Standaardisatie

ART-DECOR

Informatiestandaarden die medische beslissingen ondersteunen.

De noodzaak voor informatie in de zorg is van alle tijden. Vroeger lazen huisartsen elkaars ‘groene kaart’. Nu kijken ze in elkaars computersystemen, of bellen en faxen elkaar en sturen ze elkaar berichten en beelden. Ook patiënten krijgen steeds vaker digitaal toegang tot hun eigen medicatiedossier met de mogelijkheid om dit te actualiseren en te verrijken met eigen informatie.

De uitwisseling van medische informatie wordt steeds complexer naarmate er meer partijen bij betrokken zijn. Als dit niet eenduidig gebeurt, ligt het gevaar van fouten op de loer. Met fouten in de medische gegevens is er kans op verkeerde diagnoses. Behandelingen zijn niet accuraat, of de juiste vervolgstappen worden niet gezet. In het slechtste geval overlijden patiënten of raken ze blijvend invalide. Nu er steeds meer medische informatie wordt gedeeld tussen zorgverleners en met patiënten, groeit ook de behoefte aan afspraken die ervoor zorgen dat de informatie actueel, eenduidig, juist en compleet is. Zonder deze afspraken bestaat het risico op fouten tijdens de uitwisseling tussen verschillende systemen.

Lappendeken aan standaarden

Afspraken maken, ofwel standaardiseren, kan op elke schaal. Het wordt echter onwerkbaar als er een lappendeken aan standaarden ontstaat waardoor iedereen alsnog met zijn eigen oplossing werkt. Standaarden moeten doelmatig en onderling consistent zijn. Anders kan een waarnemer bijvoorbeeld patiënten niet altijd veilig behandelen, zoals wanneer allergie-informatie ontbreekt. Of patiënten moeten hun hele verhaal opnieuw doen bij een arts nadat ze zijn doorverwezen en de meegestuurde informatie geen duidelijke vraagstelling bevat of niet vergezeld gaat van de relevante achtergrondgegevens.

Zorgverleners en ICT-leveranciers

De zorg is een versnipperd landschap van partijen met ieder hun eigen belangen. Zo hebben patiënten en zorgverleners overlappende en specifieke wensen. Nictiz verbindt een breed scala van partijen in de zorg. Nictiz faciliteert het maken van afspraken, de zogenaamde informatiestandaarden. Het Nictiz-platform ART-DECOR geeft inzicht aan zorgverleners en ICT-leveranciers. In ART-DECOR is expliciet en eenduidig opgeschreven waaruit de informatiestandaard bestaat. Hierdoor verloopt het proces van ontwikkelen en implementeren van de informatiestandaard efficiënt. Zorgprofessionals kunnen daardoor beter aangeven wat de voor hen belangrijke informatie is, omdat zij al tijdens de ontwikkelfase van een standaard meepraten en aangeven of deze alle informatie bevat die nodig is voor een zorgsituatie. ICT-leveranciers kunnen op betere en efficiëntere wijze informatiestandaarden inbouwen in hun zorgapplicaties.

Medische beslissingen ondersteunen

ART-DECOR biedt zorgverleners en leveranciers de mogelijkheid om samen met de expertteams van Nictiz hun standaardisatieproces naar het gewenste niveau te tillen. Samenwerkingstrajecten worden ondersteund in de opstartfase, bij de ontwikkeling, de publicatie, het beheer en de kwalificatie. ART-DECOR faciliteert ook hergebruik van bestaande standaarden. Hierdoor wordt het ontwikkelen van nieuwe standaarden steeds eenvoudiger. Op deze wijze levert Nictiz met ART-DECOR een bijdrage aan kwalitatief hoogstaande informatiestandaarden die medische beslissingen ondersteunen en medische fouten helpen voorkomen.

ART-DECOR

ART-DECOR is een open source ontwikkelingstool. Nictiz gebruikt deze tool bij het opstellen, beheren en beschikbaar stellen van informatiestandaarden. ART-DECOR sluit aan op de drie fasen in het ontwikkelproces van een informatiestandaard: voorbereiding, ontwerp en realisatie.

Ontwikkelproces van standaarden

Elke fase in het ontwikkelproces gaat gepaard met afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie het beheer doet. De producten, zoals datasets, use cases en implementatiehandleidingen worden in ART-DECOR vastgelegd.  Zo hebben zorgverleners, terminologen, architecten, ontwerpers en programmeurs altijd actuele inzage in de status van de informatiestandaarden en de onderlinge verbindingen. Inmiddels zijn in ART-DECOR tientallen informatiestandaarden ontwikkeld. Omdat deze informatiestandaarden met dezelfde tool zijn ontwikkeld, kunnen producten hergebruikt worden en beheersbaar blijven.

ART-DECOR publicaties

De publicatie van een informatiestandaard in ART-DECOR bestaat uit: projectinformatie, datasets, scenario’s, indentificaties, terminologie, templates en optioneel schematron en XML-materialen. Elke publicatie van een informatiestandaard in ART-DECOR gaat gepaard met het functioneel ontwerp (geen ART-DECOR product).

Zie ART-DECOR publicaties voor meer informatie.

ART-DECOR voor ontwikkelaars

Bij het ontwikkelen van een informatiestandaard zijn veel partijen betrokken.  Met ART-DECOR kunnen zorgverleners, terminologen, architecten, ontwerpers en programmeurs de nodige gegevens invoeren en iteratief verbeteren. Zo worden de functionele specificaties van zorgverleners vastgelegd in datasets en vertaald naar technische specificaties. ART-DECOR kan koppelingen naar  terminologiestelsels vastleggen en waardelijsten definiëren. ART-DECOR biedt ook mogelijkheden voor het testen of kwalificeren van zorginformatiesystemen.

Zie ART-DECOR ontwikkelaars voor meer informatie.