Gespecificeerde Toestemming (GTS)

Vanaf 1 juli 2020 kan iedere Nederlander online regelen of zijn medische gegevens door zorgverleners beschikbaar gesteld mogen worden aan andere zorgverleners. Alleen met toestemming van de patiënt kunnen deze gegevens door een zorginstelling beschikbaar worden gesteld aan zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling. Dat is vastgelegd in de nieuwe Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabgz). Binnen het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS) werken koepelorganisaties van zorgverleners en Patiëntenfederatie Nederland aan een praktische oplossing voor het online vastleggen en beheren van deze toestemmingen.

Meer regie op uitwisseling medische gegevens voor patiënt

Digitalisering geeft zorgverleners mogelijkheden om steeds beter en sneller gegevens uit te wisselen die van belang zijn voor de behandeling van een patiënt. Bovendien geeft het patiënten mogelijkheden om meer regie te voeren op hun medische gegevens en gezondheid, door bijvoorbeeld zelf gegevens bij te houden en te delen met behandelaars. De kansen die digitalisering biedt, vragen ook om afspraken over het veilig uitwisselen van gegevens. In de Wabgz is daarom vastgelegd onder welke voorwaarden medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld en ingezien.

Online toestemmingsvoorziening

De online toestemmingsvoorziening GTS bestaat uit drie componenten waar alle zorginformatiesystemen op kunnen aansluiten: toestemmingsbeheer waarmee patiënten hun toestemmingen kunnen vastleggen, wijzigen of intrekken, een toestemmingscatalogus die de toestemmingsmogelijkheden bevat en een toestemmingsregister waarin de toestemmingen worden opgeslagen en raadpleegbaar zijn. Het elektronisch uitwisselingssysteem van de zorgverlener haalt bij de online voorziening GTS op of de patiënt toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van gegevens. Als er toestemming is, kunnen de gegevens die noodzakelijk zijn voor die behandelende zorgverlener worden uitgewisseld. De patiënt kan op ieder gewenst moment zijn toestemming aanpassen.

Proof-of-concept

Dit jaar voert het programma GTS een Proof-of-Concept (PoC) uit. Dit gebeurt volgens een iteratief proces: de ontwikkeling wordt stapje voor stapje uitgewerkt op basis van voortschrijdend inzicht, de programma’s van eisen en de impactanalyses. De PoC is opgedeeld in vier delen, elk met een doorlooptijd van 3 maanden. Tijdens deze testperiode van het architectuurmodel wordt aan de hand van simulaties stapsgewijs getoond wat de impact van GTS is op veelgebruikte informatie- en uitwisselingssystemen.

Meer Informatie

Koepelorganisaties van zorgverleners 
(ActiZ, GGZ Nederland, InEen, KNMG, KNMP, LHV, NFU, NVZ) en Patiëntenfederatie Nederland werken samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ZN en Nictiz aan een praktische oplossing voor het geven van gespecificeerde toestemming. Nictiz is als adviseur betrokken bij de uitvoering van het programma. Voor vragen over de rol van Nictiz kunt u contact opnemen met Quintus Bosman. Neem voor vragen of meer informatie over het programma GTS contact op met Tosca Noorlander, programmasecretaris.