Rapport

Onderzoeksrapport Verpleegkundige overdracht

Auteur(s)
Lisanne van der Molen, LLM MSc
Soort publicatie
Rapport
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
13/07/2017
Bestand
​​Het standaardiseren van de verpleegkundige overdracht wordt door 90% van de respondenten belangrijk gevonden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Er is echter veel onbekendheid met standaardisatie in de dagelijkse zorgpraktijk, 46% van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan zeker te weten dat in het dossier met gestandaardiseerde gegevens wordt gewerkt. De informatiestandaard eOverdracht, waarin is vastgelegd welke informatie bij de verpleegkundige overdracht moet worden uitgewisseld, heeft bij de respondenten meer bekendheid verkregen dan in 2014. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verpleegkundige overdracht in beweging is. De verpleegkundige overdracht wordt door 52% van de respondenten op papier verstuurd en door 35% van de respondenten digitaal. Ongeveer 13% van de respondenten geeft aan meerdere overdrachtsvormen te gebruiken (papier, digitaal of mondeling). Ten opzichte van de onderzoeksresultaten uit 2014 is een lichte stijging te zien in het aantal digitale verpleegkundige overdrachten. In toenemende mate geven verpleegkundigen en verzorgenden echter aan dat verschillende systemen moeizaam of niet met elkaar kunnen communiceren, waardoor een digitale overdracht soms tot moeilijkheden leidt. Bijna 52% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokken bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht. Er is een lichte verbetering waar te nemen ten opzichte van het onderzoek uit 2014, toen nog 70% van de verpleegkundigen en verzorgenden aangaf knelpunten te ervaren bij de verpleegkundige overdracht. Gelet op de knelpunten worden onvolledige informatie, geen overdracht of een onduidelijke overdracht het meest genoemd. Daarbij mist nog 64% van de verpleegkundigen en verzorgenden essentiële informatie om het zorgproces in de nieuwe zorgsetting te kunnen continueren. Om het digitaal uitwisselen en standaardisatie van verpleegkundige gegevens in de praktijk mogelijk te maken zijn er een aantal randvoorwaarden die nader ingevuld moeten worden. Allereerst is het essentieel om de patiënt als partner te betrekken bij de verpleegkundige overdracht. Ook in de opleiding (evenals bijscholing en nascholing) is meer aandacht voor digitalisering en standaardisatie nodig. Tevens is het creëren van awareness voor een digitale en gestandaardiseerde verpleegkundige overdracht bij bestuur en management, en het krijgen van ondersteuning door middel van implementatiebegeleiding een belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast zullen landelijke en regionale afspraken over informatiebehoeften in de praktijk verder vorm moeten krijgen. Om tot slot de uitwisseling van gegevens minder afhankelijk te maken van de gebruikte infrastructuur (‘verschillende systemen’) is standaardisatie van de uit te wisselen verpleegkundige informatie essentieel.