Artificial Intelligence

De inzet van Artificial Intelligence (AI) is in de gezondheidszorg de afgelopen jaren sterk toegenomen. AI is een veelbelovende technologie voor diverse uitdagingen in de gezondheidszorg. Dat is de reden waarom steeds meer AI-toepassingen ontwikkeld worden om klinische uitkomsten toegankelijker te maken, de zorgervaring van de patiënt te verbeteren en de relatie tussen zorgverlener en patiënt te bevorderen. De toepassingen zijn breed en de mogelijkheden worden steeds groter.

Artificial Intelligence: Veelbelovende technologie met veel potentie

AI heeft de potentie om de manier te veranderen waarop professionals in de zorg met de gezondheid van burgers en patiënten omgaan. Zo biedt kunstmatige intelligentie mogelijkheden om voorspellingen op gezondheidsniveau te doen, wat ten goede komt aan diagnostiek en behandelopties. AI-toepassingen kunnen zo een bijdrage leveren aan een proactieve en preventieve benadering van de gezondheidszorg. Daarnaast heeft AI impact op het werk van de professionals in de zorg omdat toepassingen ontwikkeld kunnen worden voor de ondersteuning van een professional. Denk bijvoorbeeld aan het sneller beoordelen van MRI scans.

Om AI bij te laten dragen aan innovatieve toepassingen voor de zorg, moeten belangrijke stappen worden gezet. Zo moet gewerkt worden aan vraagstukken over beschikbaarheid van data of het efficiënt en gestandaardiseerd verzamelen van gezondheidsgegevens. Dit is van fundamenteel belang voor het ontwikkelen en toepassen van betrouwbare AI voor een innovatieve en toekomstbestendige zorg.

Rol van Nictiz op het gebied van AI

Nictiz zet zich op het gebied van AI in op het organiseren van het veld rondom digitale gegevensuitwisseling. Ook stimuleert Nictiz gezamenlijke oplossingen van databeschikbaarheid en het delen van gezondheidsdata. Hierbij werken we samen met veldpartijen, kennisinstellingen en overheidsinstanties en haken wij aan bij internationale ontwikkelingen. Want alleen in bredere context worden oplossingen voor bestaande knelpunten gevonden.

Nictiz levert daarom een actieve bijdrage aan de werkgroep Gezondheid en Zorg van de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie (NL AIC). De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijk organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen. Samen met deze partijen richt Nictiz zich op de vraagstukken rond data voor AI.

Meedoen met interactieve sessies?

Het AI-Team wil graag het veld betrekken in al haar huidige en toekomstige activiteiten met betrekking tot databeschikbaarheid ten behoeve van AI. Daarom vindt per kwartaal een (online) een interactieve expertsessie plaats van ongeveer driekwartier. In deze expertsessies vertellen wij waar het AI-Team zich mee bezig houdt en – nog belangrijker – willen wij graag in gesprek met experts op het gebied van AI en databeschikbaarheid, omdat juist zij relevante informatie hebben en input kunnen leveren over de geagendeerde thema’s. Zo hopen we met elkaar AI voor de zorg te verbeteren!

De eerste expertsessie heeft plaatsgevonden op 12 januari 2021. De thema’s waren anonimisatie en pseudonimatie van data, standaardisatie van datasets en het standaard verwerkersovereenkomst. Kijk hier voor een rapportage van die eerste sessie. De volgende expertsessies gaan plaatsvinden op:

Klik op de bovenstaande links voor aanmelden en meer informatie.

Publicaties

Blog: ‘Missie voor Artificial Intelligence’

Rapport: ‘Op weg naar een health data infrastructuur en afsprakenstelsel’
Adviesrapport van Nederlandse AI Coalitie, over de Health data infrastructuur en afsprakenstelsel in Nederland.

Blog: ‘Duivels dilemma bij AI

Blog: ‘Tijd voor een rentmeester AI in de zorg

Artikel Zorgvisie (maart 2019): ‘Verantwoorde zorg vereist verantwoorde AI