news photo

Een vertaling van wet- en regelgeving bij het inrichten van een patiëntportaal.

04-07-2013
0

Zorgaanbieders zetten steeds vaker patiëntportalen in om informatie uit te wisselen met patiënten en andere zorgverleners. De wet stelt eisen aan gegevensverwerking via patiëntportalen en biedt daarmee tegelijkertijd handvatten om op een goede manier om te gaan met privacygevoelige informatie rondom de patiënt. Twee wetten zijn hiervoor in het bijzonder van belang: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Hoewel de betekenis van bestaande regels voor deze nieuwe ontwikkeling in de zorgverlening nog niet op alle punten is uitgekristalliseerd, zijn er wel een aantal voorwaarden waar de zorgverlener in elk geval rekening mee moet houden.
Samen met de Nederlandse Patiëntenfederatie NPCF heeft Nictiz deze voorwaarden in ‘Een juridisch kader voor patiëntportalen’ beschreven. Daarnaast is in het kader een aantal uitgangspunten op een rij gezet om zorgvuldig om te gaan met bestaande wet- en regelgeving.

Voor wie?

Dit kader is geschreven voor zorgverleners en zorginstellingen die geïnteresseerd zijn in de juridische eisen aan het aanbieden van patiëntenportalen aan hun patiënten.

Meer weten?

Voor meer informatie over het juridisch kader van de NPCF en Nictiz kunt u contact opnemen met Marinka de Jong van Nictiz of Jacqueline Krabben.


reacties