Informatiestandaard medicatieproces

Medicatieproces 9.0.5

De informatiestandaard Medicatieproces wordt doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Op deze pagina vindt u de versie van de nieuwe stand​aard die in 2018 door zorgverleners en softwareleveranciers in de praktijk getest wordt. Na deze pilotfase wordt de informatiestandaard Medicatieproces opgeleverd voor brede implementatie. Naar verwachting ook in 2018.

Bij de doorontwikkeling naar de nieuwe standaard is een scheiding tussen logistieke en therapeutische informatie aa​ngebracht en wordt voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens uitgegaan van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik.

Het functioneel ontwerp licht de verschillende werkstromen toe. De publicatie van ART-DECOR bevat een uitwerking van de dataset, scenario’s met de bijbehorende waardesets. Ook de HL7 templates en het XM​L-materiaal zijn in deze publicatie beschikbaar.

Versie 9.0.5 is een patch van de versie dat als baseline gebruikt zal worden voor de Proof of Concept met IT leveranciers. In deze patch zijn de functionaliteit van het medicatieoverzicht beschreven en zijn scenario’s voor medicatieoverzichten toegevoe​gd.

In deze versie zijn de volgende veranderingen aangebracht t.o.v. 9.0.4:​

 • ​​Issue 278 : Transa​ctie medicatieoverzicht. Patient was onterecht niet gedefinieerd als mogelijke auteur. Geldt voor zowel dataset als templates. Dit is hersteld.
 • Issue 279 : Bij voorschrijver identificatie moet UZI meegegeven worden indien bekend, maar is AGB/BIG als alternatief toegestaan. Dit is aangepast in de scenario’s/transacties. In de bericht templates was dit al goed.​
 • Issue 294 : Bouwsteen medicatiegebruik. De gebruikindicator was onterecht gemapt op negationInd in HL7, dit is hersteld. Dit heeft effect op de templates / xml instances!
 • Issue 302 : In de functionele transactie definitie, was bij de toedieningsafspraak – doseerinstructie – Zo nodig/Criterium/Omschrijving onterecht 1..1R, dit is hersteld naar 0..1R. Geen effectiop templates / xml instances, daar was het al 0..1R.
 • Issue 304 : Bouwsteen Medicatiegebruik: het geneesmiddel was in de templates te streng, patiënten mogen dit rapporteren in vrije tekst. Dit is hersteld.
 • Issue 306 : Templates 9187 en 9188 misten voorbeeldfragmenten. Dit is hersteld.​
 • Issue 307 : Voorstel verstrekkingsverzoek. Het template was te streng voor verbruiksperiode/duur, dit is hersteld.
 • Issue 308 : Medicatiegebruik. De toedieningsweg was te streng in de bericht templates, want vereiste codering. Dit is hersteld.
 • Issue 309 : Voorstel verstrekkingsverzoek. In het template miste de supply/code, dit is hersteld.
 • Issue 305 : Bij voorstel transacties was de medicatieproduct omschrijving onterecht 1..1 R. Dit is hersteld naar 0..1 R. In de templates was dit al juist.
 • Issue 310 : Verstrekkingsverzoek: de auteur van verstrekkingsverzoek moet qua kardinaliteit/conformance hetzelfde zijn als medicatieafspraak/voorschrijver, maar was niet zo. Dit is hersteld.
 • Issue 312 : Gebruiksinstructie/gebruiksperiode en doseerduur. Het was – op functioneel niveau – niet duidelijk hoe medicatie voor onbepaalde duur wordt weergegeven via de dataset. Dit is toegelicht in de omschrijving bij gebruiksperiode en doseerduur. In templates ook alleen kleine tekstuele aanpassingen.
 • Issue 314 : In de transacties voor medicatieoverzicht ontbrak de mogelijkheid om gemakkelijk te herkennen of bouwstenen van de verzender of van een andere bron zijn. Hiervoor is het kenmerk “kopie-indicator” toegevoegd bij bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Dit kenmerk is toegevoegd aan transacties voor medicatieoverzicht en de corresponderende templates.
 • Wijziging met effect op MP9: alléén beschrijvingen op functioneel niveau(geen effect op scenario’s / bericht templates).
 • Issue 239 : De concept omschrijving voor ‘aanschrijfdatum’ was niet helder. Dit is verbeterd.
 • Issue 250 : De concept omschrijving voor ‘toedieningsafspraak/gebruiksperiode’ was specifiek voor medicatieafspraak in plaats van toedieningsafspraak. Dit is verbeterd.
 • Issue 258 : In de dataset had Verbruiksduur een voorbeeld in mnd, maar dat is niet toegestaan. Dat is hersteld.
 • Issue 262 : Het concept type voor ‘Eenheidsterm’ was onterecht ‘Aantal’. Dit is verbeterd naar ‘string’. Dit item zit nog in geen enkele transactie, dus alleen effect op dataset.
 • Issue 281 : Doseerinstructie. Bij “Zo nodig” is de omschrijving aangevuld met een verwijzing naar het Functioneel ontwerp.
 • Issue 288 : De omschrijving van het concept toedieningsduur is aangescherpt in de dataset.
 • Issue 289 : Therapeutische bouwstenen (MA, TA, Medicatiegebruik)Bij “Aanvullende informatie” is de omschrijving aangevuld met een verwijzing naar het Functioneel ontwerp.
 • Issue 290 : Transactie toediengegevens. De naamgeving van de actoren bij sturen/ontvangen toediengegevens waren in ART-DECOR niet conform het functioneel ontwerp. Dit is hersteld.
 • Issue 292 : Bij de transactiegroepen voor het uitwisselen van medicatiegegevens (PUSH en PULL) is de omschrijving aangevuld met een verwijzing naar het Functioneel ontwerp.
 • Issue 295 : Bouwsteen medicatiegebruik. De omschrijving bij gebruiksperiode was onduidelijk. Dit is verbeterd.
 • Issue 298 : Doseerinstructie. Frequentie/tijdseenheid had onterecht datatype ‘code’, dit is hersteld naar ‘hoeveelheid’. Alleen effect op dataset (niet op templates / xml instances).
 • Issue 300 : Gebruiksinstructie/Herhaalperiode cyclisch schema. De omschrijving is aangevuld met de tekst “Een cyclisch schema wordt weergegeven in dagen, de bijbehorende doseerduur is daarbij ook in dagen.”. Bij eigenschappen is ook de eenheid ‘d’ als enige toegestane eenheid gedefinieerd. Geen effect op bericht templates, deze waren hiermee al in lijn.
 • Issue 303 : Doseerinstructie. Gebruiksinstructie/Aanvullende instructie is in de dataset gewijzigd van datatype ‘string’ naar ‘code’ met de invulling van tabel 25 coderingen. Mag ook ongecodeerd doorgegeven worden. Dit is analoog aan hoe het ook in 6.12 gespecificeerd is. Geen aanpassing in de templates nodig, daar was dit al correct.
 • Issue 316 : Bouwsteen toedieningsafspraak. Datatype voor ‘Reden afspraak’ was onterecht ‘text’. Dit is hersteld naar ‘string’. Alleen effect op dataset (niet op templates / xml instances).​

Voor meer informatie over deze concept informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.​