten kunnen beschikken over de juiste uitkomstinformatie en samen kunnen beslissen, zijn standaarden onmisbaar.

Eerste labs aangesloten op Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste twee laboratoria (RLM in Dordrecht en CBSL in Hilversum) zijn succesvol aangesloten op het nieuwe gestandaardiseerde systeem. Eenheid van Taal in antibioticaresistentie is een gezamenlijk project van de NVMM, Nictiz en het RIVM. Nictiz helpt het project Eenheid van Taal antibioticaresistentie bij het vaststellen en het beheren van de labcodes en de berichtdefinities.

E-consult biedt meerwaarde voor huisarts en patiënt

Het e-consult heeft meerwaarde voor zowel huisartsenpraktijken als voor patiënten. Bij 62% van de huisartsenpraktijken is het inmiddels mogelijk om een e-consult te doen. Het daadwerkelijke gebruik van het e-consult is echter nog niet zo hoog. Om huisartsen op weg te helpen en deze kansrijke e-health-toepassing een impuls te geven hebben LHV, NHG en Nictiz een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ontwikkeld: ‘E-consult, hoe regelen we dat?!’ Dit handboek wordt vandaag overhandigd aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS.

 

Helpt u mee om patiënten meer regie te geven in afspraken met zorgverleners?

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om in één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Vanaf 5 juli 2018 staan de specificaties voor het maken van afspraken in openbare consultatie.

ZiRA: hulpmiddel voor ziekenhuizen om hun organisatie en informatievoorziening in te richten

Ziekenhuizen kunnen met de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) de inrichting van hun organisatie in kaders en modellen beschrijven. Daarmee houden ze overzicht, beheersen ze de complexiteit van de informatievoorziening en kunnen veranderingen in onderlinge samenhang doorvoeren. De ZiRA is op 14 juni op het congres ‘Architectuur in de Zorg’ gelanceerd.

Open consultatie Eenheid van Taal

In de tijd dat we spreken over netwerkgeneeskunde en andere innovaties in de zorg is het belangrijk om een randvoorwaarde te regelen, namelijk Eenheid van Taal. Er is sprake van Eenheid van Taal wanneer informatie tussen verschillende zorgverleners kan worden uitgewisseld zonder dat dit de betekenis ervan tenietdoet.

Nieuwe standaard in HL7 CDA beschikbaar voor uitwisselen BgZ tussen ziekenhuizen

Het uitwisselen van de belangrijkste patiëntgegevens tussen ziekenhuizen wordt binnenkort een stuk gemakkelijker. In goede samenwerking met Epic, Chipsoft, Nictiz en Registratie aan de bron is overeenstemming bereikt over een technische standaard voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen ziekenhuizen.

Delen uit het huisartsdossier geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO

Nictiz heeft voor MedMij gegevens uit het huisartsdossier voor een PGO geschikt gemaakt. De basis voor deze set van gegevens is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ die NHG en Patiëntenfederatie Nederland hebben ontwikkeld. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op het uitgangspunt van MedMij: ‘het is raar dat je als patiënt niet bij je gegevens kunt’.

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht voor Nictiz

RvT-leden (Tromp +Velthuisen)

Maarten Klomp (huisarts) en Mirjam van Velthuizen (lid raad van bestuur UMC Utrecht) zijn toegevoegd aan de Raad van Toezicht van Nictiz. Met deze twee nieuwe leden krijgt Nictiz versterking op het vlak van kennis en expertise in de eerste en in de tweede lijn.

Volledige BgZ 2017 door MedMij-specificaties geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO’s

Nictiz heeft voor MedMij de Basisgegevensset Zorg 2017 (BgZ) volledig gereed gemaakt voor het uitwisselen van gegevens zoals bijvoorbeeld diagnoses, verrichtingen (operatief) of geplande zorgactiviteiten met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

Treant pakt voortrekkersrol medicatieveiligheid

​Veilig en verantwoord medicijngebruik is van levensbelang en daarom bundelen Treant Zorggroep en ontwikkelaar Nexus hun krachten.

EHealth-week 2018 positief ontvangen

Geen patiënten meer voor een dichte deur

Value based healthcare (VBHC) groeit in de Nederlandse zorg. En dat is maar goed ook. Er is geen ander model dat zich zo focust op de meerwaarde van zorg voor patiënten als VBHC. En dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Het model zorgt ervoor dat we gaan samenwerken. En laat dat nou net nodig zijn in een complexe zorgwereld waarbij iedereen direct of indirect met elkaar verbonden is. Want de zorg verbeteren, dat kan niemand alleen.

WeeKonnect: kom naar onze presentaties

​Dankzij digitale zorg krijgen mensen meer regie over hun eigen gezondheid en kunnen zorgprofessionals de beste zorg leveren op de juiste plek, op het juiste moment. Digitale zorg komt pas echt tot bloei als we in staat zijn om veilig en betrouwbaar gegevens uit te wisselen. Hoe krijg je dat voor elkaar? En vooral hoe doen we dat samen? Ontdek het tijdens de WeeKonnect.

Project ‘Vertalen Snomed’ levert eerste tienduizend termen op

Met de Nederlandse publicatie van SNOMED CT (Snomed) zijn eind maart de eerste tienduizend vertalingen uit het project ‘Vertalen Snomed’ gepubliceerd. Hiermee is ‘eenheid van taal’ binnen de Nederlandse zorgsector een stap dichterbij. Eenheid van taal is belangrijk voor het uitwisselen van medische- en verpleegkundige gegevens, het vergroten van kennis en het reduceren van administratieve lasten.

Chief Medical Officer CMIO essentieel voor digitalisering zorg in het ziekenhuis

Hoe geef je online inzage voor patienten echt meerwaarde

Doorbraak in digitale dienstverlening

Doorbraak in digitalisering eerstelijns huisartsenzorg noodzakelijk

Omnihis als eerste gekwalificeerd voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en zorggroep van chronische zieken

​OmniHIS, ICT-leverancier van huisartsinformatiesystemen, heeft ervoor gezorgd dat hun systeem medische gegevens van diabetes-, COPD/ astma- en CVRM-patiënten elektronisch kan uitwisselen als onderdeel van een proeftraject van het programma ketenzorg.

Declaratiemogelijkheden e-consult

Gebruik ehealth toepassingen in verstandelijk gehandicaptenzorg neemt toe

Basisgegevensset Zorg wordt de standaard

Unieke samenwerking tussen standaardisatieorganisaties in Nederland

​De samenwerking Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg (SDO-NL) heeft zich uitgebreid met twee nieuwe leden. Hiermee zijn nu zeven standaardisatieorganisaties die in Nederland actief zijn binnen de zorgsector aangesloten bij deze bestuurlijke samenwerking. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Ongestructureerde informatie inzichtelijk maken voor patienten

ehealth week 2018

Van 20 t/m 26 januari 2018 vindt de e-healthweek plaats. Bezoek een activiteit en ervaar zelf wat digitale ondersteuning in de zorg voor u kan betekenen. Van innovatielabs, workshops, open dagen, demonstraties, webinars tot aan theatervoorstellingen en​ pop-up stores door heel Nederland.

Wegwijs in SNOMED CT

Alle afspraken met zorgverleners in een overzicht

E-health: een bewuste keuze

​De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health.

Partijen buiten MedMij kunnen standaarden indienen

​​​​Standaardisatie is onmisbaar bij gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en zorgt ervoor dat informatie op dezelfde manier wordt uitgewisseld. Vanaf nu kan iedereen MedMij verder helpen door standaarden aan te leveren. MedMij opent haar deuren voor partijen die niet direct bij het programma betrokken zijn, maar wel standaarden ontwikkelen. Hiermee geeft MedMij een versnelling en een verbreding aan de standaarden. Patiënten kunnen dan over een completer beeld van hun gezondheidsgegevens beschikken.

Artsen hebben vertrouwen in standaarden voor gegevensuitwisseling

​Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid. Want continue beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier maakt de kans op fouten kleiner. Het gebruik van standaarden draagt hieraan bij. Driekwart van de artsen vindt het gebruik van standaarden de beste oplossing om patiëntgegevens te delen.

Helpt u mee om patienten toegang te geven tot zorggegevens?

Inzicht in het gebruik van patiëntportalen nog een wereld te winnen

Veel ziekenhuizen hebben behoefte aan meer inzicht in de gebruikersaantallen, omdat dit richting geeft aan hun strategie en communicatiebeleid. Het aantal patiënten dat de afgelopen maand contact heeft gehad met een zorgverlener en gebruik maakte van een patiëntportaal ligt tussen de 5% en 20%. Ziekenhuizen die nu 5% scoren hebben dus nog een slag te slaan om tot 10% te komen – een van de VIPP-doelstellingen. Voor de ziekenhuizen die binnen VIPP inzetten op een gebruikerspercentage van 25% ligt de lat helemaal hoog.​

Gebruik digitale medicatiecontrole ouderenzorg groeit, maar blijft achter bij noodzaak

​​Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor medicatiecontrole noodzakelijk. In de praktijk gebruikt slechts 22% van deze zorgverleners deze digitale oplossing. Dit blijkt uit een voorpublicatie van de jaarlijkse eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL.

Verbeter informatie-uitwisseling in GGZ met bestaande standaarden

Het belang van informatie-uitwisseling in de GGZ neemt toe. De GGZ-sector maakt veelvuldig gebruik van veel verschillende e-health-toepassingen, maar dit leidt vaak tot meer administratieve handelingen doordat een koppeling met het patiëntdossier regelmatig ontbreekt. Daarnaast draagt betere informatie-uitwisseling bij aan het verkrijgen van een volledig beeld van de patiënt. Deze uitwisseling is nu vaak nog gebrekkig. Verbetering is op korte termijn mogelijk door gebruik te maken van bestaande informatiestandaarden, zoals voor medicatieveiligheid. Dit concludeert Nictiz op basis van een onderzoek naar informatie-uitwisseling in de GGZ.

Helpt u mee om patiënten meer regie te geven in afspraken met hun zorgverleners?

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om binnen één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’.

Volledige Basisgegevensset Zorg geschikt gemaakt voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen

Patient heeft steeds vaker inzage in onderzoeksresultaten en medicatieoverzicht via patientportalen

​​​Een op de drie ziekenhuizen in Nederland heeft een patiëntportaal, zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth. Vorig jaar was dat nog een op de vier. Bij vijfentwintig van de achtentwintig patiëntportalen heeft de patiënt inzage in onderzoeksresultaten en via zeventien portalen is raadpleging van het medicatieoverzicht mogelijk. Hiermee wordt patiëntparticipatie bij medicatieveiligheid steeds meer realiteit.

Seminar patientveiligheid

Tijdens het Executive Seminar Patiëntveiligheid dat Zorgvisie en Uitgeverij Tijdstroom …Patiëntveiligheid borgen begint met het begrijpen van het systeem en de processen …

Geef het e-consult de ruimte om zich te bewijzen

​​​​​Voor het e-consult geldt helaas nog steeds voor veel huisartsen én patiënten dat onbekend onbemind maakt. Dit terwijl degenen die er al wel gebruik van maken positief zijn over de meerwaarde die het beide partijen biedt. Voor de verdere ontwikkeling ervan is het dan ook belangrijk dat huisartspraktijken gewoon over de drempel heen stappen en er ervaring mee gaan opdoen. Een voorbeschouwing op de eHealth-monitor die in november zal verschijnen.

Ethiek en eHealth maakt eHealth goede zorg beter

Wat is goede eHealth? Is eHealth wel geschikt voor iedereen? Samen met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) organiseren we op donderdag 28 september a.s. een bijeenkomst over de ethische aspecten van eHealth.

Diabetespatienten wisselen via MedMij bloedglucosewaarden uit met de huisarts

E-Consult kun je doen wanneer het jou uitkomt

Huisartsen en medisch specialisten bieden steeds vaker de mogelijkheid om via een website of e-mail een vraag te stellen: het e-consult. Toch wordt van deze mogelijkheid nog maar weinig gebruikt gemaakt. In 2016 gaf 3% van de zorggebruikers in de eHealth-monitor aan gebruik te hebben gemaakt van e-consult.

Digitale verpleegkundige overdracht stijgt

​​​​Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten is met 10% gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Wel ervaren meer respondenten dan in 2014 problemen met de uitwisseling tussen systemen. Eenduidig vastleggen van gegevens kan dit verbeteren.

Patient en zorgverlener, partners in eHealth

Hoe maken we online inzage tot een succes?

Afsprakenset voor geneesmiddelovergevoeligheden

​​​​Huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten hebben afspraken gemaakt over het digitaal registreren en overdragen van geneesmiddelovergevoeligheden. ICT-zorgsystemen die aan deze afspraken voldoen ondersteunen zorgverleners bij de medicatiebewaking op geneesmiddelovergevoeligheden van patiënten.

Denkt u mee MedMij

eHealth: hoe weten we of het werkt?

eHealth is volop in ontwikkeling. Digitale toepassingen ondersteunen patiënten en zorgverleners, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie. En bij sommige toepassingen wordt de reguliere zorg zelfs vervangen door digitale mogelijkheden, zoals bij telemonitoring of online hulp bij psychische klachten.
Maar er heerst ook nog veel onzekerheid over of een toepassing goed is. Dat weerhoudt patiënten en zorgverleners nog in breed gebruik van eHealth-toepassingen. Aanleiding voor Nictiz en Zorginstituut Nederland om van een aantal beproefde methoden in aanverwante vakgebieden te onderzoeken of deze ook geschikt zijn voor beoordelen van kwaliteit van eHealth.

Online inzage voor VIPP

​​Op 30 mei en 14 juni organiseert het VIPP-programma in samenwerking met Nictiz de themabijeenkomst ‘Online inzage’. Het programma is speciaal aangepast aan instellingen die meedoen aan het VIPP-programma. Tijdens deze dag delen twee ziekenhuizen hun ervaringen met de opzet en uitrol van online inzage. Zo geven ze inzicht in de ‘lessons learned’ en krijgt u praktische adviezen. Hierbij staan de veranderkundige uitdagingen centraal. ​

eID in de zorg: wat betekent het voor u?

Nictiz organiseert dinsdag 30 mei een bijeenkomst over eID in de zorg. Het toenemen van onlinedienstverlening vraagt om betrouwbare identificatie en authenticatie. Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Informatiestandaard eOverdracht vernieuwd

De informatiestandaard verpleegkundige overdracht (eOverdracht) voor het overdragen van patiënten door de zorgketen is vernieuwd. Grootste aanpassing is het ontwikkelen en opnemen van verpleegkundige zorginformatie bouwstenen (ZIB’s). Met de ZIB’s wordt eenmalig en eenduidig informatie vastgelegd, wat zorgt voor minder administratieve handelingen en de mogelijkheid om direct informatie uit te wisselen met andere zorgverleners. Naast de ontwikkeling van ZIB’s zijn afspraken gemaakt over welke gegevens moeten worden uitgewisseld en hoe deze moeten worden ingebouwd in het EPD.

iGGZ Platformbijeenkomst 22 mei 2017

Kennismagazine Ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

Gebruiksvriendelijkheid is een voorwaarde voor succesvol gebruik van eHealth. Maar hoe zorg je dat eHealth-diensten gemakkelijk te gebruiken zijn en dat de informatie die wordt overgedragen toegankelijk is? En hoe betrek je patiënten bij dit proces? Hoe laat je hen mee-ontwikkelen en testen? En wat doe je vervolgens met hun feedback? Lees in dit kennismagazine belangrijkste do’s en don’ts voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth.

Meerdere digitale zorginfrastructuren bieden duurzame oplossing voor de zorg

Veel bezoekers eHealthweek willen aan de slag met eHealth

Nivel onderzocht samen met Nictiz de impact van de eHealthweek op bezoekers

De zelfmetende patient

De modern​e patiënt stelt zijn eigen diagnose

Helpt u mee om patiënten inzage te geven in hun gegevens bij de huisarts

Zorgverlener en patient partners in eHealth

​​​Dankzij eHealth kunnen patiënten de zorg die zij nodig hebben beter inpassen in hun dagelijks leven. Maar wat betekent dit voor zorgverleners? ​

Architectuur in de zorg op het goede spoor

De patiënt heeft toegang tot zijn gegevens binnen de zorginstellingen, of krijgt dit binnenkort.

Hoe wordt eHealth gewone zorg

Online inzage, hoe regel ik dat

Eind december organiseerden het UMC Utrecht en Nictiz de kennismiddag: Online inzage, hoe regel ik dat?! Wegens de enorme belangstel​ling kon niet iedereen deelnemen. Daarom is besloten deze kennismiddag te herhalen. Een dag met hetzelfde programma, speciaal voor iedereen die de bijeenkomst in december heeft gemist.

Online inzage hoe regel ik dat?!

Veel Nederlanders zouden graag online inzage in hun medische gegevens willen hebben. De eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL geeft aan dat ruim twee op de vijf zorggebruikers via internet inzage in het eigen dossier wil. Uit onderzoek van Nictiz blijkt dat inmiddels een op de vier ziekenhuizen een portaal heeft waarmee inzage in medische gegevens mogelijk is. Patiënten krijgen zo sneller en makkelijker informatie over bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken. Voor hun zorgverlener is dat soms even wennen. Het invoeren van dossierinzage is dan ook zeer zeker niet alleen een technisch project. Het gaat hier om een uitdagend veranderproces.

Kennismagazine het eConsult bij de huisarts

Tijdens de Nederlandse eHealth-week organiseerde Nictiz op 24 januari jl. samen met stichting IKONE en Growtivity de workshop ‘het eConsult bij de huisarts: van belofte naar praktijk’. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de deelnemers zijn opgedaan en gedeeld, hebben we gebundeld in een digitaal kennismagazine. Het magazine bevat ook een zevental acties waarmee we gezamenlijk het eConsult bij de huisarts een extra impuls kunnen geven.

iCare platform 30 maart 2017

Hulp bij veranderende informatievoorziening in care-instellingen

Sinds vandaag is versie 3.0 van het Referentiedomeinenmodel Care (RDC)​ beschikbaar. Het RDC is een hulpmiddel voor care-instellingen die aan de slag gaan met of iets willen veranderen in de informatievoorziening. Het RDC maakt inzichtelijk waar knelpunten ontstaan bij bijvoorbeeld veranderende ICT in een care-instelling. Dit zijn niet alleen vraagstukken over ICT in het primaire zorgproces, zoals het aanschaffen van een nieuw patiëntportaal. Het RDC maakt over alle lagen in een care-instelling inzichtelijk waar rekening mee moet worden gehouden als er een verandertraject wordt gestart.

Bijeenkomst Ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

PALGA, IKNL en Nictiz werken aan eenheid van taal in de gezondheidszorg

Vernieuwd: nationale classificatie contra indicaties voorzorgen voor medicatiebewaking

Wat zijn jouw ervaringen met de verpleegkundige overdracht

Ben je verzorgende, (transfer)verpleegkundige, afdelingshoofd, teamleider of zorgcoördinator? Dan horen we graag jouw mening over de verpleegkundige overdracht. Vul de enquête in van Nictiz en V&VN. 

Is blockchain de panacee voor informatieversnippering in de zorg

Blockchain is veelbelovend, maar niet volwassen. Voor diverse grote informatiseringsproblemen in de zorg kan het bijdragen aan een oplossing, maar ook niet meer dan dat. Het is nu vooral de tijd voor experimenteren, vertrouwd raken met de mogelijkheden en de beperkingen van deze technologie. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de impact van blockchain in de zorg.

Patienten in de regio Nijmegen krijgen meer regie op hun behandelproces

Patiënten in de regio Nijmegen kunnen binnenkort via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (MijnZorgnet) de belangrijkste gegevens uit hun huisartsendossier inzien. Deze derde kickstartomgeving van MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens. Op 1 april 2017 gaat de proef van start.

Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar

De komst van steeds meer digitale toepassingen, zoals eHealth-diensten, vragen om extra vaardigheden voor zorgprofessionals. Dat hier (nieuwe) digitale vaardigheden voor nodig zijn, dat klinkt natuurlijk heel logisch. Maar hoe speel je hier als zorgorganisatie goed op in? Hoe weet je wat het niveau is van de digitale vaardigheden van zorgprofessional en hoe kan je deze – indien nodig – verbeteren?

Eurocommissaris Andriukaitis brengt werkbezoek aan Nictiz

​Op vrijdag 27 januari brengt Eurocommissaris Andriukaitis van Volksgezondheid en Voedselveiligheid een werkbezoek aan Nictiz. Dit besloten werkbezoek vindt plaats in het OLVG in Amsterdam, met vertegenwoordigers van Nictiz, het OLVG, Ministerie van VWS en de Nederlandse vertegenwoordiging van de EC.

Kennismagazine ‘Online Inzage, hoe regel ik dat?!’ live

​​In december 2016 heeft Nictiz in samenwerking met het UMC Utrecht de bijeenkomst ‘Online inzage, hoe regel ik dat?!’ georganiseerd. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de zorginstellingen én de deelnemers zijn gedeeld, zijn nu gebundeld een digitaal kennismagazine.

Nictiz levert de eerste MedMij standaarden

MedMij begint nu ook voor patient vorm te krijgen

MedMij, het programma dat patiënten meer grip moet geven op hun eigen gezondheidsgegevens begint nu ook voor patiënten vorm te krijgen. Vandaag zijn de eerste MedMij-standaarden gepubliceerd waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT-systemen moeten voldoen om goed, veilig en betrouwbaar gegevens uit te kunnen wisselen. Tegelijk beginnen op verschillende plaatsen in het land kleine proeven, waarbij patiëntgegevens worden uitgewisseld tussen patiënt en zorgverlener.

Agenda bijeenkomsten platform Patiënt en eHealth 2017

Nictiz levert via MedMij eerste Nederland brede FHIR profielen

Nictiz heeft via MedMij de eerste Nederland-brede FHIR-profielen overgedragen aan HL7 Nederland ter validatie. Dit is de eerste uitwerking van het convenant dat als doel heeft de standaardisatie en het hergebruik van HL7 FHIR profielen binnen Nederland te stimuleren. Dit draagt bij aan (inter)nationale standaardisatie van de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Extra bijeenkomst in 2017 ‘Online Inzage, hoe regel ik dat?!

De kennismiddag over online inzage in december was snel volgeboekt. Daarom zullen wij deze bijeenkomst in de eerste helft van 2017 nog een keer organiseren.

Terugblik seminar Nier in het vizier

Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten samen schouders onder betere informatievoorziening

​Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten zich al jaren voor betere informatievoorziening in de zorg en ondersteuning in. De organisaties trekken onder meer samen op bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. Hierdoor kunnen zij het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie.

Technology for (Self)care Congres

Technologyfor Health vindt plaats op 11 en 12 oktober 2016 in Congrescentrum 1931 in Den Bosch …Technology for Health is een vakbeurs met congres…

Mobile Healthcare event

Mobile Healthcare event op 6 oktober …Mobile Healthcare is uitgegroeid tot het grootste BeNeLux congres over mHealth en het …

Patienten hebben geen idee wat er met eHealth kan

​Gemakkelijk je zorg regelen, dat kan met eHealth-diensten zoals online consulten. Veel mensen weten niet dat dit mogelijk is, terwijl dit wel al bij veel artsen kan. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Dit is een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 van Nictiz en het NIVEL.

Seminar Nier in het Vizier

Maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders hebben nierschade. Wanneer medicijnen niet worden afgestemd op de nierfunctie, kan dit zorgen voor onnodige bijwerkingen en (verdere) nierschade. Een gezamenlijk actieplan om dit te voorkomen ontbreekt. Op 15 november 2016 organiseert Nictiz in samenwerking met verschillende organisaties het seminar Nier in het Vizier. Centraal staat het belang van medicatiebewaking voor mensen met een verminderde nierfunctie om complicaties en verder nierfunctieverlies te voorkomen.

Ehealth convention

Jaco van Duivenboden, eHealth-adviseur bij Nictiz, geeft een presentatie over dit … De e-Health Convention is een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van …

Zorgsymposium 2016

Tijdens de 8ste editie van het Zorgsymposium staat innovatie in de sector centraal … Meer informatie en aanmelden​​ Zorgsymposium 2016…

Nieuwe methodes voor inloggen bij zorgorganisatie

Het kabinet wil dat er meer mogelijkheden komen om in te loggen op websites van zorg- en overheidsorganisaties. Nu gaat dat meestal door het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een code via sms. Door de komst van een nieuw afsprakenstelsel komen daar straks nieuwe methodes met een hoger betrouwbaarheidsniveau voor in de plaats. Dat schrijft waarnemend minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag in een brief ​aan de Tweede Kamer. 

Wordt eHealth onder de Nederlandse bevolking bekender?

Dat gaat blijken uit de jaarlijkse eHealth-monitor, die het ministerie van VWS donderdag 6 oktober in ontvangst neemt op het Mobile Healthcare congres​.

Steeds meer ziekenhuizen geven patienten online toegang tot hun gegevens

Concept standaard voor betere uitwisseling medicatiegegevens

Het iCare platform leeft

Naast een aantal bekende gezichten konden we tijdens het iCareplatform afgelopen mei weer nieuwe gezichten verwelkomen. Er werd gediscussieerd over het thema: “De cliënt, de zorgmedewerker en de cloud”. Van persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) tot datalek. De belangrijkste boodschap van de middag was dat de cloud en alles wat daarmee samenhangt ons allemaal bezig houdt en dat we veel van elkaar kunnen leren. Geen nieuw inzicht, maar wel precies de doelstelling van het iCare platform!

We gaan de goede kant op

Het verhaal goed vertellen wordt de grootste uitdaging

Architectuur in de zorg gemist 2016

Het congres ‘Architectuur in de zorg’ van afgelopen 24 juni speelde in op de vraag hoe data-architectuur kan bijdragen aan een betere informatievoorziening binnen het zorgproces van ziekenhuizen, GGZ- en care-instellingen. Het congres werd bezocht door ruim 150 deelnemers.

Samenwerking Nictiz en Furore voor standaardisatie Nederlandse zorg

Congres Architectuur in de zorg: van data management naar data science

​Je kunt als ziekenhuis gevestigd zijn in een prachtig pand, beschikken over de nieuwste instrumenten en apparatuur, een fantastische medische staf in huis hebben en werken met bevlogen verplegend personeel. Maar: als vervolgens de informatiearchitectuur niet op orde is, heb je alsnog een groot probleem. Tijdens het congres Architectuur in de zorg op donderdag 23 juni, dat dit jaar voor de zevende keer wordt georganiseerd, draait om de vraag: hoe kan de inzet van informatiearchitectuur het zorgproces kwalitatief beter en efficiënter ondersteunen?

EPD implementatie bij het VUmc en het AMC

MedMij geeft je meer grip op je gezondheidsgegevens

MedMij. Dat is de naam voor een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het programma Meer Regie over Gezondheid maakte de naam vandaag bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam. MedMij moet nog groeien. Veel afspraken worden later dit jaar gemaakt. De mensen van het programma werken daarvoor nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, ICT leveranciers, zorgverzekeraars en overheden.

Idensys gaat vliegen als steeds meer organisaties mee gaan doen

Het verpleeghuis congres 2016

Datum : 13-10-2016… Voor verpleegkundigen en managers in verpleeghuizen worden tijdens het congres op 13 oktober praktische oplossingen, cases …

Regio’s starten betere ICT-samenwerking via Health Bonds

De eerste dag van de eHealthweek stond in het teken van de regionale ontwikkelingen met ICT in de zorg, in Nederland. Uit verschillende delen van het land kwamen mensen naar de Beurs van Berlage om daar hun regio-initiatieven te presenteren en om samenwerkingsverbanden te starten. Er zijn veel regionale initiatieven en het was goed om met elkaar de kennis over de verschillende aanpakken te delen. Nictiz speelt in verschillende regio’s een ondersteunende rol en stimuleert samenwerking bij de implementatie en opschaling van eHealth.

Omdat ik het belangrijk vind om goed voor mezelf te zorgen

Patiënten zijn zich nog niet goed bewust van de mogelijkheden van ICT en internet voor de zorg. Dat maakt de meting uit de rapportage eHealth-doelstellingen ‘Omdat ik het belangrijk vind om voor mezelf te zorgen’ ​duidelijk. Zorgaanbieders kunnen een belangrijke rol spelen in de bewustwording hierover, aangezien zij direct contact hebben met de patiënt.

Geslaagd congres patiëntparticipatie en medicatieveiligheid

​​​​Afgelopen donderdag 26 november vormde Mediaplaza in Utrecht het decor voor een gevarieerd programma tijdens het congres Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid.

Hoe pas ik eHealth in samenwerkingsverbanden toe?