news photo
06-06-2016
0

​​​​​​​Apothekers staan positief tegenover eHealth. Op de vraag of online inzage voor de patiënt gewenst is, antwoordt 91 procent van de openbaar apothekers instemmend. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport 'eHealth, de apotheker is er klaar voor'​ van Nictiz, op 6 juni gepresenteerd tijdens het eerste KNMP eHealth Café. ​Bekijk ook de infographic voor de belangrijkste uitkomsten.

Online inzage in het medicatieoverzicht door patiënten en het online uitwisselen van medicatiegegevens tussen zorgverleners en met de patiënt is van groot belang. Het kan mogelijk vermijdbare ziekenhuisopnames voorkomen. In Nederland zijn het aantal 'vermijdbare medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames' volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg ongeveer 16.000 per jaar.

Apothekers noemen als argumenten voor inzage door de patiënt: het is het recht van de patiënt, het geeft de patiënt een rol in beheer van zijn dossier, het versterkt regie en zelfmanagement en het bevordert de correctheid van medicatiegebruik en therapietrouw. 'Fijn om terug te lezen dat de apotheker positief staat tegenover eHealth', zegt voorzitter Dick Bouma van het sectiebestuur LOA van de KNMP. 'Veel apothekers bieden al inzage aan de patiënt. Ook is er grote deelnamebereidheid aan pilots. Het is een goede zaak dat apothekers initiatieven nemen om vooruitgang te boeken.'

Belemmeringen

Bij de elektronische gegevensuitwisseling met andere zorgverleners ervaren apothekers belemmeringen. De meest genoemde belemmering is dat systemen slecht of in het geheel niet gekoppeld kunnen worden en de weerstand bij andere zorgverleners. De fax is daarom bij 99% van de apotheken nog regelmatig in gebruik. 'Samen met KNMP, andere zorgverleners en de patiënt werken we in het programma Informatiestandaard Medicatieproces aan het verhelpen van de babylonische spraakverwarring tussen de verschillende computersystemen. Dit bevordert zorgbreed de uitwisseling van medicatiegegevens, tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënten. Met als doel een helder en actueel medicatieoverzicht van de patiënt', zo vertelt Lies van Gennip directeur van Nictiz.

Onderzoek

Het eerste onderzoek van Nictiz naar de stand van zaken rondom eHealth in de farmacie is gedaan met medewerking van de KNMP en de NVZA. 122 openbaar apothekers en 17 poliklinische apothekers vulden een uitgebreide vragenlijst in. Het kwalitatieve onderzoek kwam tot stand door deelname van een focusgroep van vijf apothekers. In totaal zijn vier thema's onderzocht: de elektronische communicatie tussen apotheek en patiënt, elektronische informatie-uitwisseling met zorgverleners, online inzage door de patiënt en de toekomst.

eHealth week

Als aftrap van de eHealth Week, die van 8 tot 10 juni in Amsterdam plaatsvindt, presenteerde Nictiz de cijfers tijdens het KNMP eHealth Café. Nederland is in 2016 gastheer van dit internationale evenement. Minister Schippers is het ernst waar het eHealth aangaat. Vorig jaar meldde ze 130 miljoen euro te willen investeren in medisch-technologische ontwikkelingen. In een brief aan de Tweede Kamer verwoordde ze haar doelstellingen als volgt: in 2019 heeft ten minste 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de overige Nederlanders directe toegang tot medische gegevens, kan 75 procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen uitvoeren in combinatie met monitoring op afstand, en kan iedereen die thuis zorg en ondersteuning ontvangt desgewenst via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren.

==================

In de mediareacties