Dataset

​​​Een dataset is een verzameling van alle gegevens die in het zorgproces vastgelegd, ingezien dan wel uitgewisseld moeten kunnen worden als onderdeel van de gedefinieerde use cases. Deze gegevens worden op een functionele manier gedefinieerd zodat voor gebruikers (zorgverleners) eenduidig vastgelegd is wat er bedoeld wordt. Het is belangrijk om in nauw overleg tussen zorgverleners, patiënt/cliëntvertegenwoordigers, informatieanalisten en ICT-leveranciers hierover afspraken te maken.
​​Wat is het?​​​​​ ​Een dataset bevat definities van alle gegevens die binnen de context van een specifiek zorgproces en de daarbij gedefinieerde use cases worden vastgelegd en/of uitgewisseld. Deze definities zijn functioneel van aard en worden vastgesteld door de zorgverleners. Voor specifieke transacties binnen het zorgproces wordt gebruik gemaakt van een subset van de gegevens uit deze dataset.​
​W​aarom is het nodig?​ Om er voor te zorgen dat binnen de context van het zorgproces iedereen op elk moment de informatie op dezelfde manier vastlegt en interpreteert is het van belang om een complete set van gegevens te hebben die door iedereen wordt gebruikt, die aansluit bij de functionele eisen die vanuit het zorgproces worden gesteld en die ook op die manier is gedefinieerd. Voor specifieke transacties die onderdeel zijn van een bepaalde use case die bij het zorgproces hoort wordt gebruikt gemaakt van subset (een deel) van de gegevens van de dataset.
​Wie is er bij betrokken?​ Ook datasets bevinden zich op het ‘scharnierpunt’ tussen de wereld van de zorg en de wereld van de informatie(systemen). Daarom is het ook in dit geval van essentieel belang dat zorgaanbieders en patiënten/cliënten betrokken zijn bij het definiëren van de datasets in nauwe samenwerking met informatiedeskundigen en leveranciers.​
​Voorbeelden​
Zie de informatiestandaarden-pagina ​voor meer datasets.