Nictiz publiceert nieuwe versie informatiestandaard Geboortezorg PWD 3.2.3

Geboortezorg zet eerste stap naar een duurzaam informatiestelsel

12/05/2022
Verloskundige zorg, gynaecologie, kindergeneeskunde en kraamzorginformatie: allemaal verschillende informatiebronnen van zorgverleners met wie iemand die zwanger is, te maken krijgt. Door deze gegevens te verzamelen en overzichtelijk te presenteren, krijgen eindgebruikers zoals cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers meer regie over de betreffende data. En meer regie leidt, zo is de verwachting, tot een betere kwaliteit van zorg. De nieuwe versie van de informatiestandaard Geboortezorg, ook wel bekend als het Perinataal Woordenboek en Dataset (PWD) 3.2.3, speelt daarin een sleutelrol.

Naast de standaard voor uitwisselingen tussen zorgverleners, is de informatiestandaard Geboortezorg ook de inhoudelijke basis voor een integrale zwangerschapskaart voor de client. Eind 2021 hebben we met een proof of concept aangetoond dat vanuit de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt gegevens kunnen worden opgehaald bij de zorgverlener.

Sonia Jennings bestuurder Stichting CareCodex:
‘Nu deze publicatie is gerealiseerd en de informatiestandaard Geboortezorg bewezen toepasbaar is gebleken, hebben we een grote stap gezet binnen de duurzame gegevensuitwisseling van de geboortezorg.’

Dé basis voor gestandaardiseerde overdracht

Na de start van VIPP Babyconnect ging Nictiz aan de slag met een nieuwe versie van de informatiestandaard Geboortezorg. Dit in samenwerking met de door Perined opgerichte expertgroep Eenheid van Taal, bestaande uit zorgverleners met IT-expertise, verloskundigen, managers kraamzorg, een gynaecoloog en een kinderarts. De informatiestandaard bestaat uit een sectorbrede dataset van verloskundige zorg, kraamzorg, gynaecologie en kindergeneeskunde. Verder is deze opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen (zibs). Dat helpt eindgebruikers bij het hergebruiken van data ten behoeve van beleid, kwaliteitsverbetering en onderzoek. PWD 3.2.3 is daarmee dé basis voor gestandaardiseerde overdracht en hergebruik van gegevens. Het maakt het delen van informatie mogelijk tussen zorgverleners onderling. Met als doel de juiste informatie op het juiste moment, over sectoren heen en binnen het netwerk.

De voordelen op een rijtje:
  • PWD 3.2.3 is de basis voor de uitwisseling met de zwangere vrouw via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
  • Het betreft de eerste informatiestandaard voor de kraamzorg, waarbij de kraamzorg en hun leveranciers van kraamzorgsystemen aan de slag kunnen gaan met deze informatiestandaard om uniforme en digitale gegevensuitwisseling te realiseren.
  • Dit is de eerste integrale informatiestandaard bestaande uit zibs, waarbij hergebruik van data maximaal kan worden benut. In alle domeinen kan men daardoor op dezelfde wijze werken. Zoals bij de begrippen gezinssituatie, patiëntgegevens, aandoening en observaties, waarbij eenheid van taal wordt toegepast. De bouwsteen Taalvaardigheid omvat bijvoorbeeld dezelfde gegevenselementen, zodat zorgverleners binnen het zorgnetwerk direct inzage hebben in het vermogen van de client om zich uit te drukken in een taal en kunnen mededelingen doen in begrijpbare taal. Het gaat daarbij zowel om mondelinge als schriftelijke communicatie.
  • Ten opzichte van de vorige losse versies hebben we meerdere vrijetekstvelden omgezet naar afgestemde keuzelijsten (waardenlijsten), gebaseerd op internationale coderingen (SNOMED terminologie). Denk aan afwijkend wondweefsel dat eenduidig gedefinieerd kan worden met zwart, geel of rood.
  • Doordat zorginformatie tijdig en volledig inzichtelijk is bij de eindgebruikers, verbetert de kwaliteit van zorg.

Ontwikkelagenda

Net als de kraamzorgleveranciers kunnen de andere leveranciers op korte termijn PWD 3.2.3 zelf inbouwen. Indien inbouwen binnen één jaar niet mogelijk of haalbaar  is, dan is er een tussenoplossing mogelijk door het gebruik van convertoren. Zo wordt altijd op korte termijn gestandaardiseerd uitwisselen geborgd binnen het Geboortezorgnetwerk. De langetermijndoelstelling is uitwisseling op basis van registratie aan de bron, zonder gebruik van convertoren en volgend op de ontwikkelagenda van Geboortezorg.

De verdere ontwikkeling en aanpassing van de standaard verloopt gefaseerd:

1. 2022-2023: toepassing voor kraamzorg en zwangeren via PGO;
2. 2023/2024-2025: toepassing voor verloskundige zorg, obstetrie, neonatologie/kindergeneeskunde.

In de komende periode concentreren we ons samen met de kraamzorg- en PGO-leveranciers op de implementatie van de informatiestandaard in de systemen. Nictiz borgt het kwalificeren, waarbij we toetsen aan de hand van praktijkvoorbeelden of de informatiestandaard conform verwachting is ingebouwd door de leverancier. Voor de subsidieregeling VIPP Babyconnect is de uitwisseling van de data op basis van de informatiestandaard een verplichting, niet het inbouwen in de systemen. Door gebruik te maken van convertoren kan dit op korte termijn gerealiseerd worden.

Meer weten?

Op 17 mei organiseert VIPP Babyconnect een bijeenkomst met leveranciers en betrokkenen bij Zorgverzekeraars Nederland om hen bij te praten over de te nemen stappen voor een duurzaam geboortezorgstelstel. Stuur een e-mail naar J.Voorma@carecodex.org  om je aan te melden. Of neem contact op met onze expert Ananta Sotthewes.

Expert

Ananta Sotthewes

Productmanager