Informatiestandaard medicatieproces

Medicatieproces 9.0.4

De informatiestandaard Medicatieproces wordt doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Op deze pagina vindt u de versie van de nieuwe stand​aard die in 2018 door zorgverleners en softwareleveranciers in de praktijk getest wordt. Na deze pilotfase wordt de informatiestandaard Medicatieproces opgeleverd voor brede implementatie. Naar verwachting ook in 2018.

Bij de doorontwikkeling naar de nieuwe standaard is een scheiding tussen logistieke en therapeutische informatie aangebracht en wordt voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens uitgegaan van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik.

Het functioneel ontwerp licht de verschillende werkstromen toe. De publicatie van ART-DECOR bevat een uitwerking van de dataset, scenario’s met de bijbehorende waardesets. Ook de HL7 templates en het XM​L-materiaal zijn in deze publicatie beschikbaar

Versie 9.0.4 is een patch van de versie dat als baseline gebruikt zal worden voor de Proof of Concept met IT leveranciers. In deze patch zijn de bevindingen van een demo medicatieviewer verwerkt.

In deze versie zijn de volgende veranderingen aangebracht t.o.v. 9.0.2:

 • Issue 238 : MP 9 bouwsteen Medicatiegebruik en voorstel Medicatieafspraak en voorstel Verstrekkingsverzoek. De patiënt als auteur was in het template niet in lijn met internationale aanbeveling. Dit is hersteld. Dit heeft effect op instances en is niet backwards compatible.
 • Issue 245 : MP 9 templateId voor identificatie medicamenteuze behandeling. De kardinaliteit in de templates is aangepast naar wat in de transacties gedefinieerd staat.
 • Issue 246 : Bouwsteen medicatieafspraak, alleen dataset. Omschrijving gewijzigd voor het concept “Reden afspraak” van: “Reden voor deze afspraak.”, naar: “Reden voor het maken van deze medicatieafspraak. Dit kan de reden zijn om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen.”
 • Issue 247 : Bouwstenen Toedieningsafspraak en Verstrekking. Het inmiddels overbodig geworden commentaar verwijderd bij de dataset concepten Toedieningsafspraak/Toelichting en Verstrekking/Toelichting
 • Issue 248 : Bouwsteen medicatieafspraak, alleen dataset. Omschrijving gewijzigd voor het concept “Aanvullende informatie”. Omschrijving gewijzigd naar: “Aanvullende informatie bevat een lijst van bijzonderheden over de gemaakte afspraak die van belang zijn voor de medicatiebewaking en invulling door de apotheker. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er bewust is afgeweken van wat gebruikelijk is of dat de afspraak op een bepaalde manier moet worden ingevuld.”
 • Issue 249 : Bouwsteen medicatieafspraak, alleen dataset. Omschrijving gewijzigd voor het concept “Toelichting” van: “Toelichting bij medicatieafspraak. Deze toelichting kan bijvoorbeeld uitleg bevatten waarom een voorschrijver een medicatieafspraak maakt die afwijkt van wat gebruikelijk is.”, naar: “Opmerkingen met betrekking tot de medicatieafspraak. Bijvoorbeeld: in overleg met de specialist.”
 • Issue 254 : Bouwsteen medicatiegebruik. In de scenarios/transacties met Medicatiegebruik was onbedoeld het dataset concept ‘Eenheidsterm’ opgenomen. Dit is hersteld.
 • Issue 255 : Diverse voorbeeldfragmenten verbeterd in templates.
 • Issue 256 : Bouwsteen verstrekkingsverzoek. Het template MP CDA Verstrekkingsverzoek (9087) had als enige bouwsteen template geen ‘code’ element. Dit is verplicht (!) toegevoegd analoog aan de andere bouwstenen (MA, TA, VS, Gebruik).
 • Issue 257 : Transacties voor medicatieoverzicht. Er stonden een aantal overbodige dataset concepten in de transacties. Deze waren al niet opgenomen in de templates, zijn nu ook verwijderd uit transacties (PUSH en PULL). Het gaat om: adres/additioneleInformatie, afdelingspecialisme en organisatietype.
 • Issue 259 : Bouwsteen verstrekking. Het template MP CDA Verstrekking (9094) definieerde bij verbruiksduur (expectedUseTime) onterecht een low en een high. Dit is hersteld.
 • Issue 260 : Bouwsteen medicatiegebruik, alleen dataset (geen effect op bericht templates). Medicatiegebruik/gerelateerde verstrekking/identificatie erfde van verkeerde concept, dit is hersteld
 • Issue 261 : Bouwsteen medicatiegebruik. Kleine correctie in template 9154 – Gebruik entryRelationships voor redenen miste verplichte attribuut typeCode, deze moet waarde ‘RSON’ hebben. Dit is nu expliciet gemaakt in het template.
 • Issue 263 : Alle bouwstenen. Template 9111 was te streng voor zorgverlener identificaties, een andere id dan uzi/agb/big mag ook worden meegegeven. Dit is hersteld.
 • Issue 266 : Bouwsteen medicatiegebruik. Template Medicatiegebruik (9154) gebruikte een verkeerd template (9013) voor informant zorgverlener, dit is hersteld naar 9167.
 • Issue 267 : Template MP CDA author medicatieoverzicht (9171) miste toelichting bij time, dit is hersteld.
 • Issue 269 : Bouwsteen medicatiegebruik. Het template voor de voorschrijver bij medicatiegebruik was te streng. Dit is hersteld.
 • Issue 270 : Bouwsteen medicatiegebruik. Voorschrijver in medicatiegebruik had te veel velden in transacties, dit is hersteld. Deze bevat nu dezelfde velden als de voorschrijver uit MA, wel allemaal met een kardinaliteit van 0..x. Betreft alle transacties waar medicatiegebruik in zit (102, 134, 138, 148, 150)
 • Issue 271 : MP9 templates. Bij templates 9113, 9066 en 9167 is het opnemen van het template id nu optioneel ipv verplicht.
 • Issue 272 : MP9 templates van voorstel transacties (ma en vv). Het was niet mogelijk om voorstelgegevens/toelichting in het bericht te plaatsen. Dit is hersteld.
 • Issue 273 : Transactie voorstel verstrekkingsverzoek (geen effect op bericht templates). De kardinaliteit/conformance van het geneesmiddel in het verstrekkingsverzoek in de transactie voorstel verstrekkingsverzoek week onterecht af van die van de medicatieafspraak. De kardinaliteit/conformance van voorschrijver/zorgverlener/naamgegevens in de medicatieafspraak ook in de transactie voorstel verstrekkingsverzoek week onterecht af van die in medicatieafspraak in andere transacties. Dit is recht getrokken.
 • Issue 274 : Transactie medicatieoverzicht (geen effect op bericht templates). Binnen de groep Patient/Contactgegevens/Emailadressen onterecht het emailadres optioneel. De groep is namelijk al optioneel. Dit is hersteld.
 • Issue 275 : MaxDoseQuantity template (9064) had een verkeerde waardelijst gekoppeld voor tijdseenheid, minuten en uren werden niet toegestaan. Dit is hersteld.
 • Issue 276 : Bouwsteen Medicatieafspraak. Bij aanvullende informatie (template 9177) was onterecht een datatype ‘CD’ gebruikt. Dit is hersteld naar ‘CE’. Let op! Dit heeft effect op instances en is niet backwards compatible.
 • Issue 277 : Templates voor voorstel verstrekkingsverzoek. Bij de medicatieafspraak in een voorstel verstrekkingsverzoek was het niet toegestaan om alleen een omschrijving van een ongecodeerd geneesmiddel mee te geven. Dit is hersteld.
 • Issue 282 : XML schema’s voor organizer/component. De xsd’s zijn bijgewerkt om compatibiliteitsredenen met Ketenzorg. Dit heeft géén effect op xml instances / templates.
 • Issue 283 : XML schema’s voor DTr2 IVL_TS. De xsd’s voor DTr2 IVL_TS waren onterecht als extensie van QSET_TS gedefinieerd. Dit moet een extensie zijn van SXCM_TS en is hersteld. Dit heeft géén effect op xml instances / templates.
 • Issue 285 : MP 9 bouwsteen Medicatiegebruik. De patiënt als informant was in het template niet in lijn met hoe het na issue 238 gedaan is voor auteur. Dit is hersteld. Dit heeft effect op instances en is niet backwards compatible.
 • Issue 286 : MP 9 Voorstel Verstrekkingsverzoek. Het bericht template (9131) voor voorstel verstrekkingsverzoek miste de relatie naar de medicatieafspraak. Dit is hersteld.
 • Issue 287 : MP 9 transacties voorstel medicatieafspraak / voorstel verstrekkingsverzoek: de kardinaliteiten/conformance van voorstelgegevens onderling gelijk gemaakt. Geen effect op de bericht templates.

​​​​
​​Wijziging met effect op MP 6.12

 • Issue 265 : Transactie voorschrift. Template Medication Dispense Request (103): schematron gaf een onterechte fout bij het opnemen van twee vertalingen bij te verstrekken hoeveelheid. Dit is hersteld.​

Voor meer informatie over deze concept informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.​