Medicatieproces

​​​​​​​​​​​​​​​​Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar. Dat zijn ruim 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnamen per jaar. Beter inzicht in medicatiegegevens kan een groot deel van deze opnamen voorkomen en onnodig menselijk leed besparen. Het programma Informatiestandaard Medicatieproces maakt betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt mogelijk. Met als doel helder en actueel inzicht in het werkelijke medicijngebruik van de patiënt.

Zorgbreed medicatiegegevens uitwisselen

Informatie over medicatie is opgeslagen in systemen van verschillende zorgverleners zoals de huisarts, apotheker, specialist, tandarts of psychiater. Medicatiebehandelingen zijn vaak aan elkaar gerelateerd, terwijl actuele medicatiegegevens met de huidige standaard Medicatieveiligheid (v 6.12.x) nog onvoldoende kunnen worden uitgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in doseringen, of het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie. Hierdoor ontstaat een incompleet beeld van de medicatie van een patiënt. Het programma Medicatieproces heeft een nieuwe informatiestandaard Medicatieproces (v 9.02) ontwikkeld met als doel een betere uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners en beter inzicht voor de patiënt. Deze standaard is opgeleverd en wordt op dit moment getest.

Bouwstenen medicatieproces

De vier stappen in het medicatieproces, voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik, vormen de basis voor het registreren en uitwisselen van informatie. Ook is een scheiding tussen therapeutische en logistieke gegevens aangebracht. Dit heeft als voordeel dat het medicatieoverzicht van een patiënt duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt. In deze animatie en factsheet worden de bouwstenen​ toegelicht.  

​Betrokken partijen

Koepelorganisatie van zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn en patiëntenorganisaties werken samen aan de informatiestandaard Medicatieproces. Dit samenwerkingsverband bestaat uit ActiZ, FMS, GGZ Nederland, KNMP, NFU, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, NVZA, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz.

Planning

De nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces wordt getest. Na deze fase wordt de definitieve standaard gepubliceerd en kunnen alle softwareleveranciers de Informatiestandaard Medicatieproces inbouwen. Zorgverleners onderling en zorg- verleners en patiënten kunnen dan beter medicatiegegevens uitwisselen en daardoor medicatie-incidenten voorkomen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het programmabureau via medicatieproces@nictiz.nl.