Duurzaam releasebeleid

Standaarden worden ontwikkeld ten behoeve van de informatievoorziening in de zorg en daarin speelt Nictiz een belangrijke rol. Een goede kwaliteit en het transparant ontwikkelen en beheren van standaarden is van belang om stakeholders goed te ondersteunen bij het toepassen van standaarden ten behoeve van interoperabiliteit.

Deze standaarden moeten met elkaar samenhangen om eenheid van taal te kunnen bereiken. De forse toename van het aantal standaarden en het hergebruik van elementen in deze standaarden zorgt voor de nodige complexiteit in het onderhouden van standaarden op een hoog kwaliteitsniveau.
Aanvullend blijkt uit een recente evaluatie onder andere dat:

  • Sommige releases in strijd zijn met andere releases;
  • Releases op verschillende wijzen tot stand komen;
  • Het aantal releases en de hoeveelheid wijzigingen zodanig omvangrijk zijn, dat belangrijke gebruikers in de problemen komen.

In 2022 is Nictiz daarom gestart met het ontwikkelen van een duurzaam releasebeleid. Zo kan Nictiz haar eigen werkwijze professionaliseren en met het beleid en haar ervaring stakeholders helpen in het kwalitatief vervullen van een rol in het standaardisatieproces.

Wat is het releasebeleid?

Het beleid heeft als fundament de NEN 7522 en nader ingevuld aan de hand van relevante theorieën als ITIL. Het streeft het volgende doelen na:

Duidelijk: Het beleid schetst een aantal standaardactiviteiten die minimaal moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van release te kunnen borgen;

Eenduidig: Het beleid is ondubbelzinnig en geeft een realistisch beeld van het acteren in de praktijk;

Navolgbaar: Het beleid is generiek en toepasbaar op verschillende soorten standaarden, zodat deze zowel deze zowel binnen als buiten Nictiz gebruikt kunnen worden;

Voorspelbaar: In het beleid is expliciet aandacht voor het creëren van een bepaalde cadans waarin dezelfde activiteiten jaarlijks terugkomen op hetzelfde moment. Zo is bijvoorbeeld inzichtelijk wanneer welke soort releases plaatsvinden en wanneer input vanuit het veld gegeven kan worden.

Iteratieve ontwikkeling

Het beleid ontwikkelen we iteratief zodat ieder die dat wil met ons kan meelezen en kan reageren.
Bekijk de meeste recente versie van Concept duurzaam releasebeleid.

Wil je meer informatie ontvangen of hierop reageren, neem dan contact op met de projectleider Marco Zoetekouw.

Expert

Heb je hier een vraag over of wil je op de conceptversies reageren, neem dan contact op met onze expert Marco Zoetekouw.

Marco Zoetekouw

Programma manager