Samenwerking

Regionale samenwerkingsorganisatie

Wat is een regionaal samenwerkingsorganisatie (RSO) voor ICT in de zorg? Een RSO:
 • heeft als doel de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in de regio te verbeteren door hetorganiseren  van elektronische  informatie-uitwisseling;
 • is opgezet als een aparte rechtspersoon (bijvoorbeeld in de vorm van een stichting of een besloten vennootschap);
 • vertegenwoordigt een spectrum van zorgaanbieders in de regio (met leden en/of participanten uit de eerste, tweede- en derdelijns zorg en preventie) en heeft een mandatering van en besturing door haar deelnemers;
 • levert in ieder geval een platformfunctie gericht op samenwerking, het nastreven van een regionale agenda, kennisdeling en innovatie;
 • wordt tenminste deels gefinancierd door de zorgaanbieders uit de eigen regio;
 • deelt actief kennis met andere regio’s en met Nictiz en draagt bij aan (nieuwe) landelijke ontwikkelingen;
 • heeft oog voor bovenregionaal verkeer en streeft naar het implementeren van beschikbare landelijke standaarden en voorzieningen.

Missie en doel

RSO’s hebben in de kern dezelfde missie, omdat ze dezelfde bestaansreden hebben: de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in de regio te verbeteren door het organiseren van elektronische informatie-uitwisseling. Missie en doelstellingen kunnen in nuance verschillen, omdat elke regio zijn eigen specifieke kenmerken en omstandigheden heeft: ’de regio’ bestaat dus niet.

Vertegenwoordiging van zorgaanbieders

Momenteel zijn in de meeste regio’s in Nederland RSO’s actief. Regionale zorgpartijen hebben de RSO’s opgericht en gemandateerd. Met zorgpartijen wordt hier niet alleen bedoeld zorgaanbieders (instellingen en professionals), maar ook andere betrokken partijen zoals gemeenten en het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Alle RSO’s leveren diensten aan ziekenhuizen en huisartsen en een aantal ook aan andere zorgverleners. RSO’s worden bestuurd door de belangrijkste zorgpartijen.

Vrijwel alle organisaties zijn van plan om hun diensten uit te breiden naar  zorgverleners in de verzorgings- en verpleegsector (V&V) en jeugd- en welzijnsinstellingen en paramedici. Verder zal de toenemende ketenzorg de behoefte aan regionale ICT diensten vergroten. Het is wenselijk als in elk gebied van Nederland een RSO aanwezig is voor het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen de deelnemende zorgpartijen onderling en met de patiënt.

In de toekomst zal door de steeds ouder wordende burger de scope van de RSO verschuiven van zorg naar welzijn en wonen. Een andere trend is patiënten toegang te geven tot (delen van) zijn zorginformatie voor efficiëntere zorg en meer eigen verantwoordelijkheid.

Platformfunctie

De platformfunctie richt zich op:

 • het bij elkaar brengen van de zorgaanbieders in de regio;
 • het gezamenlijk bepalen en onderhouden van een koers;
 • het vaststellen van een regionale agenda;
 • het nemen van besluiten over de in de regio te hanteren normen en standaarden en de gemeenschappelijk te gebruiken zorgdiensten.

Naast de platformfunctie kunnen RSO’s ook andere functies hebben:​

 • Projectorganisatie: in het kader van het bundelen en formuleren van een bepaalde vraag, in het selecteren van geschikte applicaties en in het organiseren van regionale implementatietrajecten;
 • Leverancier van zorgdiensten: door het contracteren van leveranciers of zelf bieden van zorgdiensten of infrastructuur.

Financiering

Zorgaanbieders financieren de platformfunctie mits zij de meerwaarde hiervan inzien. De functie projectorganisatie wordt gefinancierd door de in het project betrokken zorgaanbieders en eventuele beschikbare externe middelen. Indien de organisatie ook  zorgdiensten levert, kan de marge gebruikt worden om de betreffende zorgdienst te onderhouden, verder te ontwikkelen en eventueel een (deel) van de platformfunctie te betalen. In de meeste gevallen zullen de kosten doorbelast worden in relatie tot het daadwerkelijk verbruik.

Actief kennis delen en implementeren van standaarden

Nictiz faciliteert de ontwikkeling en implementatie van standaarden voor het zorgveld in volle breedte. Het uitgangspunt ‘landelijk als het kan, regionaal als het moet’ is nog steeds geldig. Standaarden zijn in principe landelijk, maar ze moeten de regionale ontwikkeling niet frustreren. Landelijkheid en waar nodig ingebed in Europa is wel het einddoel.

De positie van Nictiz is in zoverre aangepast, dat de infrastructuur is losgemaakt van de standaardisatie en expertise. Nictiz is het instituut voor kennis en standaardisatie van ICT in de zorg en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie​ (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via de zorginfrastructuur van het LSP. Alle standaarden zijn zoveel mogelijk infrastructuur onafhankelijk. Sommige standaarden stellen uiteraard wel eisen aan kwaliteit en veiligheid van de gebruikte infrastructuur.

De infrastructuur kan regionaal zijn, maar sommige vormen van gegevensuitwisseling moeten ook bovenregionaal kunnen verlopen en dat kan andere afspraken of eisen tot gevolg hebben.