Informatiestandaard acute zorg

Informatiestandaard informatieoverdracht acute zorg 2017

Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard Acute Zorg.​

Gestandaardiseerde elektronische overdracht zorgt ervoor dat acute zorgverleners direct zijn geïnformeerd over de medische situatie van de patiënt, zich sneller kunnen voorbereiden op de komst van de patiënt en tijdwinst kunnen behalen.

De informatiestandaard Acute Zorg is gebaseerd op de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp​’. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse vereniging voor gebruikersverenigingen van huisartseninformatiesystemen (NedHIS) hebben in samenwerking met Nictiz de richtlijn gerealiseerd. De richtlijn maakt samenwerking tussen acute zorgverleners inzichtelijk en geeft richting voor de elektronische gegevensuitwisseling.

Op deze pagina vindt u release 2.0 (informatie-overdracht​​ van ambulance naar SEH) en release 1.0 ((triage)verwijzingen). De meest recente versies staan op deze pagina. Op de volgende pagina vindt u de voorgaande versies.

​Voor de uitwisselingen worden HL7 CDA documenten gebruikt. Een pilot zal op basis van dit materiaal plaatsvinden. Na deze pilot wordt het materiaal opnieuw gepubliceerd.

​Voor de uitwisselingen worden HL7 CDA documenten gebruikt. Een pilot zal op basis van dit materiaal plaatsvinden. Na deze pilot wordt het materiaal opnieuw gepubliceerd.

Status​

De informatiestandaard wordt actief gebruikt in de praktijk. Jaarlijks zijn er meer dan 1 miljoen overdrachten tussen acute zorgverleners, zoals ambulanceverpleegkundigen, SEH-artsen en huisartsen. Het gebruik groeit snel.

​Het vernieuwde ambulance-SEH-bericht en de nieuwe (triage)verwijzigen zijn gepubliceerd. Deze worden eerst door het veld getest. Vervolgens wordt de implementatiestrategie bepaald.

Beheer

Informatiestandaarden worden beheerd conform de afspraken die beschreven zijn in het generieke model ‘Beheer van standaarden in de zorg​’. In het beheerproces zijn verschillende rollen conform NEN7522 te onderscheiden. De houderrol wordt uitgevoerd door organisaties die opdracht gegeven hebben voor het ontwikkelen van de standaard. Nictiz vervult in het proces de rollen functioneel- en technisch beheerder en publiceert in de distributeursrol de informatiestandaard. In het expertpanel zijn zorgverleners, ICT-leveranciers en koepelorganisaties actief.