Terugblik

Workshops symposium Verbinden & Innoveren met SNOMED

 

.

Workshop 1.1 Eenheid van Taal en SNOMED: een introductie
Eenheid van Taal en SNOMED vormen twee belangrijke pijlers voor vernieuwing in de zorg. Maar wat is SNOMED? En wat betekent SNOMED voor Eenheid van Taal? Hoe draagt SNOMED bij aan overdracht, hergebruik en innovatie met informatie? Deze vragen stonden centraal tijdens deze workshop.
Download hier de presentatie. 
Sprekers
Pim Volkert – Coördinator terminologiecentrum, Nictiz
Inge Soons – Terminoloog, Nictiz
 
Download hier het verslag.
Workshop 1.2 Hands-on use of SNOMED CT and other international standards for clinical and translational research
Hoe worden standaarden in de praktijk gebruikt om bij te dragen aan de zorg en aan kanker- en bevolkingsonderzoeken? In deze workshop werd real-time d.m.v. queries in klinische databases gedemonstreerd hoe SNOMED bijdraagt aan innovatie en optimalisatie van de zorg.
Download hier de presentatie.
Spreker
W. Scott Campbell, PhD, MBA – Universitair hoofddocent, afdeling Pathologie en Microbiologie, University of Nebraska Medical Center, US 
Download hier het verslag.
Workshop 1.3 Enabling Large-Scale Analysis of Electronic Health Records through Standardisation: SNOMED in action! 
Door de grote verschillen in databasestructuur en het gebruik van verschillende terminologiesystemen wordt onderzoek met bestaande data bemoeilijkt. Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI, zie www.ohdsi.org) is een internationale samenwerking, gericht op het overbruggen van deze barrière en verrichten van onderzoek met grootschalige data-analyses.
Download hier de presentatie.
Spreker
Peter R. Rijnbeek – Associate professor Health Data Science, Erasmus MC
Download hier het verslag.
Workshop 1.4 SNOMED en zib’s als ingrediënten voor gestructureerde verslaglegging
Om te komen tot uniforme gestructureerde verslaglegging en adequate gegevensuitwisseling in de zorg is het essentieel dat inzichtelijk wordt gemaakt waar in het zorgproces gegevens worden gebruikt en vastgelegd. Alleen dan is hergebruik van data mogelijk en kunnen administratieve lasten teruggedrongen worden. Tijdens deze workshop kreeg u uitleg over de aanpak en de toepassing van SNOMED en zib’s bij gestructureerde verslaglegging.
Download hier de presentatie.
Sprekers
Jonas Rubrech – Project gestructureerde verslaglegging FMS
Erik van der Velde – Programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties FMS

Download hier het verslag.
Workshop 1.5 SNOMED: het fundament van de eOverdracht
SNOMED legt de verbinding tussen de termen die zorgverleners gebruiken en patiëntvriendelijke termen. SNOMED werkt zorgsector- overstijgend en is flexibel doordat gegevens op verschillende niveaus kunnen worden geregistreerd. Maar hoe dan? In deze workshop werd getoond hoe SNOMED de gegevensuitwisseling tussen zorgsectoren mogelijk maakt.
Download hier de presentatie.
Sprekers
Frank Berens – Adviseur beroepsontwikkeling, V&VN
Renate Kieft – Programmamanager, V&VN

Download hier het verslag.
Workshop 1.6 Terminologie als motor achter de taal van de huisarts; hoe SNOMED CT implementeren in de dagelijkse praktijk?
De implementatie van SNOMED CT kan de interoperabiliteit tussen gezondheidsactoren vergroten. De koppeling tussen een interfaceterminologie en een referentieterminologie is cruciaal voor een eenduidige opslag en codering van informatie, en het hergebruik ervan voor verschillende doeleinden. Deze workshop gaf toelichting over de methodologie en de tool die gebruikt worden bij de koppeling van beide terminologieën en wat dit oplevert als resultaat. Of te wel, wat is de meerwaarde van een koppeling tussen de taal van de huisarts en SNOMED? En voor welke doeleinden kan deze koppeling uiteindelijk dienen?
Download hier de presentatie.
Sprekers
David Op de Beeck – projectleider terminologiecentrum FOD VVVL
Katrien Scheerlinck – medisch terminoloog FOD VVVL
Diego Schrans – huisarts en post-doc wetenschappelijk medewerker vakgroep volksgezondheid en eerstelijnszorg Universiteit Gent
Download hier het verslag.
Workshop 1.7 Navigeer met SNOMED door je eigen data
Een groot deel van de data die Nederlandse ziekenhuizen vastleggen, wordt door DHD verzameld in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus beschikken specialisten nu over standaarden voor gestructureerde vastlegging in het EPD. Door de aanlevering aan de LBZ en een koppeling met SNOMED CT kan op verschillende niveaus worden ingezoomd op
de patiëntengroepen in de LBZ. Hierdoor kan de specialist zijn eigen patiëntselecties maken en uitkomsten vergelijken. In deze workshop werd gedemonstreerd hoe!
Download hier de presentatie.
Sprekers
Sung-Wook Noort – beheerder registratiestandaarden DHD
Maarten Zaal – informatie-analist DHD
Sander Mertens – terminoloog Nictiz
Download hier het verslag.
Workshop 1.8 We gaan een EPD bouwen!
Standaardisatie van klinische documentatie is een voorwaarde voor naadloze uitwisseling van zorginformatie, continuïteit van zorg en hergebruik van zorginformatie. Informatiestandaarden, zorginformatiebouwstenen en SNOMED helpen hierbij, maar de input van zorgverleners daarbij is essentieel. In deze workshop gingen we
vanuit informatiestandaarden en zorginformatiebouwstenen zelf het ‘perfecte’ EPD bouwen waarbij de informatie direct herbruikbaar is voor beslissingsondersteuning. De consequenties van keuzes op de informatie- laag zijn dan direct inzichtelijk.
Download hier de presentatie.
Sprekers
Kees Ebben – Klinisch Informaticus, IKNL
Ellen Smit – Klinisch Informaticus, IKNL 

Download hier het verslag.
Workshop 2.1 Het zorgproces centraal: eenduidige registratie van zorginformatie voor hergebruik
De media is er niet om verlegen, dagelijks verschijnen er berichten
over de hoge administratieve lasten in de zorg en het gebrek aan
digitale uitwisseling van zorginformatie. De ambitie van het programma Registratie aan de Bron is de zorg verbeteren door zorginformatie altijd en overal beschikbaar te stellen. SNOMED CT is essentieel wanneer het gaat over Eenheid van Taal en daarmee hergebruik van zorginformatie. De deelnemer werd meegenomen aan de hand van een praktijkcasus.
Download hier de presentatie.
Spreker
Yoen van der Linden – Pijlertrekker Kwaliteitsregistraties, Programma Registratie aan de bron
Hilde Schwantje – Projectleider dossier LROI, Programma Registratie aan de bron

Download hier het verslag.
Workshop 2.2 Behoefte aan beslissingsondersteuning in de verpleegkundige praktijk? SNOMED maakt het mogelijk! 

Hoe kan SNOMED het klinisch redeneerproces beter ondersteunen en de communicatie tussen verschillende disciplines optimaliseren? In deze workshop wordt het belang van beslissingsondersteuning en SNOMED voor de verpleegkundigen en verzorgenden toegelicht. En werden voorbeelden vanuit de verpleegkundige praktijk getoond.
Download hier de presentatie.
Sprekers
Erna Vreeke – Adviseur, V&VN
Renate Kieft – Programmamanager, V&VN

Download hier het verslag.

Workshop 2.3 Kwaliteitsregistraties en SNOMED: samen steeds beter!

Om eenduidig gegevens uit te kunnen wisselen of aan te kunnen leveren aan kwaliteitsregistraties, is het gebruik van standaarden als zorginformatiebouwstenen en SNOMED onontbeerlijk. Beiden zijn nodig om standaardisatie en interpretatie van data uniform in te richten, zodat handmatige invoer van data voor kwaliteitsregistraties overbodig wordt. Hoe kan data die in het zorgproces is vastgelegd hergebruikt worden voor het vullen van kwaliteitsregistraties? Dit is de vraag die centraal stond tijdens deze workshop waar wij u meenemen in het SKMS-programma ‘Verduurzamen Kwaliteitsregistraties’ en de toepassing van zib’s en SNOMED.
Download hier de presentatie.
Sprekers
Erik van der Velde – Programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties FMS
Annemarie Trompert – Programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties FMS

Download hier het verslag.

Workshop 2.4 Live data-analyse met SNOMED!
Big data is inmiddels niet meer weg te denken uit de medische wereld. Met SNOMED is het mogelijk om eenduidig informatie uit de patiëntenzorg vast te leggen, zodat het samenstellen van een cohort en de analyse hiervan binnen een oogwenk gedaan kunnen worden. In deze workshop namen wij u mee in de wereld van de SNOMED-hiërarchie en de bijbehorende mogelijkheden van data-aggregatie. Dit doen we door middel van vrij verkrijgbare tools zoals Neo4J en het statistische open- source pakket R.
Download hier de presentatie.
Spreker
Sander Mertens – terminoloog Nictiz
Download hier het verslag.
Workshop 2.5 We gaan een EPD bouwen!
Standaardisatie van klinische documentatie is een voorwaarde voor naadloze uitwisseling van zorginformatie, continuïteit van zorg en hergebruik van zorginformatie. Informatiestandaarden, zorginformatiebouwstenen en SNOMED helpen hierbij, maar de input van zorgverleners daarbij is essentieel. In deze workshop gaan we vanuit informatiestandaarden en zorginformatiebouwstenen zelf het ‘perfecte’ EPD bouwen waarbij de informatie direct herbruikbaar is voor beslissingsondersteuning. De consequenties van keuzes op de informatie-laag zijn dan direct inzichtelijk.
Download hier de presentatie.
Sprekers
Kees Ebben – Klinisch Informaticus, IKNL
Ellen Smit – Klinisch Informaticus, IKNL 

Download hier het verslag.
Workshop 2.6 Semantische interoperabiliteit: de basis van ‘lijnloze’, persoonsgerichte chronische zorg
Innoveren op het gebied van de chronische zorg is sterk afhankelijk van de interoperabiliteit van zorgdata. Maar wat is er nodig om innovaties in de chronische zorg mogelijk te maken? In deze workshop werd de usecase ‘MiGuide, leven met diabetes mellitus type 2 beter maken’ toegelicht.
Download hier de presentatie.
Spreker
Eric Grosfeld – CEO, ExpertDoc
Download hier het verslag.
Workshop 2.7 Eenheid van Taal voor patiënten
Vanaf 1 juli 2020 heeft iedere burger in Nederland toegang tot de eigen medische gegevens via een eigen gezondheidsomgeving of patiëntportaal. Maar hoe zorg je ervoor dat patiënten begrijpen wat de arts in het dossier heeft gezet? In deze workshop lieten we zien en ervaren hoe automatisch patiëntvriendelijke termen en toelichtingen gegenereerd kunnen worden, gebruikmakend van de hiërarchie en patiëntvriendelijke termen in SNOMED. Ook gingen we met u in gesprek over samenwerking om tot Eenheid van Taal voor patiënten te komen.
Download hier de presentatie.
Sprekers
Annemarieke Homan – programmamanager ‘Vertalen SNOMED’ Nictiz
Hugo van Mens – promovendus Amsterdam UMC & ontwikkelaar ChipSoft

Download hier het verslag.
Workshop 2.8 Eenheid van Taal: van spraakverwarring naar inzichten voor iedereen 
Het is essentieel dat zorgverleners, patiënten, onderzoekers en verzekeraars dezelfde taal spreken voor het realiseren van gezamenlijke doelen. Met voorbeelden laten we zien hoe Eenheid van Taal kan helpen en hoe het gebrek daaraan een barrière kan zijn en administratieve lasten oplevert. Er kan geen bruikbare gegevensoverdracht plaatsvinden als er geen eenheid van taal is.
Download hier de presentatie.
Sprekers
John Rijsdijk – beleidsadviseur ZN
Geert van Hoof – medisch adviseur CZ
Jan Reitsma – beleidsadviseur ZN
Niels Hoeksema – onderzoeker / consultant Vektis
Download hier het verslag.