Zib-centrum

Beheer zibs: Wat is BITS?

​In toenemende mate wordt in de zorg aandacht gevraagd om standaardisatie voor het uitwisselen van medische gegevens. De focus ligt veelal op het ontwikkelen van standaarden en niet op het zo efficiënt mogelijk inrichten van het beheer. Een zorgvuldig ingericht beheerproces is echter noodzakelijk om alle betrokkenen inzicht te geven in de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Een goed ingericht beheer van een standaard verhoogt het draagvlak bij de betrokken partijen, waardoor het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in de standaard gestructureerd en soepel zal verlopen. Het rapport Beheer van standaarden in de zorg​​ beschrijft een generiek model voor het beheer van standaarden waarin is opgenomen welke actoren betrokken zijn, welke verantwoordelijkheden zij hebben en hoe het proces rondom de afhandeling van wijzigingsverzoeken verloopt. Nictiz gebruikt dit generieke model als basis voor het inrichten van het beheer van standaarden.​

​Actoren

Bij het beheer zijn de volgende actoren te onderscheiden:

  • Gebruiker: degene die gebruik maakt van de standaard, en die wijzigingsverzoeken in kan dienen.
  • Houder: degene die eigenaar is van de standaard en eindverantwoordelijk is.
  • Financier: degene die het financiële model bepaalt en de financiën garandeert.
  • Autorisator: degene die de inhoudelijke besluiten neemt over de standaard.
  • Expert: degene die over inhoudelijke kennis beschikt en input levert.
  • Functioneel Beheerder: degene die het proces rondom de afhandeling van wijzigingsverzoeken uitvoert en bewaakt, en zorg draagt voor het doorvoeren van de aanpassingen in de standaard.
  • Technisch Beheerder: degene die de technische omgeving beheert waarin de standaard wordt onderhouden en beschikbaar wordt gesteld.
  • Distributeur: degene die de standaard beschikbaar stelt en hierover communiceert naar alle betrokkenen.

​Beheerproces

Het beheerproces is het proces op basis waarvan het mogelijk is aanpassingen in de standaard door te voeren:

Het proces bestaat uit vijf deelprocessen:

​Beheerafspraken

Het afstemmen van aanvullende afspraken met alle personen die bij het beheer van een standaard betrokken zijn, is belangrijk om duidelijkheid te scheppen over de verwachtingen over en weer. Deze afspraken kunnen o.a. betrekking hebben op responstijden, overlegvormen en publicatiemomenten. De invulling van deze afspraken kan per standaard verschillen. De beheerafspraken zijn op de publicatie pagina van de desbetreffende standaard terug te vinden.