Overig

Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg – EGiZ

Auteur(s)
SIGRA, Zorgring NHN, Sleutelnet, Haaglanden, Zorgnet Oost, RZCC, REN West-Brabant, GERRIT, KNMP, InEen, KNMG, NVZ en Nictiz
Soort publicatie
Overig
Uitgever(s)
KNMP en Nictiz
Datum
01/09/2019
Bestand
In deze versie van de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (“Gedragscode EGiZ”) zijn wijzigingen opgenomen in verband met de volgende nieuwe wet- en regelgeving:
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking van persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz, eerder aangeduid als de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens), in werking getreden op 1 juli 2017;
 • Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Besluit van 10 november 2017, houdende nadere regels over functionele, technische en organisatorische maatregelen bij elektronische gegevensverwerking door en tussen zorgaanbieders), in werking getreden op 1 januari 2018;
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG, beide van kracht vanaf 25 mei 2018;
 • Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 27 juni 2019, kenmerk 1529221-190512-WJZ, houdende vaststelling van een bewaartermijn voor logging.
Deze versie wordt onderschreven door de volgende organisaties:
 • De samenwerkende regio-organisaties: SIGRA (voorheen EZDA), Zorgring NHN, Sleutelnet, RSO Haaglanden, Zorgnet Oost (voorheen IZIT), RZCC, REN West-Brabant en GERRIT
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), inclusief de federatiepartners:
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
  • Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso)
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
  • Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
  • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
  • De Geneeskundestudent
 • InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)