​​​De informatiestandaard Medicatieproces wordt doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Op deze pagina vindt u de versie van de nieuwe stand​aard die in 2017 door zorgverleners en softwareleveranciers in de praktijk getest wordt. Na deze pilotfase wordt de informatiestandaard Medicatieproces opgeleverd voor brede implementatie. Naar verwachting ook in 2017.

Bij de doorontwikkeling naar de nieuwe standaard is een scheiding tussen logistieke en therapeutische informatie aangebracht en wordt voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens uitgegaan van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik.

Het functioneel ontwerp licht de verschillende werkstromen toe. De publicatie van ART-DECOR bevat een uitwerking van de dataset, scenario’s met de bijbehorende waardesets. Ook de HL7 templates en het XM​L-materiaal zijn in deze publicatie beschikbaar

​​Release 9.03

​Alle gepubliceerde versies

​Functioneel ontwerp

​ART-DECOR (oa dataset)

​ART-DECOR (HTML, schematron en XML)

Het functioneel ontwerp voor Medicatieproces is behalve op de wiki ook in PDF beschikbaar. 

​Versie 9.03 is de versie dat als baseline gebruikt zal worden voor de Proof of Concept met IT leveranciers. Een belangrijke toevoeging voor het functioneel ontwerp vinden de ontwikkelaars op de wiki van ontwerpbeslissingen.​

In deze versie zijn de volgende veranderingen aangwebracht t.o.v. 9.02:

 • Issue 202 : Bij magistraal moet het mogelijk zijn om 'aanvullen tot' mee te geven bij ingrediënten. Dit kan met nullFlavor 'QS' in HL7. Dit is doorgevoerd in de bericht templates.
 • Issue 213 : Bij nieuwe vooraankondigingen voorschrift is de verplichting op UZI-identificatie voor de voorschrijver losgelaten. Identificatie mag nu met UZI en/of AGB.
 • Issue 183 : Er ontbrak een valueset bij Verstrekking/Distributievorm. Deze is toegevoegd.
 • Issue 190 : Verstrekkingsverzoek heeft nu een relatie naar 0..* Medicatieafspraken. Medicatieafspraak heeft een relatie naar 0..1 medicatieafspraak, toedieningsafspraak of medicatiegebruik.
 • Issue 194 : In de toekomst wordt voorschrijven op generieker niveau mogelijk. Daarom alvast SNK en SSK toegevoegd als mogelijke medicatie coderingen.
 • Issue 204 : Extra codelijst-element bij toedieningsafspraak - aanvullende informatie.
 • Issue 208 : Bij Reden afspraak is de waarde 'wijziging' is overbodig.'Wijziging' verwijderd uit waardelijst.
 • Issue 209 : Einddatum gebruik: tijd moet verplicht meegegeven worden
 • Issue 112 : Bij reden wijzigen/stoppen voor medicatiegebruik stond nog een SNOMED terminologiekoppeling die niet klopte. Dit is hersteld. In de bericht template werd wél al de juiste code gebruikt.
 • Issue 189 : Voorschrijver toegevoegd aan Medicatiegebruik. De hieruit volgende wijzigingen in scenario/bericht template zijn behandeld in issue 224.
 • Issue 192 : De omschrijving van ingangsdatum en einddatum (van de gebruiksperiode) is aangescherpt na consultatie van leveranciers.
 • Issue 195 : De omschrijving van Medicatiegebruik is verduidelijkt.
 • Issue 200 : De naam van het dataset concept 'Herhaalperiode' zorgde voor verwarring en is aangepast naar 'Herhaalperiode cyclisch schema'.
 • Issue 203 : Bij gebruiksinstructie keerdosis en toedieningssnelheid stond de hoeveelheid medicatie als integer, maar hier moeten ook decimalen kunnen worden doorgegeven. Dit is hersteld in de dataset. In de bericht templates stond dit al goed en deze zijn daarom niet gewijzigd.
 • Issue 205 : Het datatype van Medicatieafspraak/Toelichting is gewijzigd van text naar string (van tekst mét opmaak naar tekst zonder opmaak).
 • Issue 206 : Het datatype van Verstrekkingsverzoek/Toelichting is gewijzigd van text naar string (van tekst mét opmaak naar tekst zonder opmaak).
 • Issue 207 : Bij medicatietoediening ontbrak een omschrijving. Deze is toegevoegd.
 • Issue 215 : Patiënt en mantelzorger kunnen ook toediener zijn voor het concept medicatietoediening. Dit was nog niet mogelijk in de dataset. Dat is aangepast analoog aan medicatiegebruik.
 • Issue 217 : Er kan per dosering maar 1 weekdag meegegeven worden, de naam 'weekdagen' was verwarrend. Naam van het element 'weekdagen' is daarom aangepast naar 'weekdag'.
 • Issue 222 : Gebruiksinstructie is opgenomen als separaat concept om herbruikbaarheid te verbeteren.
 • Issue 230 : Bij verstrekking/verstrekker was onterecht ook een zorgverlener opgenomen (naast zorgaanbieder). Dit is hersteld zodat alleen zorgaanbieder overblijft.
 • Issue 235: De gebruiksperiode in medicatieafspraak / toedieningsafspraak en medicatiegebruik was weergegeven in drie concepten (ingangsdatum / duur / einddatum), dit is equivalent met 1 concept met datatype "tijdsduur". Dit is aangepast naar het concept "Gebruiksperiode".
 • Issue 191 : Bij een voorschrift is het nu mogelijk meerdere medicamenteuze behandelingen en ook meerdere verstrekkingsverzoeken horende bij 1 MA op te nemen.
 • Issue 199 : Medicatieoverzicht scenario's hebben nu medicatieafspraak, toedieningsafspraak, gebruik en documentgegevens.
 • Issue 224 : Voor transactie met medicatiegebruik is de voorschrijver toegevoegd nav issue 189. Alle elementen in medicatiegebruik/voorschrijver 0..1, behalve de identificatie zorgverlener/zorgaanbieder, die zijn 0..*. Bijbehorende templates ook aangepast.​
 • Issue 225 : Functionele wens is onderscheid tussen MA/TA/Gebruik op medicatieoverzicht. De bouwstenen MA en TA zijn daarom toegevoegd aan deze transactie met issue 199. Dit is ook doorgevoerd in de bericht templates.
 • Issue 227 : Voor het medicatieoverzicht ontbrak de auteur (zorgaanbieder) in de payload. Deze is toegevoegd.
 • Issue 233 : Bij medicatieoverzicht ontbrak patiënt telefoonnummer en adres. Dit is hersteld.
 • Issue 136 : Bij medicatiegebruik is de informant / auteur een keuze van één van de onderliggende concepten. Dit was bij de scenario's / transacties nog niet gespecificeerd. Dat is toegevoegd. In de bericht templates geen wijziging.
 • Issue 232 : De kardinaliteit bij toedieningsafspraak/verstrekker/zorgaanbiederidentificatie was onterecht 1..1 in alle transacties, dit is hersteld naar 1..*.Wijziging met effect op MP 9 (alleen bericht templates):
 • Issue 210 : Een template associatie (link tussen dataset concept en template) bij toedieningsafspraak wees onterecht naar medicatieafspraak/identificatie. Dit is hersteld.
 • Issue 228 : Er stond een verouderde codering in het template voor Toedieningsafspraak. Dit is hersteld naar de juiste SNOMED code zoals bij de dataset is opgenomen.
 • Issue 229 : Het voorbeeld fragment van het template voor Medicatieafspraak bevatte een foutieve OID (9168 moet zijn 9148). Dit is hersteld.
 • Issue 231 : Bij ingrediënten (voor magistrale medicatie) miste vertaling naar G-standaard eenheden in de templates. Dit is hersteld.
 • Issue 234 : Documentdatum was niet opgenomen in de HL7-messaging ("organizer") versie van medicatieoverzicht. Dit is hersteld.
 • Issue 236 : Het schema voor organizer is zoveel mogelijk recht getrokken met CDA Clinical Statement. Voor MP 9 XML instances betekent dit dat het (eerder verplichte) attribuut contextControlCode op xml element component niet meer opgenomen mag worden. ​
 • Issue 216 . Waardelijst voor zo nodig - criterium toegevoegd op basis van de lijst aanvullende teksten met tekstcategorie 'conditie' (G-standaard / NHG). Zie het issue voor alle details. 
 • Issue 196. Omschrijving gebruiksinstructie aangepast van 'Gebruiksinstructie' naar: 'Aanwijzingen voor het gebruik of toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. Bij medicatiegebruik is dit het gebruikspatroon dat de patiënt heeft gevolgd of met zichzelf heeft afgesproken.' Zie het issue voor alle details. 
 • Issue 204. Bij toedieningsafspraak - aanvullende informatie: de waardelijst ingevuld en van coderingen voorzien.Zie het issue voor alle details.
 • Issue 219. Waardelijst aanvullende informatie medicatieafspraak aangepast conform uitkomsten expert panel op 4 april 2017. Zie https://www.z-index.nl/documentatie/publicaties/proof-of-concept-medicatieproces Zie het issue voor alle details.
 • Issue 220. Waardelijst aanvullende wensen verstrekkingsverzoek aangepast conform uitkomsten expert panel op 4 april 2017. Zie https://www.z-index.nl/documentatie/publicaties/proof-of-concept-medicatieproces. Zie het issue voor alle details. 
 • Issue 221. Waardelijst aanvullende informatie verstrekking aangepast conform uitkomsten expert panel op 4 april 2017. Zie https://www.z-index.nl/documentatie/publicaties/proof-of-concept-medicatieproces. Zie het issue voor alle details. ​
 • Issue 188 "Schematron warning toevoegen wanneer unit buiten meest gebruikte UCUM eenheden valt" met status "Gesloten". Zie het issue voor alle details. Laatste gebeurtenis (2017-01-18T12:54:09):

  Er is een waarschuwing toegevoegd wanneer een gevonden UCUM eenheid niet eentje is van de meest gebruikte zoals opgesomd in: 
  http://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/7phcy:V6.12.3_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy#medicationAdministrationRequest.doseQuantity 
  en: http://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/7phcy:V6.12.3_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy#medicationDispenseEvent.quantity

 • MBH/MA Waardenlijst voor Reden afspraak uitgebreid met 'Wijziging'.

 • MBH/MA Voorgaande medicatieafspraak toegevoegd. ​

 • In de scenario's term 'medicatie' toegevoegd voor gebruik en voorschrift. Dit is dus MEDICATIEgebruik en MEDICATIEvoorschrift geworden.

 • Identificatie onder gerelateerde afspraak (van medicatiegebruik en medicatietoediening) gesplitst in afzonderlijke id's voor ma en ta. In dataset en scenario's aanpassingen gedaan.

 • Scenario Medicatieoverzicht (push en pull) kardinaliteit Identificatie 1..1 R ipv M. 

Voor meer informatie over deze concept informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.​

​​

reacties