Toekomst digitalisering eerstelijnszorg Huisartsen

19-03-2018
0

​In de gedigitaliseerde gezondheidszorg staat de positie van de huisarts op het spel. Er is sprake is van een digitaliserings-paradox: de huisarts is tevreden over het dagelijks gebruik van IT, terwijl in de nabije toekomst een digitale transformatie noodzakelijk is om zijn sleutelrol in de eerstelijnszorg te waarborgen. Om het tij te keren moet de beroepsgroep nu op basis van een heldere toekomstvisie op regionaal niveau aan de slag met landelijke support. Dit concludeert Nictiz naar aanleiding van een onderzoek in de whitepaper ‘Toekomst digitalisering eerstelijnszorg Huisartsen’.

Zeven misverstanden over kwaliteitsregistraties

19-02-2018
0

​Goede kwaliteitsregistratie is cruciaal voor de Nederlandse zorg. Dit zal niemand bediscussiëren, maar er zijn ook misverstanden. Mensen denken bijvoorbeeld dat kwaliteitsregistraties duur zijn, niets opleveren en het is maar afwachten of de zorg hierdoor beter wordt. In deze whitepaper leest u welke misverstanden bestaan. Elk misverstand wordt toegelicht en in de juiste context geplaatst.

Whitepaper het gebruik van patiëntportalen

26-10-2017
0

​Deze whitepaper presenteert een verkennende studie naar het gebruik van patiëntportalen en de inzet van communicatiemiddelen door ziekenhuizen.

Het nieuwe eID-stelsel; een introductie voor de zorgsector

31-05-2017
0

De komende jaren zal de online dienstverlening in de zorg verder toenemen. Dit stelt hogere eisen aan de betrouwbaarheid van het digitale legitimatieproces. In deze whitepaper een introductie over de ontwikkeling van eID-voorzieningen in de zorg.

Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar

22-02-2017
0

De komst van steeds meer digitale toepassingen, zoals eHealth-diensten, vragen om extra vaardigheden voor zorgprofessionals. Deze digitale whitepaper biedt enkele concrete aanbevelingen en instrumenten om digitale vaardigheden in kaart te brengen en te verbeteren.

Blockchain in de zorg

31-01-2017
0

Whitepaper over de impact van blockchain in de zorg.

Hoe plukt u de vruchten van LOINC, SNOMED CT en UCUM?

22-02-2016
0

​Deze whitepaper beschrijft nut en noodzaak van gestructureerde registratie, hoe laboratoriuminformatie met LOINC, SNOMED CT en UCUM gestandaardiseerd wordt vastgelegd en wat de harmonisatie oplevert.

Alles wat je wilt (moet) weten over Blue Button+ en CCD

16-10-2015
0

Een kijkje achter de schermen bij het uitwisselen van (zorg)informatie met de patiënt.

Gewoon aan de slag met eHealth

19-05-2015
0

​​​​Als huisarts kunt u niet meer om eHealth heen. Het aanbod eHealth‐toepassingen is de afgelopen jaren enorm gegroeid en steeds meer patiënten vragen erom.

Veilig omgaan met e-mail in de zorg

07-01-2015
0

Veilig mailverkeer zou onderdeel moeten zijn van de informatiebeveiligingstrategie van zorginstellingen. Deze whitepaper beschrijft de risico’s van e-mail en houdt verschillende oplossingen tegen het licht.

eOverdracht in de praktijk: ervaringen en tips van gebruikers

25-09-2014
0

Deze paper geeft inzicht in ervaringen van de eerste gebruikers die werken met de beroepsstandaard eOverdracht voor de overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens in de keten. Uit de ervaringen van de gebruikers zijn tien concrete implementatietips geformuleerd.

SNOMED CT en ICD-10

07-07-2014
0

De terminologiestelsels SNOMED CT en ICD-10 kunnen beide worden gebruikt voor het vastleggen van diagnoses. Wat is dan het verschil tussen beide stelsels?

Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg

24-03-2014
0

De reguliere sector is nog lang niet klaar voor het omgaan met gegevens die de patiënt meeneemt. Het rapport Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg geeft aanbevelingen.​​​​​​

Samenwerken aan beschikbare informatie binnen de chronische zorg

19-12-2013
0

​In deze whitepaper leest u over de ontwikkelingen binnen de chronische zorg en ICT-oplossingen voor gestructureerde informatie-uitwisseling. Daarnaast vindt u tips om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de persoon met een chronische ziekte, zorginstanties, mantelzorgers en overige betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Zeven uitgangspunten voor eHealth diensten voor patiënten

14-12-2013
0

​Deze uitgangspunten geven richting bij het ontwikkelen van nieuwe eHealth-toepassingen en helpen in de communicatie met de leverancier van een eHealth-toepassing.

Een wegwijzer naar informatiebronnen voor zorg op afstand en domotica

09-12-2013
0

Deze whitepaper is een wegwijzer naar informatiebronnen over normen en gedragscodes, keurmerken en certificaten, handreikingen, checklists en meetinstrumenten, overzichten van standaarden en overige relevante publicaties voor zorg op afstand en domotica in de caresector. Hiermee krijgen medewerkers van zorgorganisaties een overzicht van informatiebronnen die kunnen helpen bij de selectie, implementatie en toepassing van zorg op afstand- en domotica-toepassingen.

Omgaan met de risico's van eHealth

22-11-2013
0

​eHealth wordt gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen in de hedendaagse gezondheidszorg en inmiddels zijn veel zorginstellingen hard aan het werk om eHealth in hun zorgaanbod te integreren. Om de implementatie van eHealth zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk te bedenken dat eHealth ook risico’s met zich mee kan brengen als het niet op de juiste manier wordt ingezet. Een goed inzicht in de risico’s van eHealth geeft een zorginstelling handvatten om ze te beheersen, wat leidt tot een hogere patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Tips for the efficient transfer of nursing information for patients

01-10-2013
0

This whitepaper describes the different possibilities for the electronic transfer of nursing information for patients. These processes utilize a standardized electronic transfer document, drawn up by the care sector. Furthermore, this whitepaper provides tips for care institutions and IT suppliers on how to implement this standard in practice.

Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag

22-08-2013
0

Deze whitepaper beschrijft hoe zorgverleners in de acute zorg met de webapplicatie ‘Acuut Zorgportaal’ in één oogopslag zien in welk ziekenhuis een patiënt terecht kan.

Een juridisch kader voor patiëntportalen

04-07-2013
0

​Patiëntportalen worden veelvuldig ingezet door zorgaanbieders. De wet stelt eisen aan gegevensverwerking via patiëntportalen. Hoewel de betekenis van bestaande regels voor deze nieuwe ontwikkeling in de zorgverlening nog niet op alle punten is uitgekristalliseerd, biedt het wettelijk kader voldoende handvatten. Hieruit kunnen de voorwaarden worden afgeleid waar de zorgverlener in elk geval rekening mee moet houden. Deze voorwaarden worden in dit paper beschreven. In toekomstige regelgeving zullen naar verwachting aanvullende bepalingen over digitale uitwisseling van gegevens worden opgenomen.