Ziekenhuis

Het ziekenhuis is een informatie-intensieve omgeving waarbij veel verschillende soorten zorgverleners samenwerken. Dit vergt duidelijke afspraken en eenduidige werkwijzen voor wat betreft de communicatie. Door de invoering van nieuwe informatietechnologie werken zorgverleners en patiënten steeds meer samen in het zorgtraject.

‘Om de kwaliteit van de digitaliserende zorgverlening te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om te investeren in de veiligheid van informatie- en communicatietechnologie’

Om hoogwaardige en gepersonaliseerde ziekenhuiszorg te kunnen leveren werken ziekenhuizen hard aan de inrichting van de informatievoorziening, waaronder aan het invoeren van het Elektronisch Patiënten Dossier EPD en patiëntportalen. Vanaf 2020 moeten patiënten online inzage hebben in hun eigen gezondheidsgegevens.

Patiëntportalen krijgen alleen meerwaarde als patiënten deze ook daadwerkelijk gebruiken. Nictiz onderzoekt jaarlijks de stand van zaken en het gebruik hiervan en publiceert dit op hoeonlineisjouwziekenhuis.nl. In 2018 is een handboek Online inzage ontwikkeld om de ziekenhuizen hierbij praktisch te ondersteunen

Informatisering in het ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben vaak te maken met vergelijkbare vragen en ontwikkelingen rond de inrichting van informatievoorziening. Nictiz faciliteert daarom een platform waarop ziekenhuizen hun vragen stellen en kennis en ervaringen kunnen delen: iZiekenhuis. Ook kan gebruik gemaakt worden van het Referentiedomeinenmodel Ziekenhuizen (RDZ) en het – daaruit voortvloeiende – Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA).

Ook werken ziekenhuizen aan het programma Registratie aan de bron. Dit is een programma van de umc’s en algemene ziekenhuizen, hun brancheorganisaties NFU en NVZ, en Nictiz. Het doel hiervan is er voor te zorgen dat alle zorginformatie eenduidig en eenmalig wordt geregistreerd, zodat de informatie voor zo veel mogelijk doeleinden te hergebruiken is.

Bij de inrichting van de informatievoorziening speelt de CMIO (Chief Medical Information Officer) een belangrijke rol. Als arts is hij in staat om de brug te slaan tussen technologie en gebruiker. Nictiz en het landelijk CMIO Netwerk hebben onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van de CMIO (Chief Medical Information Officer) en werken gezamenlijk aan het verstevigen van de positie van de CMIO.