Overzicht standaarden

PALGA-Thesaurus, iWLZ, FHIR, SNOMED CT. Duizelt het u ook wel eens? In de zorg komen veel standaarden voor. Hieronder vindt u relevante informatie over alle bij ons bekende standaarden.

Mist u een standaard of klopt de informatie volgens u niet? Laat het ons weten via e-mail: begrippen@nictiz.nl​.

weergaven per pagina

Naam
Model
Type
Beschrijving
Categorie
Vergelijk
Netwerken
Relevant
Codestelsel

Een lijst met klinisch relevante termen van verrichtingen, gebaseerd op de internationale medische terminologiestandaarden SNOMED CT en LOINC.

Maakt gebruik van: Zorgactiviteitcodes, conciliumcodes, SNOMED CT, LOINC.

Relevant
Codestelsel

Identification of Medicinal Products (IDMP) is een reeks van vijf ISO-standaarden die zijn ontwikkeld naar aanleiding van een wereldwijde vraag naar internationaal geharmoniseerde specificaties voor geneesmiddelen. IDMP biedt de basis voor de unieke identificatie van geneesmiddelen, het vergemakkelijkt wereldwijd de activiteiten van de registratie-autoriteiten en farmaceutische industrie met betrekking tot de ontwikkeling, registratie en levenscyclusbeheer van geneesmiddelen, geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie)en risicobeheer. IDMP is de basis voor registratie van geneesmiddelen in Europa

IDMP is een onderdeel van de Grondplaat Eenheid van Taal

Relevant
OID
Codestelsel

Zorgstandaarden maken gebruik van Object IDentifiers (OID’s), zodat bijvoorbeeld codestelsels, subsets binnen codestelsels en valuesets uniek te identificeren zijn. Hierdoor kunnen geregistreerde of uitgewisselde medische gegevens altijd correct geïnterpreteerd worden.

Relevant
Informatiestandaard

Specificeert de communicatie van een deel of het geheel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van een enkel geïdentificeerd onderwerp van zorg tussen de EPD-systemen.

Relevant
Informatiestandaard

Specificeert de fundamentele kenmerken van de informatie-model die geïmplementeerd dient te worden door een specifieke architecturale laag van het informatiesysteem.

Relevant
Informatiestandaard

Dit specificeert de informatie-architectuur die nodig is voor de communicatie tussen interoperabele systemen die gegevens nodig hebbben of voorzien in gegevens uit het EPD.

Relevant
Informatiestandaard

Specificeert de fundamentele kenmerken van de informatie-model die geïmplementeerd dient te worden door een specifieke architecturale laag van het informatiesysteem.

Relevant
Informatiestandaard

Beschrijft een methodologie voor het specificeren van benodigde privileges voor toegang tot gegevens van het EPD.

Relevant
Informatiestandaard

Specificeert de communicatie van een deel of het geheel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van een enkel geïdentificeerd onderwerp van zorg tussen de EPD-systemen.

Relevant
Informatiestandaard

Specificeert de informatie-architectuur die nodig is voor de communicatie tussen interoperabele systemen die gegevens nodig hebbben of voorzien in gegevens uit het EPD.

Relevant
Codestelsel

Deze internationale standaard stelt een classificatie vast van speciaal vervaardigde of algemeen beschikbare hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen.

Relevant
Informatiestandaard

iWlz is onderdeel van de familie van de iStandaarden. Het is dé informatiestandaard om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

In het Jw-berichtenverkeer wisselen partijen, binnen de jeugdgezondheid, informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

Berichtformaten voor uitwisseling van zorggegevens tussen softwareapplicaties.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

FHIR is een HL7-standaard om digitaal gegevens uit te wisselen binnen en tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en zorggebruikers.

Relevant
Administratief

EI-standaard voor retourdeclaraties in de GGZ (Basis en Gespecialiseerde GGZ) van gemeente aan aanbieder van jeugdhulp (GGZ) of servicebureau of van servicebureau aan aanbieder van jeugdhulp (GGZ).

Relevant
Administratief

EI-standaard voor declaraties GGZ (Basis en Gespecialiseerde GGZ).

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van retour declaratie-/factuurgegevens jeugdhulp in de Jeugdwet van gemeente aan jeugdhulpaanbieder of servicebureau, of van servicebureau aan een jeugdhulpaanbieder.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van declaratie-/factuurgegevens jeugdhulp in de Jeugdwet van jeugdhulpaanbieder of servicebureau aan een gemeente, of jeugdhulpaanbieder aan een servicebureau.

Relevant
Informatiestandaard

Gegevensuitwisseling tussen huisartsen, POH en ketenpartners voor de patiënten die ketenzorg ontvangen.

Relevant
Informatiestandaard

Een referentiemodel die functies beschrijft die een EPD-systeem kan ondersteunen.

Relevant
Administratief

Voor het leveren van gegevens declaraties kraamzorg van een kraamzorginstelling eventueel via een servicebureau naar een zorgverzekeraar.

Relevant
Administratief

Voor aanlevering van retourinformatiegegevens declaratie kraamzorg van een zorgverzekeraar eventueel via een servicebureau naar een kraamcentrum.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

CDA is een standaard voor het uitwisselen en opslaan van klinische documenten.

Relevant
Informatiestandaard

Door eenduidige Laboverdracht kunnen zorgverleners beter hun patiënten behandelen.

Relevant
Administratief

Voor aanlevering van retourinformatie declaratiegegevens van een zorgverzekeraar aan een huisarts of servicebureau of van een servicebureau aan een huisarts.

Relevant
Codestelsel

Coderingslijsten van het Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens van een huisarts of servicebureau aan een zorgverzekeraar.

Relevant
Codestelsel

Identificatie van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel.

Relevant
LBZ
Dataset

Landelijke basisregistratie voor de ziekenhuiszorg.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens hulpmiddelen van een hulpmiddelenleverancier of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of van een hulpmiddelenleverancier aan een servicebureau.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van retourinformatie declaratiegegevens hulpmiddelen van een zorgverzekeraar aan een hulpmiddelenleverancier of een servicebureau, of van een servicebureau aan een hulpmiddelenleverancier.

Relevant
Administratief

Standaard voor retourinformatie declaraties in de geestelijke gezondheidszorg (Basis en Gespecialiseerde GGZ).

Relevant
Register

Het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de in Nederland gebruikte gewrichtsimplantaten en daarmee samenhangende orthopedisch.

Relevant
Administratief

Berichtenstroom tussen het machtigingenportaal VECOZO en zorgverlener/instelling en zorgverzekeraar om te beoordelen of een verzekerde in aanmerking komt voor vergoeding van een bepaalde prestatie.Verdere informatie machtigingenportaal: www.vecozo.nl.

Relevant
Informatiestandaard

Door elektronische gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter medicatiebewaking uitvoeren, samenwerken in de keten én voldoen aan de richtlijn.

Relevant
Administratief

Standaard voor declaraties in de geestelijke gezondheidszorg (Basis en Gespecialiseerde GGZ).

Relevant
Administratief

Standaard voor retourbericht DBC declaraties in de Geestelijke gezondheidszorg.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van retourinformatiegegevens van een zorgverzekeraar naar een mondzorgverlener of een servicebureau of van een servicebureau naar een mondzorgverlener.

Relevant
Administratief

Standaard voor DBC declaraties in de Geestelijke gezondheidszorg.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens mondzorg van mondzorgverleners of servicebureau aan een zorgverzekeraar.

Relevant
Classificatie

Een classificatie van verpleegkundige diagnoses.

Relevant
Referentieset

Zorgt voor één vocabulaire binnen de Nederlandse verpleging en verzorging.

Relevant
Register

GS1 heeft een systeem om alle relevante items, locaties en relaties (patiënt en zorgverlener) wereldwijd uniek te identificeren.

Relevant
Informatiebeveiliging

Voorziet in de stelselmatige geautomatiseerde registratie van gegevens rond de toegang tot het patiëntdossier, die controle van de rechtmatigheid ervan mogelijk maakt.

Relevant
Zorgstandaard

Beschrijft de kwaliteitseisen voor telemedicine.

Relevant
Informatiebeveiliging

Norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor informatiebeveiliging.

Relevant
Register

GS1 heeft een systeem om alle relevante items, locaties en relaties (patiënt en zorgverlener) wereldwijd uniek te identificeren.

Relevant
Informatiebeveiliging

Beschrijft het classificeren van de gegevensuitwisseling en het bepalen van het risico hiervan voor de gezondheidszorg.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

GS1 heeft gestandaardiseerde elektronische berichten ter optimalisatie van logistieke, administratieve en zorgprocessen (Bijv. Order, pakbon, factuur).

Relevant
Classificatie

Gestandaardiseerde gegevens om binnen een Huisarts Informatie Systeem (HIS) te gebruiken.

Relevant
Codestelsel

Een systeem van generieke beschrijvingen van medische hulpmiddelen.

Relevant
NIC
Classificatie

Een classificatie van verpleegkundige interventies.

Relevant
GLN
Register

GS1 heeft een systeem om alle relevante items, locaties en relaties (patiënt en zorgverlener) wereldwijd uniek te identificeren.

Relevant
Dataset

De NICE registratie heeft als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van de IC zorg.

Relevant
Classificatie

Geografische, hiërarchische indeling in provincies, gemeenten, plaatsen en regionale indelingen zoals Wmo-regio’s en zorgkantoorregio’s.

Relevant
NOC
Classificatie

Classificatie van verpleegkundige zorgresultaten.

Relevant
Wet- en regelgeving

Beschrijft de informatie- en berichtstructuur rond ondersteunend medisch onderzoek alsmede de bijbehorende terminologie.

Relevant
Informatiestandaard

De NTA is meerdelig en beschrijft een aantal toepassingen van informatiearchitectuur in de jeugdsector. Dit dee;l bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle onderliggende delen.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

Het GDSN maakt het handelspartners mogelijk om gestandaardiseerde productinformatie met elkaar te delen

Relevant
NTA
Informatiestandaard

Informatiearchitectuur in de jeugdsector.

Relevant
Informatiestandaard

Informatiearchitectuur in de jeugdsector.

Relevant
Administratief
Tabellen met declaratietarieven.
Relevant
Codestelsel

Een standaard die, door het uniek identificeren van zorgproducten, voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt.

Relevant
Classificatie

Structuur om bij een cliënt problemen, onderzoeken, problemen, interventies en resultaten te documenteren.

Relevant
Referentieset

Een technische specificatie die een manier van opslaan, terugvinden en uitwisselen van medische gegevens beschrijft

Relevant
Administratief

Standaard voor declaraties in de forensische zorg (ZZP’s en extramurale parameters).

Relevant
Administratief

Standaard voor declaraties in de forensische zorg (ZZP’s en extramurale parameters).

Relevant
Administratief

Standaard voor DBC declaraties in de forensische zorg.

Relevant
Administratief

Standaard voor DBC declaraties in de forensische zorg.

Relevant
Codestelsel

Codes voor tandheelkundige diagnostiek.

Relevant
Administratief

Voor aanlevering van declaratiegegevens van eerstelijnspsychologische hulpverlening of servicebureau aan een zorgverzekeraar of van eerstelijnspsychologische hulpverlening aan een servicebureau.

Relevant
Informatiestandaard

Specificeert fundamentele eisen voor ” informatie-infrastructuur ” en de gezondheidszorg specifieke middleware services.

Relevant
Informatiestandaard

Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens van een zorgverlener uit één van de overige sectoren of servicebureau aan een zorgverzekeraar.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van retourinformatie declaratiegegevens van een zorgverzekeraar aan een zorgverlener uit één van de overige sectoren of servicebureau óf van een servicebureau aan een zorgverlener.

Relevant
Administratief

Voor aanlevering van declaratiegegevens van eerstelijnspsychologische hulpverlening of servicebureau aan een zorgverzekeraar of van eerstelijnspsychologische hulpverlening aan een servicebureau.

Relevant
Classificatie

Standaard voor patiëntdata met betrekking tot patiëntveiligheid en incidenten.

Relevant
Classificatie

Een classificatie voor het coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk.

Relevant
Classificatie

Een internationale standaard voor het beschrijven en vergelijken van verpleegkundige handelingen.

Relevant
Informatiestandaard

ICHOM publiceert meetinstrumenten die worden ontwikkeld door patiënten en professionals samen.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard
Relevant
Classificatie

Classificatie van verrichtingen in de gezondheidszorg.

Relevant
Terminologie

PALGA wordt gesubsidieerd door de ministerie van VWS.

Relevant
Classificatie

Beschrijft hoe kinderen en jongeren omgaan met hun gezondheidstoestand.

Relevant
Informatiestandaard
Relevant
ICF
Classificatie

Beschrijft het functioneren van de mens en de eventuele problemen die de mens daarbij ervaart.

Relevant
Informatiestandaard

Uitwisselen van informatie bij de verpleegkundige overdracht door de keten.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

EN ISO 13606 heeft als doel om semantische interoperabiliteit te realiseren bij de uitwisseling van medische patiëntgegevens.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens paramedische hulp van een paramedicus of een servicebureau aan een zorgverzekeraar, of van van een paramedicus aan een servicebureau.

Relevant
Classificatie

Classificatie van ziekten.

Relevant
Administratief
Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van retourinformatiegegevens paramedische hulp van een zorgverzekeraar aan een paramedicus of een servicebureau, of van een servicebureau naar een paramedicus.

Relevant
Administratief

Voor aanlevering van declaratiegegevens (E)125 formulier van CVZ of een servicebureau aan een zorgverzekeraar.

Relevant
PWD
Informatiestandaard

Staat voor eenheid van taal en digitale informatie-uitwisseling voor de zorg rond zwangerschap en geboorte. Naast de primaire processen worden de standaarden ook gebruikt voor screening en registratie.

Relevant
RAI
Classificatie

RAI is een evidence based methode voor systematische gegevensverzameling over kwetsbare personen in het primaire proces.

Relevant
Terminologie
Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

EDIFACT is een internationale standaard dat als doel heeft berichten te definiëren.

Relevant
Register

SBV-Z is een betrouwbare bron voor het leveren en beheren van burgerservicenummers (BSN’s) aan de zorgsector.

Relevant
DSM
Classificatie

DSM is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen.

Relevant
Classificatie

​Het internationaal gestandaardiseerde classificatiesysteem van diagnosen.

Verplicht
Codestelsel

Tabellen welke gebruikt worden bij het afleiden en declaren van zorgproducten.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

Beschrijft hoe medische beeldinformatie dient te worden opgeslagen, uitgewisseld en geprint.

Relevant
Terminologie

Trefwoordenbestand van termen uit het hele sociaal domein inclusief de zorg, met definities, synoniemen, hiërarchische en associatieve relaties, zowel vaktaal als patiëntvriendelijke taal.

Relevant
Classificatie

TNM Classificatie van Maligne Tumoren is het systeem voor de stadiëring van kanker

Relevant
Informatiestandaard

Maakt het mogelijk dat een waarnemend huisarts de belangrijkste gegevens van een patiënt kan zien wanneer die op de huisartsenpost verschijnt en kan terugrapporteren naar de vaste huisarts.

Relevant
Codestelsel

TOG en de prestatiecodelijsten bieden informatie van prestatiecodes en tarieven ten behoeve van het declaratieverkeer.

Relevant
Codestelsel

Heeft als doel om concepten te standaardiseren van laboratorium- aanvragen, laboratoriumuitslagen en klinische begrippen.

LOINC is een onderdeel van de Grondplaat Eenheid van Taal

Relevant
Informatiestandaard

Presenteert kwaliteitsindicatoren in de zorg zodat deze gebruikt kunnen worden door informatiesystemen zoals een EPD.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

Berichtformaten voor gegevensuitwisseling tussen softwareapplicaties, met name tussen zorgorganisaties. De berichten zijn gebaseerd op het Referentie Informatie Model (RIM – ISO/HL7 2173).

Relevant
Informatiestandaard

Zorgt ervoor dat alle zorgverleners in de Jeugdgezondheidszorg op dezelfde manier zorggegevens registreren zodat ze de gegevens digitaal aan elkaar kunnen overdragen.

Relevant
Terminologie

Internationaal, medisch terminologiestelsel. SNOMED CT bevat een grote verzameling standaardtermen met hun synoniemen en de relaties tussen de termen.

SNOMED CT is een onderdeel van de Grondplaat Eenheid van Taal

Relevant
Terminologie
Een codestelsel dat alle meeteenheden bevat die in de wetenschap, bouw, zakenwereld en natuurlijk de zorg gebruikt worden.
Relevant
Codestelsel

Coderingssysteem voor producten en diensten in de eCommerce.

Relevant
Register

Via het UZOVI-register hebben alle zorgverzekeraars en zorgkantoren een uniek identificerende code ten behoeve van het (elektronisch) berichtenverkeer.

Relevant
Register

Met het UZI-register wordt de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk gemaakt.

Relevant
Codestelsel

Een lijst met klinisch relevante termen van diagnosen, gebaseerd op de internationale medische terminologiestandaard SNOMED CT.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van retourinformatie declaratiegegevens dure geneesmiddelen en stollingsfactoren van zorgverzekeraar aan instelling of servicebureau, of van servicebureau aan instelling.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens van dure geneesmiddelen en stollingsfactoren van instelling of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of instelling aan een servicebureau.

Relevant
DCM
Informatiestandaard

In een DCM wordt de medische vakkennis, de data-elementen, modellering en codering van een medisch concept beschreven.

Relevant
DBC
Codestelsel

Een DBC wordt gebruikt voor het registreren en declareren van de geleverde zorg.

Relevant
Administratief

Standaard voor retourdeclaraties van Ambulance- en taxivervoer en Centrale Posten Ambulancediensten (CPA), conform integrale revisie van de EI-declaratiestandaarden in 2006.

Relevant
Administratief

Standaard voor declaraties van Ambulance- en taxivervoer en Centrale Posten Ambulancediensten (CPA), conform integrale revisie van de EI-declaratiestandaarden in 2006.

Relevant
Dataset

In een dataset zijn definities van de gegevens vastgelegd die in een
bepaald zorgproces, of binnen een specifiek vakgebied worden
geregistreerd of uitgewisseld.

Relevant
Administratief
Relevant
Informatiestandaard

Definieert een systeem van concepten voor verschillende aspecten voor de verlening van zorg.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

Personal Connected Health Alliance ontwikkelt interoperabiliteitsprofielen voor persoonlijke gezondheidstoepassingen onder de naam Continua.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van retourinformatiegegevens declaratie verloskundige hulp van een zorgverzekeraar eventueel via een servicebureau naar een verloskundige.

Relevant
Classificatie

CMSV is een classificatie van medisch specialistische verrichtingen. Deze classificatie wordt niet meer onderhouden.

Relevant
Classificatie

ClIQ ondersteunt het keuzeproces om een hulpmiddel te kiezen voor een bepaald probleem bij een patiënt.

Relevant
Administratief

Bericht van VECOZO naar Vektis met zorgverzekeringsgegevens.

Relevant
WBP
Wet- en regelgeving

Deze stelt regels ter bescherming van de privacy van burgers en legt beperkingen op ten aanzien van de verwerking van gezondheidsgegevens.

Relevant
Wet- en regelgeving

Regelt o.a. de dossierplicht en stelt regels over de geheimhouding van het dossier.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard

CIMI wil de interoperabiliteit van zorgsystemen verbeteren door middel van gedeelde implementeerbare klinische informatiemodellen.

Relevant
Wet- en regelgeving

Deze wet regelt het gebruik van het burgerservicenummer bij berichtgeving tussen zorgaanbieders onderling.

Relevant
CCR
Structuur- en communicatiestandaard

CCR is bedoeld om informatie over een patiënt van de ene zorgverlener over te dragen naar de andere zorgverlener.

Relevant
Codestelsel

Registratiesysteem voor verrichtingen. De verrichtingen betreffen medische, paramedische en verpleegkundige verrichtingen. Het CBV houdt op te bestaan; ziekenhuizen kunnen de Verrichtingenthesaurus gaan gebruiken voor de registratie van verrichtingen

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van declaratie-/factuurgegevens Wmo-ondersteuning van aanbieder (Wmo) of servicebureau aan een gemeente, of aanbieder (Wmo) aan een servicebureau. Het bericht is onderdeel van de Wmo-berichtenfamilie.

Relevant
BSN
Register

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van retour declaratie-/factuurgegevens Wmo-ondersteuning van gemeente aan aanbieder (Wmo) of servicebureau, of servicebureau aan een aanbieder (Wmo). Het bericht is onderdeel van de Wmo-berichtenfamilie.

Relevant
Register

Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Relevant
Dataset

De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.De Basisgegevensset Zorg is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zibs). De gegevens kunnen door zorgverleners eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De gegevensset zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. Zo brengt ze eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens in de praktijk een stap dichterbij.Gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset Zorg krijgen prioriteit als het gaat om toepassing in zorginformatiesystemen zoals epd’s.

Voorkeur
XDS
Netwerken

Delen en ontvangen van medische beelden en documenten tussen alle zorginstellingen.

Relevant
AZR
Wet- en regelgeving

Voormailge systematiek voor het volgen van de cliënt in alle fasen van de AWBZ-keten.

Relevant
Administratief

Voor aanlevering van retourinformatie declaratiegegevens AWBZ-zorg van AWBZ-verzekeraar of zorgverzekeraar naar zorgaanbieder of servicebureau, of servicebureau aan een zorgaanbieder.

Relevant
Administratief
Relevant
ATC
Classificatie

Anatomisch Therapeutisch Chemisch Classificatie met gedefinieerde dagdoses.

Relevant
Administratief

Voor aanlevering van declaratiegegevens AWBZ-zorg van zorgaanbieder of servicebureau aan een AWBZ-verzekeraar of zorgverzekeraar, of zorgaanbieder aan een servicebureau.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van retourinformatie declaratiegegevens DBC/ziekenhuiszorg van instelling of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of instelling aan een servicebureau.

Relevant
Administratief

Voor aanlevering van declaratiegegevens farmaceutische hulp en hulpmiddelen van apotheekhoudende, hulpmiddelenleverancier of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of van apotheekhoudende aan een servicebureau.

Relevant
Administratief

EI-retourinformatiebericht voor aanlevering van onderhanden werk plus-gegevens medisch specialistische zorg van VECOZO aan instelling of servicebureau, of servicebureau aan instelling.

Relevant
Administratief

Voor aanlevering van declaratiegegevens farmaceutische hulp en hulpmiddelen van apotheekhoudende, hulpmiddelenleverancier of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of van apotheekhoudende aan een servicebureau.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van onderhanden werk plus-gegevens medisch specialistische zorg van instelling of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of instelling aan een servicebureau.

Relevant
Zib
Dataset

Bouwstenen beschrijven nauwkeurig wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd.

Relevant
Register

Register voor zorgaanbieders en zorginstellingen.

Relevant
Zorgstandaard

Richtlijnen, kwaliteitsstandaarden, vragenlijsten en indicatoren voor de zorg.

Relevant
Administratief

EI-bericht voor aanlevering van dossiergegevens AWBZ-zorg tussen een zorgkantoren/AWBZ-uitvoerder zorgverzekeraar en een AWBZ-uitvoerder verzekeraar. Bericht maakt deel uit van de berichten AWBZ-eigen verzekerden.

Relevant
AGB
Register

In het AGB-register worden via een AGB-code alle zorgpartijen
vastgelegd. De AGB-code wordt gebruikt voor declareren,
contracteren en zorginkoop en het gidsen van zorg.

Relevant
Informatiestandaard

Wanneer acute zorg nodig is kunnen alle acute zorgverleners op een begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen.

Relevant
Classificatie

APACHE IV is een classificatiesysteem voor het bepalen van de ernst van een ziekte.

Relevant
Structuur- en communicatiestandaard
Relevant
Codestelsel

De Abbreviated Injury Scale kent scores toe aan de mate van anatomisch letsel in de verschillende lichaamsregionen. Wordt veel gebruikt op trauma-afdelingen.

Relevant
Terminologie

De Nederlandse Labcodeset bevat LOINC-codes voor laboratoriumbepalingen die primair bedoeld zijn voor digitale uitwisseling van labinformatie tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners, onderzoekers en epidemiologen van instellingen voor de volksgezondheid in Nederland. De LOINC-bepalingen zijn verrijkt met vertalingen, SNOMED-materialen en uitkomsten en UCUM-eenheden.

Voorkeur
Classificatie

Structuur om bij een cliënt zorgvragen, indicatoren, doelen, resultaten en acties te documenteren.

Relevant