​In januari 2016 is de eerste versie van de Nationale Kernset Patiëntproblemen opgeleverd. Bij de ontwikkeling van deze Kernset zijn meer d​an 1000 verpleegkundigen en verzorgenden betrokken geweest. Om te toetsen of de Kernset voor verschillende doelgroepen bruikbaar is, wordt samengewerkt met de verschillende V&VN afdelingen en expertisegebieden. In opdracht van V&VN hebben 85 kinderverpleegkundigen via de V&VN afdeling Kinderverpleegkundige onderzocht of de Kernset binnen alle zorgsectoren bruikbaar is voor kind & gezin (leeftijd 1 -18 jaar). Uit deze analyse is naar voren gekomen dat een aantal patiëntproblemen specifiek voor de doelgroep Kind & Gezin ontbraken. Twintig experts van kinderverpleegkundigen uit diverse werkvelden hebben 25 patiëntproblemen aan de Kernset toegevoegd. De complete Kernset (inclusief de nieuw toegevoegde patiëntproblemen) is gevalideerd door deze experts.


De toegevoegde patiëntproblemen staan bovenaan de lijst. Deze staan in alfabetische volgorde met de publicatiedatum. Via het feedbackformulier kunt u feedback geven. 

Publicatie oktober 2016​​
Probleem Definitie Bron definitie ID Feedback
​achterstand in motorische ontwikkeling (kind)Met motoriek bedoelen we het geheel van bewegingen en bewegingspatronen dat het kind in staat stelt zijn lichaam te gebruiken en te bewegen. De motorische ontwikkeling vindt plaats op basis van de ontwikkeling van het zenuwstelsel; hierdoor verdwijnen vroegkinderlijke reflexen, ontwikkelen de zintuigfuncties zich en ontstaat er controle over spierspanning en houding.    
JGZ website 15441000146104Formulier
​achterstand in spraak- en taalontwikkeling (kind)
Achterstand van normale spraak- en taalontwikkeling van zuigelingentijd tot volwassenheid als een resultaat van fasegewijs en normaal proces van groei in overeenstemming met de geschatte leeftijd en groeistadia (ontwikkeling volgens richtlijn van Wiechen).ICNP (afgeleid) (JGZ-richtlijn i.o.)   15431000146107 Formulier
mutilatie  (zelfbeschadiging) 
​Automutilatie omvat alle gedragingen die verwondingen/ letsel aan de eigen huid of het lichaam toebrengen zonder de intentie te hebben het leven te willen beëindigen.zelfbeschadiging.nl130968006 Formulier
excessief huilen​Wanneer een gezond en goed gevoed maar prikkelbaar kind perioden van irritatie, jengelen of huilen laat zien van tenminste 3 uur per dag en gedurende minimaal 3 dagen per week voor een periode van ten minste 3 weken achtereen (Wessel and others 1954). JGZ-richtlijn excessief
huilenCJ maart 2013
162213003Formulier
gebrek aan motivatie​Motivatie is de bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag ‘bereidheid tot verandering’, waarbij naast individuele factoren ook kenmerken van een behandeling en de contextuele factoren een rol spelen.psychoanalytisch woordenboek277521002Formulier
geïrriteerd mondslijmvlies   ​geïrriteerd mondslijmvlies    Verandering in de natuurlijke bedekking van het binnenoppervlak van de bekleding van de mond 'het slijmvlies' wat de onderliggende structuur beschermt.    ICNP (afgeleid)
21415006Formulier
kindermishandeling​Kindermishandeling is elke vorm van, voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.        JGZ-richtlijn Kindermishandeling, febr 2016 397940009
Formulier
onwillekeurig speekselverlies​Onwillekeurig speekselverlies ook wel kwijlen genoemd, doordat het kind het speeksel niet doorslikt.richtlijnendatabase.nl62718007Formulier
probleem in relatie tussen ouder en kind​Probleem met gedrag van wederzijdse uitwisseling en deelname tussen ouder en kind, wat van invloed is op gezondheid/herstel van het kind.ICNP (afgeleid)160827005Formulier
probleem met eetgedragHet kind vertoont gedrag t.a.v. eten  wat niet adequaat is, d.w.z. als niet een bij hun behoefte, ontwikkelingsniveau en cultuur passende samenstelling en hoeveelheid voeding tot zich nemen en/of ontvangen in een ontspannen en op hun leeftijd afgestemde interactie met hun ouders/verzorgers. Normaal eetgedrag kent op elke leeftijd een zekere variatiebreedte. JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag, NCJ okt. 2013161838002Formulier
probleem met hechting​emoties en gedragingen van kinderen waaruit blijkt dat zij geen emotionele veiligheid ontlenen aan de relatie met hun ouders of verzorgers.richtlijnenjeugdhulp.nl704305004Formulier
probleem met het geven van borstvoeding​Probleem bij het voeden van de zuigeling door middel van melk uit de borsten van de moeder. ICNP289084000Formulier
probleem met kauwen​Probleem met mechanische voedselontbinding in de mond door malende tanden en/of gebruik van kaken en beweging van de tong. ICNP
162020001Formulier
probleem met naar school gaan t.g.v. ziekte​kind is, t.g.v. ziekte/ beperking, niet in staat om school te bezoeken en daar onderwijs te volgen.440680000Formulier
probleem met omgaan ziekte van kind​Het ervaren van problemen van familie en naasten met de ziekte van familielid (kind), waardoor de relatie met het kind op een negatieve manier wordt beïnvloed. 102171000119108Formulier
probleem met ophoestenProbleem met het ophoesten van slijm (opheffen van obstructie) om de luchtwegen te reinigen.ICNP67750007Formulier
probleem met ouderlijke zorg​Probleem met opnemen van verantwoordelijkheden van het zijn van een ouder: gedragingen om de integratie van het kind in een gezin te ondersteunen, en gedragingen om de groei en ontwikkeling van kinderen te optimaliseren. ICNP (afgeleid)406160009Formulier
probleem met passend onderwijs​Moeite om passend onderwijs voor het kind te vinden t.g.v. ziekte kind.15521000146106Formulier
probleem met snotterenVerstopt raken van neus van het kind, waardoor het snot uit de neus kan lopen of naar achter in de keel kan lekken t.g.v. ontstoken slijmvlies in het neus-keelgebied, wat opzwelt en veel slijm (snot) gaat produceren.   thuisarts.nl397746007Formulier
probleem met veilige leefomgevingProbleem met veiligheid (voorkomen van onbedoelde schade/ risico voor gezondheid) t.a.v. de condities of invloed waaronder mensen leven of zich ontwikkelen. ICNP/VMS (afgeleid)704300009Formulier
probleem met zindelijkheid ontlasting Het (onvrijwillig) verlies van ontlasting (in het ondergoed of in de luier) boven de leeftijd van 4 jaar. Dit kan overdag of ’s nachts plaatsvinden (in de richtlijn spreekt men van fecale incontinentie). (zindelijk worden treedt op tussen leeftijd van 1.5 - 5 jaar).JGZ richtlijn zindelijkheid, NCJ, 2011​15421000146105Formulier
probleem met zindelijkheid urine​Verlies van urine (in ondergoed of luier), dit kan zowel overdag als ’s nachts plaatsvinden (zindelijk worden treedt op tussen leeftijd van 1.5 - 5 jaar). JGZ richtlijn zindelijkheid, NCJ, 201115411000146100Formulier
probleem met zuigen​Probleem met het ophalen van vloeistoffen in de mond door het gebruik van de lipspieren en de tong bijvoorbeeld drinken van melk uit een borst of vloeistof uit een speen of zuigfles. ICNP 288980000 Formulier
​slachtoffer van pesten Kinderen die worden gepest doordat ze door een of meer leeftijdsgenoten bewust en stelselmatig worden beschadigd door negatieve acties waarbij de macht ongelijk verdeeld is en het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen. Het is een negatieve actie als iemand opzettelijk letsel of ongerief aanbrengt of probeert aan te brengen bij de ander. Deze acties kunnen direct (verbaal of fysiek), indirect (relationeel/emotioneel) of digitaal (via computer of telefoon) zijn. JGZ-richtlijn pesten, NCJ jan 2014225820007Formulier
uitdrogingTekort aan lichaamsvocht, zowel intra- als extracellulair.Richtlijn Dehydratie, NVK, 201234095006Formulier
verhoogde prikkelbaarheidEen sterk verhoogde of meer dan gemiddelde responsiviteit van het centrale zenuwstelsel op stimuli. positievedesintegratie.nl​15541000146100Formulier
verstoring van balans tussen draagkracht/ draaglast​Als de draagkracht tekort schiet of de draaglast te groot wordt, dan ontstaan er problemen; alle factoren die een gezin onder druk zetten, vormen samen de zogenoemde 'draaglast' en de veerkracht van de gezinsleden en de hulp en andere positieve invloeden van buitenaf vormen de 'draagkracht'. JGZ-richtlijn  kindermishandeling, NCJ  febr. 2016 (afgeleid) 15511000146101 Formulier
vertraagde groei-ontwikkeling ( kind)​Achterstand van normale progressieve fysieke ontwikkeling met duidelijke fysieke veranderingen van zuigelingentijd tot volwassenheid als een resultaat van fasegewijs en normaal proces van groei en assimilatie in overeenstemming met de geschatte leeftijd en groeistadia (normale groei ontwikkeling volgens richtlijn van Wiechen).​ICNP276617005Formulier
vertraagde seksuele ontwikkeling (kind)​Seksualiteit omvat het geheel aan gevoelens, gedachten, opvattingen, fantasieën, verlangens en gedragingen die seksueel getint kunnen zijn. Seksualiteit is verbonden met genderrollen, seksuele oriëntatie, seksuele identiteit, intimiteit, plezier, erotiek en voortplanting. Kinderen beleven hun seksualiteit anders dan jongeren en volwassenen. Vanaf de puberteit, als kinderen geslachtsrijp zijn, gaan kinderen meer relationele en seksuele contacten aan (Van der Vlugt, 2012; WHO Regional Office for Europe, 2010).JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling, NCJ, maart 2014 123526007Formulier
voedselweigering bij jonge kinderen​Het langdurig weigeren van een of meer voedingsmiddelen bij jonge kinderen t.g.v. een belaste medische voorgeschiedenis; ernstige ziekte in de voorgeschiedenis, vroeggeboorte, toegenomen voedingsbehoeften en langdurig periode van sondevoeding (Kindermann, 2010), vaak door overgevoeligheid mond-neus gebied. JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag, NCJ okt. 2013 (afgeleid) 304528007Formulier
Publicatie januari 2016
acute verwardheidBeeld van acuut optredende verandering, vaak fluctuerend  wat bestaat uit aandachtstoornis en bewustzijnsstoornis en verandering in cognitie (geheugen, oriëntatie, taal) of waarneming Richtlijn delier volwassenen en ouderen (NVKG 2013)
130987000 Formulier
afasie gebrekkige of afwezige taalfunctie of gebruik van woorden, samengaand met schade aan bepaalde delen van de hersenenICNP 87486003 Formulier
angsteen gevoel van bedreiging, gevaar of stress ICNP 48694002 Formulier
bewustzijnsprobleemprobleem met mentaal ontvankelijk zijn voor prikkels van één of meerdere zintuigen, het alert houden van de geest en sensitiviteit ten opzichte van de externe omgeving. ICNP 3006004 Formulier
brakenhet door de mond uitwerpen van maaginhoud; het betreft hier alle vormen van braken, zowel het moment van optreden (bijv postoperatief) als vorm zoals fecaal brakenICNP 422400008 Formulier
brandwondeen verwonding door invloed van hitte op de huid gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur, boven deze kritische temperatuur (+/- 40° C) treedt beschadiging van de huid op. Rode Kruis Ziekenhuis - brandwonden-protocol
284196006 Formulier
decubituseen gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkrachtLandelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling, V&VN, nov 2011399912005 Formulier
desoriëntatieprobleem met het vermogen een inschatting te maken met zichzelf o.a. in relatie tot tijd, plaats, lichaam of tot het herkennen van anderenICNP 62476001 Formulier
desoriëntatie in persoonprobleem met het vermogen een inschatting te  maken in relatie tot de eigen persoon, zoals leeftijd, geboortedag en het herkennen van andere personenICNP 62766000 Formulier
desoriëntatie in plaatsprobleem met het vermogen een inschatting te maken in relatie tot plaats, zoals land, stad, werk, adresICNP 72440003 Formulier
desoriëntatie in tijdprobleem met het vermogen een inschatting te maken in relatie tot tijd, zoals jaar, seizoen, maand, dag en precies tijdstipICNP 19657006 Formulier
diarree passage van losse, vloeibare vormeloze ontlasting, verhoogde frequentie van productie gepaard met verhoogde darmgeluiden, kramp en de urgentie van de ontlastingICNP 62315008 Formulier
dwangmatig denkenhardnekkige gedachte of idee waarmee de geest continu en onvrijwillig bezig is Psychische gezondheid.nl 67698009 Formulier
dyspneu/ kortademigheidbewuste ervaring van een verstoring van de ademhaling oftewel het gevoel dat de ademhaling tekortschiet, een onaangenaam en vooral bedreigend en angstig gevoel. De mate van de ervaren dyspnoe is niet afhankelijk van de ernst van de onderliggende oorzaak.

richtlijn dyspnoe, hoesten en reutelen, IKZ, 2005, (www.oncoline.nl)

267036007 Formulier
eczeemjeukende, polymorfe huidaandoening met roodheid, oedeem, papels, blaasjes, korstjes, schilfers en/of lichenificatie, als gevolg van een niet-infectieuze ontstekingsreactie van de huid, veroorzaakt door intrinsieke en/of omgevingsfactoren. NHG: eczeem 43116000 Formulier
eenzaamheidhet subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties

De Jong Gierveld, Tilburg, 2007

(Platform ouderenzorg)

267076002 Formulier
fysieke agressie krachtige demonstratie van acties of onjuist gebruik van kracht of macht wat leidt tot verwonden, beschadigen, mishandelen of aanvallen; grensoverschrijdend gedragICNP 248004009 Formulier
gameverslavingveelvuldig gamen met een effect wat schadelijk kan zijn voor de gezondheidICNP (afgeleid)
12551000146107
Formulier
gebrek aan sociaal supportprobleem met een verbinding/contact tussen personen waarbij iemands welbevinden wordt bevorderd en hulp wordt aangeboden ICNP interventie
425022003 Formulier
geheugenprobleemprobleem met het mentale proces waarbij gevoelens, indrukken en ideeën worden opgeslagen en kunnen worden herinnerd. ICNP 386807006 Formulier
geheugenprobleem korte termijnprobleem met het vermogen om recente gebeurtenissen of ervaringen op te roepen - te herinnerenICNP 247592009 Formulier
geheugenprobleem lange termijnprobleem met het vermogen om op lange duur informatie te herinnerenICNP 247588002 Formulier
gokverslavingveelvuldig gokken met een effect wat schadelijk voor de gezondheid kan zijn ICNP (afgeleid)
18085000 Formulier
hallucinatieschijnbare registratie van zintuigelijke stimuli die niet werkelijk aanwezig zijn (zoals geluids-, gezichts-, reuk- en tasthallucinaties)ICNP 7011001 Formulier
huiduitslag/irritatierode huiduitslag met verschillende kleuren, uitbarsting, lokale oedemen, blaasjes en jeukICNP 271807003 Formulier
hyperthermieverminderd vermogen tot het veranderen van de inwendige thermostaat, dit gaat gepaard met een verhoogde lichaamstemperatuur, warme, droge huid, slaperigheid en hoofdpijn geassocieerd met dysfunctie van het centrale zenuwstelsel en endocriene systeemICNP 50177009 Formulier
hypomane stemmingeen duidelijke periode van aanhoudend verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming, welke anders is dan de gebruikelijke stemmingDSM-V 281257007 Formulier
hypothermieverminderd vermogen tot het veranderen van de inwendige thermostaat, dit gaat gepaard met een verminderde lichaamstemperatuur, koele, bleke en droge huid, rillingen, trage capillaire hervulling, tachycardie, cyanotische nagelbedden, hypertensie, pilo-erectie geassocieerd met langdurige blootstelling aan koude temperatuur of dysfunctie van het centrale zenuwstelsel of endocriene systeemICNP 386689009 Formulier
incontinentie van fecesonvrijwillig en ongecontroleerd verlies van ontlastingICNP 72042002 Formulier
incontinentie van urineOnvrijwillig en ongecontroleerd verlies van urineICNP 165232002 Formulier
intertrigo/smetteneen in de grote huidplooien gelokaliseerde, oppervlakkige huidaandoening welke zich kenmerkt door altijd roodheid (erytheem) aan beide zijden van de plooi. Daarnaast kunnen een of meerdere van de volgende symptomen voorkomen: maceratie (verweking), fissuren (scheurtjes), erosies, een nattende huid of korstvorming.Landelijke multidisciplinaire richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling, V&VN, 2011 58759008 Formulier
jeukende huidsensatie van irritante tintelingen, constant gevoel gevolgd door de impuls om te krabben de huidICNP 418363000 Formulier
manische stemmingvoortdurende abnormaal verhoogde ontremde staat van emotie/verlies van remming, gevuld met positieve vitaliteit, ontkennen van zorgen en verminderde slaapbehoefte DSM-V
405273008 Formulier
misbruik van alcoholmisbruik van alcohol met een effect wat schadelijk voor de gezondheid kan zijn en kan leiden tot verslavingICNP 15167005 Formulier
misbruik van drugs/medicatiemisbruik van drugs en/of medicatie met een effect wat schadelijk voor de gezondheid kan zijn en kan leiden tot verslavingICNP 26416006 Formulier
misbruik van tabakmisbruik van tabak met een effect wat schadelijk voor de gezondheid kan zijn en kan leiden tot verslavingICNP 89765005 Formulier
misbruik/ mishandeling (slachtoffer)slachtoffer van een actie van fysieke, emotionele en seksuele aanranding, zoals verkrachting en mishandeling ICNP beta 2
386702006 Formulier
misselijkheidbraakneiging hebben, een onaangenaam gevoel in de buik en tegenzin voor ruiken of proevenICNP 422587007 Formulier
obstipatieverlaagde ontlastingsfrequentie, gepaard gaande met moeilijkheden of incomplete passage van de ontlasting; passage van te harde, droge ontlastingICNP 14760008 Formulier
ondergewicht'Body Mass index' (BMI) ≤18,5 (patiënten ≥65 jaar: BMI ≤20) Richtlijn Screening en behandeling van ondervoeding, stuurgroep ondervoeding, juni 2011 248342006 Formulier
ondervoedingvoedingstoestand waarbij sprake is van een tekort of disbalans van energie, eiwit en/of andere nutriënten, die leidt tot meetbare nadelige effecten op de lichaamsomvang en lichaamssamenstelling, op het functioneren en op klinische resultatenRichtlijn Screening en behandeling van ondervoeding, stuurgroep ondervoeding, juni 2011 248325000 Formulier
onrust Toestand van doelloze psychomotorische opwinding, rusteloosheid, heen en weer lopen, gespannen in verband met angst of stressICNP 24199005 Formulier
overbelaste mantelzorgprobleem met mantelzorg; onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden (meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden)

Rijksoverheid

 

Mezzo

705044006 Formulier
overgewichtovergewicht bij volwassenen (18-70 jaar) bestaat als Body Mass index (BMI) ≥25 (bij BMI ≥30 obesitas) Bij kinderen wordt overgewicht geconstateerd op basis van 4 criteria: lichaamsbouw, etniciteit, puberteit en vetverdeling Voedingscentrum 238131007 Formulier
pijneen onaangename sensorische of emotionele ervaring, waarbij de ervaring van pijn is wat een persoon die het ervaart zegt dat het is en aanwezig is wanneer hij/zij zegt dat het aanwezig isNHG-Werkgroep Pijn. NHG-Standaard Pijn. Huisarts Wet 2015;58(9):472-85 22253000 Formulier
preoccupatieterugkerende, vasthoudende overheersende gedachten en inbeslagneming van de geest met uitsluiting van andere gedachten of geestelijke afleidingICNP 247632002 Formulier
probleem met aandacht vasthouden (concentratie)probleem met het doelgericht opnemen en verwerken van informatie. ICNP 76039005 Formulier
probleem met aangaan van relatie (contact)moeite met het aangaan van een verbintenis met een of meer personenICNP (afgeleid) 423238001 Formulier
probleem met ademhalingprobleem met het in- en uitademen van lucht, gerelateerd aan ademfrequentie, ritme, diepte en kracht van de ademhalingICNP 129895003 Formulier
probleem met arbeidsparticipatie - permanentPermanent probleem met de mate waarin en wijze waarop men deelneemt aan het arbeidsproces
440584001 Formulier
probleem met arbeidsparticipatie - tijdelijkTijdelijk probleem met de mate waarin en wijze waarop men deelneemt aan het arbeidsproces
440337002 Formulier
probleem met begrijpenprobleem om met het verstand informatie te bevatten, zowel verbaal als non-verbaalICF/ SNOMED CT 310825003 Formulier
probleem met bereiden van voedselprobleem met het klaarmaken van voeding voor eten, waaronder het kopen van eten, het bereiden van eten, openmaken van verpakkingen en het klaarmaken (snijden) van etenICNP 286457005 Formulier
probleem met coping (aanpassen aan situatie)probleem met het hanteren van stress en behouden van een gevoel van controle en verhoogd psychologisch comfortICNP 18232000 Formulier
probleem met denktempoprobleem met een versneld of vertraagd denkproces
365276007 Formulier
probleem met doen van boodschappenprobleem met het kopen van artikelen die nodig zijn voor het behoud van het dagelijks levenICNP 300723007 Formulier
probleem met fijne motoriekprobleem met het gebruik van de handen en vingers voor kleine bewegingen en het grijpen en manipuleren van een voorwerp fijne motoriek.nl 228148009 Formulier
probleem met financieel beheerprobleem met het zorgen voor en het beheren van persoonlijk geld/vermogen  ICNP 300686005 Formulier
probleem met gebruik van stemprobleem met productie van verschillende geluiden door passage van lucht door keelholte ICF 29164008 Formulier
probleem met handhaven van lichaamshoudingprobleem om waar nodig dezelfde lichaamshouding te bewaren, zoals blijven zitten of staan ICF 282851000 Formulier
probleem met het beheer van eigen medicatieprobleem met het zelfstandig gebruiken en beheren van medicatieICNP (afgeleid)

285038001 Formulier
probleem met het doen van huishouden probleem met het besteden van tijd aan het uitvoeren en/of coördineren van huishoudelijke takenICNP 67175002 Formulier
probleem met het voeren van een gesprek probleem met het voeren van een gesprek of conversatie of mondelinge communicatie tussen twee of meer personen SNOMED CT (afgeleid)
288638001 Formulier
probleem met horenprobleem met het vermogen om te horen als reactie op prikkels van de (auditieve) hoor-organen.ICNP 300228004 Formulier
probleem met lerend vermogenprobleem met het proces van het verwerven van kennis of vaardigheden door middel van systematisch studeren, instructies, oefening, training of ervaring. ICNP 247617009 Formulier
probleem met lopenprobleem met het zelf bewegen van het lichaam van de ene plaats naar de andere door het stapsgewijs bewegen van de benen, het vermogen om het gewicht te dragen van het lichaam en het kunnen  lopen in langzaam, gematigd tot snel tempoICNP 228158008 Formulier
probleem met menstruatieprobleem met de terugkerende cyclus (begint bij eerste menstruatie en eindigt bij de menopauze) van het afstoten, her groei en uitdijen van het endometrium van de baarmoeder tijdens de menstruatie.  ICNP 373419005 Formulier
probleem met mondhygiëneprobleem met het verzorgen van mond en tanden/kiezen of gebitsprothese/ -orthese SNOMED CT (afgeleid)
289128002 Formulier
probleem met onderhouden van relatieprobleem met contact onderhouden binnen een verbintenis met een of meer personen, volgens de sociale regels in het gezelschapICNP (afgeleid) 424573006 Formulier
probleem met ontlastingprobleem met beweging en lediging van de ontlasting door de darm. ICNP 179950008 Formulier
probleem met persoonlijke verzorging probleem met het schoonhouden/verzorgen van huid (make-up), haar en nagelsICNP 704439001 Formulier
probleem met proevenprobleem met het vermogen om te proeven als reactie op prikkels van de smaakorganenICNP 271801002 Formulier
probleem met rolvervullingprobleem met interactie volgens een impliciet of expliciet stelsel van verwachtingen, regels en gedragstandaarden van anderen ICNP 27179007 Formulier
probleem met ruikenprobleem met het vermogen om te ruiken als reactie op prikkels van de reukorganenICNP 83156004 Formulier
probleem met seksualiteitprobleem met het vermogen om deel te nemen aan geslachtsverkeerICNP 106143002 Formulier
probleem met slikkenprobleem met het slikproces van het transport van vloeibaar of vast voedsel via de mond, keel, slokdarm tot in de maag ICNP 399122003 Formulier
probleem met sociale interactieprobleem met gedrag van wederzijdse sociale uitwisseling en deelname tussen een of meerdere individu(en)ICNP 88598008 Formulier
probleem met tastprobleem met het vermogen tot voelen van reacties op prikkels van tastbare organen, het vermogen om aanraking en druk op tastbare organen te lokaliserenICNP 299923005 Formulier
probleem met therapietrouwprobleem met uitvoerende activiteiten om tegemoet te komen aan therapeutische gezondheidzorgvereisten en het zich conformeren aan de voorgeschreven behandelingskoers van de zorgverlener en de zorgaanbieder Tijd voor een beter gebruik van medicijnen', NPCF, 2008 304900007 Formulier
probleem met toiletbezoek probleem met het vermogen om zelf naar de toilet te gaan en zichzelf hierbij te verzorgen ICNP 284905001 Formulier
probleem met veranderen van lichaamshoudingprobleem om van de ene lichaamshouding in de andere te komen en van de ene locatie naar de andere gaan, zoals van een stoel opstaan en op bed gaan liggen, en gaan knielen of hurken en weer opstaanICF 303387009 Formulier
probleem met vermogen om te verplaatsen (transfer)
probleem met het overbruggen van een kleine afstand, zoals van bed naar stoel (transfer)ICF 714884000 Formulier
probleem met vrijetijdsbestedingprobleem met het besteden van vrije tijd aan hobby, sport, recreatie SNOMED CT (afgeleid)
23935006 Formulier
probleem met vruchtbaarheidvermogen om deel te nemen aan de voortplanting van een levend kindICNP 27034006 Formulier
probleem met wisselende stemmingprobleem met een wisselend niveau van gevoelens en emotionele gemoedstoestandICNP beta 2
18963009 Formulier
probleem met woonruimteprobleem met ruimte, geschikt voor menselijke bewoning (beschutting biedend voor bescherming en ruimte), zoals niet aangepast aan beperkingen bij mobiliteit, slechte huisvesting, gebrek aan ruimte, vocht in huis ICNP beta 2
81877007 Formulier
probleem met zelf drinkenprobleem met het innemen van vocht gedurende de dag, bij dorst en gedurende de maaltijd ICNP 288857007 Formulier
probleem met zich kledenprobleem met het aan- en uittrekken van (passende) kleding ICNP 284972002 Formulier
probleem met zichzelf uitenprobleem met het zeggen of laten blijken wat je voelt (verbaal en non-verbaal)ICF/ SNOMED CT 288742009 Formulier
probleem met zichzelf voedenprobleem met het brengen van voedsel naar de mond en het voeden van zich zelf tot men verzadigd is ICNP beta 2

7653001 Formulier
probleem met zichzelf wassenprobleem met het wassen en afdrogen van het gehele lichaam, of lichaamsdelen, waaronder baden, douchen, wassen van handen en voeten, gezicht en haar. ICNP (afgeleid)
288552005 Formulier
probleem met zienprobleem met het vermogen om te zien als gevolg van reactie op  prikkels van visuele organen SNOMED CT (afgeleid)
7973008 Formulier
problemen met veranderingen in de bloeddrukprobleem met gevolgen van wisselende bloeddruk; de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten drukt, ofwel de hydrostatische druk die het bloed op het vaatstelsel van de slagaderen uitoefentICNP 129899009 Formulier
retentie van urineonwillekeurige opeenhoping van urine in de blaas en onvolledige lediging van de blaasICNP 267064002 Formulier
risico op complicatie gedurende de zwangerschapkans op complicaties gedurende de zwangerschap;  toestand van een ontwikkelende foetus in het lichaam te laten groeien en voeden vanaf de dag van bevruchting tot de geboorteICNP 199312002 Formulier
risico op infectiekans op het krijgen van een infectie; invasie van het lichaam door pathogene micro-organismen die zich voortplanten en vermenigvuldigen en ziekte veroorzaken door plaatselijke cel beschadiging of uitscheiding van toxine of antigeen-antilichaamreactieICNP 78648007 Formulier
risico op suïciderisico op uitvoeren van zelfmoord ten gevolge van suïcidale gedachten/ activiteiten die leiden tot de eigen doodICNP 225444004 Formulier
risico op valleneen onbedoelde verandering van de lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of een ander lager niveauRichtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. CBO,2004 129839007 Formulier
rouwhet geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve, spirituele en gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestondICNP 224965009 Formulier
sombere stemminggevoelens van verdriet en melancholie die gepaard gaan met verminderde concentratie, verminderde eetlust en slapeloosheid ICNP 366979004 Formulier
verbale agressie krachtige zelfverzekerde actie of attitude die verbaal (of symbolisch) geuit wordt, grensoverschrijdend gedrag  ICNP 248003003 Formulier
verminderd zelfregieprobleem met activiteiten en randvoorwaarden die nodig zijn om zichzelf te kunnen handhaven en zich zelf gaande te houden in het levenICNP 705000008 Formulier
verminderd ziekte inzichtprobleem met het besef dat (of begrijpen dat) een persoon een ziekte of gezondheidsprobleem heeft en wat hiervan de betekenis is voor het  leven mens-en-gezondheid.infonu.nl 12561000146105
Formulier
verminderde alertheidprobleem met de mate van waakzaamheid of oplettendheid, aandacht hebben voor iets en klaar zijn om actie te ondernemen. ICNP 704426000 Formulier
vermoeidheid gevoelens van verminderde kracht of uithoudingsvermogen en geestelijke of lichamelijke vermoeidheid en lusteloosheid met een lager vermogen tot het uitvoeren van lichamelijk of geestelijk werk. ICNP 84229001 Formulier
verstoord lichaamsbeeldprobleem met mentaal beeld van het eigen lichaam in zijn geheel of gedeeltelijk, of van de fysieke verschijningICNP 225507001 Formulier
verstoord slaappatroon probleem met slapen:  terugkerende verlaging van lichamelijke activiteiten gekenmerkt door een verminderd bewustzijn of niet wakker zijn in combinatie met verlaagde metabolisme, onbeweeglijke houding en een verminderd maar gemakkelijk omkeerbare gevoeligheid voor prikkels van buitenafICNP 26677001 Formulier
verstoorde lichaams-temperatuur probleem met de temperatuur, gemeten in °C (graden Celsius), die binnen in het menselijk lichaam heerst, gerelateerd aan stofwisselingICNP 123979008 Formulier
verstoorde vochtbalansregulering van opname en uitscheiding van lichaamsvloeistoffen zoals de hoeveelheid en balans van water  en elektrolyten in het lichaamICNP 190902006 Formulier
wanenvaste, onjuiste overtuiging van realiteit die niet kan worden gecorrigeerd door reden, argumenten of bewijs van de (eigen) zintuigenICNP 2073000 Formulier
wond van huid
een onderbreking van de continuïteit van de huid, veelal veroorzaakt door externe invloeden. Letsel van het weefsel meestal geassocieerd met fysieke of mechanische schade; vervelling en tunneling van het weefsel Richtlijn Wondzorg, vereniging voor heelkunde, 2013
262526004 Formulier
zelfdestructief gedraghet uitvoeren van zelf-geïnitieerde activiteiten met het doel zichzelf pijn te doen of te beschadigen ICNP 248062006 Formulierreacties