Overzicht

Type standaard

​​​Naast een indeling van de standaard op het interoperabiliteitsmodel is er in het overzicht standaarden ook een verdere detaillering toegepast naar type standaard. Vooral op de Informatielaag zijn veel verschillende soorten standaarden beschikbaar. Daarin kan deze onderverdeling behulpzaam zijn.

Classificatie

Classificatie is een terminologiestelsel waarin concepten en termen op basis van gemeenschappelijke kenmerken zijn ingedeeld. Een voorbeeld is de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF).

Codestelsel

Een terminologie, thesaurus, vocabulaire, nomenclatuur of classificatie wordt een codestelsel genoemd als de concepten geïdentificeerd worden met een code.

Dataset

In een dataset zijn definities van de gegevens vastgelegd die in een bepaald zorgproces, of binnen een specifiek vakgebied worden geregistreerd of uitgewisseld. Deze definities zijn niet-technisch van aard en worden bepaald door de gebruikers van ICT-systemen, zorgverleners en patiënten.

Informatiestandaard

Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen.

Structuur-, communicatiestandaard

Een vertaling naar meer technische standaarden die noodzakelijk zijn om informatie uit te kunnen wisselen tussen systemen. Als het noodzakelijk is om informatie tussen verschillende partijen uit te wisselen worden op basis van communicatiestandaarden, zoals HL7, Dicom, Edifact, de nodige berichten of andere vormen van informatie-uitwisseling gedefinieerd. Hierbij zijn vooral informatie-analisten en ICT-leveranciers bij betrokken.

Terminologie

Een lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein. Er zijn verschillende terminologiestelsels met elk zijn eigen doel en eigen kenmerken.

Netwerk

Een netwerk is een systeem voor communicatie tussen twee of meer computers. De communicatie verloopt via netwerkkabels of via een draadloos netwerk.

Referentieset

Een referentieset is een verzameling van concepten waarin bepaalde zorginhoudelijke informatie kan worden vastgelegd.

Register

Een register is een databank waarin gegevens over een bepaald onderwerp zijn geregistreerd en dat gebruikt kan worden als referentie.

» Interoperabliteitsmodel
» Overzicht standaarden