news photo
20-11-2014
0

​De zorgpartijen KNMG, NPCF, ZN, de VZVZ, Zorginstituut Nederland en Nictiz hebben de Implementatieagenda eHealth vastgesteld. Zij maken zich hiermee samen sterk om knelpunten te signaleren en waar nodig obstakels op te ruimen op het terrein van financiering, regie, bekendheid en standaardisering van eHealth. Primair zal dit gelden voor zes uit het veld afkomstige projecten.

Met de Implementatieagenda eHealth onderstrepen de zorgpartijen het belang van digitale toepassingen in de zorg. eHealth biedt meer mogelijkheden aan patiënten om regie te nemen over hun gezondheid en aan artsen om op afstand/digitaal zorg te verlenen, te communiceren en informatie uit te wisselen. Dit draagt naar verwachting bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten.

Projecten

De volgende projecten maken op dit moment deel uit van de Implementatieagenda:

  • Informatie uitwisseling Ketenzorg: voor goede zorg voor de chronische patiënt is samenwerking tussen zorgverleners van verschillende zorgorganisaties in de keten noodzakelijk. Uiteraard speelt de patiënt zelf hierbij ook een belangrijke rol. Om de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg te kunnen waarborgen is de informatie-uitwisseling tussen de onderling samenwerkende zorgaanbieders én tussen zorgaanbieders en patiënten noodzakelijk. Met behulp van eHealth-toepassingen kunnen zij de samenwerking verbeteren door gestandaardiseerde, efficiënte en betrouwbare informatie eenvoudig en veilig uit te wisselen.
  • Persoonlijk Gezondheidsdossier: doelstelling is dat alle inwoners van Nederland moeten kunnen kiezen voor een persoonlijk gezondheidsinformatiesysteem waarin alle persoonlijke gezondheidsgegevens verzameld, beheerd en gedeeld kunnen worden door de burger zelf. Door dit project worden de ontwikkeling en de brede implementatie van het Persoonlijk Gezondheidsdossier in Nederland versneld.
  • ZO! Zelfzorg Ondersteund!: doel is om binnen drie jaar ondersteunde zelfzorg (zelfmanagement) op grote schaal te implementeren, te beginnen bij mensen met Diabetes type II. De inzet van ICT maakt voor mensen met een chronische aandoening meer zelfzorg mogelijk. De bedoeling is dat de kwaliteit van leven wordt verhoogd en minder beroep op professionals nodig is.
  • Richtlijn e-consult: de KNMG heeft sinds 2004 een Richtlijn online arts-patiëntcontact, geactualiseerd in 2007. Gezien de ontwikkelingen op het terrein van eHealth gaat de KNMG deze tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.
  • Richtlijn medische apps: het doel is een richtlijn met criteria op te stellen waaraan een medisch app moet voldoen om betrouwbaar te zijn. Criteria hebben onder andere betrekking op een juridische, klinische en usability check.
  • Patiëntenparticipatie bij medicatieveiligheid: dit project streeft naar een actievere rol van de patiënt door het mogelijk te maken dat patiënten hun medicatiegegevens zelf kunnen downloaden, opslaan, aanvullen en delen met de eigen zorgverleners. Doel is het medicatiedossier te verbeteren en patiëntparticipatie te stimuleren.

Convenant

De basis van deze agenda vormt een bestuurlijk akkoord, dat genoemde partijen in de gezondheidszorg in december 2013 onderschreven. Met dit convenant besloten zij gezamenlijk tot het wegnemen van belemmeringen voor eHealth en het stimuleren van het inbouwen van eHealth in het Nederlandse zorgsysteem.

eHealth

eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. eHealth omvat diverse technieken, services en systemen die op afstand werkzaam zijn, voor al via het internet. eHealth kan personeelsdruk verminderen en kosten besparen. Daarnaast kan eHealth de kwaliteit en veiligheid van de zorg verbeteren en de zelfzorg van patiënten ondersteunen.

Zie ook de Kamerbrief over eHealth van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van VWS over dit onderwerp.


reacties