Publicaties

SNOMED CT: meer dan een terminologiestelsel

SNOMED is met name bekend als middel voor gestructureerde registratie van relevante patiëntinformatie. Maar SNOMED biedt meer mogelijkheden, zoals statistische analyse.

Sander Mertens

Informatiestandaarden: basis voor gegevensuitwisseling in de zorg

Dit document maakt duidelijk wat informatiestandaarden zijn, waarom ze nodig zijn en op welke manier ze bijdragen aan de noodzakelijke zorgbrede samenhang bij de ontwikkeling en implementatie van oplossingen voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Gerda Meijboom

Basisgegevensset Zorg Publicatie2020

De nieuwe versie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ2020) bevat aanpassingen die voortkomen uit wensen en ervaringen van zorgpartijen. De BgZ bestaat uit de gegevens die voor zorgbreed gebruik nodig zijn en daarmee de continuïteit van zorg garanderen.

Fred Smeele

API’s in de zorg; verkenning van nut en noodzaak

In deze whitepaper leest u wat API’s zijn, wat we ermee kunnen in de zorg (en wat niet), hoe API’s bijdragen aan digitale uitwisseling van medische gegevens en welke eisen hierbij relevant zijn. Deze whitepaper is bedoeld voor beleidsmedewerkers, IT-architecten en andere betrokkenen bij digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Gerda Meijboom

Zibs Publicatie2020

De zibs Publicatie2020 bevat nieuwe zorginformatiebouwstenen (zibs) en belangrijke wijzigingen op de bestaande zibs. Deze zijn gebaseerd op feedback van zorgpartijen die gebruik maken van de zibs.

 

Fred Smeele

Publieksjaarverslag 2019

In dit jaarverslag wordt het jaar gevangen in cijfers, een selectie van highlights en een beknopt financieel overzicht. Het verslag is bedoeld om betrokkenen en geïnteresseerden op een toegankelijke en overzichtelijke manier te informeren over de inspanningen en impact van onze stichting in 2019.

Informatiesystemen voor en door de zorgverlener

‘En daarmee is de cirkel rond. Aan het eind van het proces van digitalisering zitten zorgverlener en patiënt opnieuw aan het stuur: op weg naar goede zorg.’

Quintus Bosman

SNOMED CT Startersgids

De Startersgids biedt een uitgebreide inleiding op SNOMED CT aan iedereen die kennis wil maken met dit terminologiestelsel. De gids beschrijft het doel en de structuur van SNOMED CT, en biedt een overzicht van hoe het stelsel ingezet kan worden voor registratie, uitwisseling en analyse van medische gegevens.

Pim Volkert

Contactapp moet niet een doel op zich worden

‘Daarom ben ik blij dat we als landelijke kennisorganisatie met onze expertise van digitale informatie-uitwisseling, onze internationale contacten en vanuit onze onafhankelijke rol hebben kunnen bijdragen. De mogelijk toekomstige app moet een maatschappelijk doel dienen, waar niemand aan hoeft te verdienen. Voor en door Nederland. Alleen zo kunnen we met elkaar werken aan duurzame oplossingen.’

Leonique Niessen

Hoeveel IC-bedden hebben we nu?

‘Het is prachtig om te zien dat door deze samenwerking de webapplicaties zorg-capaciteit.nl, stichting-nice.nl en ziekenhuisbedchecker.nl zo snel meerwaarde konden bieden voor inzage in de beddencapaciteit en de cijfers over COVID-19-patiënten.’, aldus Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Factsheet Medicatieoverdracht

In 7 stappen naar een CE-markering voor uw medische software

In deze whitepaper leest u hoe u kunt beoordelen of medische software een medisch hulpmiddel is. In het stroomschema in de bijbehorende infographic (nictiz.nl/stroomschemamedischesoftware) kunt u lezen welke vragen u daarbij moet beantwoorden.

Henk Hutink

Stroomschema medische software

Beoordeel aan de hand van het stroomschema of u voor de verhandeling van uw software een CE-certificaat nodig heeft en of u zich tot een aangemelde instantie moet wenden om dit certificaat te verkrijgen.

Henk Hutink

Theme discussion 2 Online access and contact

Conchita Kleijweg

Theme discussion 3 Self management and telemonitoring

Conchita Kleijweg

Theme discussion 5 Electronic data exchange

Conchita Kleijweg

Theme discussion 4 Remote and support

Conchita Kleijweg

Theme discussion 1 Necessity and added value

Conchita Kleijweg

eHealth-monitor 2019 Report

Conchita Kleijweg

Actielijst maak het e-consult een succes

Samen met IKONE heeft Nictiz gesprekken met patiënten, ziekenhuizen en ICT-leveranciers gevoerd. Deze actielijst is een uitkomst hiervan.

Britt van Lettow

Poster maak het e-consult een succes

Samen met IKONE heeft Nictiz gesprekken met patiënten, ziekenhuizen en ICT-leveranciers gevoerd. Deze poster is een uitkomst hiervan.

Britt van Lettow

Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen 2019

Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen 2019

Vincent van Pelt

Bijlagen – Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen

Bijlagen – Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen 2019

Vincent van Pelt

Rapport infrastructuur en applicatie wijkverpleging

Lisanne van der Molen

eHealth-monitor 2019 Rapport

Conchita Kleijweg

eHealth-monitor 2019 Infographic

eHealth-monitor 2019 Tabelbijlage

Themaverdieping 5: Elektronische gegevensuitwisseling en communicatie tussen zorgverleners

Themaverdieping 4: Begeleiding en ondersteuning op afstand

Themaverdieping 3: Zelfmanagement en telemonitoring

Themaverdieping 2: Online inzage en contact

Themaverdieping 1: Noodzaak en meerwaarde

Electronic information for health and care services

Electronic information for health and care services

Michiel Sprenger explains how the Layer Framework for information solutions within health and care domain accommodates structuring now and in the future.

Conchita Kleijweg

Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg – EGiZ

Deze breed gedragen gedragscode geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.

Cliëntparticipatie bij innovatie in de GGZ

Samen op weg naar goede (digitale) zorg

Britt van Lettow

Object IDentifiers (OID’s)

In dit overzicht (stand van zaken 15 augustus 2019) vindt u alle OID’s die onder ‘2.16.840.1.113883.2.4.3.11’ zijn geregistreerd incl OID’s die momenteel ​​niet in gebruik zijn.

Gert Koelewijn

Data Analytics with SNOMED CT

Dit rapport beschrijft hoe SNOMED CT gebruikt kan worden en al gebruikt wordt voor klinische-data-analyse: de extractie van betekenisvolle informatie uit klinische data.

Feikje Hielkema

Onderzoek digitale uitwisseling laboratoriumresultaten naar apotheken

Uit onderzoek van Nictiz blijkt dat het scenario waarbij een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium het meest geschikt is voor medicatiebewaking die toekomstbestendig en landelijk dekkend is.

Gert Koelewijn

Rapportage e-healthweek 2019

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving hield, samen met partners, van 21 tot en met 26 januari 2019 voor de derde keer e-healthweek. Nivel en Nictiz onderzochten nadien de impact van de jaarlijkse e-healthweek. 

Britt van Lettow

eID in de zorg in vogelvlucht

Wat is een elektronisch identificatiemiddel (eID) in de zorg? Wat betekent de Wet Digitale Overheid (WDO) voor de zorgsector? Lees in de factsheet eID op hoofdlijnen alle relevante informatie.

Bob van Os

Iedereen is ‘van de e-health’

E-health is al een niet weg te denken onderdeel van de zorg dus zijn we niet allemaal ‘van de e-health’?

Britt van Lettow

‘Helpende handen’ hebben baat bij online communicatie en praktische informatie via PGO

Ouderen wonen steeds langer thuis. Daarbij krijgen ze vaak hulp en ondersteuning van familie, vrienden (helpende handen) en zorgprofessionals. Dankzij ontwikkelingen op het vlak van e-health zijn er extra mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Helpende handen’ uitgevoerd door Nictiz in opdracht van het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

E-health, wat is dat?

Op basis van literatuuronderzoek en expertinterviews is een herijkte definitie van e-health opgesteld. De nieuwe definitie past bij een indeling van e-health (ie. ordeningskader) dat uitgaat van doelen. Een e-health-toepassing kan meerdere doelen dienen. En een doel kan bereikt worden met behulp van meerdere toepassingen, al dan niet e-health gerelateerd. Deze manier van indelen, biedt ruimte voor organisatorische en persoonlijke doelen voor zorgverleners, zorggebruikers, bestuurders, enzovoorts.

Britt van Lettow

CNIO, de onmisbare schakel tussen ICT, bed en bestuur

CNIO’s en het CNIO Netwerk Nederland hebben de behoefte om hun positie verder te versterken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), V&VN en Nictiz vinden deze versterking essentieel, omdat zij de CNIO zien als een onmisbare schakel voor verdere verbinding tussen (informatie)technologie en de zorg.

Elise Peters

Concept Roadmap Gegevensuitwisseling – Eerste Editie

Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Toelichting criteria en proces Roadmap.

Tijd voor een rentmeester AI in de zorg

AI in de zorg is hot, maar betrouwbare AI valt of staat met de kwaliteit van de medische data. En wie gaat daar over?

Henk Hutink

Praktijkboek ZiRA

In dit praktijkboek zijn de cases gebundeld hoe ziekenhuizen de ZiRA gebruiken. De ZiRA is een flexibel hulpmiddel waarmee de informatievoorziening en organisatie in het ziekenhuis heel precies in kaart gebracht kan worden.

Gerda Meijboom

Ik ga op reis en ik neem mee … mijn patiëntsamenvatting?!

Roos Dalstra gaat op reis naar Spanje. Ze is graag voorbereid en bedenkt wat ze moet doen in het geval ze daar ongeplande zorg nodig heeft. In een fictieve toekomstschets speelt Roos Dalstra een belangrijke rol bij de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals over de grens. Marianne Voogt behandelde dit onderwerp in haar masterscriptie en schreef er een bijbehorende blog over.

Elise Peters

Duivels data dilemma bij AI

Betere gezondheid door betere informatie, dat wil iedereen. Toch staan jij en ik voor een duivels data dilemma. Een dilemma waarvan je waarschijnlijk het bestaan nog niet wist. Waar heb ik het dan over?

Henk Hutink

E-health vraagt om vertrouwen en dat is een kostbaar goed

De E-healthweek 2019 was een mooie week, met veel initiatieven, voorbeelden en verhalen. Centraal stond verbinding en vertrouwen. Dat e-health leeft is gebleken. Bij de openingsmanifestatie van de zaten zeker 2.000 mensen in de zaal en er waren meer dan 280 activiteiten door het hele land. Iedereen wil gezamenlijk nadenken over de zorg van nu, morgen en de toekomst.

Britt van Lettow

Artificial intelligence in de zorg

Dit rapport geeft inzicht in een eerste verkenning van de basisbegrippen van AI. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel, maar tegelijkertijd staat deze technologie nog in haar kinderschoenen. Verschillende begrippen zullen worden beschreven en verrijkt met voorbeelden uit de zorgsector. De informatie in dit rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek en gesprekken met AI-experts.

Henk Hutink

Het nut van internationale onderdompeling

Verschillende landen hebben verschillende zorgsystemen en verschillende manieren van werken. De ene manier is niet noodzakelijkerwijs beter dan de andere manier, het is gewoon anders. Een internationale onderdompeling tijdens HIMSS19 opent je ogen.

Conchita Kleijweg

Standaardisatie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Nictiz speelt in Nederland een centrale en faciliterende rol in de ontwikkeling van informatiestandaarden en zorginformatiebouwstenen (zibs). Dat zijn onmisbare bouwstenen voor een veilige, betrouwbare en eenduidige gegevensuitwisseling van medische gegevens in alle zorgsectoren.

Deze flyer geeft inzicht in standaardisatie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Pim Volkert

eHealth-monitor 2018: e-health in verschillende snelheden – Tabellenbijlage

Conchita Kleijweg

eHealth-monitor 2018

De eHealth-monitor 2018 van Nictiz en het Nivel is uit. Zes jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat e-health zich in verschillende snelheden ontwikkelt binnen de zorgdomeinen.

Conchita Kleijweg

English summary of eHealth monitor 2018 Ehealth at different speeds

Five years following the launch of the first eHealth-monitor, we are getting a better picture of the challenges andopportunities of eHealth. In 2018 it seems that there are many opportunities for eHealth. Conscious choices about why and for whom are essential for meaningful use of eHealth.

Conchita Kleijweg

Infographic eHealth-monitor 2018

De eHealth-monitor 2018 van Nictiz en het Nivel is uit. Zes jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt.

Conchita Kleijweg

Infographic eHealth-monitor 2018 English version

In healthcare, digital applications are used to varying degrees. The complexity of the care process, the interaction between the healthcare user and the healthcare provider and the sense of urgency all affect the use of digital applications. Vision, trust and strong digital skills can influence the increase in the use of eHealth.

Conchita Kleijweg

eHealth at different speeds

Download the summary for the highligts of the report eHealth-monitor 2018.

Conchita Kleijweg

Eenheid van taal in de Nederlandse zorg: Van eenduidige informatie-uitwisseling tot hulpmiddel voor betere zorg

Om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen, is het van belang dat gezondheidsinformatie voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Daarvoor is het nodig om een gemeenschappelijk woordenboek te ontwikkelen gebaseerd op internationale standaarden. Het gebruiken van dit woordenboek op nationaal niveau, leidt tot Eenheid van Taal in de zorg. Dat is de aanbeveling in deze notitie van Nictiz en het RIVM aan het ministerie van VWS.

Pim Volkert

Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg

Om de caresector op weg te helpen bij het verbeteren van de informatievoorziening geeft Nictiz in het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’ tien aanbevelingen. De aanbevelingen gaan over alle lagen van het Vijflagenmodel: organisatiebeleid, zorgproces, informatie, applicatie en IT-infrastructuur. Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen gericht op de (toekomstige) inhoud van het programma InZicht.

Lisanne van der Molen

Toolkit lagenmodel

Het lagenmodel toegepast op een eenvoudige situatie: de relaties tussen de patiënt en een zorginstelling

Het Lagenmodel (intra- en interoperabiliteitsmodel) uitgelegd in enkele dia’s en afbeeldingen. Bij elke dia staat een uitgebreide beschrijving.

Pim Volkert

Elektronische informatie voor gezondheid en zorg

Tijdens zijn afscheidssymposium op 28 september heeft Michiel Sprenger zijn gedachtegoed over wat er bereikt is op het vlak van digitalisering van de zorg en gezondheid aan de hand van het (Vijf)lagenmodel toegelicht.

Conchita Kleijweg

Eenduidige codering voor traceerbaarheid van implantaten

In januari 2019 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. Deze wet verplicht zorgaanbieders om de implantaatgegevens van patiënten te registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Om de route van de implantaatgegevens inzichtelijk te maken voor onder meer ziekenhuizen en softwareleveranciers heeft Nictiz in samenwerking met het ministerie van VWS een infographic ontwikkeld.

Elze van Puijvelde-de Groot

Dubbelzinnig, u of ik?

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat de betekenis van door u gebruikte begrippen niet voor uw collegae hetzelfde is? In het dagelijks leven moeten we vaak lachen om spraakverwarring maar in de zorg kan spraak- of begripsverwarring tot ernstige situaties leiden. Een HALS-dilemma, en dat deel ik graag met u.

 

Pim Volkert

Kennismagazine E-health & ethiek

Kennismagazine over het belang van ethiek bij e-health. Dit kennismagazine biedt praktische handvatten voor het bespreekbaar maken van ethische kwesties bij het toepassen van e-health.

Samen beslissen in de spreekkamer vraagt om standaardisatie

Wat is voor mij de ‘beste’ behandeling? Stelt u zich eens voor, u heeft last van uw rug en er is een hernia gediagnosticeerd. U hoort van vrienden verschillende verhalen over ‘de beste behandelmethode’…

Henk Hutink

ICHOM als instrument voor Uitkomstgerichte Zorg in Nederland

ICHOM is een internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg en heeft op internationaal niveau standaardsets ontwikkeld. Nictiz onderzocht deze sets analyseerde hoe deze ICHOM-sets in Nederland kunnen worden geïmplementeerd.

Henk Hutink

COPD-patiënt Petra gaat goed voorbereid op digitale zorgreis

Blog van Gert Koelewijn over hoe de informatiestandaard Ketenzorg en het programma MedMij elkaar kunnen versterken.

Gert Koelewijn

De toekomst van e-health

Als een echte ‘millennial’ gebruik ik Engelse woorden, terwijl ik Nederlands praat. Ik maak een ‘checklist’ met ‘to-do’s’ voor mijn onderzoek en praat met een ‘consultant’ over de mogelijke impact van ‘eHealth’. Wij zijn ons niet altijd bewust van de internationalisering in de Nederlandse taal, totdat wij buiten onze vissenkom gaan kijken en van een afstandje zien wat er eigenlijk gebeurt.

Henk Hutink

Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (PC en Mac versie)

Om huisartsenpraktijken op weg te helpen en het e-consult een impuls te geven is dit handboek ‘e-consult, hoe regelen we dat?!’ ontwikkeld. Het is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz.

Voor elke fase, van oriëntatie tot implementatie, biedt het interactieve handboek praktische informatie.

Marinka FIntelman

Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (mobiele versie)

Dit handboek is bestemd voor huisartsenpraktijken en is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz en is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz. Deze interactieve PDF is geoptimaliseerd voor mobiel en tablet.

Marinka FIntelman

Hoogste tijd voor digitaal bereikbare huisartsen

Blog van Rosalie van Meer naar aanleiding van het beschikbaar stellen van het handboek: E-consult hoe regelen we dat? Het e-consult is in haar ogen een welkome uitbreiding van e-health-diensten die voor alle partijen winst gaat opleveren!

Marinka FIntelman

Checklist online inzage, hoe regelen we dat?!

Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel te bieden voor patiënten, zorgverleners en de interactie tussen beiden. Deze checklist biedt handvatten voor ziekenhuizen die gaan starten met online inzage, maar zeker ook voor ziekenhuizen die zijn gestart of al een patiëntportaal hebben en meer uit online inzage
willen halen.

Britt van Lettow

FwietFwiet, deze pil slik ik niet

Blog van Charlotte Schreuder over onlosmakelijke duo’s: de scheidsrechter en de videoref. De zorgverlener en de patiënt. Duo’s die samen verder komen dan alleen.

Britt van Lettow

Poster ZiRA

Ziekenhuizen kunnen met de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) de inrichting van hun organisatie in kaders en modellen beschrijven. In de samenvattende poster zijn de belangrijkste modellen opgenomen.

Gerda Meijboom

Coolblue in de zorg

Dingen zijn zoals ze zijn, maar zorg kan beter door te redeneren vanuit VBHC. Mijn advies: zoek de disruptie op en ga met een kleine integrated practice unit hiermee aan de slag.

Henk Hutink

ICT-zorg goed voor je nieren

​Infographic over medicatiebewaking bij patiënten met chronische nierschade.

Michael Tan

CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg

die een brugfunctie kan vervullen tussen ICT en de gebruiker in de zorg een must … Blog van Elise Peters over ‘CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg…

Elise Peters

Koester de CMIO

Het landelijk CMIO Netwerk en Nictiz hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de positionering van CMIO’s (Chief Medical Information Officers).

Elise Peters

Handboek online inzage hoe regelen we dat?

Nictiz heeft het handboek ‘Online inzage hoe regelen we dat?!’ gemaakt voor het multidisciplinaire team dat binnen het ziekenhuis aan de slag gaat met online inzage. Met dit handboek geef je online inzage echt meerwaarde.

Britt van Lettow

Poster Online inzage hoe regelen we dat?!

​​​​​Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel te bieden voor patiënten, zorgverleners en de interactie tussen beiden. Het handboek ‘Online inzage hoe regelen we dat?!​’ is primair voor het multidisciplinaire team dat binnen het ziekenhuis aan de slag gaat met online inzage. In de samenvattende poster zijn de belangrijkste tips opgenomen.

Britt van Lettow

Toekomst digitalisering eerstelijnszorg huisartsen

​In de gedigitaliseerde gezondheidszorg staat de positie van de huisarts op het spel.

Quintus Bosman

Kwaliteitsregistraties behoeven aanpassing

‘Ziekenhuizen boycotten kwaliteitsregistraties’. IKNL en DICA liggen al jaren in de clinch, zo meldde Zorgvisie recentelijk. Zorgverzekeraars Nederland stuurde in december 2017 een brief naar de vaste Kamercommissie van VWS over de kwaliteitszorg in Nederland en SP-Kamerlid Nine Kooiman stelde in diezelfde maand vragen over het ‘terugkopen van gegevens van kwaliteitsregistraties door ziekenhuizen’. Dit is slechts een greep uit de berichten over knelpunten bij de kwaliteitsregistraties. Door deze kwesties dreigt het gevaar dat noodzakelijke veranderingen over het hoofd worden gezien.

Henk Hutink

Zeven misverstanden over kwaliteitsregistraties

​​​Goede kwaliteitsregistratie is cruciaal voor de Nederlandse zorg. Dit zal niemand bediscussiëren, maar er zijn ook misverstanden. Mensen denken bijvoorbeeld dat kwaliteitsregistraties duur zijn, niets opleveren en het is maar afwachten of de zorg hierdoor beter wordt. In deze whitepaper leest u welke misverstanden bestaan. Elk misverstand wordt toegelicht en in de juiste context geplaatst.

Henk Hutink

Met blockchain alleen geen betere zorg

Gaat het nou nog wat worden met blockchain in de zorg… schreef een blog op zorgvisie.nl over blockchain in de zorg: ‘Ik kan geen toekomst voorspellen, maar het wordt hoe dan ook …

Henk Hutink

Factsheet het gebruik van eHealth in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Factsheet over het gebruik van eHealth in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nav de resultaten van het onderzoek dat in het kader van de jaarlijkse Nictiz NIVEL eHealth-monitor is uitgevoerd.

Jaaroverzicht 2017 Patiëntparticipatie en eHealth

​​Het team Patiëntparticipatie en eHealth blikt terug op wat zij in 2017 heeft opgeleverd en bereikt.

Britt van Lettow

Grote meerderheid verpleegkundigen en verzorgenden positief over standaardisatie

Lisanne van der Molen

English summary of eHealth monitor 2017 consciously choose eHealth

Download the summary for the highligts of the report eHealth-monitor 2017.

Conchita Kleijweg

Inventarisatie Verloskundige SamenwerkingsVerbanden

VWS heeft Nictiz advies gevraagd over de aanpak en mogelijke stimulering van gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen.

Quintus Bosman

Infographic eHealth-monitor 2017 English version

Download the infographic for the highligts of the report eHealth-monitor 2017.

Conchita Kleijweg

Infographic eHealth-monitor 2017

Infographic eHealth-monitor 2017

Conchita Kleijweg

Consciously choose eHealth

​Five years following the launch of the first eHealth-monitor, we are getting a better picture of the challenges and opportunities of eHealth. In 2017 it seems that there are many opportunities for eHealth.

Conchita Kleijweg

eHealth-monitor 2017

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health.

Conchita Kleijweg

Factsheet Elektronische gegevensuitwisseling

​Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid. Want continue beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier maakt de kans op fouten kleiner. Het gebruik van standaarden draagt hieraan bij.

Britt van Lettow

Whitepaper het gebruik van patiëntportalen

Deze whitepaper presenteert een verkennende studie naar het gebruik van patiëntportalen en de inzet van communicatiemiddelen door ziekenhuizen.

Britt van Lettow

Factsheet Verpleging & Verzorging ouderenzorg

Steeds meer zorgverleners in de ouderenzorg gebruiken eHealth-toepassingen. Er is wel een verschil zichtbaar tussen noodzaak of wenselijkheid ten opzichte van het gebruik. Grootste kloof is zichtbaar bij de digitale dubbele medicatiecontrole. Dit blijkt uit onderzoek dat Nictiz en NIVEL in het kader van de eHealth-monitor hebben uitgevoerd.

Conchita Kleijweg

Kandidaat ZIB nl.nfu.psi.overlijdensgegevens

​Kandidaat ZIB nl.NFU.PSI.OverlijdenGegevens-v0.4

Fred Smeele

Kandidaat ZIB Verwijzing Overdracht

Kandidaat ZIB Verwijzing Overdracht

Fred Smeele

​Kandidaat ZIB nln nfu Patientbespreking

​Kandidaat ZIB nln nfu Patientbespreking

Fred Smeele

Kandidaat ZIB nl umcg BedPlek

Kandidaat ZIB nl umcg BedPlek

Fred Smeele

Kandidaat ZIB nl umcg BedGebruik

​Kandidaat ZIB nl umcg BedGebruik

Fred Smeele

​Kandidaat ZIB nl.nfu.TumorClassificatie

​Kandidaat ZIB nl.nfu.TumorClassificatie

Fred Smeele

Kandidaat ZIB Bevalling

​Kandidaat ZIB Bevalling

Fred Smeele

Verbeterde elektronische overdracht van ambulance naar SEH

​Artikel in het blad ICT&Health (nr 05/2017) over een nieuw bericht dat Nictiz samen met ketenpartners voor de elektronische overdracht tussen ambulance en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis heeft ontwikkeld.

Gert Koelewijn

Informatie-uitwisseling in de GGZ-sector

Nictiz heeft samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost-Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt van de informatie-uitwisseling in de sector.

Lisanne van der Molen

Architectuurdocument Volume 1

​Architectuur Vol. 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden​.

Fred Smeele

Architectuurdocument Volume 2

Architectuur Vol. 2: ​Technische implementatie van zib’s. De praktische aspecten van de implementatie van zib’s op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling.

Fred Smeele

Architectuurdocument Volume 4

Architectuur Vol. 4: Hergebruik van gegevens voor registraties. De manier waarop zib’s gebruikt kunnen worden voor de aanlevering aan registraties.

Fred Smeele

Beheerafspraken zorginformatiebouwstenen

Een goed ingericht beheerproces biedt voor alle betrokkenen transparantie op welke wijze aanpassingen in de standaard bewerkstelligd kunnen worden. In dit document ligt de focus op het beheer van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s).

Fred Smeele

Richtlijnen bij afwezigheid zorginformatiebouwstenen

Dit document gaat niet in op de situatie wat te doen als er een zib bestaat, maar als er wijzigingen en/of aanvullingen op de bestaande zib nodig zijn: het proces van wijzigingsvoorstellen op bestaande zib’s is beschreven ‘Beheersafspraken zib’s’.

Fred Smeele

Actie op Meet Up (samenvatting)

Patiënt Centraal was het thema van afgelopen Meet up bij VWS op 25 september. Voor het programma Patiëntparticipatie en eHealth van Nictiz een goede gelegenheid om het belang van het patiëntperspectief weer eens uit te lichten. We hebben de deelnemers geprikkeld
met uitspraken van patiënten en na laten denken over waarom het belangrijk is dat patiënten meepraten in de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Niet praten over, maar mét patiënten is de gouden regel bij ‘Patiënt centraal’.

Integration of personal health records in the information processes of general practices

Kwalitatief onderzoek van Marije van der Geest (Vrije Universiteit) onder achter huisartsen naar eHealth.

Britt van Lettow

Factsheet e-consult

Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult, blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2017 in het kader van de jaarlijkse Nictiz en NIVEL eHealth-monitor.

Britt van Lettow

Voorbeeld zib MDO

Voorbeeld zib MDO

Fred Smeele

Onderzoeksrapport Verpleegkundige overdracht

​​Het standaardiseren van de verpleegkundige overdracht wordt door 90% van de respondenten belangrijk gevonden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Er is echter veel onbekendheid met standaardisatie in de dagelijkse zorgpraktijk, 46% van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan zeker te weten dat in het dossier met gestandaardiseerde gegevens wordt gewerkt. De informatiestandaard eOverdracht, waarin is vastgelegd welke informatie bij de verpleegkundige overdracht moet worden uitgewisseld, heeft bij de respondenten meer bekendheid verkregen dan in 2014.

Lisanne van der Molen

Kennismagazine Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth

​In het kennismagazine ‘Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth’ laten we met ervaringsverhalen van zorgverleners, experts en patiënten zien dat de inzet van eHealth om een partnerschap tussen zorgverlener en patiënt vraagt.

Marinka FIntelman

Een informatiestelsel voor en door de patiënt

Zo kunnen uitgevonden wielen overgenomen worden en kunnen we echt zeggen Nederland heeft een duurzaam informatiestelsel, vóór en dóór de participerende patiënt…

Marinka FIntelman

Hoe maken we online inzage tot een succes?

Met dit kennismagazine willen wij u praktische handvatten bieden voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.

 

Britt van Lettow

Hoe maken we online inzage tot een succes?

Met dit kennismagazine willen wij u praktische handvatten bieden voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.

Verslag Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth 11 mei 2017

​​Verslag van de bijeenkomst Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth op 11 mei. Tijdens deze bijeenkomst kregen zorgverleners praktische handvatten aangereikt om draagvlak voor eHealth te vergroten in de eigen praktijk. Patiënten gaven aan wat voor hun prettig werkt.

Britt van Lettow

Medicatiegegevens nierpatiënt moeten worden gedeeld

Artikel in Zorgvisie juni 2017 over de beschikbaarheid van een up-to-date medicatieoverzicht voor alle zorgverleners en apothekers is bij patiënten met nierschade van bijzonder belang.

Michael Tan

Het nieuwe eID-stelsel; een introductie voor de zorgsector

De komende jaren zal de online dienstverlening in de zorg verder toenemen. Dit stelt hogere eisen aan de betrouwbaarheid van het digitale legitimatieproces. In deze whitepaper een introductie over de ontwikkeling van eID-voorzieningen in de zorg.

Fred Smeele

Multidisciplinaire afspraken registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden

Huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het digitaal registreren en uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden. Gebruik van deze afspraken kan schade bij de patiënt voorkomen of beperken.

Gert Koelewijn

Eerlijke informatie over eHealth

Informatie over de (beoogde) voordelen van eHealth-diensten zoals online inzage is makkelijk te … Op die manier kunnen zorgverleners op een eerlijke manier de voor- en nadelen afwegen …

Marinka FIntelman

Verslag patiënt en zorgverlener: partners in eHealth 11 mei 2017

Britt van Lettow

Blog: pilots gestart met Idensys bij een aantal zorgaanbieders

Kennismagazine Het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

​Gebruiksvriendelijkheid is een voorwaarde voor succesvol gebruik van eHealth. Maar hoe zorg je dat eHealth-diensten gemakkelijk te gebruiken zijn en dat de informatie die wordt overgedragen toegankelijk is? En hoe betrek je patiënten bij dit proces? Hoe laat je hen mee-ontwikkelen en testen? En wat doe je vervolgens met hun feedback? Lees in dit kennismagazine belangrijkste do’s en don’ts voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth.

Onderzoek zorginfrastructuur

​Het Informatieberaad heeft Nictiz gevraagd onderzoek te doen naar welke zorginfrastructuren er in Nederland in gebruik zijn en waarvoor en hoe eventuele knelpunten aangepakt kunnen worden. Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten.

Henk Hutink

Handreiking BEIS deel 1 authenticatie en autorisatie

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Quintus Bosman

Handreiking BEIS deel II toegangslog

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Quintus Bosman

Veelgestelde vragen voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ

​Veel gestelde vragen implementatie:
– Dossieroverdracht
– RVP/NHS-uitwisseling
– LSP​

Michael Tan

Factsheet voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ

Factsheet voor JGZ-organisaties die in 2017 starten met de digitale
RIVM-uitwisseling.

Kennismagazine eConsult bij de huisarts, van belofte naar praktijk

Tijdens de Nederlandse eHealth-week organiseerde Nictiz op 24 januari jl. samen met stichting IKONE en Growtivity de workshop ‘het eConsult bij de huisarts: van belofte naar praktijk’. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de deelnemers zijn opgedaan en gedeeld, hebben we gebundeld in een digitaal kennismagazine.

Marinka FIntelman

Referentiedomeinenmodel care

Versie 3.0 van het Referentiedomeinenmodel Care (RDC)​ is beschikbaar. Het RDC is een hulpmiddel voor care-instellingen die aan de slag gaan met of iets willen veranderen in de informatievoorziening.

Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar

De komst van steeds meer digitale toepassingen, zoals eHealth-diensten, vragen om extra vaardigheden voor zorgprofessionals. Deze digitale whitepaper biedt enkele concrete aanbevelingen en instrumenten om digitale vaardigheden in kaart te brengen en te verbeteren.

Britt van Lettow

Big Data in healthcare

​Big data, according to Stefan Ottenheijm, refers to the ability to monitor, explain and predict events through the smart combination and analysis of complex data sets from various sources. This definition is proposed in the Nictiz white paper.

Henk Hutink

Feitenblad impact eHealthweek2017

​Wat vonden bezoekers van evenementen die georganiseerd werden in de Nederlandse eHealthweek 2017? Nictiz en NIVEL hebben gedurende de eHealthweek onderzoek gedaan naar de impact hiervan.​​

Report on eHealth objectives for 2016

This report on objectives focuses only on those applications mentioned in the ministerial objectives and examines three special groups of healthcare users, being chronically ill patients, frail elderly, and people receiving care and support at home.

Infographic report on eHealth objectives for 2016

​This infographic belongs to the evaluation report on eHealth objectives for 2016. The report on objectives focuses only on those applications mentioned in the ministerial objectives.

De Ehealthweek: het is net carnaval!

DeE-health-weekis afgesloten en ik blik graag terug … Blog van Marinka de Jong over dedeE-health-week #ehw18 https://www.nictiz.nl/blog/de-ehealthweek-het-is-net-carnaval…

Marinka FIntelman

Blockchain in de zorg

Whitepaper over de impact van blockchain in de zorg.

Henk Hutink

Het eConsult verdient een extra impuls

Dat is nodig als we het eConsult in 2017 samen een nieuwe impuls willen geven zodat de belofte van gemak en tijdsbesparing voor een grotere groep mensen de praktijk wordt …

Meer dan techniek: online inzage voor patiënten uitgelicht

​Presentatie van Johan Krijgsman, manager Monitoring & TrendITion, over wat op grond van de eHealth-monitor 2016 bekend is over online inzage in het eigen dossier voor patiënten.

Patient journey Roos Dalstra MedMij

Het verhaal van fictieve patiënt Roos Dalstra is de leidraad voor de ontwikkeling van de MedMij-standaarden.

English summary of eHealth monitor 2016, more than technology

​​​​This is a partial translation of the 2016 edition of the Dutch yearly national report on eHealth, the ‘eHealth monitor’. It is a translation of the Management Summary.

Britt van Lettow

Infographic eHealth-monitor 2016 English

​This is the English infographic of the eHealth-monitor 2016.

Britt van Lettow

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016

​Gemakkelijk je zorg regelen, dat kan met eHealth-diensten zoals online consulten. Veel mensen weten niet dat dit mogelijk is, terwijl dit wel al bij veel artsen kan. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Dit is een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 van Nictiz en het NIVEL.

Britt van Lettow

Presentatie eHealth-monitor 2016

Presentatie van Johan Krijgsman, manager Monitoring & TrendITion, over de resultaten van de eHealth-monitor 2016 op het Mobile Healthcare event op 6 oktober 2016: Meer dan techniek

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016 -Infographic

Dit is de infographic die hoort bij de eHealth-monitor 2016. Het onderzoeksrapport en de tabellenbijlage kunt u downloaden via www.ehealth-monitor.nl

Britt van Lettow

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016 – Tabellenbijlage

Dit is de tabellenbijlage bij het onderzoeksrapport ‘Meer dan techniek – eHealth-monitor 2016’. In deze tabellenbijlage worden de resultaten per hoofdstuk in tabellen weergegeven.

Britt van Lettow

Het RDC als checklist voor projecten

Of je het RDC nu wilt gebruiken als kapstok voor toezicht binnen je organisatie of als checklist voor projecten, het RDC is een nuttig instrument bij veranderingen in …

Lisanne van der Molen

Functioneel ontwerp Medicatieproces juli 2016

​Dit document is het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Medicatieproces. Het beschrijft de algemene werking en specifieke praktijksituaties. Daarbij is voor een concrete situatie het vastleggen en uitwisselen van informatie beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer uitgewisseld).

Michael Tan

eHealth: handig of kwakzalverij?

Dat maakte de NHS vorige week … evaluatie van de kwaliteit bij eHealth.Handige links​ ​Uitzending Nieuwsuur over eHealth hype of zorgrevolutieGGD AppstoreDigitale Zorg GidsTrimbos …

Henk Hutink

Jaarverslag 2015

In 2015 heeft Nictiz opnieuw ervaren dat er veel aandacht was voor het thema interoperabiliteit. Dit leidde tot een intensiever gebruik van de door Nictiz geleverde expertise, producten en diensten. We kregen een intensievere rol in beleidsadvisering, onder andere ter ondersteuning van het Informatieberaad en het internationale beleidvan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)’, aldus Lies van Gennip, directeur Nictiz

Tussenrapportage eHealth-doelstellingen 2016

​Patiënten zijn zich nog niet goed bewust van de mogelijkheden van ICT en internet voor de zorg. Zorgaanbieders kunnen daar een belangrijke rol in spelen, aangezien zij direct contact hebben met de patiënt.

Britt van Lettow

Infographic eHealth doelstellingen 2016

Deze infographic geeft een samenvatting van de tussenrapportage eHealth doelstellingen 2016.

Britt van Lettow

Rapport eHealth, de apotheker is er klaar voor

​​​​​​Apothekers staan positief tegenover eHealth. Op de vraag of online inzage voor de patiënt gewenst is, antwoordt 91 procent van de openbaar apothekers instemmend. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’.

Britt van Lettow

Infographic: eHealth, de apotheker is er klaar voor

Apothekers staan positief tegenover eHealth. Op de vraag of online inzage voor de patiënt gewenst is, antwoordt 91 procent van de openbaar apothekers instemmend. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’ van Nictiz.

Britt van Lettow

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 1

Lees in het verhaal Caroline hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Marinka FIntelman

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving deel 2

Lees in het verhaal van Astrid hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Marinka FIntelman

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 3

Lees in het verhaal van Janvier hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat hij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom zijn ziekte.

Marinka FIntelman

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 4

Lees in het verhaal van Eric hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat hij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom zijn ziekte.

Marinka FIntelman

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 5

​Lees in het verhaal van Anke hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Marinka FIntelman

Zorg, een toekomstige online omgeving: deel 6

​Lees in het verhaal van Arjan hoe een persoonlijke gezondheidsomgeving de samenwerking met zijn patiënten faciliteert en dat de patiënten aan het roer staan van hun behandeling.

Marinka FIntelman

Uitdaging: anders omgaan met zorginformatie

De grote uitdaging in de informatiearchitectuur ligt de komende tijd bij de vraag hoe we onze gebruikers (zorgverleners) anders laten omgaan met (zorg)informatie …

Fred Smeele

Presentatie patiënt en eHealth 14 april 2016 informatiebeveiliging Redmax

​Presentatie van Jack van Gils (Redmax) over ‘patiënt en informatiebeveiliging’ tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april 2016.

Presentatie patiënt en eHealth 14 april 2016 meer regie over gezondheid NPCF

​​Presentatie van Margot Brands (NPCF) over het programma ‘meer regie over gezondheid’ tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april 2016.

Presentatie patiënt en eHealth 14 april 2016 Patiënt en PGD Stichting IKONE

​Presentatie van Anne-Mieke Vroom (IKONE) over ‘patiëntervaringen’ tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april 2016.

Veel gestelde vragen medicatieproces

Het programma Informatiestandaard Medicatieproces faciliteert een betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. Dit document bevat antwoorden op veel gestelde vragen (Q&A).

Factsheet informatiestandaard medicatieproces

Het programma Informatiestandaard Medicatieproces faciliteert een betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. ​

De PWD standaard 10 juli 2014

​Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn ‘De PWD standaard 10 juli 2014’.

Michael Tan

PWD_0_Hoofddocument gegevensuitwisseling in de perinatale keten_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_0_Hoofddocument gegevensuitwisseling in de perinatale keten_15_1.0.

Michael Tan

PWD_1_Privacyraamwerk gebruikers PWD_15_ 1.5

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_1_Privacyraamwerk gebruikers PWD_15_ 1.5.

Michael Tan

PWD_1_Privacyraamwerk_15_2.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_1_Privacyraamwerk_15_2.0.

Michael Tan

PWD_1_Toestemmingsmodaliteiten_PWD_15_2.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_1_Toestemmingsmodaliteiten_PWD_15_2.0.

Michael Tan

PWD_2_Gegevensrichtlijn acuteoverdracht_15_0.99F

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_2_Gegevensrichtlijn acuteoverdracht_15_0.99F.

Michael Tan

PWD_2_Gegevensrichtlijn_reguliere_verwijzing_15_1_0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_2_Gegevensrichtlijn_reguliere_verwijzing_15_1_0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn AGB_15_1.0

​Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_3_Gegevensrichtlijn AGB_15_1.0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn Combinatietest_15_1 0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_3_Gegevensrichtlijn Combinatietest_15_1 0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn Counseling Down SEO_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn ​PWD_3_Gegevensrichtlijn Counseling Down SEO_15_1.0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn_SEO_GUO_15_1_0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn ​PWD_3_Gegevensrichtlijn_SEO_GUO_15_1_0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn Uitkomst Peridos_15_1.0

​Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_3_Gegevensrichtlijn Uitkomst Peridos_15_1.0.

Michael Tan

PWD_4_ Etniciteit waardelijstwijziging dataset_15_1.1

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_4_ Etniciteit waardelijstwijziging dataset_15_1.1.

Michael Tan

PWD_4_Gegevensrichtlijn PRNkernset verloskunde-obstetrie_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_4_Gegevensrichtlijn PRNkernset verloskunde-obstetrie_15_1.0.

Michael Tan

PWD_0_Beheer Perinatale Dataset_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_0_Beheer Perinatale Dataset_15_1.0​

Michael Tan

De moderne benadering van e-healthbekostiging

Artikel in ICT&health over de (structurele-) bekostigingsvraag voor e-health.

Adviezen over Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

Een belangrijk resultaat van het programma Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid zijn de adviezen aan verschillende mensen en partijen om patiëntparticipatie en medicatieveiligheid te stimuleren en te ondersteunen.

Quintus Bosman

Hoe plukt u de vruchten van LOINC, SNOMED CT en UCUM?

​Deze whitepaper beschrijft nut en noodzaak van gestructureerde registratie, hoe laboratoriuminformatie met LOINC, SNOMED CT en UCUM gestandaardiseerd wordt vastgelegd en wat de harmonisatie oplevert.

Feikje Hielkema

2014 eHealth monitor – English

​This is a partial translation of the 2014 edition of the Dutch yearly national report on eHealth, the ‘eHealth monitor’.

2015 eHealth monitor – English

​This is a partial translation of the 2015 edition of the Dutch yearly national report on eHealth, the ‘eHealth monitor’.

Zorginformatiebouwstenen: voorwaarde voor eenduidige zorginformatie

​Goede informatievoorziening in de zorg is een uitdaging. Die is in het zorgproces nodig tussen zorgverlener en patiënt én om de kwaliteit van zorg te meten (kwaliteitsregistraties). De actualiteit toont de urgentie.

Fred Smeele

Leidraad Kwaliteitsregistraties

​Deze leidraad is opgesteld vanuit het project Kwaliteitsregistraties, een samenwerkingsproject van Zorginstituut Nederland en Nictiz, dat zich richt op het verbeteren van (het stelsel van) kwaliteitsregistraties op een toekomstbestendige manier.

Henk Hutink

Big data in de gezondheidszorg

​Big data refereert volgens Nictiz-adviseur Stefan Ottenheijm van TrendITion naar de mogelijkheid om gebeurtenissen te volgen, verklaren en voorspellen door het slim combineren en analyseren van complexe datasets uit verschillende bronnen. Deze definitie van big data beschrijft hij in de verkenning ‘Big data in de gezondheidszorg’ .

Zelfmanagement en ehealth

‘Mijn moeder, 71 jaar, moet twee keer per week bloedprikken bij de trombosedienst. Totdat mijn moeder de dienst Trombose Zelfzorg ontdekte. Ze doet nu aan zelfmanagement en vindt het helemaal geweldig!’

Wat zegt het jaarlijks onderzoek over eHealth-implementatie

​Waar zien zorggebruikers kansen voor eHealth? En waarin zien artsen voordeel? Dat komt aan de orde in de plenaire sessie van Arina Burghouts op het Zorgvisiecongres eHealth Implementatie.

ehealth en interoperabiliteit

Informatie-uitwisseling in de zorg is essentieel om kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen (blijven) garanderen. ​Michiel Sprenger gaat in op het belang van gezonde set van interoperabiliteitsafspraken in de zorg.

Conchita Kleijweg

eHealth-monitor 2015 MIC2015

​Een presentatie van Johan Krijgsman op het MIC2015 over de eHealth-monitor 2015.

Patiëntportalen hoe staat de markt ervoor MIC2015

​Presentatie van Marinka de Jong op het MIC2015 over Patiëntportalen: hoe staat de markt ervoor?

Marinka FIntelman

Standaardisatie van informatie – programma registratie aan de bron MIC2015

​​Een presentatie van Michiel Sprenger op het MIC2015 over Registratie aan de bron.

Conchita Kleijweg

Ontwikkeling Zorginformatiebouwstenen in Nederland MIC2015

​Een presentatie van Fred Smeele op MIC2015 over de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen in Nederland.

Fred Smeele

STAR TREK in de acute zorg

​Een presentatie van Gert Koelewijn tijdens het MIC2015 over STAR TREK in de acute zorg: “Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar”

Gert Koelewijn

“Een deur naar de rest van de wereld”

Nictiz heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de succesfactoren en barrières bij implementatietrajecten van beeldschermzorg. In deze TrendITion-publicatie zijn praktijkervaringen vertaald naar een overzicht van succesfactoren en barrières op het gebied van project en organisatie, techniek, financiën en het uiteindelijke resultaat.

Britt van Lettow

Presentatie Quli

​Een presentatie over Quli, een digitaal platform voor eHealth-toepassingen gericht op patiënten​, tijdens de iCare platformbijeenkomst van 15 oktober 2015.

Presentatie State of the art beeldzorg

​Een presentatie over beeldschermzorg tijdens de iCare platformbijeenkomst van 15 oktober 2015.

Presentatie Referentiedomeinenmodel Care

Alles wat je wilt (moet) weten over Blue Button+ en CCD

Een kijkje achter de schermen bij het uitwisselen van (zorg)informatie met de patiënt.

Tabellenbijlage eHealth-monitor 2015

​​​​Dit is de tabellenbijlage van de eHealth-monitor 2015. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.​ De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage en een infographic​. ​​​​

Infographic eHealth-monitor 2015

​​Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2015. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage en een infographic​.

Infographic eHealth-monitor 2015

Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2015.

Infographic eHealth-monitor 2015 – English

The eHealth monitor is an ongoing study in which Nictiz and the NIVEL Institute map out the status of eHealth in the Netherlands on an annual basis.

Advies ter verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg

​Het advies schetst de stand van zaken met betrekking tot informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg en benoemt problemen die in de praktijk ervaren worden. Op basis daarvan worden elf aanbevelingen gedaan die gericht zijn op inhoudelijke prioriteiten en die ingaan op samenwerking tussen organisaties die informatie in de zorg willen uitwisselen.

Aanvullende beheersafspraken

​Een goed beheer van de standaard is minstens zo belangrijk als de ontwikkeling zelf. In dit document ligt de focus op het beheer van de standaard Zorginformatiebouwstenen van Generieke Overdrachtsgegevens.

Patiëntportalen: hoe staat de markt ervoor?

​​Door diverse factoren staan zorgaanbieders voor de keuze of en hoe ze patiënten digitaal inzage gaan bieden in hun medische gegevens. Om een keuze te maken, is een overzicht van bestaande patiëntportalen en hun functionaliteit nuttig. Deze publicatie biedt dat overzicht.

Zorginformatiebouwstenen Registratie aan de Bron

Het meerjarig programma ‘Registratie aan de bron’ is een samenwerking tussen Nictiz en de acht umc’s/NFU. Een van de belangrijkste ontwikkeling binnen Registratie aan de Bron is het opstellen van zogenaamde ‘Zorginformatiebouwstenen’.

Fred Smeele

Configuratiedocument Publicatieversie 2015 generieke overdrachtsgegevens en eOverdracht

​​Bouwsteen: Dit document geeft een overzicht van alle elementen die gepubliceerd zijn als onderdeel van de publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Uitbreiding Generieke Overdrachtsgegevens met eOverdracht dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron.

Aanvullende beheersafspraken eOverdracht

Een goed beheer van de standaard is minstens zo belangrijk als de ontwikkeling zelf. In dit document ligt de focus op het beheer van de verpleegkundige zorginformatiebouwstenen die zijn ontwikkeld op basis van de informatiestandaard eOverdracht.

Lisanne van der Molen

Governance handreiking interoperabiliteit tussen affinity domains

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Guide to Interoperability between XDS Affinity Domains 2015

The Guide to Interoperability between XDS Affinity Domains has been laid out as a ‘cookbook’ for organising XDS Affinity Domains. The Guide forms the basis for verifiable quality of XDS infrastructures in the Netherlands.

Vincent van Pelt

Handreiking interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains 2015

Handreiking maakt interoperabele regionale infrastructuren mogelijk’. Deze handreiking is te beschouwen als een cookbook voor het inrichten van XDS Affinity Domains

Vincent van Pelt

Procedure auditlogging

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Raamovereenkomst XDS Affinity Domains

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Advies invoering patiënttoestemming en BPPC voor de Beeld- en Documentenservice

​​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het bevat een advies over de implementatie van het IHE profiel BPPC.

Architectuur en control framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit behandelt de architectuur en het control framework van Zorgportaal Rijnmond, bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie.​

Vincent van Pelt

Bewerkersovereenkomst Affinity Domain

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit is een template voor het opstellen van een bewerkersovereenkomst.​

Discussiepunten handreiking interoperabiliteit tussen affinity domains

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het bevat openstaande punten die in de huidige versie van de Handreiking nog verder moeten worden uitgewerkt.​

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen (XMI)

​​​Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische concepten in een bepaalde context. Soms betreft het een enkel element (bv. nationaliteit) soms meerdere elementen (bv. medicatie), maar het blijven relatief kleine gegevensspecificaties.

Errata publicatieversie zorginformatiebouwstenen 2015

Na de publicatie van publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen zijn wijzigingsverzoeken ingediend. Dit document beschrijft de doorgevoerde wijzigingen.

Gebruikershandleiding BITS: beheer SNOMED CT

​Dit document beschrijft hoe BITS is ingericht om het beheer van SNOMED CT in Nederland te ondersteunen. Het geeft een beschrijving van de inrichting van BITS.

Feikje Hielkema

Tussenrapport nulmeting eHealth-monitor 2015

Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) drie doelstellingen geformuleerd om patiënten meer regie over hun gezondheid en zorg te geven door de inzet van eHealth. Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS in een nulmeting geanalyseerd waar we nu staan.

Infographic nulmeting eHealth-monitor 2015

​​Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) drie doelstellingen geformuleerd om patiënten meer regie over hun gezondheid en zorg te geven door de inzet van eHealth. Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS in een nulmeting geanalyseerd waar we nu staan.

Verslag leveranciersbijeenkomst RDC

​Op dinsdag 25 juni organiseerde Nictiz een bijeenkomst voor softwareleveranciers en hun klanten over de informatievoorziening binnen de care, de elektronische verpleegkundige overdracht en het Referentiedomeinenmodel care. Met ruim 30 deelnemers ontstond er een levendige middag.

Juryrapport Health app award 2015

De app Thuisarts heeft de juryprijs van de Health app award 2015 gewonnen, Skip a beat een aanmoedigingsprijs en Behandelpad de publieksprijs. Het juryrapport licht toe.

Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts en CHP

​​De richtlijn beschrijft twee soorten gegevens; 1. Een selectie van gegevens uit het HIS van de huisarts die door de CHP kan worden opgevraagd, de Professionele samenvatting (PS) 2. Het verslag van de waarnemer aan de huisarts van de patiënt over het contact op de CHP, het waarneemretourbericht (WRB)

Gewoon aan de slag met eHealth

​​​​Als huisarts kunt u niet meer om eHealth heen. Het aanbod eHealth‐toepassingen is de afgelopen jaren enorm gegroeid en steeds meer patiënten vragen erom.

Patiëntbeleving bij medicatiedossier

Chronisch zieke patiënten willen zelf het gebruik en de effecten van het medicijngebruik kunnen monitoren. Ook willen ze zelf bepalen wie er inzage mag hebben in het dossier. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van Altuïtion in opdracht van Nictiz.

Overzicht rollen XIS-kwalificaties

Een softwareleveranciers kan zich kwalificeren voor juiste implementatie van informatiestandaarden voor een bepaalde rol. In dit overzicht zijn de rollen beschreven.

eHealth bij Cordaan

Dit is de presentatie van Angela Moenis van Ton van Everdingen over eHealth bij Cordaan. De presentatie is gehouden tijdens de iCare platformbijeenkomst op 10 april 2014.​​

ECD-implementatie Groot Hoogwaak Lessons Learned

Een presentatie over ECD-implementatie tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

eHealth in de revalidatiesector

Een presentatie over ervaringen en implementatie van eHealth in de revalidatiesector tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

Het RDC Bij Thebe

Een presentatie over de meerwaarde van het Referentiedomeinenmodel care (RDC) tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

SamenOud, anders denken & anders doen

Een presentatie over het project ‘SamenOud’ tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen eOverdracht Reg aan de bron (PDF)

​Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en/of verpleegkundige concepten in een bepaalde context. Soms betreft het een enkel element (bv. nationaliteit) soms meerdere elementen (bv. medicatie), maar het blijven relatief kleine gegevensspecificaties. Het doel van de zorginformatiebouwstenen is precies te specificeren welke terminologie gebruikt kan worden zonder dat hierin al keuzes voor een technische standaard, referentiemodel of platform worden gemaakt. Dit laatste doet elke zorginstelling namelijk zelf. De bouwstenen zijn in deze zin dus agnostisch of neutraal te noemen. Daar waar nodig zijn natuurlijk wel bestaande standaarden en valuesets waarvoor al een duidelijke keuze is gemaakt in het verleden overgenomen.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen (PDF)

Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en/of verpleegkundige concepten in een bepaalde context. Soms betreft het een enkel element (bv. nationaliteit) soms meerdere elementen (bv. medicatie), maar het blijven relatief kleine gegevensspecificaties. Het doel van de zorginformatiebouwstenen is precies te specificeren welke terminologie gebruikt kan worden zonder dat hierin al keuzes voor een technische standaard, referentiemodel of platform worden gemaakt. Dit laatste doet elke zorginstelling namelijk zelf. De bouwstenen zijn in deze zin dus agnostisch of neutraal te noemen. Daar waar nodig zijn natuurlijk wel bestaande standaarden en valuesets waarvoor al een duidelijke keuze is gemaakt in het verleden overgenomen.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen eOverdracht Reg aan de bron (XMI)

​​Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en verpleegkundige concepten in een bepaalde context.

Configuratiedocument Publicatieversie 2015

Dit document geeft een overzicht van alle elementen die gepubliceerd zijn als onderdeel van de publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Generieke Overdrachtsgegevens dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron.

Zorgacademie: De-doe-het-zelfpatiënt

Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met doe-het-zelfpatiënten. Dat is een van de stellingen uit de presentatie De-doe-het-zelf-patiënt van 19 maart op de Zorgacademie op de Zorg&ICT-beurs in Utrecht.

Spelen met de zorg van morgen

Wat gebeurt er als over vijf jaar eHealth-trends standaard zijn? ​In ‘Spelen met de zorg van morgen’ schetst TrendITion toekomstscenario’s over relevante eHealth-trends in de eerste lijn.

Infographic: Eight functions of medication apps

This infographic gives an overview of which 8 functions of medication apps can contribute to patient compliance and a current medication overview for patients.

Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

De verpleegkundige overdracht voor kinderen schiet ernstig tekort. Dit blijkt uit onderzoek dat V&VN Kinderverpleegkunde en Nictiz hebben gedaan naar de verpleegkundige overdracht van het zieke kind tussen verschillende zorgverleners. Zo’n 77 procent van de 307 professionals die meededen aan het onderzoek ervaart knelpunten.

Lisanne van der Molen

Beheer Nationale Contra-Indicatielijst

Dit document beschrijft de praktische afspraken voor het beheer van de Nationale Contra-Indicatielijst.

Gert Koelewijn

Voorwaarden Nationale Classificatie voor Contra-Indicaties/Voorzorgen

​​​​De voorwaarden voor het gebruik van de lijst ‘Nationale classificatie voor contra-indicaties/voorzorgen’.​

Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit dit document, een spreadsheet​ en een presentatieweergave​.

Lisanne van der Molen

Spreadsheet: Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

​Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit deze spreadsheet, een begeleidend document en een presentatieweergave​.​

Lisanne van der Molen

Presentatie: Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

​​Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit deze presentatieweergave, een begeleidend document en een spreadsheet​.

Releasenotes Publicatieversie 2015

Dit document geeft een overzicht van alle wijzigingsverzoeken die zijn ingediend naar aanleiding van publicatieversie 1.1 van de zorginformatiebouwsstenen in 2013 en die zijn verwerkt in publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Generieke Overdrachtsgegevens dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron. Als onderdeel van een aantal wijzigingsverzoeken hebben naamswijzigingen van de bouwstenen plaatsgevonden. Daarom is tevens een overzicht gegeven van de huidige en oude naamgeving van de zorginformatiebouwstenen.

Richtlijnen voor het vertalen van SNOMED CT

Dit document beschrijft en formuleert aanbevelingen voor gangbare, belangrijke aandachtspunten voor het vertalen van SNOMED CT. Het biedt daarnaast houvast bij terminologische kwesties, zoals inconsistentie.​

Gebruikershandleiding BITS – beheer standaarden

Dit document geeft een beschrijving van de inrichting van BITS, en bevat tevens een beknopte toelichting op de functionaliteiten die bij de afhandeling van wijzigingsverzoeken van belang zijn.

Gebruikershandleiding BITS – kwalificatie

Dit document geeft een beschrijving van de inrichting van BITS, en bevat tevens een beknopte toelichting op de functionaliteiten die bij de afhandeling van kwalificatie bevindingen van belang zijn.

Gebruikershandleiding BITS

Vragenlijst businesscase voor eHealth implementatie samenwerkingsverbanden (Kwantitatief)

ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax hebben deze vragenlijst ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase voor eHealth voor samenwerkingsverbanden te maken. De vragenlijst belicht de kwalitatieve kant van een eHealth implementatie.

Toelichting op vragenlijsten voor businesscase voor eHealth samenwerkingsverband

ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax hebben vragenlijsten ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase voor eHealth voor samenwerkingsverbanden te maken. De vragenlijsten belichten de kwantitatieve en de kwalitatieve kanten van een eHealth implementatie in samenwerkingsverbanden. Dit is de toelichting op de vragenlijsten.

Beheer van standaarden in de zorg

Dit rapport beschrijft een generiek model voor het beheer van standaarden, welke actoren betrokken zijn en welke verantwoordelijkheden zij hebben. Met dit rapport biedt Nictiz de verschillende partijen de benodigde handvatten voor het gedegen inrichten van het beheerproces.

Gert Koelewijn

Vragenlijst businesscase voor eHealth implementatie samenwerkingsverbanden (Kwalitatief)

ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax hebben deze vragenlijst ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase voor eHealth voor samenwerkingsverbanden te maken. De vragenlijst belicht de kwalitatieve kant van een eHealth implementatie.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm

Lees in deze publicatie de mogelijkheden, praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Veilig omgaan met e-mail in de zorg

De aandacht voor de bescherming van privacy in het e-mailverkeer neemt toe. Veel instellingen overwegen een strategische aanpak te kiezen voor veilig mailverkeer. Veilig mailverkeer zou onderdeel moeten zijn van de informatiebeveiliging. Voor veilig mailverkeer bestaan verschillende oplossingen. Om de beste oplossingen te kiezen wordt aangeraden om een risico-inventarisatie-analyse te maken.

Maarten Ligtvoet

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care

Omschrijving van het ‘Primary Care-domeinmodel’ in HL7v3. Dit model is de basis voor de HL7v3-interacties.

Quintus Bosman

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care Erratum

​Dit document beschrijft correcties op het eerder gepubliceerde document met dezelfde naam.

Quintus Bosman

Hwg XML-materiaal

Het XML materiaal is van groot belang voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Dit materiaal is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat er nog onvolkomenheden dan wel fouten zijn. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat het XML materiaal niet normatief is, de architectuurdocumenten en implementatiehandleidingen zijn in principe normatief.

Quintus Bosman

Uitwisseling in beeld

​Een van de aanleidingen van deze verkenning was om een beeld te schetsen van de status van beelduitwisseling in Nederland. Daarom zijn cardiologen, radiologen, informatiemanagers en applicatiebeheerders gevraagd naar hun ervaringen met beelduitwisseling tussen ziekenhuizen.

Co-Creatie eHealthboek

Het co-creatie eHealth-boek bevat lessons learned en kansen en bedreigingen van eHealth. Aan dit boek hebben 250 eHealth-kenners uit Nederland bijgedragen. Ook Nictiz heeft zes artikelen geleverd.

eHealth in de huisartsenpraktijk

Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Informatiebeveiliging

​Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Opschalen implementatie zelfmanagement

​Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

PGD Kader 2020

Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Wat betekent Europa voor de patiënt in Nederland?

Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

IHTSDO Supporting Jargon of Different Specialism

Deze presentatie schetst een manier om medisch jargon in SNOMED CT te ondersteunen, waarbij geconcentreerd wordt op de implementatie en de gevolgen voor softwareleveranciers. The presentation is in English. We believe it is important to support the use of not just one’s native language, but one’s specialist jargon.

Feikje Hielkema

Gegevensrichtlijn NHS bericht 5 v2 2 20141030

​Gegevensrichtlijn Neonatale Hielprikscreening.

Handleiding SNOMED CT browser

​Dit document biedt basiskennis over SNOMED CT en is een handleiding voor het zoeken van concepten en het interpreteren van zoekresultaten in de SNOMED CT browser van Nictiz.

Is de smartphone hét recept voor verbeterd medicatiegebruik?

​Lees in deze publicatie acht app-functionaliteiten die kunnen helpen bij therapietrouw en een actueel medicatieoverzicht voor patiënten.

Infographic: 8 functies van medicatie-apps

​Deze infographic geeft overzichtelijk weer welke acht functies van medicatie-apps kunnen bijdragen aan therapietrouw en een actueel medicatieoverzicht voor patiënten.

Onderzoeksrapport eHealth-monitor 2014

​Dit is het onderzoeksrapport van de eHealth-monitor 2014.

Tabellenbijlage eHealth-monitor 2014

Dit is de tabellenbijlage van de eHealth-monitor 2014.

Infographic eHealth-monitor 2014 – English

​This is the infographic of the eHealth-monitor 2014.

Infographic eHealth-monitor 2014

Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2014. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.​ De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage​ en deze infographic.​

Introductie HL7-standaard

Presentatie iCare-bijeenkomst over de HL7-standaard door Bert Kabbes.

Onderzoek naar factoren die het ICT-gebruik bevorderen

Presentatie iCare-bijeenkomst over het onderzoek van Herrie.nu en de Vierstroom naar factoren die het ICT-gebruik bevorderen.

Wat betekent Europa voor de caresector in Nederland

​Presentatie iCare-bijeenkomst over de caresector in Europa.

De Doe-het-zelfpatiënt en de huisarts

Huisartsen zien steeds meer patiënten die op eigen initiatief thuis hun gezondheid meten met zelfmeetapparaten. Dat blijkt uit het TrendITionrapport ‘De doe-het-zelfpatiënt en de huisarts’. De metingen blijken vooral nuttig te zijn bij patiëntenmet chronische aandoeningen.

eOverdracht in de praktijk: ervaringen en tips van gebruikers

Deze paper geeft inzicht in ervaringen van de eerste gebruikers die werken met de beroepsstandaard eOverdracht voor de overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens in de keten. Uit de ervaringen van de gebruikers zijn tien concrete implementatietips geformuleerd.

Lisanne van der Molen

Informatiestandaard eOverdracht in ART-DECOR

Presentatie van Pim Volkert, Coördinatorterminologie bij Nictiz, tijdens de implementatiesessie eOverdracht op 23 september 2014.

Pim Volkert

Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine?

Bijna 70% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht. Lees in dit onderzoeksrapport alle resultaten, conclusies en aanbevelingen over het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht.

Lisanne van der Molen

Nictiz corporate brochure – English version

Nictiz works towards better healthcare through better information. We support the healthcare sector in the use of IT to improve quality and efficiency within healthcare. Read more about Nictiz in this brochure.

SNOMED CT en ICD-10

In dit whitepaper vindt u handvatten wanneer voor welke situatie SNOMED CT of ICD-10 het meeste geschikte terminologiesysteem is.

Elze van Puijvelde-de Groot

Snel vooruit in de acute zorg

De infographic Snel vooruit in de acute zorg geeft inzicht in de acute zorg en de bijdrage die Nictiz levert om zorgverleners zo snel mogelijk de informatie te geven die ze op dat moment zo hard nodig hebben.

Gert Koelewijn

Richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg

​De richtlijn is aangevuld met elektronische verwijzingen tussen de meldkamer, spoedeisende hulp, huisarts en de huisartsenpost. Hiermee zijn alle betrokken ketenpartijen binnen de acute zorg opgenomen.

Gert Koelewijn

Ontwikkelproces informatiestandaarden

Deze infographic laat zien hoe het ontwikkelproces van informatiestandaarden eruit ziet.

Hoe informatief en interactief zijn de ziekenhuiswebsites van Nederland?

​TrendITion heeft van 93 ziekenhuizen in kaart gebracht hoe informatief en interactief de websites zijn.​

Download informatiestandaard JGZ versie 6.12.6 (HTML)

​​HTML (informatiestandaard JGZ versie 6.12.6)

Download informatiestandaard JGZ versie 6.12.6 Schematron

​​Schematron (informatiestandaard JGZ versie 6.12.6)

Download informatiestandaard JGZ versie 6.12.6 (XML)

XML (informatiestandaard JGZ versie 6.12.6)

Referentiesets, mappings en nieuwe concepten maken met SNOMED CT

Deze handleiding geeft een overzicht van regels en richtlijnen voor het gebruik en de uitbreiding van SNOMED CT binnen Nederland.

Feikje Hielkema

HL7v3-domeinspecificatie Condition

​Contra-indicaties maken deel uit van het domein ‘Condities’. Een conditie kan het beste omschreven worden als (patiënt)toestand of kenmerk. In het ‘HL7 Conditie Domein’ worden de modellen die betrokken zijn in het medicatiebewakingsproces behandeld

Michael Tan

HL7v3 domeinspecificatie Pharmacy

In het ‘HL7 Pharmacy Domein’ worden de modellen die betrokken zijn in het voorschrijf- en verstrekkingsproces in de breedste zin behandeld.

Michael Tan

HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces erratum

​Erratum

Michael Tan

HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces

Hierin worden de gebruikscenario’s voor het proces waarbij geneesmiddelen voor de therapie worden aangewend in HL7-interacties vertaald.

Michael Tan

Ontwerp medicatieproces

Omschrijving van de zorgtoepassingsscenario’s voor het proces waarbij geneesmiddelen voor de therapie worden aangewend. Voorschrijven, medicatieveiligheid bewaken en verstrekken zijn kernwoorden

Michael Tan

Definitie conditiedomein

voor aanwijzingen om een geneesmiddel niet voor te schrijven. Co-morbiditeiten, intoleranties en allergieën voor geneesmiddelen maken deel uit van de contra-indicaties. Het conditiedomein is algemener beschreven dan alleen in de context van medicatiebewaking. Het kan in de toekomst dus in een andere context gebruikt worden.

Michael Tan

Definitie medicatiedomein

Omschrijving van concepten die een belangrijke rol spelen in het medicatiedomein en hun onderlinge relatie.

Michael Tan

SNOMED CT starters guide

The vision for the SNOMED Clinical Terms (SNOMED CT) Starter Guide is for it to be a practical and useful starting point from which anyone with a general interest in healthcare information can begin learning about SNOMED CT.

Pim Volkert

Verslag cursusdag ICT-standaarden in de zorg 20 mei 2014

Verslag van de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014 door Marita Smit.

SNOMED CT in de praktijk

​Presentatie over SNOMED CT in de praktijk door Pim Volkert en Feikje Hielkema tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Pim Volkert

Regionale uitwisseling van medische gegevens

Presentatie over Regionale uitwisseling van medische gegevens door Rene Spronk tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

SNOMED CT voor klinische documentatie aan de bron

Presentatie van Ronald Cornet tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Traceerbaarheid in ziekenhuizen

​Presentatie over Traceerbaarheid in ziekenhuizen door Esther Peelen tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Wetgeving voor Unique Device Identification UDI en Serialisatie

​Presentatie over voldoen aan wetgeving voor Unique Device Identification (UDI) en Serialisatie door Hans Lunenborg tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Workflow ondersteuning in de radiologie

Presentatie over Workflow ondersteuning in de radiologie door Rene Spronk tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.​

Generic Data for Patient Transfers

The aim of the Generic Data for Patient Transfers project is to arrive at a nationally defined, generic data set that can be electronically exchanged during the transfer of a patient in a hospital setting.​

Presentaties van de Bazaar van 15 mei 2014: ‘Bevrijd de data!’

​Alle presentaties van de Bazaar zijn gevat in één presentatie.

Bazaar Bevrijd de data 15 mei 2014

Dit is het verslag van de Bazaar op 15 mei 2014 met als thema ‘Bevrijd de data!’

ePub: Corporate brochure

Dit is de corporate brochure van Nictiz. Let op: dit is een ePub-versie (uitsluitend voor eReaders, tablets en smartphones).

Migratie overview Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Deze presentatie geeft een overview van de veranderingen van het RDZ van versie 2 naar versie 2.2.
Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. ​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Poster Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Dit is de schematische weergave van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) versie 2.2.

Presentatieweergave Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Dit is de presentatieweergave van versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.​

Raamwerk Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

​Dit is de schematische weergave van het raamwerk van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) versie 2.2.

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2 ZIP-file all in one

Dit is de versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Spreadsheet: Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Presentatie Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

​​Dit is de versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Implementatie van slimme zorgtechnologie in Nederland

​Dit is de presentatie van Johan van der Leeuw over Implementatie van slimme zorgtechnologie in Nederland. De presentatie is gehouden tijdens de iCare platformbijeenkomst op 10 april 2014.​

Klinisch informaticus in de caresector

​​​Dit is de presentatie van Michiel Sprenger over klinisch informaticus in de caresector. De presentatie is gehouden tijdens de iCare platformbijeenkomst op 10 april 2014.​​

Corporate brochure Nictiz

​​​​​​​Nictiz streeft naar betere zorg door betere informatie. Wij ondersteunen het zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg te verbeteren. In deze corporate brochure vindt u meer informatie over Nictiz en haar werkzaamheden.

Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg

De reguliere sector is nog lang niet klaar voor het omgaan met gegevens die de patiënt meeneemt. Het rapport Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg geeft aanbevelingen.​​​​​​

Vincent van Pelt

SNOMED CT in de praktijk 2013

Elze van Puijvelde-de Groot

Presentatieweergave: referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.en vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Fred Smeele

Spreadsheet Referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

​Deze zorgtoepassing beschrijft het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Ketenzorg voor HIS-KIS communicatie (HIS= Huisarts Informatie Systeem, KIS= Keten Informatie Systeem).

Beter worden door te leren van vergelijken

​Presentatie van Maarten Erenstein (Stichting Benchmark GGZ) op de Bazaar van 28 januari 2014.

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg

​Presentatie van Wilco Graafmans en Nico Rozing (Kwaliteitsinstituut) op de Bazaar van 28 januari 2014​.

Data, informatie, verklaringen, beslissingen

​Presentatie van Gert-Jan van Boven (DHD) op de Bazaar van 28 januari 2014

Dienstverlening tussen ziekenhuizen

​Presentatie van Hans van Belleghem (Twist) op de Bazaar van 28 januari 2014.

Toegang tot Data #TTD

.Presentatie van Margreet Bloemers en Chris Flim (beide ZonMW) op de Bazaar van 28 januari 2014​.

Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg

In dit praktische overzicht dat samen met experts uit de gezondheidszorg is geschreven, zijn 75 kwaliteitsverklaringen van producten, diensten, instellingen en managementsystemen die er nu rond zorg en zorg-ICT te behalen zijn. Van elke kwaliteitsverklaring zijn de eisen, beoordeling, eigenaar en kosten in kaart gebracht.

Henk Hutink

De patiënt in zijn data-web

​Peter Walgemoed (Carelliance) geeft een presentatie over het belang van het borgen van informatie en het zekerstellen van deze data voor de toekomst.

Dr Smart

​Peter Scholten (Scholten Consultancy) vertelt over de ontwikkeling van een semantisch informatiesysteem; dr Smart. Waarbij je rechtstreeks vragen kunt stellen aan het systeem en waarbij je een direct antwoord terug krijgt in plaats van grote hoeveelheid informatie waarin je zelf nog moet gaan zoeken.

Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en eHealth

​Marinka de Jong (Nictiz) met een korte presentatie van de resultaten van de enquete onder platformdeelnemers.

Platformbijeenkomst patiënt en eHealth 17 december 2013

​Dit is het verslag van de platformbijeenkomst patiënt en eHealth op 17 december 2013.

Intro platformbijeenkomst Patient en eHealth

Marinka de Jong (Nictiz) met een intro op de platformbijeenkomst.

Mobiele Authenticatie in de Zorg

AET, Unisys en PKI-partners hebben een systeem ontworpen, dat voldoet aan zowel de gesteld betrouwbaarheid eisen uit de handreiking patiënt authenticatie (uitgave werkgroep Nictiz) als wel aan de gedragscode.

Patiëntinzage vanuit meerdere zorgaanbieders

​​De boodschap van Martijn Bakkers (medischegegevens.nl) is om alle patiëntdata die je hebt wel te presenteren en beschikbaar te maken, daarmee is de gebruiker daadwerkelijk geholpen. Ook al is deze (nog) niet interoperabel.

Status Werkgroep Zelfgegenereerde GezondsheidsInformatie

​Oscar van Dijk (werkgroep ZGi) geeft een update over de stand van zaken van de werkgroep Zelfgegenereerde GezondheidsInformatie.

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Samenwerken aan beschikbare informatie binnen de chronische zorg

​In deze whitepaper leest u over de ontwikkelingen binnen de chronische zorg en ICT-oplossingen voor gestructureerde informatie-uitwisseling. Daarnaast vindt u tips om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de persoon met een chronische ziekte, zorginstanties, mantelzorgers en overige betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lisanne van der Molen

Medisch Recept Aanvraagbericht

​Het medisch recept aanvraagbericht wordt gebruikt door huisartsen en specialisten om apotheken langs elektronische weg opdracht te geven bepaalde medicatie of medische gebruiksartikelen te verstrekken aan patiënten of hun vertegenwoordigers. MEDREC

Edifact Medisch Recept Aanvraagbericht

Het medisch recept aanvraagbericht wordt gebruikt door huisartsen en specialisten om apotheken langs elektronische weg opdracht te geven bepaalde medicatie of medische gebruiksartikelen te verstrekken aan patiënten of hun vertegenwoordigers.

Medisch Recept Afleverbericht

​Het medisch recept afleverbericht wordt gebruikt door apotheken om de huisartsen en specialisten op de hoogte te houden van welke daadwerkelijke medicatie en/of medische gebruiksartikelen aan de patiënt zijn verstrekt. MEDREC

De nieuwe generatie medicatiebewaking, zo gaat het in de praktijk

​​Presentatie van Drs. J. Dik (Apotheek Vianen) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Bent u klaar om veilig en eenduidig medicatiegegevens uit te wisselen?

​Presentatie van Drs. Y. Kwa (Inview) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Gij zult elektronisch voorschrijven!

​Presentatie van Mr.dr. J. Nouwt (KNMG) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Hoe krijg ik een goed beheerd geneesmiddelenbestand?

​Presentatie van R. Knijff (Z-Index) en Ed de Vogel (Albert Schweitzer Ziekenhuis) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Medicatiebewaking met beslissingsondersteunend systeem