​​​​​​​​​​​​​​​​​​Use-case, interoperabiliteit, PGO, kerngroep. Duizelt het u ook wel eens? In het duurzaam informatiestelsel voor de zorg komen veel begrippen voor. Hieronder vindt u een uitleg van de meest voorkomende begrippen. 


BegripOmschrijvingMeer info
AnonimiserenAnonimiseren betekent verwisseling van persoonsgegevens in gegevens die niet langer gebruikt kunnen worden om een natuurlijk persoon te identificeren, daarbij in ogenschouw nemende 'alle middelen die hiervoor redelijkerwijs gebruikt kunnen worden' door zowel een verantwoordelijke als een derde partij. Een belangrijke factor hierbij is dat de verwerking onomkeerbaar moet zijn.Artikel 29 Werkgroep
Applicatie-laagDit niveau, uit het lagenmodel, heeft betrekking op de informatiesystemen. Welke informatiesystemen zijn bij de betrokken zorgpartijen relevant voor de nodige procesinformatie en hoe wordt de benodigde informatie tussen deze systemen gedeeld? Deze afspraken worden gemaakt door professionals uit de zorg, applicatiebeheerders en soms ook leveranciers.

Voorbeelden van standaarden op dit niveau zijn gestandaardiseerde domeindatamodellen en syntactische uitwisselingsstructuren.
Nictiz
ArchitectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.NORA
Architectuurcommunity zorgDe Architectuurcommunity Zorg is een netwerk van informatiemanagers, IT-architecten, informatieanalisten, chief information officers (CIO's) en andere mensen met een interesse voor informatie, techniek en architectuur.Informatieberaad
AuthenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit.NORA
​Authenticiteit​Een kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. NORA
AutorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen.NORA
​Autorisatieprotocol​​Autorisatietabel, die bepaalt welke categorieën cliëntgegevens voor welke categorieën zorginstellingen toegankelijk zijn onder welke voorwaarden. 
Opmerking bij de term: De tabel wordt veelal landelijk, regionaal of lokaal gedefinieerd.
​Ontw. NEN 7513:2017
Basisgegevensset zorgDe Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.Registratie aan de bron
Basisinfrastructuur zorgAlle door meerdere sectoren of zorgbreed gebruikte bouwstenen ten behoeve van het informatiestelsel: wetgeving, afspraken, financiële arrangementen, standaarden, voorzieningen voor uitwisseling, voor identificatie en authenticatie en voor gespecificeerde toestemming, toezichtsarrangementen, governance, etc.VWS
BasisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.Stelselarchitectuur van het Heden
​Bedreiging​potentiële oorzaak van een ongewenst incident dat kan resulteren in schade aan een systeem of een organisatie​NEN 7510-1:2017
​Beheersmaatregel​Maatregel waarmee een risico wordt gewijzigd.

Opmerking 1 bij de term: Een beheersmaatregel kan elke vorm van proces, beleid, voorziening, werkwijze of andere maatregel zijn waarmee het risico wordt gewijzigd.
Opmerking 2 bij de term: Beheersmaatregelen hebben mogelijk niet altijd het beoogde of veronderstelde effect.
​NEN 7510-1:2017
​Beschikbaarheid​Beschikbaarheid geeft aan in hoeverre een ICT-dienst, systeem of component toegankelijk is voor de geautoriseerde gebruikers. De beschikbaarheid wordt in de regel als een percentage gepresenteerd, waarbij een hogere waarde een positievere uitkomst is dan een lage waarde.​Wikipedia​
BetrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheidVIR (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst)
BouwsteenEen concrete voorziening, standaard, afspraak of arrangement, met een eigenaar, beheerder, financiering et cetera die bovensectoraal of zorgbreed (her)gebruikt kan worden.Informatieberaad Zorg
BovensectoraalUitstijgend boven de sectorale bedrijvigheidOnbekend
BronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.NORA
ClassificatieClassificatie is een terminologiestelsel waarin concepten en termen op basis van gemeenschappelijke ken​merken zijn ingedeeld. Een voorbeeld is de internationale classificatie van ziektebeelden (ICD-10).Nictiz
(NEN 7522-1:201)
​Cliënt​Zie patientWikipedia
​​Cliëntgegevens​Medische, verpleegkundige, sociale en administratieve gegevens betreffende individuele cliënten.​NEN 7510-1:2017
CodestelselUitputtende verzameling van wederzijds uitsluitende categorieën om gegevens op een voorgedefinieerd specialisatieniveau te kunnen aggregeren voor een specifiek doel.Nictiz

CommunicatiestandaardAls informatie uitgewisseld moet worden in de vorm van een bericht of een document wordt daarvoor een communicatiestandaard gebruikt die in detail beschrijft op welke manier zo'n bericht of document is opgebouwd aan de hand van functionele en technische specificaties. Daarbij hoort ook een implementatiehandleiding die het voor de leveranciers mogelijk maakt om e.e.a. daadwerkelijk in te bouwen in de informatiesystemen.Nictiz
ComplianceCompliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken. Het is soms ook de aanduiding van de afdeling of cel in een organisatie die de compliancefunctie vervult: het bijstaan van het bestuur bij het in controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met de geldende wet- en regelgeving.Wikipedia
ConceptConcepten zijn denkbeeldige eenheden (bijvoorbeeld het begrip 'hart') die verwijzen naar eenheden uit de werkelijkheid (het hart van patiënt X). Een concept kan door meerdere termen worden beschreven.Nictiz
ConformanceConformiteit is hoe goed iets, zoals een product, dienst of systeem, voldoet aan een bepaalde norm.Wikipedia
Continuïteit van zorgContinuïteit is de mate waarin een reeks van afzonderlijke medische handelingen wordt ervaren als onderling verbonden en samenhangend en in overeenstemming met de medische behoeften van de patiënt en zijn persoonlijke context.Nictiz (pdf)
Continuity of CareContinuity of care is concerned with quality of care over time. It is the process by which the patient and his/her physician-led care team are cooperatively involved in ongoing health care management toward the shared goal of high quality, cost-effective medical care.AAFP
DatasetEen dataset bevat definities van alle gegevens die binnen de context van een specifiek zorgproces en de daarbij gedefinieerde use cases worden vastgelegd en/of uitgewisseld. Deze definities zijn functioneel van aard en worden vastgesteld door de zorgverleners. Voor specifieke transacties binnen het zorgproces wordt gebruik gemaakt van een subset van de gegevens uit deze dataset.Nictiz
Definitie (van een concept)Een definitie legt de betekenis van een concept vast. Het is een samenvattende beschrijving van de kenmerken van een concept. Zo hoort bij het concept 'hartinfarct' volgens de Codus Medicus de definitie 'versterf van hartspierweefsel door zuurstofgebrek in de hartspier'. Een definitie kan dus in vrije tekst zijn gedefinieerd, maar kan binnen een terminologiesysteem ook op formele wijze zijn vastgelegd. Formele definities stellen ons in staat om concepten automatisch te ordenen en om met de concepten te redeneren.Nictiz
DerdelijnszorgOp het moment dat er hoog specialistische zorg nodig is, zowel voor geestelijke als somatische gezondheidsproblemen, volgt doorverwijzing naar instellingen voor topklinische zorg. Dit noemen wij derdelijnszorg.RIVM
Eenheid van taalBelangrijk bij het goed kunnen gebruiken en delen van gezondheidsinformatie is dat de informatie voor de ene zorgverlener/patiënt dezelfde betekenis heeft als voor de andere.

Bij het elektronisch vastleggen en uitwisselen van gezondheidsinformatie is het noodzakelijk dat binnen informatiesystemen gebruik gemaakt wordt van een gedeeld woordenboek.
Nictiz
EerstelijnszorgAls er een hulpvraag is, wordt getracht met algemene zorg in de eerstelijn de klachten te verhelpen. Deze zorg is direct toegankelijk. Het gaat onder meer om huisartsenzorg, eerstelijnspsychologische zorg, fysiotherapie, mondzorg en verloskundige zorg.RIVM
e-healthToepassingen van en met informatie- en communicatietechnologie (ICT) om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren, bijvoorbeeld de informatievoorziening over ziekten op internet, het verlenen van zorg op afstand, het raadplegen door artsen van elektronische patiëntendossiers of onlinebehandelprotocollen of het stellen van een diagnose op afstandThesaurus Zorg en Welzijn
​Elektronisch patiëntendossier​Verzameling van alle elektronisch vastgelegde persoonlijke gezondheidsinformatie van een cliënt bij een zorginstelling of een andere organisatie die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerkt
Opmerking 1 bij de term: Binnen deze norm wordt consequent de term ‘patiëntdossier’ gehanteerd, geen ‘patiëntendossier’, o.a. om te benadrukken dat het meestal gaat om het dossier van één cliënt.​
​Ontw. NEN 7513:2017
GegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen
​Gegevensklasse​Verzameling gegevens die eenzelfde eigenschap bezitten.​Ontw. NEN 7513:2017​
GegevenswoordenboekEen gegevenswoordenboek bevat een lijst van gegevenstypen (elementen) met vaak een gegevensdefinitie die omschrijft wat onder het gegeven moet worden verstaan en op welke manier het gegeven wordt genoteerd (bijv. karakterset, datumnotatie, waardenlijsten)NORA
Governance
Systeem waarmee het huidige en toekomstige gebruik van IT wordt geleid en beheerst
Opmerking 1 bij de term: Governance van IT is een onderdeel of een subset van organisatorische governance.
Opmerking 2 bij de term: De term 'governance van IT' is equivalent aan de term 'organisatorische governance van IT'.
NEN 7510-1:2017
GrondplaatDe verzameling van zorgbreed en/of bovensectoraal te gebruiken bouwstenen. Deze wordt vastgesteld door het InformatieberaadUit onomstreden bouwstenen (pdf)
​Historiciteit​Vastleggen van bepaalde gegevens in een tabel met de periode van geldigheid
OPMERKING Met historiciteit is het leveren van een versie van een terminologiestelsel van peildatum X mogelijk.
VOORBEELD In het historisch postcodearchief van Prismant is te zien dat de postcodes beginnend met 2633 in Nootdorp alleen geldig waren van januari 2002 tot en met april 2002.
​NEN 7522:2010
IdentificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.NORA
​Identificeerbare persoon​Degene die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder via een verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer kenmerken gerelateerd aan zijn fysieke, psychologische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit.​NEN 7510-1:2017
​Identificator​Kenmerk dat een persoon of andere entiteit identificeert.Ontw. NEN 7513:2017
IHE-ProfielEen Integratieprofiel definieert relevante activiteiten in de context van de werkstroom (workflow) van de betreffende Use Case. Het communiceren van informatie wordt beschreven als "transacties" tussen "actoren". Een actor wordt geïmplementeerd als onderdeel van een computerapplicatie. Alle relevante transacties tussen actoren die vereist zijn om de werkstroom (klinische taak) te completeren worden duidelijk beschreven. De specificaties beschrijven hoe bepaalde delen van standaarden moeten worden gebruikt en vormen een technisch richtlijn voor implementatie van de computerapplicatie.IHE-NL
InformatieBetekenisvolle gegevensNEN-ISO 9000
Informatieberaad ZorgHet Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.Informatieberaad
InformatiebeveiligingAfspraken over de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie.

Deze afspraken hebben betrekking op alle lagen van het lagenmodel
Nictiz
InformatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.VIR (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst)
​Informatiedomein​Een set van bedrijfsactiviteiten met een maximale samenhang in de informatie die door de activiteiten wordt geproduceerd en gebruikt.  Zira​
InformatielaagDit niveau, uit het lagenmodel, heeft betrekking op de informatieaspecten. Welke informatie moet- in het kader van de samenwerking- worden vastgelegd en gedeeld bij de overdrachtsmomenten in zorgprocessen. Deze afspraken worden gemaakt met professionals uit de zorg en informatievoorziening.

Voorbeelden van standaarden op dit niveau zijn terminologiestandaarden, classificaties en informatiestandaarden zoals SNOMED CT, ICF en Huisartswaarneming.
Nictiz
InformatiestandaardInformatiestandaarden slaan de brug tussen het zorgproces en ICT. Een informatiestandaard is een standaard waarin is uitgewerkt welke gegevens uit het primaire proces worden geregistreerd, hoe deze gegevens zijn gecodeerd in een door de partijen in het zorgveld geaccepteerd terminologie- of codestelsel en op welke wijze de informatiebehoefte is vertaald in elektronische uitwisselingsspecificaties. Een informatiestandaard bestaat uit onderdelen die elk een verschillend doel dienen. De onderdelen zijn:
- use cases;
- datasets;
- terminologie- en codestelsels;
- communicatiestandaarden.
Nictiz
InformatiestelselAlle informatievoorzieningen van alle instellingen in de zorg, hun keten- en domein-informatievoorziening en de bovensectorale en zorgbrede basis infrastructuur.Uit onomstreden bouwstenen (pdf)
InformatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.VIR (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst)
​Informatievoorziening​De informatievoorziening van een organisatie is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. De informatiebehoefte van een organisatie kan drieledig worden ingedeeld:

  1. Operationele informatie, voor het verrichten van de feitelijke handelingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen;
  2. Besturingsinformatie, voor de besturing van de organisatie;
  3. Verantwoordingsinformatie, informatie over verrichting en besturing.
Wikipedia​
InteroperabiliteitInteroperabiliteit is de mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenheden, systemen, partijen, organisaties of individuen om met elkaar samen te werken, te communiceren en informatie uit te wisselen.

Om interoperabiliteit tussen twee zorgaanbieders te garanderen geldt dat beide zorgaanbieders elk afzonderlijk te maken hebben met de lagen en pilaren in het lagenmodel (interoperabiliteitsmodel). Uitgangspunt is dat betrokken zorgaanbieders ""in huis"" de zaken op orde hebben. Dat betekent onder meer dat beide partijen de interne organisatie en processen, het vastleggen van informatie, de toegang tot de informatie en het beheer van gebruikte systemen en de infrastructuur goed geregeld moet hebben. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor interoperabiliteit tussen zorgaanbieders. Idealiter worden pas daarna afspraken op alle lagen gemaakt worden om interoperabiliteit tussen deze zorgaanbieders te garanderen. Deze afspraken kunnen bestaan uit het aan beide zijden op de verschillende niveaus implementeren van dezelfde standaarden.
Nictiz
IT-Infrastructuur-laagDit niveau, uit het lagenmodel, heeft betrekking op de technische infrastructuur waarbinnen de informatiesystemen van de betrokken partijen zich bevinden, zoals het netwerk, servers, database-engine. Het betreft de niet-zorgspecifieke ICT-componenten. Hoe wordt op technisch niveau mogelijk gemaakt dat er informatie kan worden uitgewisseld tussen de betrokken partijen? Welke communicatie-infrastructuur is hiervoor nodig? Welke mechanismen van informatie-uitwisseling worden gekozen? Deze afspraken worden gemaakt door ICT-professionals.Nictiz
KerngroepDe Kerngroep bestaat uit de (beleids)medewerkers van de deelnemende organisaties die de vergaderingen van het Informatieberaad voorbereiden en de onderlinge afstemming doen, eventueel aan gevuld met medewerkers van andere relevante organisaties.

Doelen van de kerngroep
  • voorbereiden bestuurlijk informatieberaad
  • afstemmen van activiteiten vanuit eigen organisatie en achterban
  • bewaken van de koers van het Informatieberaad
Informatieberaad
KnooppuntEen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties.Stelselarchitectuur van het Heden
KwaliteitsstandaardIn een kwaliteitsstandaard maken zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars afspraken over wat goede zorg is en met welke meetinstrumenten de kwaliteit van de geleverde zorg is te meten. De patiënt staat centraal.ZIN
LagenmodelNictiz onderscheidt vijf lagen van interoperabiliteit. Elke laag kent zijn eigen actoren, begrippen en standaarden. Daarnaast zijn er twee randvoorwaardelijke kolommen die op alle lagen van toepassing zijn, te weten wet- en regelgeving en Informatiebeveiliging. Interoperabiliteit ontstaat als de afspraken op elk van die niveaus op elkaar aansluiten en voldoen aan de randvoorwaarden uit de kolommen. De gaat om de volgende lagen:
1 - Organisatiebeleid
2 - Zorgproces
3 - Informatie
4 - Applicatie
5 - IT infrastructuur
Nictiz
LeveringsvoorwaardenDe op schrift gestelde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van diensten plaatsvindtNORA
MeetinstrumentEr zijn verschillende meetinstrumenten waarmee zorgaanbieders hun kwaliteit in kaart brengen. Bijvoorbeeld vragenlijsten die onder patiënten en hun naasten worden afgenomen. De uitslagen komen in een openbare database (ODB) en zijn voor iedereen toegankelijk. ZIN
ModelEen model is een vereenvoudigde afbeelding van de werkelijkheid voor een bepaald gebruiksdoel gemaakt. Het zijn pragmatische hulpmiddelen die geen universele geldigheid hebben.Wikipedia
NomenclatuurEen nomenclatuur is een terminologiestelsel met regels op grond waarvan de concepten samengevoegd kunnen worden tot nieuwe concepten. Zo zijn 'acuut' en 'myocardinfarct' aparte concepten. Samengesteld is een 'acute myocardinfarct' een nieuw concept. Een nomenclatuur kan ook het resultaat van de toepassing van deze regels (dus een set samengestelde termen) zijn. Een voorbeeld is SNOMED CTNictiz
NuldelijnszorgWanneer er zorg wordt aangeboden zonder dat er een hulpvraag is, noemen we dat preventieve gezondheidszorg, of ook wel nuldelijnszorg . GGD'en verlenen vaak deze zorg.RIVM
Onomstreden bouwstenenDe zorg bouwt aan een duurzaam informatiestelsel. Bouwstenen vormen hier een onlosmakelijk onderdeel van. Het informatieberaad heeft een lijst met onomstreden bouwstenen goedgekeurd: voorzieningen of standaarden die deze partijen in staat stellen digitaal informatie uit te wisselen. Bouwstenen vereenvoudigen de inzet van IT door een heldere en uniforme beschrijving te geven van onderdelen van het informatiestelsel.VWS
OnweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen.NORA
Organisatiebeleid-laagDit niveau, uit het lagenmodel, heeft betrekking op de organisatorische kant van de samenwerking tussen de betrokken zorgorganisaties: wie zijn er bij de samenwerking betrokken en hoe zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd? Deze afspraken worden gemaakt op bestuurlijk niveau. Voorbeeld van standaarden op dit niveau zijn afspraken over het mogen doorverwijzen van een uitbehandelde patiënt.Nictiz
OutcomedoelenOm richting te geven aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de zorg, heeft het Informatieberaad Zorg zogenaamde 'outcome-doelen' vastgesteld. Er zijn vier thema's te onderscheiden:
1 - Medicatieveiligheid
2 - Persoonlijke gezondheidsomgeving waarin de patiënt centraal staat
3 -Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en -overdracht
4- Eenmalig vastleggen van gegevens

Deze doelen zijn een leidraad voor de programma's, projecten en activiteiten binnen de zorg.
VWS
OverheidsorganisatieOverheden waaronder semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak.NORA
​Patiënt​Een patiënt is iemand aan wie medische, paramedische en/of verpleegkundige hulp wordt verleend. De patiënt is een zorgbehoevende en geniet de zorgen of het toezicht van een zorgverlener. Een patiënt is iemand met een zelfzorgtekort. Deze patiënt kan een ziekte, aandoening of letsel hebben.Wikipedia
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)Een Persoonlijke gezondheidsomgeving is een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt middels het MedMij Afsprakenstelsel.MedMij
PGOEen persoonlijke gezondheidsomgeving (ook wel bekend als persoonlijk gezondheidsdossier) is een website of app waarmee u toegang heeft tot uw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om gegevens die opgeslagen zijn door een andere partij, bijvoorbeeld uw huisarts of een specialist in het ziekenhuis. U kunt deze gegevens in uw persoonlijke gezondheidsomgeving zelf gebruiken.Patiëntenfederatie Nederland
ProportionaliteitsbeginselDit beginsel houdt, juridisch recht, in dat een opgelegde sanctie of straf proportioneel moet zijn aan, in verhouding moet staan tot, de begane overtreding of het begane misdrijf.

Ook in het bestuursrecht spreekt men van proportionaliteit. Beslissingen van de staat gaan vaak in tegen het belang of de rechten van individuele burgers, ten bate van het algemeen belang. Het proportionaliteitsbeginsel stelt dat de mate van inbreuk op het individueel belang vanuit een bepaalde maatregel proportioneel moet zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel van die maatregel. In het bijzonder dient de inbreuk nooit groter te zijn dan noodzakelijk is voor het beoogde doel.
Wikipedia
PseudonimiserenPseudonimiseren is een procedure waarmee identificerende gegevens met een bepaald algoritme worden vervangen door versleutelde gegevens (het pseudoniem). Het algoritme kan voor een persoon altijd hetzelfde pseudoniem berekenen, waardoor informatie over de persoon, ook uit verschillende bronnen, kan worden gecombineerd. Daarin onderscheidt pseudonimiseren zich van anonimiseren, waarbij het koppelen op persoon van informatie uit verschillende bronnen niet mogelijk is. Pseudonimiseren is een techniek van informatiebeveiliging, meer specifiek: een 'privacy enhancing technique'.Wikipedia
Publieke taak; Publiekrechtelijke taakEen taak die het bestuursorgaan uitvoert voor de behartiging van een publiek of algemeen belang.Stelselarchitectuur van het Heden
ReferentiesetEen referentieset is een verzameling van concepten waarin bepaalde zorginhoudelijke informatie kan worden vastgelegd.Nictiz
RegisterEen register is een samenhangende verzameling van authentieke gegevens die nodig zijn voor een goed functionerend zorgstelsel. Gegevens in een register worden eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt, door alle partijen in dit stelsel.LiDA
Relaties tussen conceptenTussen concepten kunnen relaties bestaan. Relaties maken zichtbaar hoe concepten zich tot elkaar verhouden. Een voorbeeld van een hiërarchische relatie: een 'hartklep' is een deel van het 'hart'. Niet-hiërarchische relaties zijn alle andere relaties, bijvoorbeeld op basis van locatie, oorzaak of tijd.Nictiz
RichtlijnAanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van beroepskrachten, berustend op de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek en met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming, gericht op het omschrijven van doeltreffend en doelmatig handelen.Thesaurus Zorg en Welzijn
SectoraalEen bepaalde globale categorie bedrijvigheidOnbekend
SemantiekDe semantiek of betekenisleer is een wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van symbolen, waarbij het in het bijzonder de bouwstenen van natuurlijke talen die voor de communicatie dienen ofwel woorden en zinnen betreft.Wikipedia
Specialisatie (concepten)Onderverdeling van concepten in specifiekere concepten; bijvoorbeeld tafel is een specialisatie van meubel.Nictiz
StakeholderEen belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project. Wikipedia
StandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. Standaarden kunnen vastgelegd worden binnen een bedrijf of organisatie, binnen een consortium van organisaties of door erkende standaardisatieorganisaties.Wikipedia
StandaardisatieStandaardisatie is het opleggen van een bepaalde norm of standaard voor het ontwerp, de constructie, het testen of gebruiken van een product of proces.Wikipedia
SubsidiariteitsbeginselHet subsidiariteitsbeginsel of subsidiariteitsprincipe is een organisatiewijze of regel in taakverdeling tussen 'hogere' en 'lagere' openbare overheden. Het houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.Wikipedia
TaxonomieTaxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Met de term taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening of classificatie, bijvoorbeeld ICD, die het resultaat ervan is.Nictiz
Termen (uit terminologie)Een term is een woord of meerdere woorden die verwijzen naar een concept.Nictiz
TerminologieEen terminologie is een lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein. Er zijn verschillende typen terminologiestelsels met elk zijn eigen doel en eigen kenmerken. Zo is LOINC een lijst van termen en concepten die in de laboratoria gehanteerd worden.Nictiz
ThesaurusThesaurus betekent in het Grieks en Latijn het naslagwerk of schatkamer. Een thesaurus is een terminologiestelsel waarbij de termen systematisch of alfabetisch geordend zijn. Zo is de diagnosethesaurus geordend naar de medische disciplines.Nictiz
ToepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening.NORA
TweedelijnszorgAls de zorg in de eerstelijn ontoereikend is en meer specialistische zorg noodzakelijk is, verwijzen zorgverleners door naar de tweedelijn. Voor behandeling in de tweede lijn is een verwijzing uit de eerste lijn noodzakelijk. Onder de tweedelijnszorg vallen ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg.RIVM
Use-caseEen use case beschrijft een systeem vanuit het gebruikersperspectief. Het beschrijft de actor, de initiator van de interactie, en het systeem zelf als een opeenvolging van eenvoudige stappen. Van een enkele use case kunnen meerdere scenario's worden gegenereerd, corresponderend met elke weg om een doel te bereiken. Ze worden vaak opgesteld in samenwerking tussen een systeemanalist en de eindgebruiker.Wikipedia
VoorzieningVoorzieningen zijn standaard oplossingen binnen een bepaalde context. Die context kan klein of groot zijn (een organisatie, een keten, een domein, een land, of een groep daarvan). Generieke voorzieningen zijn voorzieningen die opgezet of doorontwikkeld zijn om her te gebruiken voor andere diensten.NORA
VoorzieningenVoorzieningen zijn bijvoorbeeld servers, netwerkverbindingen, maar ook methoden voor identificatie en authenticatie van patiënt en professional en het kunnen geven van toestemming door patiënten voor informatie-uitwisseling. Ook waarborgen dat iemand gerechtigd is gegevens te mogen raadplegen, kortweg autorisatie, is een belangrijke voorziening.Nictiz
WerkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) waarin het element (principe, standaard, voorziening, etc.) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.NORA
Wet- en regelgevingAfspraken over samenwerking op landelijk en internationaal niveau zoals vastgelegd in wet of regelgeving. Nictiz
Ziekenhuis Referentie Architectuur​​De Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA) is een verzameling van instrumenten behulpzaam bij het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse ziekenhuizen.ZIRA
ZorgaanbiederZorgverlener of zorginstelling die actief is in de (rechtstreekse) verlening van zorgdiensten NEN
ZorgdomeinenDe gezondheidszorg is op verschillende manieren in te delen.  Eén van de indelingen is de indeling naar behandelingsniveau, zoals de nulde, eerste, tweede en derdelijn. Bij deze indeling is de aard van het gezondheidsprobleem bepalend voor het behandelingsniveau.Nictiz
ZorginformatiebouwsteenZorginformatiebouwstenen (zib's) worden gebruikt om inhoudelijke (niet technische) afspraken vast te leggen ten behoeve van het standaardiseren van informatie, die gebruikt wordt in het zorgproces. Het doel van de standaardisatie is dat deze informatie uit het zorgproces wordt hergebruikt voor andere doeleinden, zoals kwaliteitsregistraties, overdracht, patiëntgebonden onderzoek. Een zorginformatiebouwsteen is een informatiemodel, waarin een zorginhoudelijk concept wordt beschreven in termen van de gegevenselementen waaruit dat concept bestaat, de datatypes van die gegevenselementen etc.Nictiz
Zorg-infrastructuurEen zorg-infrastructuur is een verzameling technische en organisatorische voorzieningen en afspraken die de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, patiënten en derden betrokken bij de zorg mogelijk maakt. Nictiz
Zorgproces-laagDit niveau uit het interoperabiliteitsmodel heeft betrekking op de procesmatige kant van de samenwerking tussen de betrokken zorgorganisaties. In welke concrete zorgprocessen wordt samengewerkt, welke koppelvlakken en overdrachtsmomenten bestaan hierbij tussen de betrokken organisaties.

Voorbeelden voor standaarden in deze laag zijn zorgstandaarden en richtlijnen zoals Zorgstandaard COPD en Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de Keten.
Nictiz
ZorgsectorDe zorgsector wordt al naar gelang de behoefte op verschillende manieren afgebakend. De kern van de zorgsector bestaat uit alle aanbieders van zorg gericht op genezing of langdurige verzorging en verpleging. In termen van financiering is dit in grote lijnen de zorg die gefinancierd wordt uit de basisverzekering of de Wlz. Daarnaast vallen ook sectoren als de jeugdzorg, kinderopvang, internaten (waaronder asielzoekerscentra), sociaal cultureel werk, welzijn ouderen, maatschappelijke opvang en Arbo-zorg onder de zorg.CBS
ZorgstandaardenEen beschrijving van de noodzakelijke onderdelen van multidisciplinaire zorg voor mensen met een bepaalde chronische ziekte, gezien vanuit de cliënt.Wikipedia
ZorgverlenerIndividuele beroepsbeoefenaar, zoals geregeld in of op grond van artikel 3 en 34 Wet BIG.NEN 


reacties