Over Nictiz

Samenwerking

Veel zorg is in toenemende mate ketenzorg. Voor implementatie en uitvoering van ketenzorg moeten organisaties, mensen en systemen kunnen samenwerken. Hiervoor zijn (nationale) afspraken nodig. Bijvoorbeeld afspraken over het gemeenschappelijke zorgproces, de informatie die hierin wordt uitgewisseld, de de vorm waarin deze informatie wordt uitgewisseld en de wijze waarop dat gebeurt.

Standaarden en normen geven hier in belangrijke mate invulling aan, bijvoorbeeld om de interoperabiliteit en kwaliteit van ICT te borgen. Idealiter zijn alle professionele standaarden in de zorg voorzien van een ICT-annex, waarin relevante normen, eisen en standaard bijeen zijn gebracht voor implementatie.

Als neutrale organisatie bevordert Nictiz de totstandkoming van standaarden. Dit doen we door de behoeften in het veld te inventariseren, de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van standaarden en specificaties te faciliteren en door het veld te ondersteunen met de implementatie van standaarden.​

Om deze taken goed uit te voeren werkt Nictiz met vele partijen in de markt samen: zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, instellingen, regionale samenwerkingsorganisaties, industrie en internationale standaardisatie organisaties.

Al deze partijen (en hun achterban) kunnen input geven op de standaardisatie-agenda en inhoudelijke bijdragen aan de verschillende standaardisatie initiatieven en projecten.

Veelal wordt deze samenwerking opgezet in logische coalities van partijen rond een concrete use case. Op deze wijze borgen we dat standaarden door de direct betrokkenen veldpartijen worden gemaakt. Nictiz faciliteert en bewaakt hierbij het proces en zorgt voor borging van de kwaliteit van de standaarden. Daarbij borgen we ook de consistentie en samenhang van de verschillende standaarden, ook over de domeinen heen.