news photo
13-04-2015
0

Jeroen van der Meer en Ingeborg van der Molen (leden van de Raad van Toezicht van de care-instelling Groot Hoogwaak) deelden de lessen die zij hebben geleerd tijdens de selectie en implementatie van hun Elektronisch cliëntendossier ECD. Zo gaven zij aan dat het goed is om bij andere organisaties te gaan kijken die al een ECD-implementatie achter de rug hebben.

Ook is het noodzakelijk dat het programma van eisen gedetailleerd is beschreven, zodat zowel voor de leverancier als de care-instelling precies duidelijk is welke afspraken en verwachtingen er zijn. En men later niet voor verassingen komt te staan. Uit de discussie kwam naar voren dat er vanuit de care-sector meer met standaarden gewerkt zou moeten worden, zodat bijvoorbeeld niet elke care-instelling een programma van eisen gaat opstellen.

Referentiedomeinenmodel care helpt

Erwin van Boxtel, informatiemanager bij care-instelling Thebe, ging in op de meerwaarde van het Referentiedomeinenmodel care (RDC) voor zijn instelling. Hij gaf aan dat voordat een project start, het RDC helpt bij het in kaart brengen van wat er precies gedaan moet worden en waar de knelpunten liggen: ‘Want er duikt altijd wel weer een knelpunt op waarvan je dacht: hadden we dat nou niet kunnen voorzien?’ Erwin riep tijdens zijn presentatie op om het RDC te gebruiken bij de inzet van ICT in een care-instelling en te helpen bij de doorontwikkeling ervan. Nictiz gaat samen met de werkgroepleden goede voorbeelden van het gebruik van het model verzamelen, zodat er best practices beschikbaar zijn voor potentiële gebruikers. Deze best practices helpen hen om ook het RDC in te zetten in hun care-instelling.

Voorkomen is beter dan genezen

Folkert Ringnalda (hoofd webapplicaties bij ICT-leverancier Bossers & Cnossen) vertelde een indrukwekkend verhaal over het project ‘SamenOud’. Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen, maar hoe pak je dat aan? Om aan preventie te kunnen doen, moet je weten welke ouderen het kwetsbaarst zijn. Huisartsen screenen met behulp van een vragenlijst ouderen op het gebied van gezondheid, welbevinden, welzijn en wonen om in te schatten hoe hij of zij ervoor staat. De vragenlijst is gebaseerd is op het Chronic Care Model en het Population Health Management systeem van Kaiser Permanente. De respons is door de persoonlijke benadering zeer hoog (98%). Uit de antwoorden van de oudere wordt duidelijk of hij of zij zich nog prima kan redden of dat wat extra ondersteuning nodig is. Door gericht aandacht aan de kwetsbaarste ouderen te geven en te werken aan preventie, wordt een grote kwaliteitsverbetering bereikt. De mate waarin de ouderen aangeven dat klachten afnemen bijvoorbeeld, is spectaculair: op onderdelen 50 procent.

eHealth in de revalidatiesector

Irene Kos van Heliomare ging tot slot in op de ervaringen bij het implementeren van eHealth in de revalidatiesector. Er is wat koudwatervrees bij behandelaren en cliënten: gedacht wordt dat nog niet alle patiënten in staat zijn met eHealth om te kunnen gaan en medewerkers zijn bezorgd over het behoud van hun baan. Maar zij die met eHealth aan de slag zijn gegaan, zijn al snel positief! Deze bevinding leidde tot een discussie over de manier waarop je behandelaren en patiënten over de streep trekt. De overtuiging in de zaal is dat de dubbele vergrijzing ondanks de technologische vooruitgang nog steeds zal leiden tot grotere vraag naar personeel. En dat de inzet van eHealth het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg dan juist mogelijk blijft maken.

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties die zijn gegeven tijdens de iCare platformbijeenkomst.

  • Het RDC bij Thebe – Erwin van Boxtel (informatiemanager bij Thebe)
  • SamenOud, anders denken en anders doen in de ouderenzorg – Folkert Ringalda (hoofd webapplicaties bij Bossers & Cnossen)
  • eHealth ontwikkelingen binnen de revalidatie sector, blended care – Irene Kos (verpleegkundig specialist en klinisch informaticus i.o. bij Heliomare)
  • Lessons learned, ICT-implementatie Groot Hoogwaak – Jeroen van der Meer en Ingeborg van der Molen (leden Raad van Toezicht, Groot Hoogwaak). Deze presentatie verschijnt binnenkort.

Over het iCare platform

De caresector heeft aangegeven behoefte te hebben aan een landelijk platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. Om aan deze behoefte te voldoen, organiseert Nictiz samen met verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers uit de caresector ‘iCare platformbijeenkomsten’. Bent u werkzaam binnen de caresector op het snijvlak van zorg en ICT en wilt u de volgende keer ook deelnemen? Of heeft u vragen over het iCare platform? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk of via twitter @IreneV_D.


reacties