Informatiestandaarden

Wat is een informatiestandaard?

​​​​​​​​​​​​​​Informatiestandaarden worden vaak gezien als iets technisch, iets wat met ICT te maken heeft en waarbij met name mensen met een technische achtergrond betrokken zijn. De werkelijkheid ligt genuanceerder: zorginformatie en daaraan gerelateerd informatiestandaarden slaan de brug tussen het zorgproces en ICT. In het ontwikkelproces van informatiestandaarden is het dan ook belangrijk dat met zorgverleners, cliënten/patiënten en met ICT-specialisten wordt samengewerkt.

Om elektronische gegevensuitwisseling van medische gegevens te realiseren, is het cruciaal dat betrokken partijen (zoals huisartsen, ziekenhuizen, patiënten) nauw samenwerken en afspraken op verschillende niveaus maken. Vaak is het zo dat er veel aandacht uitgaat naar het ontwikkelen van datasets die informatie-uitwisseling ondersteunen. Maar een dataset alleen is onvoldoende. Ook op organisatieniveau is het van belang dat er afspraken over bijvoorbeeld bevoegdheden worden gemaakt, op zorgniveau over de overdrachtsmomenten en wie hierbij betrokken zijn en op infrastructuurniveau over welke functionele en technische eisen gelden. De whitepaper ‘een checklist voor informatie-uitwisseling in de zorg​’ beschrijft in detail dat samenwerken tussen zorg- en marktpartijen mogelijk wordt door het maken van de noodzakelijke afspraken op de verschillende interoperabiliteitsniveaus: organisatie, proces, informatie, applicaties en infrastructuur. Zie de figuur hieronder voor de indeling in interoperabiliteitsniveaus en de bijbehorende context opgedeeld in standaarden en eisen en participanten.

​Inhoud

Zorgpartijen moeten afspraken maken welke gegevens worden vastgelegd en uitgewisseld en van welke terminologie​ gebruik gemaakt wordt. In een informatiestandaard is dit eenduidig vastgelegd. Een informatiestandaard is in de praktijk een standaard waarin is uitgewerkt welke gegevens uit het primaire proces worden geregistreerd, hoe deze gegevens zijn gecodeerd in een door de partijen in het zorgveld geaccepteerd terminologie- of codestelsel en ​op welke wijze de informatiebehoefte is vertaald in elektronische uitwisselingsspecificaties. Een informatiestandaard bestaat uit onderdelen die elk een verschillend doel dienen. De onderdelen zijn:​

Doordat een informatiestandaard de relevante gegevensvastlegging en -uitwisseling beschrijft, ondersteunt deze het zorgproces zoals vastgelegd in de kwaliteitsstandaard.​

​​​​​​Ontwikkelproces

Nictiz ontwikkelt informatiestandaarden op basis van een goed gedocumenteerd proces, in nauwe samenwerking met partners uit het veld en rekening houdend met de verschillende interoperabiliteitsniveaus. Nictiz maakt hierbij gebruik van ART-DECOR. Met ART-DECOR bedoelen we niet de stijlbeweging Art deco, maar een open source ontwikkelingstool. Voordat Nictiz begint aan het faciliteren van het ontwikkelproces van informatiestandaarden, stelt zij twee voorwaarden aan haar inzet:​​​

  • De betrokken partijen hebben de uitgesproken intentie om de standaarden daadwerkelijk in de praktijk te gaan gebruiken;
  • Er is sprake van cocreatie: de veldpartijen moeten ook zelf in geld en/of mankracht investeren in het ontwikkeltraject.

Het ontwikkelproces​ bestaat uit drie fasen:

In het onderstaande figuur vindt u wat per fase afgesproken en opgeleverd wordt.