Informatiestandaarden

Wat is een informatiestandaard?

Er is een groot aantal ontwikkelingen en initiatieven om de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten mogelijk te maken en op te schalen. Informatiestandaarden spelen een belangrijke rol in een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Een informatiestelsel dat gebaseerd is op lange termijn oplossingen en samenhang in oplossingen/initiatieven nastreeft.

Veel organisaties en instanties zijn betrokken, zorgbreed, binnen en over domeinen, maar ook regionaal, landelijk en internationaal. Deze ontwikkelingen zijn veelal gericht op bepaalde doelgroepen, hebben een specifieke focus, een eigen governance, een eigen financiering en een eigen dynamiek. Al deze informatie-oplossingen in de zorg vragen om afstemming en afspraken op alle lagen van het lagenmodel van Nictiz. Informatiestandaarden spelen daarbij een belangrijke rol.

In een informatiestandaard worden door betrokken partijen afspraken vastgelegd die van belang zijn om het daadwerkelijk delen en uitwisselen van informatie mogelijk te maken. Binnen en tussen organisaties en systemen, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. Door informatiestandaarden zoveel mogelijk te baseren op generieke componenten leiden ze niet tot op zichzelf staande oplossingen, maar ontstaat de noodzakelijke samenhang om te komen tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Meer informatie over wat informatiestandaarden zijn, waarom ze nodig zijn en op welke manier ze bijdragen aan de noodzakelijke zorgbrede samenhang in gegevensuitwisseling in de zorg vindt u in het rapport ‘Informatiestandaarden: basis voor gegevensuitwisseling in de zorg’. Het lagenmodel, zorginformatiebouwstenen (zibs), terminologiestelsels, communicatiestandaarden, Basisgegevensset Zorg (BgZ) komen onder andere aan bod.