Use Case

​​​​​​​Use cases slaan een brug tussen de zorgwereld en de informatietechnische wereld. We zien dit ook terug in de aanpak op Europees niveau en in de ontwikkelprocessen die standaardisatieorganisaties als IHE​ en Continua ​gebruiken. Ook is het vaak zo dat kwaliteitsstandaarden zorgstandaarden en richtlijnen bevatten die onvoldoende specifiek zijn om direct de informatiestandaarden af te leiden. Het werken met use cases is daarom een veel gebruikte manier om samen met zorgverleners, patiënt/cliëntvertegenwoordigers, ICT-leveranciers en informatiedeskundigen concrete afspraken te maken welke informatie in welke concrete situaties door wie wordt vastgelegd, ingezien of uitgewisseld. Binnen de context van een bepaald zorgproces zullen in het algemeen meerdere use cases beschreven worden.​​
​​Wat is het?​​​ ​Een use case is een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de zorg waarbij voor een concrete situatie het vastleggen en uitwisselen van informatie wordt beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer uitgewisseld). Een use case is een verbijzondering van een specifiek onderdeel van het zorgproces.​
​W​aarom is het nodig?​ ​Alhoewel de manier waarop een zorgproces beschreven is, voldoende gedetailleerd zal zijn voor het op een juiste manier leveren van de zorg door de zorgverlener is dat in het algemeen onvoldoende specifiek en onvoldoende eenduidig voor het definiëren van de gedetailleerde informatie die in voorkomende gevallen vastgelegd en/of uitgewisseld moet worden in het kader van zorginformatie. Het doel van het beschrijven van use cases is om voor specifieke situaties, die onderdeel vormen van het zorgproces, tot op het gewenste detail vast te leggen wie welke informatie op welk moment vastlegt dan wel uitwisselt met wie. Binnen de context van een zorgproces zullen in het algemeen meerdere use cases gedefinieerd worden.​​
​Wie is er bij betrokken?​ ​Alhoewel de manier waarop een zorgproces beschreven is, voldoende gedetailleerd zal zijn voor het op een juiste manier leveren van de zorg door de zorgverlener is dat in het algemeen onvoldoende specifiek en onvoldoende eenduidig voor het definiëren van de gedetailleerde informatie die in voorkomende gevallen vastgelegd en/of uitgewisseld moet worden in het kader van zorginformatie. Het doel van het beschrijven van use cases is om voor specifieke situaties, die onderdeel vormen van het zorgproces, tot op het gewenste detail vast te leggen wie welke informatie op welk moment vastlegt dan wel uitwisselt met wie. Binnen de context van een zorgproces zullen in het algemeen meerdere use cases gedefinieerd worden.Use cases bevinden zich op het ‘scharnierpunt’ tussen de wereld van de zorg en de wereld van de informatie(systemen). Daarom is het van essentieel belang dat zorgaanbieders en patiënten/cliënten betrokken zijn bij het definiëren van de use cases in nauwe samenwerking met informatiedeskundigen en leveranciers.​​
​Voorbeelden​
  • ​De huisarts verwijst een patiënt in onderling overleg naar een dermatoloog in één van de ziekenhuizen in de regio aan de hand van de beschikbare wachttijden.
  • Een patiënt met de chronische aandoening hartfalen meet op regelmatige momenten zijn/haar gewicht. De resultaten worden automatisch doorgestuurd naar het informatiesysteem van de behandelend internist. Zodra er een ongewenste verandering in het gewicht optreedt wordt er een alarm gegenereerd en neemt de internist actie.​