​Stichting Nictiz is het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth. Nictiz gelooft dat als zorgverleners sneller, veilig en makkelijk over de juiste informatie beschikken, de zorg beter wordt. Nictiz wordt vrijwel volledig gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

 

Missie:

 ‘Nictiz streeft naar betere gezondheid door betere informatie. Wij ondersteunen het zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg te verbeteren.’

Nictiz heeft van het ministerie van VWS de opdracht om als onafhankelijke en neutrale partij, de ontwikkeling en implementatie te coördineren en ondersteunen, en standaardisatie van informatie(-uitwisseling) in de zorg te faciliteren. Daarnaast vraagt het ministerie Nictiz regelmatig om advies over het beleid over ICT van de zorg. In dat kader monitoort Nictiz onder andere jaarlijks de ontwikkeling en gebruik van eHealth bij zorgprofessionals en zorggebruikers in de eHealth-monitor.

Nictiz focust op inhoud van de zorg, niet op standaarden ten behoeve van financiering. De diverse activiteiten zijn er op gericht zorg voor chronisch zieken te verbeteren, patiënten te empoweren, en transparantie en patiëntveiligheid te vergroten.

Waarom is Nictiz nodig?

Informatie wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Voor goede en efficiënte zorg, is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en uitgewisseld. Dat heet interoperabiliteit. In de zorg is het lastig om die afspraken te maken, omdat er veel verschillende disciplines en zelfstandig opererende organisaties zijn. Bovendien is de zorgsector grotendeels publiek gefinancierd, waardoor de markt anders werkt en interoperabiliteit niet vanzelf tot stand komt. Daarbij komt dat de mogelijkheden die ICT biedt exponentieel toenemen.

Afspraken over interoperabiliteit worden op verschillende niveau´s gemaakt. Nictiz onderscheidt vijf lagen, met elk verschillende actoren, begrippen en standaarden. Interoperabiliteit ontstaat als de afspraken op elk van die niveau’s op elkaar aansluiten.


  1. Op organisatieniveau en tussen organisaties moeten afspraken worden gemaakt b.v. over privacy, over wie wat mag zien.
  2. In het zorgproces moeten afspraken worden gemaakt over hoe goede zorg te verlenen. Tussen professionals, managers.
  3. Vanuit het proces wordt gedefinieerd welke informatie wanneer en door wie nodig is. Daaruit formuleer je informatiestandaarden.
  4. Die informatiestandaarden worden als datasets ingebouwd in applicaties. Zoals bijvoorbeeld een EPD, of een huisartsinformatiesysteem.
  5. Standaarden over de infrastructuur gaan over afspraken  hoe datasets worden “ingepakt” voor uitwisseling.


Het gebruik van standaarden wordt in Nederland niet door de overheid of een andere inidividuele partij afgedwongen. Het Nederlandse model is gebaseerd op verleiding. De overheid stelt via Nictiz een unieke combinatie van kennis over nationale en internationale ICT-zorgstandaarden beschikbaar om het veld te helpen goede informatiestandaarden te ontwikkelen en implementeren (de middelste laag). Nictiz beschikt daarnaast ook over mensen die op de lagen er boven en onder kunnen adviseren over standaarden, zodat informatiestandaarden aansluiten bij organisatieafspraken en zorgstandaarden enerzijds, en de basis kunnen vormen voor applicatiestandaarden en infrastructurele standaarden anderzijds. Zo verbindt Nictiz de lagen uit het interoperabiliteitsmodel.

Omdat Nictiz zich als deskundige, onafhankelijke en neutrale partij kan bewegen op alle lagen van interoperabiliteit, kan Nictiz samen met veldpartijen landelijke informatiestandaarden ontwikkelen die daadwerkelijk op grote schaal worden gebruikt.

Voor wie is Nictiz?

Nictiz maakt producten voor de actoren in de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel:
 

Daarin zijn drie soorten van producten te onderscheiden:

Advisering aan beleidsmakers bij overheden en koepels over “wat is, wat komt, wat gaat”

Nictiz monitort en duidt de snelle ontwikkelingen in ICT en de zorg, nationaal en internationaal. Dat doen wij onder andere via onze jaarlijkse eHealth-monitor (in samenwerking met het NIVEL), via het jaarlijkse TrendITion trendrapport (in samenwerking met het REshape van Radboud umc) en door advisering aan VWS op het nationale en internationale beleid ten aanzien van eHealth. De expertise van Nictiz is publiek beschikbaar via interactieve website en app, whitepapers, presentaties, colleges, infographics, etcetera;

Beheer, ondersteuning gebruik en harmonisatie bestaande standaarden en terminologie

Nictiz ondersteunt het veld in het onderhoud, beheer, kwalificatie en doorontwikkeling van bestaande informatiestandaarden, onder andere op het gebied van acute zorg, jeugdgezondheidszorg, huisartswaarneming en medicatieveiligheid. Tevens is Nictiz verantwoordelijk voor het goed inrichten en onderhouden van eenheid van taal in het Nationale Terminologiecentrum. Hieronder is ook begrepen het Snomed National Release Centrum. Hierin werkt Nictiz samen met zorgprofessionals en met leveranciers;

Nieuwe innovatie- en implementatieprogramma’s

Nictiz draagt als deskundige partner bij aan belangrijke innovatie- en implementatieprogramma’s waarin nieuwe interoperabiliteitsgebieden worden ontwikkeld. Op dit moment gaat het om grote programma’s op het gebied van registratie aan de bron met NFU en NVZ, het persoonlijk gezondheids dossier met NPCF, medicatieveiligheid met KNMP en NHG en eID aansluitend op het bredere landelijke eID/Idensys programma.

Voorwaarden voor samenwerking met veldpartijen

Er is een toenemende aandacht voor het belang van interoperabiliteit. Het veld weet Nictiz steeds meer te vinden en vraagt om Nictiz ondersteuning. Nictiz stelt daarin als voorwaarde dat:

  • De beoogde ICT (standaarden) leiden tot een daadwerkelijke meerwaarde voor de zorg, aansluitend op de beleidsdoelstellingen van VWS;
  • Veldpartijen investeren ook zelf (in tijd, geld);
  • Er is reëel uuitzicht op implementatie en opschaling;
  • Ervaringen en best practices kunnen Nederlandbreed worden gedeeld;
  • Nictiz kan als onafhankelijke partij borgen dat standaarden aansluiten bij internationale ontwikkelingen en al bestaande Nederlandse standaarden.

Jaarverslagen

» 2014: Water

» 2013: Co-creatie

» 2012: Expertise

» 2011: Beweging

» 2010: Verbinden

Om u een indruk te geven van onze activiteiten bekijk dan een aantal van onze praktijkvoorbeelden in de corporate brochure​.


reacties